«Документознавство та інформаційна діяльність», бакалаврСкачати 186.02 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір186.02 Kb.

1
«Документознавство та інформаційна діяльність», бакалавр

За навчальним планом студенти обирають одну навчальну дисципліну із
двох запропонованих варіантів.
Перед таблицею, де запропоновані варіанти для вибору, записано семестр,
в якому заплановано викладання навчальної дисципліни (у 2016–
2017 навчальному році).
«НД» – навчальна дисципліна

5 семестр
НД-1. Теорія референтської
та офісної діяльності
Мета курсу. Ознайомлення студентів із теоретичними основами референтської та офісної діяльності.
Формування у студентів необхідного референтові та секретареві- референтові комплексу знань та умінь для забезпечення ефективної діяльності керівника сучасної організації.
Зміст курсу.
Поняття
«секретар», «секретарська справа»,
«секретар-референт»,
«референт»,
«референтська діяльність», «офісна діяльність». Категорії секретарів.
Кваліфікаційні та професійні вимоги до різних категорій. Професійні знання, вміння, ділові та особисті якості сучасного секретаря- референта. Основні напрямки роботи та посадові обов’язки секретаря- референта та референта. Ведення референтської та офісної діяльності відповідно до нормативно-правової бази України.
Працевлаштування і адаптація до роботи секретаря-референта.
Встановлення ділових взаємин секретаря-референта з керівником та колективом. Планування робочого часу секретаря-референта: методика та принципи. Денний графік роботи секретаря-референта: значення, структура, зміст, порядок розроблення та затвердження.
НД-1А. Соціологічний аналіз
документів
Мету даної навчального дисципліни можна визначити так: ознайомити студентів з категоріями, теоретичними концепціями, актуальними проблемами та методами соціологічного аналізу документів. Зміст програми курсу
«Соціологічний аналіз документів» процедурно підрозділяється на теоретичну та практичну частини.
Мета курсу полягає у наданні студентам системних знань про особливості соціологічного аналізу документів.
Предмет навчальної дисципліни
«Соціологічний аналіз документів» передбачає вивчення концептуальних засад соціологічного аналізу документів, теоретичних принципів побудови методик та проведення досліджень з використанням методу аналізу документів, основ формалізованого контент-аналізу.
Вимоги до знань та вмінь студентів.
Фахівець з документознавства та інформаційної діяльності за час навчання в університеті повинен підготуватися до науково-дослідної роботи в галузі соціології, теоретичних та емпіричних досліджень сучасного суспільства. А тому він має добре володіти методологією та методами соціологічних досліджень. Одним з

2
Планування повторюваної та неповторюваної роботи. Режим праці та відпочинку. Планування робочого часу керівника. Тижневий графік роботи керівника: значення, зміст, порядок розроблення та затвердження. Організація робочого місця та технічне забезпечення роботи секретаря-референта.
Робота секретаря при складанні та оформленні документів, його обов’язки щодо
їх організації, використання та зберігання.
Організація роботи керівника та офісу: телефонне обслуговування; організація прийому різних категорій відвідувачів (відвідувачів з інших організацій, відряджених працівників, делегацій, співробітників своєї організації, громадян з особистих питань); підготовка ділових заходів (нарад, переговорів, поїздок керівника, виставок, презентацій та інших корпоративних заходів).
Аналітичні функції секретаря- референта: спічрайтерство
(написання доповідей та промов для керівника), референтська діяльність
(аналіз текстів документів та
інформації в пресі, робота із спеціалізованою літературою, складання анотацій), редагування текстів управлінських документів.
Етикет в роботі секретаря- референта: культура поведінки і спілкування з керівником, колегами та відвідувачами; службова субординація; поведінка в конфліктних ситуаціях; дотримання правил вербального та невербального спілкування; культура мови; професійний
імідж; ділова атрибутика. яких і є соціологічний аналіз документів, що, в свою чергу, включає цілу низку методів, методик та процедур, технік роботи з найрізноманітнішими типами документів (текстів тощо).3
6 семестр
НД-2.
Практикум
з
референтської діяльності
Завдання курсу. Формування у студентів вмінь та навиків реалізації секретарських
і референтських функцій. У навчальному процесі використовуватиметься моделювання ситуацій.
Професійні вимоги до секретаря-референта. Регламентація посадових обов’язків секретаря- референта.
Практична робота: складання посадових
інструкцій секретаря-референта та референта керівника.
Організація та умови роботи секретаря-референта.
Організація робочого місця і робочого часу секретаря-референта.
Визначення методів оптимізації та вдосконалення роботи секретаря-референта.
Практична робота: складання плану роботи керівника на день та тиждень; на основі плану робочого дня керівника складання плану робочого дня секретаря-референта.
Роль секретаря-референта в обслуговуванні офіційних заходів: ділових нарад, переговорів, конференцій, зустрічей тощо.
Практична робота: складання запрошень та порядку денного для різних видів нарад, оформлення протоколу наради та витягу з протоколу наради.
Робота секретаря-референта з організації ділових відряджень керівника.
Практична робота: оформлення секретарем-референтом відрядження курівника: підготовка програми відрядження, підбір необхідної для відрядження
інформації, обробка матеріалів відрядження (оформлення звіту).
Службова кореспонденція в
НД-2А.
Практикум
з
інформаційно-аналітичної
діяльності
Мета курсу. Дати систему фахових теоретико-методичних та практичних знань щодо здійснення
інформаційно-аналітичної діяльності в суспільстві.
Завдання курсу. Ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно- аналітичної діяльності. З’ясування місця
і ролі
інформаційно- аналітичної діяльності в науковій і практичній діяльності. Опанування методів та методології інформаційно- аналітичних процесів. Ознайомлення з базовими
інформаційно- аналітичними технологіями.
Зміст курсу. Інформаційно- аналітична діяльність як специфічний різновид людської діяльності.
Категоріально-понятійна система дисципліни.
Загальні професійні вимоги до рівня фахової підготовки аналітика. Основні методи аналітики.
Параметри
інформації.Загальноприйнятий алгоритм діагностики інформаційних подій і процесів. Методи збору аналітичної інформації. Проблема
інтерпретації фактів та типові помилки в аналітичних висновках.
Поняття та методи аналітичних прогнозів.
Етапи прогнозування.
Система законодавчого забезпечення
інформаційно-аналітичної діяльності в Україні. Закон України «Про
інформацію» – базовий акт у системі регулювання
інформаційних відносин. Закон «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».
Бібліотеки як універсальна форма
інформаційного посередництва. ЗМІ як потужний ресурс інформаційного

4 роботі секретаря-референта.
Практична робота: написання ділового листа, телеграми, телефаксу, електронного повідомлення.
Робота секретаря-референта з організації телефонного обслуговування.
Комунікативна поведінка секретаря-референта в разі вхідних та вихідних телефонних дзвінків.
Правила ведення
«внутрішніх» телефонних переговорів та переговорів мобільним телефоном. Практична робота: оформлення телефонограми.
Інформаційне забезпечення роботи керівника. Практична робота: пошук інформації за визначеною темою та складання на її основі
інформаційно-оглядового реферату; підготовка промови
із запропонованої індивідуальної теми; редагування згідно вимог тексту ділового документа; анотування наукових статей та публікацій у ЗМІ.
Етикет в роботі секретаря- референта.
Зовнішній вигляд секретаря-референта.
Робота секретаря-референта з організації ділових зустрічей та прийомів.
Подарунки та сувеніри в діловому світі. Практична робота: планування
іміджу секретаря-референта та референта у конкретних випадках. посередництва.
7 семестр
НД-3. Діловий етикет та
дипломатичний протокол
(Трофімук-Кирилова Т. М.)
Мета. Освоєння усталеного порядку, сукупності правил, які регламентують зовнішні прояви міжособистісних взаємин та вивчення основних засад сучасної системи норм дипломатичного протоколу та церемоніалу.
Завдання.
Вивчення
НД-3а.
Забезпечення
зберігання документів (Яцечко-
Блаженко Т. В.)
Мета курсу.
Комплексне узагальнення студентами теоретичних знань про документ та застосування практичних знань та вмінь щодо його збереження у професійній діяльності.
Завдання курсу.
Вивчення дисципліни «Забезпечення зберігання

5 національного та світового досвіду поведінки, формування навичок застосування норм ділового етикету та дипломатичного протоколу в практичній діяльності.
Зміст.
Поняття ділового етикету. Світський та діловий етикет.
Найпоширеніші помилки у сфері ділового етикету. Вербальний етикет: культура говоріння та слухання, представлення, вітальні формули, звертання, знайомлення, вибачення, прохання, пропозиція, згода, відмова, подяка, прощання.
Невербальні засоби спілкування – важливі складові професійного іміджу ділової людини: види, "розшифровування", правила використання та міжнаціональні відмінності. Культура етикету як засіб розв’язання конфлікту.
Діловий етикет
– невід’ємна складова корпоративної культури.
Норми та принципи ділового спілкування (усного та письмового). Ділові засідання. Етикет учасника засідання.
Етикет
індивідуального робочого місця.
Етикет візиту до офісу: поведінка господаря та гостя. Телефонний етикет. Основні принципи підготовки ділових паперів.
Культура кореспонденції. Етикет електронної пошти (e-mail). Етикет бізнес-карток.
Основні правила поведінки в мережі
Інтернет. Стиль та імідж ділової людини.
Значення зовнішнього вигляду у створенні
іміджу професіонала. Основні вимоги до одягу ділової людини. Принципи та критерії підбору ділового гардеробу.
Вимоги до ділового гардеробу жінок та чоловіків. Ділові подарунки: особливості вибору, оформлення, вручення та отримання. Столовий етикет.
Суть та
історичні етапи документів». Ознайомити студентів із сучасними підходами до поняття
«документ».
Розглянути процес реєстрації документів на підприємстві. Вивчити технологічні вимоги до зберігання різних видів документів.
Зміст курсу. Еволюція поняття
«документ». Значимі властивості документа. Документ як об’єкт вивчення різних дисциплін
(археографії, бібліотекознавства, джерелознавства та ін.). Діловодство
– його особливості, призначення.
Завдання
і особливості класифікування документів. Критерії поділу документів та їх застосування в сучасному діловодстві.
Класифікація
і типологізація документів.
Використання класифікації документів в архівній справі та діловодстві. Найсуттєвіші ознаки типологізації документа: цільове призначення, читацьке призначення, характер інформації.
Види номенклатури справ. Вимоги та рекомендації до складання номенклатури справ.
Типові й примірні номенклатури справ.
Номенклатури структурних підрозділів. Розміщення справ у номенклатурі. Зведена індивідуальна номенклатура. Структурний принцип побудови зведеної номенклатури справ.
Функціональний принцип побудови зведеної номенклатури справ.
Норми та вимоги до формування справ.
Підготовка документів до зберігання. Порядок групування документів у справи.
Правила групування у справи документів засідань колегіальних органів. Підготовка документів і справ до передачі в архів. Поняття експертизи цінності документів.
Експертиза цінності документів:

6 становлення дипломатичного протоколу. Загальна характеристика і роль дипломатичного протоколу в міжнародних відносинах.
Протокольна діяльність дипломатичного представництва.
Встановлення дипломатичних відносин. Призначення і відкликання глави та членів дипломатичного представництва.
Дипломатичне старшинство
– основа дипломатичного протоколу. Класи і ранги дипломатичних працівників.
Дипломатичні привілеї та імунітети.
Дипломатичні візити та ділові зустрічі, їх місце в дипломатичній практиці.
Офіційні контакти дипломатів. Етикет дипломатичної бесіди. Особливості титулування співрозмовників під час дипломатичних контактів.
Протокольні вимоги до учасників офіційних процесій та церемоній.
Візитні картки дипломата та їхнє застосування.
Дипломатичне листування. Дипломатичні прийоми: види, підготовка та проведення.
Специфіка ділового спілкування, етики та норм дипломатичного протоколу в різних країнах світу.
Національний етикет. Міжнародна ввічливість держав. завдання, принципи, критерії.
Організація роботи експертних комісій та проведення експертизи цінності документів. Оформлення результатів експертизи цінності документів.
Строки зберігання результатів експертизи цінності документів.
Переліки архівних документів.
Забезпечення збереженості архівних документів.
Історія формування Національного архівного фонду. Склад і структура
Національного архівного фонду.
Використання документів архіву.
Державна реєстрація документів
Національного архівного фонду.
Право власності на документи
Національного архівного фонду.
Документи на паперових носіях
інформації. Документи на плівкових носіях: особливості фіксації та зберігання. Електронні документи.
Види матеріальної основи документа.
Еволюція матеріальних носіїв, які використовуються для закріплення
інформації. Класифікація матеріалів, які складають фізичну основу документа.
Стандартизація матеріальної основи документа.
Характеристика полімерних матеріалів одного з найпоширеніших матеріальних носіїв
інформації
(переваги, недоліки). Властивості матеріальної основи документа.
Вимоги до технічного забезпечення збереженості архівних документів.
Забезпечення фізико-хімічної збереженості документів. Зберігання та використання справ в архіві установи. Оперативне зберігання електронних документів. Створення оптимальних умов зберігання документів. Вимоги до приміщення архіву. Електро- і протипожежне обладнання. Стелажне обладнання.
Упаковка документів.
Критерії

7 віднесення документів до унікальних та особливо цінних. Створення та організація страхового фонду унікальних та особливо цінних документів на паперових носіях.
Облік кіно-, відео-, фото-, фоно- документів. Проблема збереження аудіовізуальних документів.
Контроль за фізико-хімічним та технічним станом кіно-, відео-, фото-, фоно- документів. Поняття про реставрацію документів. Відновлення затухаючих текстів.
Очистка документів. Реставрація документів на паперових носіях.
8 семестр
НД-4. Організація державних
установ
Мета
і
завдання
курсу надають можливість: подати систематизовані знання з питань теорії, методології та
історії державного управління, ознайомити
із зарубіжним досвідом організації публічної влади й управління; визначити актуальні проблеми державного управління в Україні, зміст
і технологічні аспекти управлінської діяльності; розкрити зміст української конституційної мети, місця та ролі громадянського суспільства у державі, його впливу на процес сучасного державотворення.
Також сформувати
інноваційний підхід до оцінювання та вирішення проблем, які постають у процесі управлінської діяльності органів державної влади та органів місцевого самоуправління.
Предмет: особливості організації і функціонування органів публічної влади й управління.
Результати навчання. Після опанування навчальної дисципліни студенти повинні вміти: виявляти
НД-4а. Ескпертиза цінності
документів (Яцечко-Блаженко Т.
В.)
Мета курсу.
Визначити культурну чи практичну цінність документів через
їх всебічне вивчення з метою внесення документів до НАФ або вилучення з нього. Встановити строки зберігання архівних документів, що не підлягають внесенню до НАФ, грошової оцінки документів НАФ та віднесення їх до унікальних і особливо цінних.
Завдання курсу.
Навчити визначати склад документів підприємства, які є значущими для особи, суспільства чи держави або цінними для власника і мають бути передані до архіву підприємства, відомчого, зрештою, й державного архіву, щоб організувати
їх збереження. Встановлювати строки зберігання документів, інформація яких може бути використана протягом певного часу.
Зміст курсу.
Формування принципів експертизи цінності документів в

8 високий рівень обізнаності щодо загального напряму і тенденцій становлення нової системи державного управління в Україні,
історичної зумовленості форм і методів державної управлінської діяльності; застосовувати сучасний теоретико-методологічний
інструментарій для аналізування комплексу проблем, що виникають у процесі вирішення управлінських проблем і розроблення заходів щодо
їх розв’язання; узагальнювати вітчизняний і зарубіжний досвід адміністрування з метою його використання у процесі розбудови нової системи державного управління в
Україні; прогнозувати та об’єктивно оцінювати результати здійснюваних у процесі управлінської діяльності конкретних заходів і на основі інноваційних підходів визначати шляхи оптимізації виконавчо-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, їхніх підрозділів і посадових осіб.
Зміст навчального курсу.
Конституційна мета українського державотворення.
Громадянське суспільство. Влада та держава в діяльності. Конституційні засади побудови публічної влади в Україні та центральні структури державного управління. Загальна характеристика системи органів виконавчої влади
України.
Місцеві державні адміністрації в системі виконавчої влади. Місцеве самоврядування та його роль у публічному управлінні.
Судова влада та прокуратура як органи контролю в публічному управлінні. Органи влади та інші структури публічного сектора, їх менеджмент дореволюційний період. Експертиза цінності документів у діловодстві організацій, установ і підприємств
СРСР.
Сучасні особливості та організаційні умови експертизи цінності документів у діловодстві організацій різних форм власності.
Основні підходи щодо оцінки і відбору документів на архівне збереження в зарубіжному архівознавстві.
Зміст поняття
«експертиза цінності документів.
Аналіз поглядів на проблему цінності документів.
Основні принципи експертизи цінності документів.
Система критеріїв експертизи та застосування їх у сучасних умовах.
Критерії походження документів в системі експертизи їх цінності.
Критерії змісту документів в системі експертизи їх цінності. Методи, що застосовуються в експертизі цінності документів. Порядок проведення експертизи цінності документів .
Управлінські документи як основна складова частина
Національного архівного фонду.
Організація експертизи цінності документів.
Особливості методики експертизи цінності управлінських документів.
Критерії оцінки та відбору документів архівної україніки.
Організація і методика проведення експертизи цінності документів архівної україніки.
Оформлення результатів проведення експертизи цінності документів архівної україніки. Організація експертизи цінності електронних документів в установі. Строки зберігання

9
«Документознавство та інформаційна діяльність», магістр
За навчальним планом передбачено вибір студентами однієї спеціалізації
із двох запропонованих варіантів (студенти обирають спеціалізацію).
«НД» – навчальна дисципліна

Спеціалізація № 1 – інформаційно-аналітична діяльність

НД-1. Організація збереження інформаційних ресурсів
Мета курсу. Формування цілісної системи знань про інформаційні ресурси, набуття навичок роботи з національними та міжнародними інформаційними ресурсами, ознайомлення з методами та основними засадами використання сучасних інформаційних технологій для роботи з інформаційними ресурсами в різних галузях діяльності, зокрема в діловодстві та документознавстві.
Завдання курсу.
Розглянути особливості процесу
інформатизації.
Охарактеризувати основні тенденції формування інформаційного суспільства на національному рівні. Окреслити основні види інформаційних ресурсів, що створюються та функціонують на національному та міжнародному рівнях. З’ясувати специфіку роботи з інформаційними ресурсами на рівні опрацювання, зберігання, поширення, пошуку та захисту. Опрацювати інформаційні ресурси, що задіяні в діловодній сфері.
Зміст курсу. Процес інформатизації суспільства, формування інформаційного середовища, національна
інформаційна
інфраструктура.
Основні види
інформаційних ресурсів, з урахуванням значимості (цінності), повноти, достовірності та актуальності інформації. Формування та сутність національних
інформаційних ресурсів. специфіка створення та функціонування системи національних інформаційних ресурсів (СНІР). Національна системи науково- технічного інформування. Проблеми та перспективи ефективного управління
інформаційними ресурсами України. Сутність поняття «світовий ринок
інформаційних послуг». Основні етапи формування та розвитку світового ринку
інформаційних послуг. Мета форми моніторингу, що можуть бути використані на рівні сучасних інформаційних ресурсів. Проблеми обліку та реєстрації
інформаційних ресурсів в Україні. Організація системи статистичної інформації на державному рівні та специфіка її подальшого функціонування. Сутність та властивості документних ресурсів, що дозволяють виокремити їх з ряду інших
інформаційних ресурсів. Основні засади функціонування інформаційних ресурсів.

НД-2. Бізнес-планування
Мета та завдання: формування у слухачів системи знань про методику і технологію розробки бізнес-плану, про зміст його розділів, а також навичок і вмінь складання бізнес-плану підприємницького проекту.
Предмет: методика розробки бізнес-плану як ефективного інструменту обґрунтування доцільності реалізації підприємницького проекту й засобу залучення необхідних для цього фінансових коштів.
Результати навчання: з’ясування технології бізнес-планування і формування структури бізнес-плану; засвоєння методики розробки бізнес-плану; набуття навичок застосування основного інструментарію бізнес-планування.

10
Зміст дисципліни розкривається в темах: зміст та організація бізнес- планування; особливості бізнес-планування організації; структура і зміст розділів бізнес-плану; типи бізнес-плану; загальні рекомендації щодо складання бізнес- плану; спеціальні рекомендації щодо методики складання окремих розділів бізнес- плану; презентація бізнес-плану.
НД-3. Документальні інформаційні системи
Мета та завдання: ознайомлення з проблематикою та сферами використання
інформаційних технологій і систем в галузі управління (менеджменту); здобуття теоретичних та організаційно-методичних навиків у роботі з інформаційними технологіями; набуття практичного досвіду у сфері сучасних інформаційних систем документування у галузі управління.
Предмет: особливості функціонування документальних інформаційні системи в галузі менеджменту (адміністративному управлінні).
Результати навчання: здобуття теоретичних знань про документальні
інформаційні системи і технології і принципи їх реалізації в адміністративному управлінні; оволодіння навиками самостійної орієнтації на ринку комп’ютерних програм і систем.
Зміст дисципліни: походження документальних інформаційних систем (ДІС); навігація при ручному пошуку документної інформації; схеми функціонування документальних автоматизованих інформаційно-пошукових систем; логічна структура документальної бази даних; фізична структура та навігація баз даних; обробка вхідного потоку документів; автоматизовані інформаційно-пошукові системи локального та віддаленого доступу; інформаційно-пошукова мова; програмні засоби реалізації документальних систем.

НД-4. Паблік рилейшнз
Навчальна дисципліна ―Паблік рилейшнз‖ передбачає вивчення й осягнення комунікацій (зв'язків) із громадськістю.
Паблік рилейшнз – це одна із функцій управління, яка передбачає вивчення й аналіз настрою громадськості, сприяє гармонізації політики організації або особи із суспільними інтересами, реалізації програми дій, спрямованої на досягнення громадського розуміння та схвалення.
Суть предмету полягає у розвиткові зворотнього зв'язку, роботі з населенням, визначення сегментів впливу на визначену аудиторію.
Мета викладання дисципліни – формування у студентів теоретичних знань та практичних навичок встановлення двостороннього спілкування для виявлення загальних уявлень та інтересів громадськості, досягнення взаєморозуміння та максимальної співпраці в усіх напрямках життя суспільства.
У процесі викладання навчальної дисципліни ―Паблік рилейшнз‖ студентам, передбачено розгляд таких питань:

роль зв'язків із громадськістю у сучасному світі;

цільові аудиторії та організаційні структури в комунікаціях із населенням;

шляхи виходу на визначені кола людей та цілеспрямована робота з ними;

етика і професійні стандарти спілкування;

регулювання діяльності у сфері зв'язків із громадськістю.

11


Спеціалізація № 2 – Документологія та інформологія

НД-1. Інформаційно-правове забезпечення інформаційних ресурсів
Мета курсу. Формування цілісної системи знань про інформаційні ресурси, нормативно-правове забезпечення інформаційних ресурсів, набуття навичок роботи з інформаційними ресурсами, ознайомлення з основними засадами використання нормативно-правовового забезпечення інформаційних ресурсів в різних галузях діяльності.
Завдання курсу. Розглянути особливості процесу інформатизації. Окреслити основні види нормативно-правового забезпечення інформаційних ресурсів, що створюються та функціонують на національному та міжнародному рівнях. З’ясувати специфіку роботи з інформаційними ресурсами на рівні опрацювання, зберігання, поширення, пошуку та захисту. Опрацювати інформаційні ресурси, що задіяні в діловодній сфері.
Зміст курсу. Процес інформатизації суспільства, формування інформаційного середовища, національна
інформаційна
інфраструктура.
Основні види
інформаційних ресурсів, з урахуванням значимості (цінності), повноти, достовірності та актуальності інформації. Конституція України, Цивільний кодекс
України, закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»,
«Про основи національної безпеки України», Стратегія національної безпеки
України, Доктрина інформаційної безпеки України, види таємниць згідно чинного законодавства. Закони України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», «Про Національну програму
інформатизації», «Про Концепцію Національної програми інформатизації»,
Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, Концепція формування системи національних електронних інформаційних ресурсів. Закон України «Про захист персональних даних». Закони України «Про Національну систему конфіденційного зв'язку»,
«Про захист
інформації в
інформаційно- телекомунікаційних системах» (ІТС), Правила забезпечення захисту інформації в
ІТС, Порядок взаємодії органів виконавчої влади з питань захисту державних
інформаційних ресурсів в ІТС, Порядок координації діяльності установ і організацій незалежно від форм власності з питань запобігання, виявлення та усунення наслідків несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів в ІТС.

НД-2. Теорія і методологія документознавства
Мета та завдання: сприяти формуванню глибокого і адекватного розуміння еволюції документознавчої науки та змісту сучасної його форми як документознавства; прослідкувати зміну розвитку процесу самовизначення документознавства загалом, а також його відносин з іншими науковими дисциплінами, які з ним пов’язані через походження або об’єкт дослідження; усвідомити динаміку теоретичних і методологічних принципів, що лежать в основі документознавства як навчальної і наукової дисципліни; оволодіти теоретичними знаннями сучасної класифікації документів та особливої ролі інформації як невід’ємної складової документу.

12
Предметом є створення наукового знання про документ в його єдності матеріальної та інформаційної складових, про закономірності його створення та функціонування в суспільстві; концептуальні підходи до поняття і визначення документознавства як навчальної і наукової дисципліни.
Результати навчання: вивчити витоки документознавства; визначити основні його етапи; опанувати теоретико-методологічні засади документознавчої науки; засвоїти об’єкт і предмет документознавства; здійснити класифікаційний аналіз документів; обгрунтувати перспективні напрями розвитку науки про документ; визначити вплив інформатизації суспільства на документознавство; засвоїти теоретичні засади розвитку галузевої та спеціальної документації.
Зміст навчального модуля: історія розвитку документознавства; теоретико- методологічні засади розвитку документознавства; об'єкт, предмет, структура та функції документознавства; класифікаційний аналіз документів; вплив
інформатизації на розвиток документознавства; особливості розвитку галузевих і спеціальних документів; перспективні напрями розвитку електронної документації.

НД-3. Документно-інформаційні комунікації
Мета курсу ―Документно-інформаційні комунікації‖ – ознайомити студентів із суттю, цільовим призначенням, основними напрямками діяльності й етапами становлення системи документно-інформаційних комунікацій; дати уявлення про
інформаційні ресурси сучасного суспільства та українського зокрема; сформувати навички організації інформаційного забезпечення в документно-інформаційних
інститутах; навчити студентів ефективно використовувати інформаційні технології під час пошуку інформації та наданні інформаційних послуг у закладах системи документно-інформаційних комунікацій

НД-4. Конфліктологія
Мета вивчення курсу "Конфліктологія" — формування у студентів цілісної системи знань про природу конфліктів, причини їх виникнення, способи управління конфліктними ситуаціями й методах подолання конфліктів, Вивчивши цей практичний курс, студенти придбають практичні навички вирішення та попередження конфліктних ситуацій, а також навчаться правильно поводитися з конфліктуючими сторонами і вирішувати конфлікти на взаємовигідній основі.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал