Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка23/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ІІІ. Про В. П. Струманського

 1. Сваричевський А. В. Пам’яті подільського педагога / А. Сваричевський // Освіта України. – 2003. – 18 берез. (№ 20). – С. 3.

 2. Сіркізюк В. В. Струманський Василь Петрович / В. В. Сіркізюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 442-450.

 3. Шинкарюк А. І. Теоретичні та методологічні погляди професора В. П. Струманського щодо історико-педагогічних досліджень і їх застосування в історико-психологічних пошуках / А. І. Шинкарюк, В. А. Шинкарюк // Педагогічне Поділля : зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту. Сер. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2005. – Вип. 4, т. 2. – С. 234-239.

 4. Соловей М. В. Етнопедагогіка Василя Струманського: окремі аспекти змісту у створені виховного середовища сучасної школи / М. В. Соловей // Виховний потенціал українського народного мистецтва, фольклору, обрядовості та звичаїв у роботі навчально-виховних закладів : матер. всеукр. наук.-метод. семінару. – Хмельницький, 2008. – С. 87-91.

 5. Життєве кредо професора В.П. Струманського: біобібліогр. покажч. / Кам’янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка, Наук. б-ка; [укладачі: В.С. Прокопчук, І.І. Грінішина, І.О. Старенький]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 64 с.: іл. – (Серія: Постаті в освіті і науці; вип. 19).


Тарасов Юрій Михайлович,

доктор історичних наук, професор

(1912-1995)
Народився 10 липня 1912 року в м.Липецьку. Його батько Михайло Йосипович був юристом, а мати Юлія Андріївна – лікарем. З дитинства багато читав, особливо цікавила історична література. Середню освіту здобував у Липецьку, навчався на робітфаці в м. Ленінграді, працював кондуктором на залізниці. З юнацьких років у нього з’явився інтерес до історії, захоплювався творами відомих російських і західноєвропейських вчених.

1931 року Ю.М. Тарасов вступив до Державного інституту історії, філософії, літератури і лінгвістики на історичному факультеті Ленінградського державного університету. Навчався наполегливо. Серед його вчителів був відомий російський історик В.В. Мавродін, якому завдячував Юрій Михайлович за формування поглибленого інтересу до історії Київської Русі та історії народів Росії пізнього середньовіччя. У студентські роки здійснив перші наукові дослідження, працюючи над курсовими і дипломною роботами.

Активний інтерес Ю.М. Тарасова до наукової діяльності був помічений адміністрацією історичного факультету ЛДУ. 1936 pоку закінчив навчання у ЛІФЛІ, отримав кваліфікацію наукового працівника 2-го розряду з історії народів СРСР і викладача ВНЗ. Того ж року Юрія Михайловича направили на роботу до Туркменії, де він виконував обов'язки доцента кафедри історії СРСР, а потім завідувача цієї ж кафедри в столичному педагогічному інституті.

З перших днів Великої Вітчизняної війни знаходився в діючій армії. Відступав з боями від південно-західних кордонів СРСР. У м. Миколаєві був залишений радянським командуванням для організації підпільної роботи. Коли німецько-фашистські окупанти ввійшли до Миколаєва, Ю.М. Тарасов був директором обласного краєзнавчого музею. На цій посаді разом з науковими працівниками музею зумів сховати від німців і зберегти цінні колекції археологічних матеріалів з розкопок античної Ольвії. Організовував диверсійну роботу проти окупантів, рятував з підпільниками радянських громадян від відправки на примусові роботи до Німеччини.

1944 року Юрій Михайлович переїхав до м. Ашхабада, де продовжив перервану війною роботу завідувача кафедри історії СРСР у педагогічному інституті. Науково-педагогічна діяльність вченого з другої половини 40-х і до 90-х років XX ст. пов'язана з цілим рядом ВНЗ та академічних наукових установ СРСР. Починаючи з 1947 р. і до 1995 р. Ю.М. Тарасов працював на кафедрі історії Брестського державного учительського інституту в Білорусії, на кафедрі історії СРСР Шадринського державного педагогічного інституту, в Інституті історії, мови і літератури Академії наук Туркменської РСР, на кафедрі історії СРСР Челябінського державного педагогічного інституту, на кафедрі історії СРСР Калінінградського державного університету, на кафедрі історії СРСР Кишинівського державного університету (Молдавія), а з 1969 р. – на кафедрі історії СРСР і УРСР (нині – кафедра історії народів Росії та спеціальних історичних дисциплін) Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. Така широка географія в науково-дослідній та педагогічній діяльності дала можливість познайомитися з різними регіонами колишнього СРСР, історико-етнографічними особливостями цих території, що наклало відбиток на характері наукових досліджень і публікацій.

Ю.М. Тарасов є автором окремих розділів колективної монографії з історії Туркменської РСР, виданої в 1955-1957 pp. 1951 року в журналі "Вопросы истории" №9 була опублікована проблемна стаття "Про характер руху 1916 р. в Туркменії". У цей же час вийшла в світ колективна праця "Історія міста Ашхабада", окремі розділі якої написані також Ю.М. Тарасовим. У 1955 р. Ю.М. Тарасов успішно захистив кандидатську дисертацію "Рух 1916 року в Туркменії". Спеціальну статтю вчений присвятив академіку Б.Д. Грекову.

Починаючи з 60-х років Ю.М. Тарасов приділяв увагу вивченню та узагальненню матеріалів з історії Уралу пізнього середньовіччя і капіталізму. Спеціальна праця вченого присвячена Ісетському краю XVII-XIX ст., історії селянської колонізації Південного Уралу. З-під його пера вийшла праця, присвячена історії Кишинева.

У 70-ті роки, у період роботи в Кам'янець-Подільському державному педагогічному інституті, доцент Ю.М. Тарасов активізував опрацювання зібраних матеріалів з історії селянської колонізації Південного Уралу, 1980 року завершив підготовку тексту докторської дисертації, яку успішно захистив 1981 року на засіданні спеціалізованої вченої ради історичного факультету Ленінградського державного університету. На основі рукопису успішно захищеної докторської дисертації Ю.М. Тарасов підготував і опублікував монографію.

1991 року побачила світ колективна монографія, присвячена історії Челябінської області. У цій праці висвітлено історію південно-уральського регіону від найдавніших часів до повалення самодержавства в Росії. Чотири перших розділи книги були написані Ю.М. Тарасовим.

Отже, наукова спадщина професора Ю.М. Тарасова пов'язана переважно з дослідженням і узагальненням матеріалів з історії Південного Уралу та інших прилеглих районів Євразії доби пізнього середньовіччя і початку капіталістичної формації.

Разом з цим, дослідник цікавився і періодом давньоруської історії: "Руською правдою", формуванням феодальних відносин на Русі, феодально-кріпосницькими відносинами в XV – на початку XVII ст., соціально-економічним ладом Київської Русі.

Науковий доробок професора Ю.М. Тарасова, а це понад 100 наукових праць, широко використовувався в навчальному процесі на історичному факультеті.Наукові праці Ю.М. Тарасова

І. Окремі видання

 1. История г. Ашхабада (1881–1917 гг.) : [монография] / [авт. кол.: Ю.М. Тарасов и др.]. – Ашхабад : Изд-во Туркм. ССР, 1950. – 199 с.

 2. История Кишинева / Ю.М. Тарасов. – Кишинев, 1966.

 3. Русская крестьянская колонизация Южного Урала: вторая половина XVIІI – первая половина XIX в. : [монография] / Ю.М. Тарасов. – М. : Наука, 1984. – 176 с.

 4. "Русская правда" – важнейший источник социально-экономической истории Киевской Руси : метод. разработка для студ. І курса ист. ф-та / Ю.М. Тарасов. – Каменец-Подольский, 1984. – 47 с.

 5. Методические указания по истории СССР на тему "Оформление феодальных отношений на Руси в ХІІІ – XV вв." / Ю.М. Тарасов. – Каменец-Подольский, 1987. – 21 с.

 6. Очерки истории Челябинской области. – Ч. I / [авт. кол.: Ю. М. Тарасов и др.]. – Челябинск, 1991.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. О характере движения 1916 г. в Туркмении / Ю.М. Тарасов // Вопросы истории. – 1951. – № 9. – С. 106-127.

 2. Б.Д. Греков / Ю.М. Тарасов // Известия Академии наук Туркменской ССР. – 1952. – № 5.

 3. Борьба за восстановление народного хозяйства в Туркменистане. Образование Туркменской ССР / Ю.М. Тарасов // История Туркменской ССР. – Ашхабад, 1957. – Т. 2. – С. 204-276.

 4. Туркменистан в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства / Ю.М. Тарасов // История Туркменской ССР. – Ашхабад, 1957. – Т. 2. – С. 567-671.

 5. Заселение Исетского края (XVIІ – XIX вв.) / Ю.М. Тарасов : науч. конф., посвящ. 225-летию г.Челябинска. – Челябинск, 1961. – С. 17-31.

 6. Из истории крестьянской колонизации Южного Урала в первой половине XIX в. // Ученые записки Кишиневского государственного университета. Сер. историческая. – Кишинев, 1964. – Т. 72. – С. 81-91.

 7. Крестьянская колонизация Южного Урала первой половины XIX в. / Ю.М. Тарасов // Доклады научной сессии 1963 г. / Кишинев. гос. ун-т, Ист.-юрид. ф-т. – Кишинев, 1964. – С. 10-15.

 8. Южный Урал в далеком прошлом / Ю.М. Тарасов // Краткий очерк истории Челябинской области. – Челябинск, 1965. – С. 11-30.

 9. Русская крестьянская колонизация Южного Урала в ХVІІ и ХVІІІ вв. / Ю.М. Тарасов // Ученые записки Кишиневского государственного университета. Сер. историческая. – Кишинев, 1968. – Т. 95. – С. 88-108.

 10. Русская крестьянская колонизация Южного Урала в период феодализма и ее последствия // Вопросы истории. – 1975. – №11. – С. 34-49.

 11. Сельское хозяйство Южного Урала во второй половине XVІІІ – первой половине ХІХ веков / Ю.М. Тарасов // Основные категории крестьян в период позднего феодализма (XVІІ – первая половина XIX в.) : межвуз. сб. науч. трудов. – Смоленск, 1985. – С. 50-69.

 12. Історія Поділля у працях А. Ролле / Ю.М. Тарасов // VII Подільська історико-краєзнавча конференція : тези доп., жовт. 1987 р. (секція історії дожовтневого періоду) / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т ім. В. П. Затонського та ін. – Кам'янець-Подільський, 1987. – С. 15-16.

 13. Методические указания для практических занятий по истории СССР на тему "Усиление феодально-крепостнических отношений в XV – начале XVIII вв. Окончательное юридическое закрепощение крестьян в середине XVII века" / Ю.М. Тарасов. – Каменец-Подольский, 1989.

 14. Соціально-економічний устрій Київської Русі (ІХ-ХШ ст.) / Ю.М. Тарасов // Наукові праці історичного факультету Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту / Ю. М. Тарасов. – Кам'янець-Подільський, 1995. – Т. І. – С. 50-62.

ІІІ. Про Ю.М. Тарасова

 1. Тарасов Юрій Михайлович // Вчені Хмельниччини : бібліогр. покажч. / уклад. С.К. Гуменюк. – Хмельницький, 1988. – С. 112-113.

 2. Винокур І.С. Науково-педагогічна діяльність професора Ю.М. Тарасова // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т.8 (10). – С. 15-26.

 3. Винокур І.С. Юрій Михайлович Тарасов / І.С. Винокур // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2003. – Т. 1. – С. 472-482.

 4. Юрій Михайлович Тарасов // Завальнюк О. М. Кам'янець-Подільський державний учительський інститут у роки Великої Вітчизняної війни: дослідження, документи і матеріали, спогади / О. М. Завальнюк, В. С. Прокопчук, А. П. Гаврищук. – Кам'янець-Подільський, 2010. – С. 262-267.

 5. Маслова З.Я. Он был с нами : [про Ю.М. Тарасова] / З.Я. Маслова // Край Кам’янецький. – 2002. – 9 лип.


Юрій Володимирович Теплінський, ю

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри диференціальних рівнянь


Народився 24 березня 1950 року в м. Кам’янці-Подільському. У 1966 році закінчив середню школу №8 із золотою медаллю, у 1970 році – фізико-математичний факультет Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту ім. В.П. Затонського з відзнакою. Розпочав трудову діяльність вчителем математики в рідній школі, служив у Збройних Силах СРСР. У 1972 – 1975 роках навчався в аспірантурі Інституту математики АН УРСР.

В Інституті математики НАН України у 1979 році Ю.В. Теплінський захистив кандидатську («Інваріантні тори і питання звідності зліченних систем диференціальних рівнянь»), а у 1992 році – докторську («Дослідження коливань зліченних систем диференціальних рівнянь» ) дисертації зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Його науковим консультантом був видатний український математик академік НАН України А.М. Самойленко. Наукові інтереси Юрія Володимировича стосуються теорії диференціальних, диференціально-різницевих та різницевих рівнянь, а також їх систем, визначених у банахових просторах. У творчому доробку Юрія Володимировича – понад 160 наукових праць, серед яких три фундаментальні монографії, одна з яких опублікована за кордоном. Юрій Влодимирович – учасник біля шестидесяти Міжнародних та Всеукраїнських наукових шкіл, форумів, симпозіумів.

За цикл праць у галузі нелінійного аналізу в 1996 році Ю.В. Теплінський був удостоєний звання лауреата Державної преміїї України в галузі науки і техніки. У 2001 та 2009 роках за успіхи в розвитку математичної науки на Міжнародних математичних конгресах в Києві Президією НАН України Юрія Володимировича нагороджено медалями імені академіків М.В. Остроградського та М.М. Боголюбова відповідно. За цикл робіт «Розвиток групових та асимптотичних методів в теорії диференціальних рівнянь та їх застосування у моделях математичної фізики, математичної біології і механіки» Президія НАН України у 2010 році присудила Юрію Володимировичу премію ім. М.М. Крилова.

Ю.В. Теплінський підготував п’ять кандидатів фізико-математичних наук. Він більше 30 разів виступав офіційним опонентом на захистах кандидатських та докторських дисертацій в різних наукових центрах України та за її межами. На цей час він є членом спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських дисертацій у Чернівецькому національному університеті ім Ю. Федьковича та Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова.

У 1983 році Ю.В. Теплінському присвоєно вчене звання доцента, а в 1996 році – звання професора. Навчання і виховання студентської молоді постійно перебувають у центрі уваги Юрія Володимировича. Він є автором десяти навчальних посібників для студентів, учнів та вчителів. За багаторічну роботу з організації та проведенню обласних математичних олімпіад серед школярів у 1990 році Юрій Володимирович нагороджений знаком «Відмінник народної освіти України». Він неодноразово нагороджувався почесними грамотами та дипломами виконкомів Кам’янець-Подільської міської, Хмельницької обласної рад, Хмельницької обласної державної адміністрації, двічі нагороджувався Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України.

За суттєвий особистий внесок у розвиток національної освіти в 1998 році Юрію Володимировичу указом президента України присвоєно почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України».Наукові праці Ю.В. Теплінського

І. Окремі видання

Монографії

 1. Счетные системы дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский. – К.: Ин-т математики НАН Украины, 1993. – 308 с.

 2. Countable Sistems of Differential Equations / A.M.Samoilenko, Yu.V. Teplinskii. – VSP, Utrecht-Boston, 2003. – 287 p.

 3. Елементи математичної теорії еволюційних рівнянь у банахових просторах / А.М.Самойленко, Ю.В. Теплінський. – К.: Ін-т математики НАН України, 2008.– 495с.

Навчальні посібники

 1. Хмельницькі обласні олімпіади юних математиків / І.М. Конет, В.Г. Паньков, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 1998. – 206 с. (рекомендовано Міністерством освіти України).

 2. Лекції з диференціальної геометрії / Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ К-ПДПУ, 1999. – 148 с. (рекомендовано Міністерством освіти України).

 3. Обласні математичні олімпіади / І.М. Конет, В.Г. Паньков, В.М.Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2000. – 303 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 4. Обласні математичні олімпіади. Видання 2-е, доопрацьоване і доповнене / І.М. Конет, В.Г.Паньков, В.М.Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2005. – 344 с. (рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 5. Елементи конструктивної геометрії / Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Науково-видавничий відділ Кам’янець-Подільського держ. ун-ту, 2005. – 150 с.

 6. Обласні олімпіади з математики / І.М. Конет, В.М.Радченко, Ю.В. Теплінський. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2010. – 388 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. О существовании и гладкости инвариантного тороидального многообразия нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1975. – 27, №6. – С.847-851.

 2. О приводимости счетных систем дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский // Матфизика. – 1977. – вып.22. – С.47-54.

 3. О существовании инвариантного тороидального многообразия счетной системы дифференциальных уравнений с мгновенными изменениями / Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. – 1977. – 29, №6. – С.835-841.

 4. Об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1978. – №9. – С.796-800.

 5. О гладкости инвариантного тороидального многообразия линейной счетной системы дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский // Матфизика. – 1978. – Вып.23. – С.32-39.

 6. К вопросу о приводимости счетных систем дифференциальных уравнений с квазипериодическими коэффициентами / Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. – 1979. – 31, №4. – С.458-465.

 7. Об инвариантных торах и приводимости счетных систем / Ю.В. Теплинский // Дифференц. уравнения – 1979. – 15, №4. – С.759-761.

 8. Функция Грина задачи об инвариантных торах счетных систем дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1981. –№1. – С.26-30.

 9. О поведении решений квазилинейной системы дифференциальных уравнений с импульсами в окрестности инвариантного тора / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский, Н.С. Цыгановский // Дифференц. уравнения – 1982. – 23, №5. – С.833-839.

 10. Об инвариантных торах линейных систем дифференциальных уравнений в пространстве m / Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. – 1983. – 35, №2. – С.194-199.

 11. Существование экспоненциально устойчивых инвариантных торов дифференциальных систем с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский, П.И. Авдеюк // Докл.АН УССР, сер.А. – 1985. – №11. – С.21-25.

 12. Об инвариантных торах дифференциальных систем с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Дифференц. уравнения. – 1985. – 21, №8. – С.1353-1361.

 13. Приводимость дифференциальных систем в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1989. –№10. – С.38-41.

 14. О приводимости дифференциальных уравнений в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Укр.мат.журн. – 1989. – 41, №2. – С.194-201.

 15. Приводимость дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский, В.Е. Лучик // Докл.АН УССР, сер.А. – 1990. –№5. – С.27-30.

 16. Об одной периодической задаче управления для дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей / Ю.В. Теплинский, Н.С. Цыгановский // Укр.мат.журн. – 1990. – 42, №2. – С.271-275.

 17. О приводимости дифференциальных уравнений с импульсами в пространстве ограниченных числовых последовательностей / Ю.В. Теплинский, В.Е. Лучик // Укр.мат.журн. – 1990. – 42, №10. – С.1376-1382.

 18. Об экспоненциальной устойчивости инвариантного тора нелинейной счетной системы дифференциальных уравнений / Ю.В. Теплинский, П.И. Авдеюк // Укр.мат.журн. – 1990. – 42, №3. – С.401-405.

 19. Редукция задачи о существовании инвариантного тора бесконечной дифференциальной системы к конечномерному случаю / Ю.В. Теплинский, П.И. Авдеюк // Укр.мат.журн. – 1991. – 43, №9. – С.1251 -1255.

 20. Об устойчивости инвариантного тора нелинейной счетной системы уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1991. –№7. – С.31-33.

 21. О периодической задаче управления для импульсных счетных систем с малым параметром / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Докл.АН УССР, сер.А. – 1992. –№3. – С.7-11.

 22. О периодической задаче управления для бесконечных дифференциальных систем с импульсным воздействием / Ю.В. Теплинский, В.Е. Лучик // Укр.мат.журн. – 1992. – 44, №11. – С. 1580-1589.

 23. О расщепляемости счетных систем дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1993. – 45, №10. – С.1424-1432.

 24. Метод урезания в построении инвариантных торов счетных систем дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Дифференц. уравнения. – 1994. – 30, №2. – С.204-212.

 25. О гладкости инвариантного тора счетного линейного расширения динамической системы на m-мерном торе / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Дифференц. уравнения. – 1994. – 30, №5. – С.781-790.

 26. О зависимости функции Грина экспоненциально дихотомичного диференциального уравнения с матричным проектором в пространстве m от параметров / Ю.В. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1994. – 46, №6. – С.748-753.

 27. Про звідність майже періодичних систем з імпульсною дією / Ю.В. Теплінський, В.Є. Лучик // Доп.НАН України, сер.А. – 1994. – №4. – С.17-19.

 28. О приводимости счетных систем линейных разностных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1995. – 47, №11. – С.1533-1541.

 29. О периодических решениях счетных систем линейных и квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами / Ю.В. Теплинский, А.М. Самойленко // Укр.мат. журн. – 1996. – 48, №8. – С.1144-1152.

 30. О периодических решениях счетных систем квазилинейных разностных уравнений с периодическими коэффициентами в резонансном случае / Ю.В. Теплинский, А.Ю. Теплинский // Доп. НАН Украины – 1996. –№1. – С.13-15.

 31. О теоремах Еругина и Флокэ-Ляпунова для счетных систем разностных уравнений / Ю.В. Теплинский, А.Ю. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1996. – 48, №2. – С.278 -284.

 32. Инвариантные торы линейных счетных систем дискретных уравнений, заданных на бесконечномерном торе / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Укр.мат. журн. – 1998. – 50, №2. – С.244 -251

 33. Про зліченноточкові крайові задачі для зліченних систем звичайних диференціальних рівнянь / Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Нелінійні коливання. – 1999. – №2. – С. 252-266.

 34. Предельные теоремы в теории многоточечных краевых задач / Ю.В. Теплинский, В.А. Недокис // Укр. мат. журн. – 1999. – 51, №4. – С. 519-531.

 35. Предельные теоремы в теории периодических решений линейных и квазилинейных систем разностных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Дифференц. уравнения. – 1999. – 35, №9.

 36. О периодических решениях разностных уравнений в бесконечномерных пространствах / Ю.В. Теплинский, И.В. Семенишина // Нелінійні коливання. – 2000. – 3, № 3. – С. 414 – 430.

 37. On finding periodic solutions of second order difference equations in a banach space / Yu. V.Teplinsky, I.V. Semenishina // Nonlinear oscillations. – 2001. – 4, №3. – P. 405-421.

 38. Про гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь з параметрами / Ю.В. Теплінський, Н.А. Марчук // Укр. мат. журн. – 2001. – №9. – С. 1241-1250.

 39. Про гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь / Ю.В. Теплінський, Н.А. Марчук // Доп. НАН України. – 2002. – №2. – С. 33-37.

 40. Про -гладкість інваріантного тора зчисленної системи різницевих рівнянь, визначеної на m-вимірному торі / Ю.В. Теплінський, Н.А. Марчук // Нелінійні коливання – 2002. – 5, №2. – С. 251-265.

 41. Про диференційованість у сенсі Фреше інваріантних торів зчисленних систем різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / Ю.В. Теплінський, Н.А. Марчук // Укр. .мат. журн. – 2003. – 55, №1. – С. 75-90.

 42. Про задачу Коші для вироджених різницевих рівнянь m-го порядку в банаховому просторі / Ю.В. Теплінський, І.В. Семенишина // Укр. мат. журн. 2003. – 55, № 8. – С. 1127-1137.

 43. Про існування гладкого обмеженого напівінваріантного многовиду виродженої нелінійної системи різницевих рівнянь у просторі m / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, І.В. Семенишина // Нелінійні коливання. – 2003. – 6, № 3. – С. 378-400.

 44. Про диференційованість у сенсі Фреше інваріантного тора нелінійної зчисленної системи різницевих рівнянь, що визначена на нескінченновимірному торі і містить відхилення дискретного аргументу / Ю.В. Теплінський, Н.А. Марчук // Нелінійні коливання. – 2003. – 6, № 2. – С. 260-278.

 45. Про зліченноточкову нелінійну крайову задачу на півосі для звичайних диференціальних рівнянь у просторі обмежених числових послідовностей / Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Нелінійні коливання. –2003. – 6, №4. – С. 530-549.

 46. Инвариантные тороидальные многообразия счетных систем дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Математический журнал. Институт математики МО и НРК. – Алматы. – 2003. – 3, №3 (9). – С. 79-88.

 47. Метод укорочення для зліченноточкових крайових задач у просторі обмежених числових послідовностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Укр. мат. журн. – 2004. – 55, № 9. – С. 1203-1231.

 48. Крайові задачі для диференціальних рівнянь, що не розв’язані відносно похідної, в просторі обмежених числових послідовностей / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, В.А. Недокіс // Нелінійні коливання. – 2007. – 10, №3. – С. 391-415.

 49. Про існування інваріантних торів зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь, визначених на нескінченновимірних торах / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, К.В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2009. – 12, №3. – С. 347-367.

 50. Про існування нескінченновимірних інваріантних торів нелінійних зліченних систем диференціально-різницевих рівнянь / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, К.В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2010. – 13, №2. – С. 253-271.

 51. Побудова нескінченного інваріантного тора зліченної системи лінійних диференціально-різницевих рівнянь методом укорочення її за кутовою змінною / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплінський, К.В. Пасюк // Нелінійні коливання. – 2011. – 14, №2. – С. 267-280.

 52. Infinite Dimensional Invariant Tori for Countable Systems of Differential-Difference Equations / Y.V. Teplinskiy, K.V. Pasyuk // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. – Sofia: Academic publishing house “Prof. Marin Drinov”. – 2011. – P. 217-228.

Тези доповідей на закордонних міжнародних наукових конференціях

 1. Краевые задачи для разностных и дифференциальных уравнений в бесконечномерных пространствах / Ю.В. Теплинский, И.В. Семенишина // Международная научная конференция “Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры”. Тезисы. – Актобе (Казахстан). – 1999. – С.62.

 2. Инвариантные и полуинвариантные торы нелинейных разностных уравнений в пространстве ограниченных числових последовательностей / Ю.В. Теплинский // Тези доповідей Міжнародної конференції “Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры”. – Актобе (Казахстан). – 2003. – С.157.

 3. Инвариантные тороидальные многообразия счётных систем дифференциальных уравнений / А.М. Самойленко, Ю.В. Теплинский // Тезисы докладов Международной конференции по дифференциальным уравнениям, посвященной 100-летию К.П. Персидского. – Алматы (Казахстан). – 2003. – С. 75.

 4. The invariant tori and periodic solutions of difference equations in Banah Spaces / Y. Teplinsky // International Workshop on « Analys and its applications». Abstracts of talks. – Mersin – Turkey, 2004. – p. 50.

 5. Invariant and semi-invariant sets of difference equations in Banach spages / Yu.V. Teplinsky // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. Abstracts. – Famagusta, North Cyprus, 2008. – p. 57.

 6. On existence of invariant tori for countable systems of differential-difference equations / Y.V.Teplinskij, K.V. Pasjuk // V International Scientific Conference «The Problems of Differential Equations, Analysis and Algebra» – Actobe (Republic of Kasakhstan). – 2009. – P. 135-137.

 7. Invariant tori of nonlinear differential-difference tquations defined on infinite-demensional tori / Y.V. Teplinskij // The Fourth International Workshop – 2009. – Eger, Hungari – 2009. Електронний ресурс на сайті http://www.uni-

miskolc.hu/uni/dept/gepesz/matematika/workshop/secondannouncement.html

 1. Infinite-demonsional invariant tori for countable system of differential-difference equations / Yu.V. Teplinsky // Mathematical Analysis, Differential Equations and their Applications. Abstracts. – Sunny Beach, Bulgaria, 2010. – p. 50.

 2. О бесконечномерных инвариантных торах счетных систем дифференцыально-разностных уравнений, содержащих бесконечное число постоянных разнознаковых отклонений аргумента / Ю.В. Теплинский // Международная научная конференция «Актуальные проблемы современной математики, информатики и механики». Тезисы докладов. –Алматы (Казахстан), 2011. – С. 109-110.

 3. Problems of reducibility for difference equations in spaces of bounded number sequences / Y.V. Teplinskiy // Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Applications. Abstracts. Turkish-Ukrainian Scientific Conference. – Mersin, Turkey, 2012. – P. 104.

 4. О приводимости разностных уравнений в пространстве ограниченных числових последовательностей / Ю.В. Теплинский // Материалы Международной научной конференции “Проблемы дифференциальных уравнений, анализа и алгебры”. – Актобе (Казахстан). – 2012. – С. 147-154.

ІІІ. Про Ю.В. Теплінського

 1. Конет І.М. До 50-річчя від дня народження професора Теплінського Ю.В. // Зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-ту. Сер. Фізико-математична (математика). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – Вип. 5. – С. 3-6.

 2. Щирба В.С. Теплінський Юрій Володимирович // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2003. – Т.1. – С. 483-486.

 3. Аналітичні та якісні методи в теорії еволюційних рівнянь (наукова школа): біобібліогр. покажч. / [уклад.: І.М. Конет, Л.А. Онуфрієва, М.С. Карпович, В.В. Боденчук]. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – 71 с.: іл. – (Серія: Наукові школи університету; вип. 3). – С. 11-24.

 4. Завальнюк О.М., Конет І.М. Юрій Володимирович Теплінський (до 60-річчя від дня народження та 35-річчя науково-педагогічної діяльності) // Освіта, наука і культура на Поділлі: зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2010. – Т. 15. – С. 313-318.

 5. Завальнюк О.М., Конет І.М. Юрій Теплінський. Портрет математика-професіонала. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. – 40 с. – (Серія: Видатні випускники Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка).


Наталія Олексіївна Урсу, ursu

доктор мистецтвознавства, професор,завідувач кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва
Перебуваючи вперше у вересні 1991 року у Кам’янці-Подільському, Наталія Олексіївна закохалася з першого погляду в місто, вдягнене в осінні золоті шати. Вид з мосту на каньйон справив незабутнє враження, а величні старовинні споруди Старого Міста визначили на довгі роки місце її проживання і коло життєвих й наукових вподобань.

Наталія Олексіївна Урсу народилася 1 січня 1952 року у смт. Вулканешти, що в Молдові, у родині військовослужбовця. Виховувалася разом зі старшим братом Юрієм в умовах постійної батьківської опіки й підтримки. У 1962 році сім’я переїхала до Кишиневу, де Наталія успішно вчилася і закінчила середню школу № 56, що знаходилася у самому серці столиці Молдови, на вулиці М. Горького. Упродовж навчання відвідувала музичну та художню школи, активно займалась спортом, неодноразово перемагала в юнацьких змаганнях з шосейних велогонок, отримала важливу спортивну відзнаку – кандидат у майстри спорту. Завжди багато читала класичну та мистецтвознавчу літературу.

1968 року, у віці 16 років, вступила до Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва (нині Академія мистецтв), який закінчила за спеціальністю «Художній текстиль». Випускниці було присвоєно кваліфікацію художника декоративно-прикладного мистецтва. Серед викладачів знаменитого мистецького закладу можна назвати відомих фахівців – професорів В. Овсійчука, І. Миська, В. Черкасова, Л. Пушкаша, Д. Крвавича, В. Шелест, Т. Умнову та ін.

Педагогічна діяльність Н. Урсу почалася у Кишинівському технологічному технікумі, в якому після закінчення вищого навчального закладу і до 1981 року працювала викладачем рисунку, живопису, композиції та моделювання одягу, звідки у 1981 році була запрошена у Кишинівський педагогічний університет ім. Іона Крянге, де пройшла шлях від асистента, старшого викладача, доцента до завідувача кафедри декоративно-прикладного мистецтва художньо-графічного факультету.

З 1984 по 1986 навчалася в аспірантурі Московського вищого художньо-промислового училища, де успішно вчилася і захистила дисертацію на тему «Интерьер народного жилища Молдавии (опыт исследования эстетического формирования жилой среды)» за спеціальністю 17.00.05 – Декоративне і прикладне мистецтво, після чого отримала науковий ступінь кандидата мистецтвознавства. Керівник наукових досліджень – видатний російський мистецтвознавець, проректор з наукової роботи МВХПУ, доктор мистецтвознавства, професор Прокопій Олександрович Тєльтєвський. 1987 рік ознаменувався присвоєнням звання «Відмінника народної освіти Молдови». Вчене звання доцента Н. Урсу здобула у 1993 році.

З вересня 1992 року Н. Урсу продовжує наукову та викладацьку діяльність на кафедрі музики і образотворчого мистецтва педагогічного факультету Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту, де вливається у колектив провідних викладачів візуальних мистецтв, серед яких Лариса Петрівна Бондар, В’ячеслав Іванович Донець, Микола Петрович Гуменюк та ін.

Упродовж роботи у вищому навчальному закладі викладає дисципліни: історія образотворчого мистецтва, кольорознавство, композиція, шкільний дизайн, методика образотворчого мистецтва, історія декоративно-прикладного мистецтва, спецкурс «Мистецтво Хмельниччини»; активно публікує статті та інші матеріали, пов’язані з методикою викладання образотворчого мистецтва та позакласної мистецької діяльності у школі. За плідну художньо-педагогічну діяльність 2002 року отримує відзнаку – «Відмінник освіти України».

2004 року Наталія Олексіївна очолює новостворену кафедру образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Кам’янець-Подільського державного університету, де вперше здійснюється набір за спеціальностями «Реставрація творів мистецтва» та «Образотворче і декоративно-прикладне мистецтво». Під керівництвом Наталії Олексіївни кадровий склад кафедри поповнюється висококваліфікованими викладачами, які представляють провідні вітчизняні художні школи: Київську, Львівську, Харківську, Миколаївську тощо. Завдяки зусиллям Н.О. Урсу студенти художніх спеціальностей отримали унікальну можливість створювати власні творчі композиції не лише на теренах України, а й за її межами: щорічний літній пленер у Кракові; стажування на базі художніх вузів Кракова, Варшави, Торуні; участь у міжнародних творчих виставках і конкурсах тощо.

2004 року Наталія Олексіївна Урсу проходила наукове стажування у Торунському університеті Миколая Коперніка (Польща); 2005 – підвищення кваліфікації у Педагогічній Академії ім. Комісії Національної освіти в Кракові на запрошення ректора педагогічної академії; 2006-2007 – на факультеті реставрації творів мистецтва Краківської Академії мистецтв ім. Яна Матейки.

Особисті контакти з провідними науковцями споріднених спеціальностей у Польщі, а саме ректором Краківської педагогічної академії ім. Комісії національної освіти, професором Генріком Жалінським, проректором з науки професором Тадеушем Будревичем, начальником міжнародного відділу Яном Калюжним, а також спеціалістами- реставраторами Академії мистецтв ім. Яна Матейки – деканом факультету реставрації, професором Гражиною Корпаль, зав. кафедри реставрації, професором Едвардом Косаковським, сприяють розробці і виконанню спільних мистецько-культурних проектів, до яких залучаються студенти польської й української сторін. Н. Урсу створила умови для участі у піврічному проекті «Gaude Polonia» для викладача-реставратора Віри Олександрівни Варвянської на базі факультету реставрації творів мистецтва Краківської Академії мистецтв ім. Яна Матейки.

Окрім викладацької та адміністративної роботи Н. Урсу розгортає активну наукову діяльність, бере участь у багатьох Міжнародних конференціях в Україні й за кордоном, публікує дослідження у фахових збірниках, затверджених ВАК України. Наталія Олексіївна активно та плідно підтримує наукові розвідки колег та магістрантів кафедри, створюючи серйозне підґрунтя для становлення подільської наукової мистецтвознавчої школи. Під її керівництвом на кафедрі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва з метою широкого залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, магістрантів, студентів університету, а також науковців, вчителів загальноосвітніх шкіл реґіону для розробки досліджень у галузі мистецтвознавчих і культурологічних проблем створений Міжнародний науковий центр досліджень історії образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва й архітектури. За результатами завершених науково-дослідних робіт планується захист дисертаційних, магістерських, дипломних, бакалаврських, курсових та інших творчих проектів, які можуть прирівнюватись до рівня вказаних робіт. У центрі готуються до друку і видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники, творчі виставки та інші науково-творчі матеріали.

На базі Центру була здійснена організація разом з І.В. Березіною двох Міжнародних науково-практичних конференцій «Мистецька спадщина Поділля у контексті полікультурного європейського простору», брали участь всі викладачі кафедри. Були запрошені науковці з вітчизняних вищих навчальних закладів, а також науковці з Польщі, Росії. За результатами першої конференції було видано збірник наукових праць.

До сфери наукових інтересів Н. Урсу включені проблеми відродження національної мистецької спадщини, дослідження сакрального мистецтва чину братів-проповідників в Україні, питання теорії й методики викладання образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва у вищих та середніх навчальних закладах. Автор близько 200 наукових праць, серед яких посібники, методичні вказівки, наукові статті, опубліковані у збірниках ВАК України тощо. Статті та інші публікації розкривають проблеми мистецтвознавства, теорії, історії та методики викладання образотворчого мистецтва, опубліковані в Україні, Росії, Молдові, Польщі, Литві та ін.

2005 року Наталія Урсу виборола грант Американської Асоціації Наукових Товариств (Нью-Йорк) у розмірі 4000 $ США на проведення наукових досліджень у царині мистецького доробку домініканського чину на українських теренах, який надав можливість збору матеріалів в архівах Кракова, Варшави, Москви, Санкт-Петербургу, Києва, Житомира, Львова, Вінниці та ін. 2006 року Н. Урсу була обрана на посаду професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

Особисті контакти і дружба Н. Урсу з японським піаністом Хіроші Куротакі дали можливість створити прекрасний фільм. Після дворічної підготовки, Інтернет-листування у період з 25.11 по 30.11.06 японська знімальна група в складі 8 осіб перебувала в Кам’янці-Подільському, здійснювала зйомки фільму та інтерв’ю до нього. Японська кіногрупа з Токіо та Йокогами знімала фільм про видатну особистість, музиканта і піаніста Лео (Лейбу) Сироту, що народився в Кам’янці-Подільському, а помер у Нью-Йорку. Разом із проф. М.А. Печенюк проф. Н. Урсу співпрацювали з представниками кіногрупи, здобуваючи необхідні матеріали в архівах Поділля. Фільм отримав приз журі Міжнародного кінофестивалю документальних фільмів «Кінолітопис» у Києві. Контакти з Японією продовжуються.

У 2007 році, як результат дванадцятирічної праці, Н.Урсу була видана наукова монографія «Мистецька спадщина домініканського ордену XVII-ХІХ ст. на території України». У країні це перша спроба глибокого різнобічного аналізу мистецького доробку окремо взятого католицького чину. Наукове видання призначене для мистецтвознавців, спеціалістів у галузі архітектури і урбаністики, істориків, реставраторів, працівників музеїв та заповідників, широкого кола шанувальників сакрального мистецтва. Після публікації монографії 2007 року отримала нагороду Міністерства освіти і науки України – медаль «За наукові досягнення» (посвідчення № 486, наказ 59-К, 2007).

За останні роки Н.О. Урсу брала участь у багатьох Міжнародних конференціях з публікацією доповідей у наукових збірниках.

У 2007 році Н.О. Урсу була обрана Радою Кам’янець-Подільського національного університету на посаду професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва.

У травні 2007 року відвідала Польщу, Угорщину, Сербію, Боснію і Герцеговину. З 26 квітня по 9 травня 2008 року Н.О. Урсу була здійснена дослідницька поїздка по країнах Західної Європи – Угорщина, Словаччина, Польща, Люксембург, Німеччина, Франція. Стажування, метою якого були питання вивчення і збереження західноєвропейської культурно-мистецької спадщини забезпечили іноземні партнери. Були відвідані французькі міста-музеї Реймс, Невер, Паре ле Моніаль, Ліон, Париж, Франкфурт-на-Майні, Страсбург, Нюрнберг, Авіньон, Прага, Клюні, Лурд, Ля Салетт; 2009 року відвідала італійські міста, зокрема музеї Риму й Ватикану. Наталія Олексіївна 20-30 жовтня 2009 року здійснила наукову поїздку у Польщу (Краків – Національний музей, Етнографічний музей, Музей історії кіно, Музей історії Кракова, архів і бібліотека Академії майстерності, архів Польської академії наук; Лодзь – бібліотека університету, Варшава) з метою дослідження в архівах спадщини подільського фотохудожника Михайла Грейма та ін. З 30.04.2010 по 16.05.2010 – дослідницька поїздка в Єгипет (Таба, Нуейба, Синай та ін.) та Ізраїль (Єрусалим, Віфлеєм, Тель-Авів та ін.) з метою вивчення впливу східної культури на мистецтво Західної Європи. Дослідження феномену Орієнтального стилю в європейському мистецтві.

З 25 по 31 травня 2008 року відбувся VIІ Київський Міжнародний фестиваль документальних фільмів «КІНОЛІТОПИС – 2008». Професор кафедри Н.О. Урсу була запрошена взяти участь у фестивалі в якості члена міжнародного журі.

Наталія Олексіївна включена до складу редакційної колегії фахових наукових журналів, затверджених ВАК України: Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка (Луганськ); Pamiętnik Kijowski (Kиїв-Ольштин); Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка; Педагогічна освіта: теорія і практика (Кам’янець-Подільський); збірника STUDIA HUMANISTYCZNE: UKRAINA-POLSKA.

Упродовж педагогічної діяльності Наталія Олексіївна неодноразово отримувала почесні грамоти Хмельницької обласної ради, Кам’янець-Подільської міської ради, ректорату університету, цінні подарунки.

Успішний захист докторської дисертації на тему «Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України XVII-XIX ст.» відбувся 18 грудня 2008 року у Харківській державній академії культури за спеціальністю 26.00.05 «Музеєзнавство. Пам’яткознавство». Наукова праця Н.Урсу викликала інтерес зарубіжних дослідників. Так, упродовж 2008-09 років вона неодноразово запрошувалась Міжнародним центром культури (директор – професор Яцек Пурхля) з доповідями на конференції, круглі столи та інші спільноєвропейські імпрези.

У 2009 році Н.О. Урсу була введена до складу Науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України з мистецтва, а саме до підкомісії з образотворчого, декоративно-прикладного, фотомистецтва та реставрації творів мистецтв (020205, 020206, 020208, 020210); часто запрошується в якості експерта Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з питань ліцензування й акредитації мистецьких спеціальностей у ВНЗ країни.

Є членом Національної спілки художників України та Національної спілки краєзнавців України. Разом з доцентами І.В. Березіною і В.Г. Паньковим Н.О. Урсу опублікувала у 2011 році навчально-методичний посібник для студентів художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів з грифом МОН України – N 1/11-3567 від 11.05.11 «Теорія і практика наукових досліджень». 2012 року також був опублікований навчальний посібник з грифом МОН України «Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини».

Наталія Олексіївна є членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій К 20. 051. 08 (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника) зі спеціальностей 26.00.01 – теорія та історія культури (мистецтвознавство) та 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво; як провідний вчений запрошується на опонування кандидатських і докторських дисертацій в галузі мистецтвознавства.

10 червня 2011 року під керівництвом Н.Урсу була захищена дисертація «Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма». Дисертант Іван Підгурний здобув науковий ступінь кандидата мистецтвознавства, а на початку 2012 року була видана однойменна монографія. У березні та вересні 2012 року викладачами кафедри Шулик А.Г. та Віштаченко В.А. під керівництвом Н. Урсу також були захищені дисертації. Січень 2013 року ознаменувався захистом ще одного асистента кафедри Д.В. Костюка.

Н. Урсу є членом міжнародних асоціацій і товариств, зокрема: International Association for the Humanities (IAH) – Міжнародної асоціації гуманітаріїв (МАГ) з 2007 року; Сетевого сообщества Российская культурология, Проект Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологи; член правління (українського відділення) Міжнародного Товариства поляків за кордоном; Міжнародного інтернет-товариства «Історики давнього мистецтва», Краків, Польща з 2011 року.Наталія Олексіївна бере участь в оцінюванні наукових робіт учнів МАН України (рецензент і голова секції мистецтвознавства і журналістики Хмельницького регіону). 14 квітня 2011 року рішенням Атестаційної колегії МОН України Наталії Урсу було присвоєне вчене звання професора кафедри образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та реставрації творів мистецтва.

Наукові праці Н.О. Урсу


І. Окремі видання

Монографії

 1. Мистецька спадщина домініканського ордену XVIІ-XIХ ст. на території України : монографія / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2007. – 368 с.

 2. Архітектура / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 101-118. Колективна монографія

 3. Образотворче мистецтво / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 118-132. Колективна монографія

 4. Декоративно-прикладне мистецтво / Н.О. Урсу, І.В. Березіна // Вища педагогічна освіта і наука України : історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька обл. / ред. рада вид. : В.Г. Кремень (гол.) [та ін.] ; редкол. тому : О.М. Завальнюк (гол.) [та ін.]. – К. : Знання України, 2010. – С. 132-143. Колективна монографія

 5. Культурно-мистецька спадщина Поділля у художніх фотографіях Михайла Грейма (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) : монографія / І.С. Підгурний, Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 232 с. : іл.

Навчальні й методичні посібники та вказівки

 1. Практикум по моделированию одежды : методические указания для студентов художественно-графических факультетов / Н.А. Урсу. – Кишинев: Тип. КПИ им. С. Лазо, 1983. – 31 с.

 2. Чарующий мир народного искусства : учебное пособие для студентов педагогических факультетов / Н.А. Урсу. – Кишинев, 1990.– 64 с.

 3. Знакомьтесь – ОРИГАМИ / Н.А. Урсу. Пособие для детей по констр. из бумаги.– Каунас: Швиеса, 1991.– 18 с. с ил.

 4. Теорія і практика наукових досліджень / Н.О.Урсу, Б.М.Негода, В.І. Лашко: методичні вказівки до виконання курсових, дипломних та магістерських робіт для ВНЗ художніх та художньо-педагогічних спеціальностей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2004. – 34 с.

 5. Теоретичні основи композиції: навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ художніх та художньо-педагогічних спеціальностей / Н.О.Урсу, Б.М.Негода, В.А.Гнатюк, І.П. Міхальська. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, 2004. – 50 с.

 6. Основи музейної справи: метод. реком. для студ. і магістрантів мистецьких спеціальностей / Н.О.Урсу, І.В.Березіна. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О.В., 2009. – 48 с.

 7. Теорія і практика наукових досліджень: навч.-метод. посіб. для студентів художніх та художньо-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Н.О. Урсу, І.В. Березіна, В.Г. Паньков (з грифом МОН України). – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – 104 с.

 8. Нариси з історії образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва Хмельниччини : навч. посіб. для студентів художніх спеціальностей, рекомендований Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (з грифом МОН України) / Н.О. Урсу. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2012. – 224 с. : іл.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Некоторые аспекты и закономерности ансамблевого решения народного жилища Молдовы / Н.А. Урсу // научно-теоретическая конференция аспирантов и препод. МВХПУ (б. Строгановское).– М., 1984.– С. 23-24.

 2. Колористический строй молдавского народного жилища ХІХ века / Н.А. Урсу // Научно-теоретическая конференция аспирантов и преподавателей МВХПУ (б. Строгановское). – М., 1988. – С. 12-15.

 3. Древо жизни / Н.А. Урсу // Атеистические чтения. – М., 1990. – 20. – С. 156-169 : ил.

 4. Світ подільського містечка – шите золотом яєчко / Н.О. Урсу // Писанка. – Верховина, 1993. – № 2. – С. 12-14 з іл.

 5. Од вечора і до рана панна підбирала бісер до гердана / Н.О. Урсу // Писанка. – Верховина, 1996. – № 1 (17).– С. 23-25 : іл.

 6. Образ М. Леонтовича у творах майстрів візуальних мистецтв / Н.О. Урсу // Перш. Всеукр. конф. «Музично-педагогічна і творча діяльність М. Леонтовича в контексті відродження національної освіти та культури». – Кам’янець-Подільський : ПП. ХВМ ім. В. Гаґенмейстера, 1997. – С. 191-194.

 7. «Non finito...» / Н.А. Урсу // Бізнесweek. – Кишинів, 1999. – № 8. – С. 28-30.

 8. Каплиця Матері Божої Розарію домініканського костьолу у Кам’янці-Подільському / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно- художній освіті. – Харків, 1999-2000.– № 6-1. – С. 106-110 : іл.

 9. Кам’янецька ведута / Н.О. Урсу // Пам’ятки культури України. – К., 2000. – № 3-4. – С. 22-30 : іл.

 10. Інтер’єр домініканського костьолу у Кам’янці на Поділлі / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків, 2000-2001. – № 6-1. – С. 97-105.

 11. Домініканський костьол у Смотричі на Поділлі / Н.О. Урсу // Культура народов Причерноморья. – Сімферополь, 2002. – № 30. – С. 93-98 : іл.

 12. Залові храми домініканського ордену на території Подільського воєводства XVIІ – XVIII ст. / Н.О. Урсу // Наукові записки. – Серія : мистецтвознавство. – Тернопіль, 2002. – № 2 (9). – С. 94-100.

 13. Архітектура та інтер’єр Барського по-домініканського костьолу / Н.О. Урсу // Народознавчі зошити. – Львів, 2002. – № 1–2. – С. 60-63 з іл.

 14. Архітектура домініканського ордену на землях Подільського воєводства XVII-XVIII ст. / Н.О. Урсу // Polacy na Podolu. Pamiętnik Kijowski. – K., 2004. – T. 7. – C. 300-316 : il.

 15. Стилістичні та художньо-композиційні особливості архітектурної спадщини домініканського ордену на теренах Подільського воєводства у XVII-XVIII cт. / Н.О. Урсу // Народознавчі зошити. – Львів, 2004. – № 5–6 (59-60). – С. 919-926.

 16. Активізація творчого потенціалу особистості у педагогічній діяльності В. Гаґенмейстера / Н.О. Урсу // Реклама і дизайн в умовах глобалізації вищої освіти та інформаційної інтеграції: зб. наук. праць / Ред. кол. М.П. Ліфінцев, Є.А.Антонович, А.В. Чебикін та ін. – К. : Інститут реклами, 2004. – Вип. 3. – С. 334-336.

 17. Інтер’єр домініканських храмів XVIII-XIX століть на теренах Брацлавського воєводства / Н.О. Урсу // Українська Академія Мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 12. – Київ, 2005. – С. 175-185.

 18. TRZYNAWOWE ŚWIĄTYNIE DOMINIKAŃSKIE NA ZIEMIACH PRAWOBRZEŻNEJ UKRAINY W WIEKACH XVII – XIX / N. Ursu // Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce. – Kraków, 2005. – № 104. – S. 267-286.

 19. Костели домініканських монастирів на землях Правобережної України (за матеріалами РДІА у Санкт-Петербурзі) / Н.О. Урсу // Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація». – Львів, 2005. – № 15. – С. 62-71.

 20. Храми домініканського ордену XVII – XІХ століть на землях Волині / Н.О. Урсу // Мистецтвознавство. – Науковий збірник Спілки критиків та істориків мистецтва. – Львів, 2005. – С. 61-70.

 21. Храмовий інтер’єр домініканського ордену XVII-XІХ століть на землях Волині / Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. статей. Вип. ХХ. – Мелітополь: Видавництво «Сана», 2005. – С. 13-26.

 22. Фундатори й бенефактори осередків домініканського ордену на землях Правобережної України / Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання культурології: Зб. наук. статей. Вип. ХХІ. – Мелітополь: Видавництво «Сана», 2005. – С. 36-49.

 23. Бенефактори домініканського костьолу в Кам’янці-Подільському / Н.О. Урсу // Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie. – Pod red. H. Strońskiego i Andrzeja Korytko. – Pamiętnik Kijowski. – T. 8. – Kijów-Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersztetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2006. – S. 295-301.

 24. Художньо-композиційні засади організації інтер’єру домініканських костелів / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, № 1, 2, 3/2006. – С. 102-105.

 25. Пам’яткоохоронне значення досліджень мистецької спадщини домініканського ордену на Україні / Н.О. Урсу // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. – Харків: ХДАДМ, № 4, 5, 6/2006. – С. 177-183.

 26. Художньо-композиційні особливості архітектурної побудови та інтер’єрного простору по-домініканського костьолу у Мурафі / Н.О. Урсу // Проблеми сучасності: культура, мистецтво, педагогіка. – Луганськ, 2006. – № 5. – С. 166-173.

 27. Архітектори домініканських костелів на галицьких землях / Н.О. Урсу // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2007. – № 1. – С. 111-118.

 28. Митці – творці домініканських споруд на землях Правобережної України / Н.О. Урсу // Теоретичні та практичні питання культурології: зб. наук. статей. Вип. ХХІV. – Ч.І. – Мелітополь: Видавництво «Сана», 2007. – С. 57-63.

 29. Роль бенефакторів у створенні візуального образу костелів домініканського ордену на галицьких землях / Н.О. Урсу // Українська Академія Мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 14. – К., 2007. – С. 272-282.


 30. Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал