Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка3/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

І. Окремі видання


 1. Концепция личности у Чехова-повествователя в контексте идейно-эстетических исканий русского реализма : монография / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1990. – 88 с.

 2. "Живая" и "мертвая" душа в художественном мире Чехова-повествователя: Романтический тип поведения в изображении Чехова : монография / С. Д. Абрамович. – К. : УМКДВО, 1991. – 88 с.

 3. Біблія як форманта філологічної культури : монография / С. Д. Абрамович. - К. ; Чернівці : Рута, 2002. – 230 с.

 4. В поисках утраченного рая: духовное самоопределение русского писателя XIX–начала XX ст. : монография / С. Д. Абрамович. – К. : Издат. дом Дмитрия Бураго, 2009. – 264 с. (10, 1 п. л.) + 16 с. ил.

 5. Біблія та сьогоднішня культура: актуальні проблеми української духовної розбудови : монографія / С. Д. Абрамович. Кам’янець-Подільський : Абетка-Нова, 2009. 134 с.

 6. Біблія та формування сакрального простору європейської митецької культури: монографія / С. Д. Абрамович. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 150 с.

 7. Біблія як інтертекст світової літератури: колективна монографія / С. Д. Абрамович. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2011. – С. 5–34, 44–103, 225–242, 263–297.

 8. Релігієзнавство: підручник з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : ДаКор, 2004. – 508 с.

 9. Мовленнєва комунікація : підручник з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 472 с.

 10. Риторика та гомілетика : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович. Чернівці : Рута, 1995. – 170 с.

 11. The Slave's civilisation history : the Manual for foreign students. – С. Д. Абрамович. – Chernovtsy : ЧДУ, 1996. – 80 p.

 12. Основне богослів'я : навч. посіб. для теологічних навч. закл. / С. Д. Абрамович. – Чернівці : Рута, 1998. – Ч. І. : Релігії Давнього світу. – 224 с.

 13. Рецепция чеховского эстетического идеала в русской литературе XX века : учеб. пособ. с грифом МОНМС / С. Д. Абрамович. – Черновцы : Рута, 1999. – 74 с.

 14. Риторика : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2001. – 240 с.

 15. Риторика загальна та судова : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович, В. В. Молдован, М. Ю.Чікарькова. – К. : Юрінком, 2002. – 416 с.

 16. Веди, Авеста, Біблія, Коран у шкільному вивченні : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович. – Харків : Ранок, 2003. – 192 с.

 17. Культурологія : навч. посіб. з МОНМС / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Чікарькова. – К. : Кондор, 2003. – 320 с.

 18. Зарубіжна і українська культура : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 380 с.

 19. Церковне мистецтво : навч. посіб. з грифом МОНМС / С. Д. Абрамович. К. : Кондор, 2005. – 206 с.

 20. Гомілетика: навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2009. – 92 с.

 21. Біблія як інтертекст європейської філологічної культури навч. посіб. / С. Д. Абрамович. – Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2010. – 102 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Вопросы историзма в романе В. Я. Брюсова "Огненный ангел" / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. – 1973. – Вып. 2 (22). – С. 88–94.

 2. Второстепенные персонажи в "Войне и мире" Л. Н. Толстого / С. Д. Абрамович // Рус. яз. и лит. в школах УССР. – 1978. – № 6 (14). – С. 23–27.

 3. Концепция славянства в стихотворении А. Блока "Скифы" и поэме Я. Ивашкевича "Азиаты" / С. Д. Абрамович // Очерки по истории славянских литературных связей. – Львов, 1978. – С. 101–119.

 4. Символика в "Войне и мире" Л. Н. Толстого / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. – 1979. – Вып. 2 (34). – С. 69–77.

 5. Идейно-эстетическая функция символа у раннего Брюсова / С. Д. Абрамович // Брюсовские чтения 1980 г. – Ереван : Советакан грох, 1983. – С. 25–33.

 6. Способ художественного обобщения у Н. В. Гоголя / С. Д. Абрамович // Гоголь и современность. – К. : Вища школа, 1983. – С. 98–105.

 7. Мелетій Смотрицький та проблеми філологічної культури барокко / С. Д. Абрамович // Українська література XVI-XVIII ст. та інші слов'янські літератури. – К. : Наук. думка, 1984. – С. 137–160.

 8. Женские образы в исторических романах В. Я. Брюсова / С. Д. Абрамович // Брюсовские чтения 1983 г. – Ереван : Советакан грох, 1985. – С. 114–125.

 9. «Черный монах» А. П. Чехова: гимн или реквием? / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. – 1990. – Вып. 2 (56). – С. 81–89.

 10. Художественная концепция времени в трилогии Д. С. Мережковского «Христос и антихрист» / С. Д. Абрамович // Література. Літературознавство. Життя (до 75-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. М. В. Теплінського). – Івано-Франківськ, 1999. – С. 179–193.

 11. Макабристика в повісті Гоголя "Страшна помста" / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 2000. – Вип. 5. – С. 77–84.

 12. Шевченкове наслідування Ісаї як художній вираз порубіжжя двох національних світів / С. Д. Абрамович // Jews and Slavs. – Jerusalem; Kyiv, 2000. – P. 102–109.

 13. Предметний світ у Гоголя / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – Ніжин, 2001. – Вип. 7. – С. 101–110.

 14. Спроби подолати європоцентризм у викладанні зарубіжної літератури закінчилися? / С. Д. Абрамович // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. – 2001. – № 1. – С. 8–9.

 15. Идеал и человек у Чехова как проблема постсоветского литературоведения / С. Д. Абрамович // Динамизм социальных процессов в постсоветском обществе. Филологические науки. – Луганск; Цюрих; Женева, 2001. – Вып. 2 (4). – С. 180–194.

 16. Статті : Аватара, Авеста, Агіографія, Агада, Александрійська культура, Анахронізм, Апокаліпсис, Апологетика, Апологія, Арабо-мусульманська культурна зона, Ареталогія, Астрологічний міф, Африканський культурно-літературний регіон, Біблеїстика, Біблія, Вавілонсько-ассирійська література, Герой, Гімнографія, Гомілетика, Дгвані, Демонізм, Демонологія, Джатака, Дидактична література, Духовні вірші, Євангельські сюжети, Єретична література, Житіє, Ідея, Ікос, Ісіхазм, Історична проза, Коран, Коранічні сюжети, Література, Література та інші види мистецтва (у співаторстві з М. Нефьодовим), Метод, Молитва, Оккультна література, Ораторська проза, Панчатантра, Паралітература, Поезія, Проза, Псалом, Психологізм, Публіцистика і література, Раса, Сатанизм, Секуляризація, Старозавітні сюжети, Стихіра, Талмуд, Фаустіана, Хеттсько-хурритьска література, Четьї-Мінеї, Шумерська література. / С. Д. Абрамович //Лексикон порівняльного та загального літературознавства. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 636 с.

 17. Имманентная конфликтность христианской концепции человека в романе Германа Гессе "Нарцисс и Гольдмунд" / С. Д. Абрамович // Зб. на пошану проф. Марка Гольберга. – Дрогобич : Вимір, 2002. – С. 29–35.

 18. Принц Жаба, або Розпізнання сатани (до проблеми дискурсу роману П. Зюскінда "Парфумер") / С. Д. Абрамович, О. Дикунець // Іст.-літерат. журн. – Одеса, 2002. – № 7. – С. 150–156.

 19. Бродский и Тютчев. Эволюция образа фонтана как символа постренессансной культуры / С. Д. Абрамович // Вопр. рус. лит. : межвуз. науч. сб. – Вып. 8 (65). – Симферополь: Изд-во Таврийск. нац. ун-та им. В. В. Вернадского, 2002. – С. 187–194.

 20. Релігієзнавство в системі освіти як можливість запровадження відкритого типу мислення / С. Д. Абрамович // Матер. міжнар. семінару «Структура представления знаний о мире, обществе и человеке: в поисках новых смыслов». – Луганск; Цюрих; Женева, 2003. – Вып. IV. – С. 191–210.

 21. Мистецтво нарації в біблійній прозі / С. Д. Абрамович // Studia methodologica. – Тернопіль : Терноп. держ. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, 2004. – С. 52-59.

 22. Уніфікація літургійних текстів в українському ортодоксальному богослужінні як загальнонаціональна культурна проблема / С.Д. Абрамович // Наук. вісн. Чернів. торг.-екон. ін-ту КНТЕУ. Гуманітарні науки: Філологія. – Вип. 1. – Чернівці : Вид-во ЧТЕІ КНТЕУ, 2005. – С. 3–8.

 23. Голокост з погляду юдаїстської та християнської теології / С. Д. Абрамович // Голокост в Україні у регіональному і загальнолюдському вимірі : зб. наук. пр. – Львів : Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005. – С. 83–86.

 24. Доля гуманітарних наук в сучасному вузі в аспекті входження України в Болонський процес / С. Д. Абрамович // Нормы и парадоксы сознания и мышления : матер. междунар. семинара. – Луганск; Цюрих; Женева, 2006. – Вып. VI. – С. 10–17.

 25. Фрагмент "Рудокопов": попытка интерпретации / С. Д. Абрамович // VIII Гоголівські читання : матер. міжнар. наук. конф. (Полтава, 5-6 квітня 2006 р.). – Полтава : Вид-во Полтав. держ. пед. ун-ту ім. В. Короленка, 2006. – С. 102–105.

 26. Ідея «тимчасовості історичного» як підґрунтя біблійної естетики / С. Д. Абрамович // Історична панорама : зб. наук. ст. Чернів. нац. ун-ту. Спеціальність : Історія. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 3. – С. 138–144.

 27. Стихотворение М. Тилло «Ренессанс» как лирическая интерпретация эпохи / С. Д. Абрамович // Науково-поетичні читання пам'яті Марії Тілло. – К. : Видав. дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 1. – С. 38–42.

 28. Драматическое начало в библейских текстах / С. Д. Абрамович // Міжнар. театральний симпозіум «Література – театр – суспільство» : зб. наук. пр. : у 2 т. – Херсон : Айланд, 2007. – Т. 2. – С. 6 – 9.

 29. Статус художньої літератури в літературознавстві як наукова проблема / С. Д. Абрамович // Мова і культура. –К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9, т. IX (97). – С. 36-42.

 30. Библия как интертекст в художественном мире Чехова / С. Д. Абрамович // Мова і культура. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 8, т. VII (2). – С. 12–16.

 31. Чи ж може бути християнська етика самоцінним об'єктом вивчення? / С. Д. Абрамович // Вісн. Буковинського православного ун-ту ім. митропол. Є. Гакмана : зб. доп. – Чернівці, 2007. – Вип. 7. – С. 34–40.

 32. Отчего "протух" старец Зосима? / С. Д. Абрамович // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2008. – № 5. – С. 5–12.

 33. Мотив наркотического транса у Гоголя в контексте эволюции романтического культа фантазии / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – Ніжин : Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя, 2008. – Вип. 17. – С. 67–75.

 34. Християнський та світський гуманізм: точки зіткнення та розходження / С. Д. Абрамович // Матеріали ІІ Всеукр. міжконфес. християн. наук.-практ. конф. «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам'янець-Подільський : Буйницький О. А., 2009. – С. 58–64.

 35. Категория ужасного в эстетике Гоголя / С. Д. Абрамович // Рус. яз. и лит. в учеб. заведениях. – 2009. – № 1. – С. 33–39.

 36. Поздний Лев Толстой как предтеча русского футуризма / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Сер.: Літературознавство. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2009. – Вип. 27. – С. 358–365.

 37. Гуманізація освіти і проблема гуманітарних наук в спеціальному вузі у перспективі Болонського процесу / С. Д. Абрамович // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 125–139.

 38. Постмодернизм и наследие Чехова / С. Д. Абрамович // Наук. праці Кам'янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка: Філолог. науки. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 20. – С. 3–6.

 39. Sacrum у Блока / С. Д. Абрамович // Блок и русская литература. – Харьков: Изд-во Харьковского нац. пед. ун-та им. Г. Сковороды, 2010. – С. 66–72.

 40. Культурна самоідентифікація особистості в сучасному суспільстві: між етноцентризмом та глобалізмом / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Філолог. науки. –Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Вип. 24. – С. 41–53.

 41. Стихотворение И. Жданова «Портрет отца» как художественная структура / С. Д. Абрамович // Вісник Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім Івана Огієнка: Філолог. науки. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – 2011. – Вип. 2. – С. 3–10.

 42. Об'єктивність чи індиферентність? (до питання про методологію вивчення релігій) / С. Д. Абрамович // Вісник Прикарпатського ун-ту ім. В. Стефаника: Філософ. і псих. науки. – Івано-Франківськ: Прикарпатськ. ун-т ім. В. Стефаника, 2011. – Вип. 15. – С. 166–171.

 43. Художественный мир Марии Тилло / С. Д. Абрамович // Литература в контексте культуры. – Днепропетровск: Вид-во ДНУ, 2011. – Вып. 21(2). – С. 53 – 60.

 44. Чехов и мистериальность / С. Д. Абрамович // «Как меня принимали в Харькове» : матер. научн. конф. «Чехов и Украина». – К. : Изд. дом «Русское слово», 2011. – С. 23–30.

 45. Поэтический космос Дмитрия Бураго / С. Д. Абрамович // Бураго Д. Киевский сбор. – К.: Издательский дом Д. Бураго, 2011. – С. 3 – 13.

 46. Natūra natūrans и natūra naturāta в художественном мире Гоголя (гоголевский человек между двумя безднами) / С. Д. Абрамович // Информационный вестник Форума русистов Украины. – Симферополь: Изд-во Таврийск. нац. ун-та им. В. В. Вернадского, 2010. – Вып. 13. – С. 108–119.

 47. Сакральная литература вчера и сегодня / С. Д. Абрамович // Nomos. – Krakȯw : Instytut Religieznawstwa Jagellonskiego Uniwersytetu, 2010. – № 61/71.– S. 89–101.

 48. Актуальные вопросы изучения русской литературы / С. Д. Абрамович // Мова і культура: наук. журн. – К.: Вид. дім Д. Бураго, 2011. – С. 229–236.

 49. Сыноубийство в «Тарасе Бульбе»: инициация или жертвоприношение? / С. Д. Абрамович // Гоголезнавчі студії. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – Вип. 2 (19). – С. 5–17.

 50. Феномен релігійної віри та проблема достовірності релігійного досвіду / Семен Абрамович // Збірник статей V всеукр. міжконфес. христ. наук.-практ. конф. «Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації». – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2012. – С. 3–8.

 51. Homo in amore в художественном мире Гоголя / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка: Філолог. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – Вип. 29. – Ч. 1. – С. 126-129.

 52. Актуальные аспекты изучения проблемы «Библия и русская литература» / С. Д. Абрамович // Acta Universitatis Lodziensis. Folsa Litteraria Rossica. 4. – Łodź [Uniwersytet Łodźki]: Primum Verbum, 2011. – S. 124–130.

 53. Чеховская поэтика как преображение реальности (рассказ «На подводе») / С. Д. Абрамович // Наукові праці Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка : Філолог. науки. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – Вип. 30. – С. 7–11.

 54. Об историко-философской концепции «Мастера и Маргариты» М. Булгакова / Абрамович Семен // Творчість М. Булгакова в історико-культурному контексті. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. – С. 3–7.


ІІІ. Про С. Д. Абрамовича

 1. Абрамович Семен Дмитриевич // Кто есть кто в русском литературоведении? : Справочник. – М.: Изд-во АН СССР. – 1991. – Ч. 1. – С. 9.

 2. Чікарькова М. Ю. Абрамович Семен Дмитрович / М. Ю. Чікарькова // Енциклопедія сучасної України. – К.: Вид-во НАН України, 2001. – Т. 1. – С. 39.

 3. Абрамович Семен Дмитрович // Вікіпедія / uk.wikipedia.org/wiki

 4. Семен Дмитрович Абрамович. Науковець Митець. Особистість. – Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 60 с.

 5. Прокопчук В. С. Житомирянин професор С. Д. Абрамович – науковець, поет, художник // Культурний простір Житомирщини – Волині ХІХ-ХХ ст. : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (24 квітня 2012 р.). – Житомир: Л. Г. Косенко, 2012. – Т. 1. – С. 302–309.


Атаманчук Петро Сергійович,img_5482

доктор педагогічних наук,

професор, завідувач кафедри методики викладання фізики і дисциплін технологічної освітньої галузі
Народився 26 червня 1939 року в селі Каскада, 4-та сотня, Новоушицького району Кам’янець-Подільської (нині – Хмельниць-кої) області (можливо, ознака поділу села на сотні, – було їх п’ять, – збереглася від козацьких часів).

Середню освіту здобував, навчаючись спершу в Каскадській семирічній школі (1946-1953), а згодом у Новоушицькій середній школі (1953-1956).

1956 року став студентом, а 1961-го р. завершив навчання в Кам’янець-Подільському державному педагогічному інституті, здобувши спеціальність учителя фізики та основ виробництва.

1961 року, як дипломований фахівець, розпочав працювати учителем фізики в Калюсецькій середній школі Новоушицького району. З 20 вересня 1962 р. – викладач математики і фізики Новоушицького технікуму механізації сільського господарства.

У цей же період за погодженням з учбово-методичним кабінетом МСГ та республіканським науково-методичним кабінетом з ССО УРСР під його керівництвом проводився педагогічний експеримент щодо впровадження програмованого навчання і контролю більш як у 20-ти технікумах. Його результати разом з осмисленням педагогічного досвіду Петра Сергійовича спричинили зародження ідеї впровадження в навчанні фізики об’єктивного контролю на основі еталонних вимірників якості знань. Ця ідея знайшла розвиток у серії публікацій та методичних посібників, а згодом у кандидатській дисертації «Дидактичні основи розробки і використання еталонів контролю навчальної діяльності учнів», яка була написана в рамках трьохмісячної творчої відпустки і захищена 1982 року в Київському університеті імені Т.Г. Шевченка під науковим керівництвом доктора педагогічних наук, професора Алексюка Анатолія Миколайовича.

Від тодішнього ректора Копилова А.О. отримав запрошення на роботу до рідного ВНЗ і з 10 вересня 1982 р. розпочав науково-педагогічну діяльність у Кам’янець-Подільському державному педінституті, а 26 травня 1983 р. очолив кафедру методики викладання фізики і ТЗН, керівництво якою здійснює до цього часу. Викладацьку діяльність будував на засадах співпраці і співтворчості зі студентською молоддю з метою забезпечення готовності майбутніх вчителів фізики до науково-методичних перебудов, впровадження сучасних технологій та методик у навчання фізиці. 1984 року за підтримки ректорату започаткував написання дипломних робіт випускниками. На сьогодні здійснив наукове керівництво підготовкою біля 300 дипломних та 80 магістерських робіт. Понад 350 студентів на засадах отримання творчих науково-методичних завдань були залучені до створення серії навчально-методичних посібників, виданих з грифом Міністерства освіти і науки України. Щорічно біля 50 студентів (по лінії роботи наукових гуртків та проблемних груп кафедри) беруть участь у діяльності з розробки й модернізації фізичного устаткування, обладнання робочих місць для лабораторних практикумів, розширення матеріально-технічної бази, комп’ютеризації навчального процесу, створення програмних продуктів, використання мережі ІNTERNET тощо. З 1983 року кафедра виконує колективне комплексне дослідження «Об’єктивізація контролю навчально-пізнавальної діяльності», до якого постійно залучається творча студентська молодь. Традиційними стали щорічні студентські публікації (8–10) у фахових науково-методичних виданнях, їх участь у різних конкурсах, наукових конференціях тощо.

1997 року опублікував першу монографію «Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності», в якій обґрунтував власний концептуальний підхід до розв’язання цієї проблеми. 1999 року взявши піврічну творчу відпустку, підготував та опублікував другу монографію «Інноваційні технології управління навчанням фізики» і завершив написання докторської дисертації «Теорія і методика управління пізнавальною діяльністю старшокласників у навчанні фізики», яку захистив на засіданні спеціалізованої ради Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 2000 року.

За роки науково-педагогічної діяльності опублікував понад 550 наукових праць, серед яких 7 монографій, 2 підручники для ВНЗ та понад 70 навчально-методичних посібників, виданих з грифами Міністерств сільського господарства, середньої спеціальної освіти та освіти і науки УРСР та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Здійснив наукове редагування 17-ти випусків збірника наукових праць Кам’янець-Подільського державного університету (серія педагогічна), внесеного до переліку видань ВАК України, в яких можуть публікуватись результати досліджень на здобуття ступенів кандидата і доктора наук. З 1997 р. на громадських засадах здійснює наукове керівництво науково-дослідною лабораторією «Управління процесом навчально-пізнавальної діяльності» та науковою школою.

Під його керівництвом здійснено захист однієї докторської та семи кандидатських дисертацій, підготовлено до захисту дві докторських та п’ять кандидатських дисертацій.

Доктор педагогічних наук, професор П.С. Атаманчук успішно виконує функції члена спеціалізованої вченої ради НПУ імені М.П.Драгоманова по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики та члена Експертної комісії з розгляду наукових проектів при МОНМС України.Основні відзнаки та нагороди:

Занесення до Книги Пошани Новоушицького технікуму механізації сільського господарства (1967 р.); занесення до республіканської Книги Пошани (1969 р.); медаль «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения В.И. Ленина» (1970 р.); переможець соціалістичного змагання (1972-1980 р.р.); звання ударника комуністичної праці (1981 р.); Грамота МО УРСР (1987 р.); занесення на міську (м. Кам’янець-Подільський) Дошку Пошани (1988 р.); Грамота МО УРСР (1991 р.); знак «Відмінник освіти України» (1997 р.); диплом МО України та АПН України за участь у другій Міжнародній виставці престижних навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні» (1999 р.); Почесна Грамота Хмельницької державної адміністрації (1999 р.); Грамота Хмельницької обласної ради (2000 р.); Грамота МОН України (2001 р.); занесення на обласну Дошку Пошани (2003 р.); звання Заслуженого працівника освіти України (2003 р.); знак АПН України «Ушинський К.Д.» (2006 р.); атестат академіка АН ВО України отримав у 2007 р.; Подяка міської держадміністрації за вагомий науковий внесок (2008р.); Нагрудний знак МОН України «За наукові досягнення» (2008 р.); знак «Петро Могила» (2009 р.); диплом переможця 6-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2010 р.); Почесні дипломи 1-ї та 2-ї Міжнародних виставок «Інноватика в освіті України» (2010 р.). Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2010 році» (2011 р.); Диплом та 3-тя премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні дослідження» (2011 р.); Диплом та 2-га премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2011 р.); Диплом та 1-ша премія переможця VIІ-го обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники і монографії» (2011 р.); Диплом Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка «За визначні наукові досягнення в 2011 році» (2012 р.); Дипломом 14-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку психології та педагогіки» (Лондон – Київ) за кращу наукову доповідь у рамках секції «Теорія навчання і виховання» (2012 р.); Обрання на посаду віце-президента з міжнародних відносин Академічного Товариства Михайла Балудянського (20.04.2012; Словаччина); Диплом та 1-ша премія переможця VIІІ-го обласного (Хмельницька область) конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні науки» (2012 р.); Сертифікат учасника Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища» (м. Кіровоград, 2012 р.); Certificate XXIV International Scentific and Practical Conference: «Problems of Internationalization of University Education» under the Conditions of European Integration» (Slovakia-Hungaru, 10 may, 2012); Сертифікат учасника IV міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (22-23 травня, 2012 р.).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал