Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка24/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

Стінний розпис трапезної монастиря львівських домініканців / Н.О. Урсу // Мистецтвознавство України : зб. наук. пр. / редкол. : А.Чебикін (голова) та інші. – К. : СПД Пугачов О.В. Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 63-76.


 • Шляхетські родини – фундатори домініканських осередків на теренах України / Н.О. Урсу // Polskа Rodzina na Wschodzie. / рod red. H.Strońskiego. – Pamiętnik Kijowski. – Tarnopol : Bohdan, 2008. – T. 9. – S. 49-78.

 • Кам’янець-Подільський – місто полікультурної спадщини (сакральна архітектура: креативні і деструктивні зміни) / Н.О. Урсу // Українсько-польський науковий діалог : зб. наук. праць / за ред. І.І. Кривошеї. – Умань; Гнєзно; Ланьцут; Ченстохова, 2009. – С. 244-253.

 • Projekty przebudowy świątyń dominikańskich na terytorium Ukrainy w XIX w. (w oparciu o materiały Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu) / Н.О. Урсу // Феномен культурних погранич: сучасні тенденції: зб. наук. праць / за ред. О.М. Сухомлинова. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009. – 333-346 с. : іл.

 • Художественное образование в Каменце-Подольском в ХIХ – первой половине ХХ века / Н.А. Урсу // Философия образования и искусство. III Кагановские чтения. Материалы всероссийской конференции 18 мая 2009 года. – СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2010. – С. 188-197.

 • Архитектоническая метафорика сакрального зодчества доминиканского ордена на землях Украины / Н.А. Урсу // Символика в философско-культурологических исследованиях, этнокультурных и религиозных традициях. Сборник статей. – Пятигорск : ПГЛУ, 2010. – С. 235-243.

 • Володимирське обличчя врубелівського портрету / Н.О. Урсу, О.В.Кумецький // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін-т культури і мистецтв ; за заг. ред. В. Л. Філіппова. – Вип. 14. – Ч. 1. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 262-267.

 • Трансцендентное начало – основа метафорики сакрального искусства доминиканского ордена / Н.А. Урсу // Искусство после философии. Материалы всероссийской конференции 20-21 ноября 2009 года – СПб., Санкт-Петербургское философское общество, 2010. –С.276-282.

 • Скульптура і різьбярство в осідках домініканського ордену XVII-XIX ст. на землях України / Н.О. Урсу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1/2010. – С. 193-198.

 • Żółkiewska «Hetmanka» / N. Ursu // Rocznik Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Polska Akademia Umiejętności. – Kraków, R.55 : 2010. – S. 133-144.

 • Проблемы ревитализации сакрального зодчества доминиканского ордена на Украине / Н.А. Урсу // Регионы. Города. Ракурсы и параллели / Теоретические доклады 1 Всероссийской творческой лаборатории. – Омск : Изд-во ОмГТУ, 2010. – С. 94-100.

 • Живописна діяльність іноземних митців на землях Кам’янеччини у XVIIІ-XIX ст. / Н.О. Урсу // Культура і сучасність : Альманах. – К. : Міленіум, 2010. – №2. – С. 146-150.

 • Живописна діяльність в осередках домініканського ордену XVII-XIX ст. на землях України / Н.О. Урсу // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2010. – № 189. – С. 30-32.

 • Твори декоративно-прикладного мистецтва в храмах домініканського ордену XVII-XIX ст. на українських теренах / Н.О. Урсу // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка : зб. наук. пр. / Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв ; за заг. ред. В.Л. Філіппова. – Вип. 15. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2010. – С. 253-261.

 • Діяльність майстрів декоративно-прикладного мистецтва в осередках домініканського ордену XVII-XIX ст. на землях України / Н.О. Урсу // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. праць. – Вип.18. – К.: Міленіум, 2010. – С. 191-197.

 • Проблемы ревитализации сакрального зодчества доминиканского ордена на Украине / Н.А. Урсу // Ценностный мир человека: сборник научных трудов / под общ. ред. д-ра филос. наук В. А. Апрелевой. – Тюмень: ТюмГАСУ, 2010. – С. 130-135.

 • Креативні і деструктивні зміни сакрального зодчества Кам’янця-Подільського у ХІХ-ХХ ст. (проблема дослідження полікультурної спадщини на Поділлі) / Н.О. Урсу // Гуманітарні студії: Україна-Польща // Збірник наукових праць / Голови ред. Колегії О.Завальнюк, С. Уліяш. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2010. – С. 141-151.

 • Malowidło ścienne w refektarzu lwowskiego klasztoru Ojców Dominikanów / N. Ursu // Fenomen pogranicz kulturowych: współczesne tеndencje, t. IV, Piła – Berdiańsk, 2010. – С. 84-92.

 • Организация интерьера доминиканских храмов XVIII-XIX вв. на землях Брацлавского воеводства / Н.О. Урсу // Материалы Х Международной научно-практической конференции «Визуальная культура: дизайн, реклама, IT – технологии». – Омск: Изд-во ОГТУ, 2011. – С. 107-109.

 • Художня освіта у Кам’янці-Подільському в другій половині XIX – першій половині ХХ століття // Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: зб. наук. пр. / Луган. держ. ін.-т культури і мистецтв ; за заг. ред. В.Л. Філіппова. – Вип. 18. – Луганськ : Вид-во ЛДІКМ, 2011. – С. 185-193.

 • Храми-фортеці на теренах Хмельниччини / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб.наук.пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2011. – С. 151-154. (Мистецтвознавство № 4).

 • Фотохудожник Михайло Грейм і його родина / Н.О. Урсу, І.С. Підгурний // Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика. – Вип.8 – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2011. – С. 371-378.

 • Флористичні мотиви в образотворчому мистецтві Китаю (цикл бесід для учнів 5-7 класів, бесіда 5) / Н.О. Урсу // Materíaly VII Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 2011». – Díl 11. Pedagogika: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 června – 05 červenců 2011 roku. – S. 17-20.

 • Мистецька освіта Кам’янеччини першої третини ХХ ст. / Н.О. Урсу // Materíaly VII Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Vědeckӳ průmysl Evropskěho kontinentu – 2011». – Díl 16. Pedagogika: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 listopadu – 05 prosinců 2011 roku. – S. 11-15.

 • Ведута Кам’янеччини у творчості сучасних митців / Н.О. Урсу // Materíaly VII Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 2012». – Díl 20. Výstavba a architektura: Praha: Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 června – 05 červenců 2011 roku. – S. 80-85.

 • Творчество архитектора Яна Де Витте для доминиканского ордена на Украине / Н.О. Урсу // Materíaly VIIІ Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Dny vědy – 2012». – Díl 87. Výstavba a architektura: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 březen – 05 dubna 2011 roku. – С. 15-18.

 • Флористичні мотиви у мистецтві бароко (бесіда 7) / Н.О.Урсу // Материали за VIIІ Международна научна практична конференція «Настоящи изследвания и развитие – 2012». – Т. 13. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2012. – С. 9-13.

 • Малярство іноземних художників на теренах Кам’янеччини ХVIIІ-XIX ст. / Н.О. Урсу // Записки наукового товариства імені Шевченка. – Т. CCLXI : Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 2011. – С. 266-272.

 • Метафорика кольору у світогляді українців / Н.О. Урсу // Materiały VIII Międzynarodowej naukowo-praktacznej konferencji: Naukowa myśl informacyjnej powieki – 2012. Volume 13. Nauki Pedagogiczne. – Przemyśl: Nauka i studia. – S. 12-16.

 • Рослинні орнаменти у творах митців епохи Бароко (цикл бесід для учнів 5-7 класів, бесіда 8) / Н.О.Урсу // Материали за 8-а международна научна практична конференція «Навинати за напреднали наука» – 2012. – Т. 13. Педагогически науки. – Софія: Бял ГРАД-БГ, 2012. – С. 70-72.

 • Флористичні мотиви у мистецтві кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (цикл бесід для учнів 5-7 класів, бесіда 9) / Н.О. Урсу // Materíaly VIIІ Mezinárodní vědecko-praktická konference: «Aktuální vymoženosti vědy – 2012». – Díl 11. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o, 27 června – 05 červenců 2012 roku. S. 46-49.

 • Art History investigations of sacral heritage of the Dominican order of the 13th – 19th centuries on Ukrainian lands / N. Ursu // Jubilee International Conference : History of Art History in Central-Eastern and Southern-Eastern Europe. – Torun : Society of Modern Art & Tako Publishing House, 2012. – vol. 1. – S. 163-168.

  ІІІ. Про Н.О. Урсу

  Каньоса П.С. Сподвижниця подільського мистецтвознавства (Наталія Олексіївна Урсу) / П.С. Каньоса // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2012. – Т. 19. – С. 247-254.  Федорчук Володимир Анатолійович, fedorchuk_v1

  доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики
  Народився 4 січня 1962 року в с. Параївка Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в сім’ї службовців.

  До 3 класу навчався у Параївській середній школі. Після переїзду сім’ї до Кам’янця-Подільського продовжив навчання у середній школі № 10.

  Трудову діяльність розпочав у 14 років. Так, у 1976 році, на період літніх канікул, працював робітником столярного цеху Кам’янець-Подільського кабельного заводу, у 1978 році – слюсарем на Кам’янець-Подільському приладобудівному заводі, у 1980 році – електриком у міському вузлі електрозв’язку.

  Після закінчення школи у 1979 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Навчався за спеціальністю «Математика та фізика».

  З 1982 року Володимир Анатолійович, навчаючись в інституті, за сумісництвом працює техніком, а з 1983 року – старшим техніком науково-дослідної лабораторії обчислювальної техніки Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту.

  Після закінчення навчання в інституті у 1984 році Володимир Анатолійович працює вчителем фізики та математики Завалецької середньої школи Кам’янець-Подільського району. Водночас розпочинає працювати за сумісництвом асистентом кафедри методики викладання фізики та ТЗН. У цей же період Володимир Анатолійович працював на міській станції юних техніків та у Будинку піонерів керівником гуртків, відповідно, радіоелектроніки та судномоделювання.

  У 1987 році Федорчук В.А. вступив до аспірантури Інституту проблем моделювання в енергетиці Академії наук УРСР (м. Київ) на спеціальність «Обчислювальні машини, системи, мережі, комплекси». Дисертаційне дослідження виконував під керівництвом А.Ф. Верланя – доктора технічних наук, професора, сьогодні – завідувача відділу моделювання динамічних систем Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, члена-кореспондента НАПН України.

  З 1989 року Володимир Анатолійович за сумісництвом працював молодшим науковим співробітником у відділі «Моделювання динамічних систем». У червні 1993 року Володимир Анатолійович захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Тема дисертаційного дослідження – «Структурно-алгоритмічний метод комп’ютерного моделювання керованих електромеханічних систем».

  Після успішного закінчення аспірантури Володимир Анатолійович повернувся до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на посаду асистента кафедри методики викладання фізики та ТЗН. У вересні 1993 року був обраний на посаду старшого викладача. А у березні 1996 року – на посаду доцента цієї ж кафедри.

  З жовтня 1993 року Федорчук В.А. за сумісництвом очолює редакційно-видавничий відділ нашого університету.

  У грудні 1997 року Володимира Анатолійовича обрано завідувачем новоутвореної кафедри інформатики та методики її викладання.

  З вересня 2007 до вересня 2010 року Володимир Анатолійович – докторант Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. А з вересня 2010 року – старший науковий співробітник цього Інституту.

  У червні 2011 року Федорчук Володимир Анатолійович успішно захистив докторську дисертацію на тему «Методи і засоби математичного моделювання динамічних процесів в електромеханічних системах на основі структурно-орієнтованого підходу» за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

  Сьогодні Федорчук Володимир Анатолійович – завідувач кафедри інформатики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доцент, професор кафедри.

  За роки викладацької діяльності Федорчук В.А. розробив та читав навчальні дисципліни: «Теорія систем та математичне моделювання», «Основи обчислювальної техніки», «Бази даних та інформаційні системи», «Комп’ютерні мережі», «Архітектура ЕОМ», «Математичне моделювання», «Комп’ютерні інформаційні технології в освіті і науці», «Програмне забезпечення ПЕОМ». Під його керівництвом виконано та успішно захищено понад 60 дипломних та магістерських робіт.

  Володимир Анатолійович був членом спеціалізованої вченої ради Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. Під його керівництвом виконано та підготовлено до захисту одну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, два аспіранти працюють над дисертаціями.

  Федорчук В.А. є відповідальним секретарем фахового збірника наукових праць «Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки».

  Результати науково-дослідної роботи Володимира Анатолійовича відображено у 75 наукових працях. З них 36 – у фахових виданнях, 4 – у зарубіжних наукових виданнях.

  За професійні досягнення та здобутки у науковій, навчальній, методичній та виховній роботі В.А.Федорчук нагороджений грамотою Міністерства освіти і науки України.  Наукові праці В.А. Федорчука

  І. Окремі видання

  Монографії

  . Комп’ютерне моделювання в задачах динаміки електромеханічних систем / А. Ф. Верлань, В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова. – Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2010. – 204 с.

  . Когнитивное управление в интеллектуальных обучающих системах / А.Ф.Верлань , М.Ф.Ус , А.В.Пискун , В.А.Федорчук. – Черкаси: Редакційно-видавничий відділ Черкаського Інституту управління, 2002. – 104 с.

  . Моделирование систем управления в среде Matlab / А. Ф. Верлань, І. О. Горошко, Д. Е. Контрарес, В. А. Федорчук. – К. : ЦКІС АПНУ, 2002. – 68 с.  Посібники

  . Integral equation toolbox – пакет програм для розв’язання інтегральних рівнянь в середовищі Matlab / А. Ф. Верлань, Д. Е. Контрерас, В. А. Федорчук та ін. – К. : ІПМЕ НАНУ, 1997. – 44 с.

  . Устройство для моделирования интегральных уравнений Вольтерра первого рода / А. Ф. Верлань, Н.А. Максимович, В.А. Федорчук А.С. 1725236 СССР МКИ 4006007/32. – Опубл. 19.08.92, Бюл. № 13.

  ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

  . Программная система моделирования электромеханических объектов на мини- и микро ЭВМ / А. Ф. Верлань, В. А. Федорчук, Н. А. Максимович // Электронное моделирование, – 1990. – № 5. – С. 101 – 104.

  . Исследование динамики электропривода нефтепромыслового механизма методом структурного моделирования на ПЭВМ / П. Г. Али-Заде, В. А. Федорчук, А. С. Кулиев // Электронное моделирование, – 1992. – № 6. – С. 78 – 82.

  . Ali-Zade P. G. Studies into the electric drive dynamics of an oil production mechanism by the structural modeling method on a personal computer / P. G. Ali-Zade, V.A.Fedorchuk, A. S. Kuliev // Engineering Simulation, Vol. (10) 6, 1993. Gordon and Breach Science Publishers, S.A. Printed in the United States of America.

  . Про оптимальне управління електромеханічними системами на основі багатомірних динамічних моделей / Ю. Д. Бойко, В. А. Федорчук, В. А. Тихоход // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 43. – С. 87 – 93.

  . О выборе численных методов решения дифференциальных уравнений для систем моделирования и управления / А.А.Верлань, Л.А.Митько, А.А.Дячук, В.А.Федорчук // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 44. – C. 90 – 95.

  . Об одном способе синтеза нелинейных регуляторов управляемых динамических систем / А.А.Верлань, В.А.Федорчук, Ю.Д.Бойко // Електромашинобудування та електрообладнання : міжвідомчий наук.-техн. зб. – Одеса : Одеський нац. політех. ун-т, 2008. – Вип. 70. – С. 132 – 137.

  . Дробно-рациональная аппроксимационная модель электропривода с распределенными параметрами / А. Ф. Верлань, В. А. Федорчук // Електромашинобудування та електрообладнання : міжвідомчий наук.-техн. зб., 2006. – Вип. 66. – С. 81 – 82.

  . Побудова структурних апроксимаційних моделей розподілених ланок електромеханічних систем на прикладі бурильної колони бурової установки / В. М. Карпенко, В. А. Федорчук // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2010. – Вип. 3. – C. 78-95.

  . Численное моделирование объектов, описываемых нелинейными интегро-дифференциальными уравнениями Вольтерра / Д. Е. Контрерас, С. Н. Максименко, В. А. Федорчук // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006. – Вип. 36. – С. 121 – 127.

  . Адаптивні алгоритми розв’язування систем інтегральних рівнянь / В. А. Федорчук, В. А. Тихоход // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2009. – Вип. 54. – C. 11 – 18.

  . Алгоритм приближения передаточных функций цепными дробями / В. А. Федорчук, В. А. Иванюк, Ю. Д. Бойко // Электронное моделирование, T. 29. – 2007. – № 3. – С. 93 – 100.

  . Федорчук В. А. Аналіз стійкості керованих електромеханічних систем за їх інтегральними моделями / В. А. Федорчук // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАН України, Кам’янець-Подільський нац. ун-т. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2010. – Вип. 4. – C. 193 – 203.

  . Аналітичне конструювання цифрових регуляторів нелінійних електромеханічних систем / В. А. Федорчук, Ю. Д. Бойко // бірник наукових праць ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова. – К. : ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова НАНУ, 2008. – Вип. 46. – С. 19 – 23.

  . Апроксимація трансцендентних передатних функцій гіперболічного типу ланцюговими дробами / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон : ХНТУ, 2007. – Вип. 2(28). – С. 353 – 358.

  . Інтерполювання передатних функцій ланцюговими дробами / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 43. – С. 94 – 100.

  . Еквівалентування математичних моделей динамічних систем / В. А. Федорчук, О. А. Дячук. // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова ННАН України, Кам’янець-Подільський нац. університет – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ, 2009. – Вип. 2. – C. 155 – 164.

  . Интегральный метод математического моделирования некоторых видов объектов с распределенными параметрами / В. А. Федорчук // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2005. – Вип. 28. – С. 25 – 31.

  . Итерационные алгоритмы реализации интегральных моделей нелинейных динамических объектов / В. А. Федорчук, С. Н. Одокиенко, В. А. Тихоход // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006. – Вип. 39. – С. 119 – 125.

  . Комп’ютерне моделювання електроприводу з розподіленою ланкою лінійного типу / В. А. Федорчук // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2005. – Вип. 31. – С. 69 – 75.

  . Математическое моделирование основных звеньев приводной электромеханической системы буровой установки / В.А.Федорчук, Ю.Д.Бойко // Зб. наук. праць. – Полтава : ПНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2007. – С. 31 – 40. – (Серія “Галузеве машинобудування, будівництво” ; вип. 20).

  . Моделирование типовых распределенных звеньев механической системы буровой установки / В. А. Федорчук // Электронное моделирование, Т. 32. – 2010. – № 3. – С. 95 – 110.

  . Организация средств идентификации динамических объектов в среде Matlab / В. А. Федорчук, Д. Е. Контрерас, А. А. Дячук // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 41. – С. 75 – 83.

  . Особенности задач моделирования автоколебательных систем / В. А. Федорчук, О. П. Полищук // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 39. – С. 65 – 71.

  . Особенности интегральных уравнений управляемых систем и условия существования и единственности их решения / В. А. Федорчук // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2008. – Вип. 46. – С. 12 – 18.

  . Представление и реализация динамических моделей в среде Matlab / В. А. Федорчук, А. А. Дячук, В. А. Иванюк // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2007. – Вип. 40. – С. 71 – 77.

  . Про один метод побудови інтегральних динамічних моделей керованих систем / В. А. Федорчук, О. А. Дячук, О. В. Козак // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006. – Вип. 37. – С. 130 – 137.

  . Про спрощення динамічних моделей, поданих рівняннями стану / В. А. Федорчук, О. А. Дячук // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006. – Вип. 32. – С. 107 – 110.

  . Реалізація ланцюгово-дробових наближень передатних функцій в середовищі Matlab / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк, Ю. Д. Бойко // Збірник наукових праць ІПМЕ ім. Г. Є. Пухова. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006. – Вип. 36. – С. 137 – 146.

  . Структурне моделювання нелінійних розподілених ланок механічної системи бурової установки / В. А. Федорчук // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 1. – C. 188 – 196.

  . Учет инерционности каналов управления при натурном моделировании динамических объектов / В. А. Федорчук, Ю. Д. Бойко // Электронное моделирование, 2008. – №4. – T. 30. – С. 125 – 128.

  . Structural modelling method application to complete set of Park (Gorev) equations for synchronous motor dynamics study / G.A.Mamedov, P.G.Ali-Zade, V.A.Fedorchuk // Elmi məcmuələr. – 2010. cild 12, №1. – Р. 24-31.

  . Computer-assisted electrodynamic modelling system for oil and gas industry electric drives study / O. Ustun, P. Ali-Zade, G. Mamedov, K. Radjabli, V. Fedorchuk // Электронное моделирование, 2008. – № 3. – T. 30. – С. 73 – 86.

  . Квадратурный алгоритм решения интегральных уравнений Вольтерра с разделяющимися ядрами / В. А.Федорчук О.М.Корнєєв // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2011. – Вип. 5. – C. 165 – 173.

  . / В. А. Федорчук // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т, Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова НАНУ. – Кам’янець-Подільський : КПНУ, 2012. – Вип. 6. – C. 188 – 196.

  . Реалізація ланцюгово-дробових наближень передатних функцій структурним методом / А. Ф. Верлань, В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Моделювання в електротехніці, електроніці і світлотехніці : матеріали міжнар. наук.-техн. конф. МЕЕС’10, 15-17 верес. 2010 р. – К. : ВГМУСЕ ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2010. – С. 27 – 29.

  . Апроксимація трансцендентних передатних функцій гіперболічного типу в середовищі Matlab / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики : тези доп. Всеукр. конф., 2-4 жовт. 2007 р., Львів. – Львів : ЛНУ, 2007. – С. 139.

  . Використання інтегральних моделей при дослідженні складних неоднорідних електромеханічних систем / В.А.Федорчук, І.Б.Ковальська // Интегральные уравнения – 2009 : сб. тезисов конф., 26 – 29 января 2009, Киев. – К. : ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины, 2009. – С. 143 – 145.

  . Збереження стаціонарних значень вихідної моделі у випадку ступінчатих збурень методом Маршала, при спрощенні динамічних моделей / В. А. Федорчук, О. А. Дячук // Моделювання : тези доповідей наук.-техн. конф. молодих вчених і спеціалістів, 13 січня 2006 р., Київ. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2006 – С. 27 – 28.

  . Ідентифікація та чисельне моделювання нелінійних елементів електромеханічних систем / В. А. Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. – Вип. 8. : у 5 т. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т імені Івана Огієнка, 2009. – Т. 1. – C. 171 – 173.

  . Комп’ютерна реалізація ланцюгово-дробових наближень передатних функцій лінійних об’єктів / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – С. 217 – 226.

  . Методи і засоби комп’ютерного моделювання в задачах динаміки електроприводних систем з неоднорідною структурою / В. А. Федорчук // Математичне та імітаційцне моделювання систем. МОДС ’2010 : тези доповідей п’ятої наук. конф. з міжнародною участю, 21 – 25 черв. 2010 р., Київ. – 2010. – С. 162 – 164.

  . Моделювання електроприводу ножиців заготовочного стану засобами Matlab / В. А. Федорчук, М. М. Петров // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Вип. 4 : в 3-х томах. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – C. 160 – 163.

  . Моделювання залізничного потягу в середовищі Matlab / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Вип. 3 : в 3-х томах. – Т. 1. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2004. – C. 234 – 236.

  . Моделювання керованих електромеханічних об’єктів з розподіленими параметрами / В. А. Федорчук, І. Б. Ковальська // Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації. – Кам’янець-Подільський : КПДПУ, 2004. – С. 106 – 110.

  . Моделювання систем з розподіленими параметрами на прикладі моделі залізничного потягу / В. А. Федорчук, В. А. Іванюк // Информационные технологии в управлении энергетическими системами : тез. докл. междунар. конф., 18 – 19 октября 2005 г., Киев. – К. : ИПМЭ НАНУ, 2005. – С. 85 – 86.

  . Побудова передатних функцій розподіленої ланки бурової установки на основі ланцюгово-дробової апроксимації / В.А.Федорчук, В. А.Іванюк // Моделирование-2008 : сб. трудов конф., 14-16 мая 2008 г., Киев. Т. 1. – К. : ИПМЭ им. Г.Е.Пухова НАН Украины, 2008. – С. 364 – 371.

  . Розв’язування інтегральних рівнянь засобами пакету Integral Equations Toolbox / В. А. Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету. – Вип. 4 : в 3-х томах. – Т. 3. – Кам’янець-Подільський : К-ПДУ, 2005. – C. 60 – 63.

  . Структурна модель колони бурильних труб бурової установки / В. А. Федорчук // Тези доповідей річної звітної конференції ІПМЕ ім. Г.Є.Пухова, 11-12 січня 2009, Київ. – К. : ІПМЕ НАНУ, 2009. – С. 62 – 63.

  . Структурно-алгоритмічне моделювання неоднорідних керованих електромеханічних систем / В.А.Федорчук // Тези доповідей річної звітної конференції Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова, 10-11 січня 2008, Київ. – К. : ІПМЕ НАН України, 2008. – С. 77 – 78.

  . Структурно-алгоритмічний метод моделювання керованих неоднорідних динамічних систем / В.А.Федорчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. – Вип. 7. – Кам.-Под. : Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, 2008. – Т. 1. – C. 186 – 188.  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


  База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
  звернутися до адміністрації

  войти | регистрация
      Головна сторінка


  загрузить материал