Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка22/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

ІІІ. Про В.С. Степанкова

 1. Ковальчук О. Степанков Валерій Степанович / О. Ковальчук // Українські історики ХХ ст.: бібліогр. довідник. – К.; Львів, 2003. – Вип. 2, ч.1. – С. 306-307.

 2. Наукова звитяга у щоденному вимірі. До 60-річчя від дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка Валерія Степановича Степанкова. – Кам'янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2007. – 255 с.

 3. Матях В.М. До 60-річчя доктора історичних наук, професора В.С. Степанкова/ В.М. Матях // Укр. іст. жур. – 2007. – № 5. – С. 236-238.

 4. Смолій В. Валерій Степанков: штрихи до портрета вченого/ В.А. Смолій // Terra Cossacorum: наук. зб. на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2007. – С. 7-11.

 5. Зачарований українською історією. До 65-річчя від дня народження і 45-річчя науково-педагогічної діяльності доктора історичних наук, професора, академіка УАІН Валерія Степановича Степанкова. – Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2012. – 251 с.Струманський Василь Петрович, 1234

доктор педагогічних наук, професор


Розпочався життєвий шлях Василя Струманського із с. Чабанівки Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Народився 1 червня 1947 року в сім'ї колгоспників. З дитячих літ прилучився до нелегкої сільської фізичної праці, яка була на той час чи не єдиним джерелом існування сім'ї Струманських. «Нам ніколи й нічого не приходило дарма, все треба було заробляти своїми мозолями», – згадувала згорьована мати. Батьківська «педагогіка» зводилась до одного: «Васю, що ти б не робив, старайся робити якнайкраще». Саме ці якості проявилися ще в шкільні роки, коли навчався в місцевій восьмирічці, а потім, долаючи щодня немалу відстань, завершував навчання в Грушківській середній школі. Ще в шкільні роки здібний юнак цікавився краєзнавством, був активним учасником художньої самодіяльності, захоплювався фольклорною спадщиною рідного села, його традиціями, звичаями та обрядами.

У кінці 60-х років XX ст. Василем Струманським був зроблений усвідомлений професійний вибір, який привів його до Київського інституту народного господарства. Після здобуття вищої освіти Василь Петрович розпочинає педагогічну кар’єру в Кам’янець-Подільському сільськогосподарському технікумі. Професія викладача припала йому до душі, педагогіка стала його життєвим кредо. Навчаючись в аспірантурі, а згодом – у докторантурі, зумів досягти високих наукових здобутків. Загальний науковий доробок В. Струманського – понад 350 публікацій, які стали широко відомими як науковцям, так і практичним працівникам загальноосвітньої та вищої школи. Серед них монографії«Про дослідження загальнотрудових політехнічних якостей» (1987), «Загальнотрудова політехнічна підготовка учнів технікумів» (1989), «Політехнічна освіта учнів середньої школи» (1987), «Історико-педагогічні нариси політехнічної освіти в середній спеціальній школі України (1917-1987 рр.)» (1988), «Реалізація марксистсько-ленінського принципу політехнізму в умовах реформи школи» (1988), «Теоретичні і методичні основи політехнічної підготовки учнів» (1990), навчальні посібники, методичні рекомендації (більше 20): «Народознавство Поділля: бібліографічний покажчик» (1992), «Нариси народно-побутового життя подолян» (1994), «Народознавство Поділля: хрестоматія» (1995), «Духовність і технічний прогрес: проблема гармонізації» (1997), програмований контроль знань учнів з «Основ наукової організації управління в колгоспах і радгоспах» (1976), «Економіки, організації і планування сільськогосподарського виробництва» (1977), «Комплексна система управління якістю підготовки спеціалістів» (1984), «Навчально-виховна практика студентів» (1984), «Громадсько-політична практика студентів 1-3 курсів» (1985), «Удосконалення політехнічної підготовки кадрів середньої кваліфікації» (1988), «Народознавство: програма курсу для педагогічних навчальних закладів України» (1992), «Етнопедагогіка: програма і робочі плани» (1993), «Народознавство Поділля в питаннях і відповідях» (1995), «Науково-теоретичні основи й емпіричні засади педагогічної самодіяльності української людності» (текст лекції) (1994), «Педагогіка народно-побутового життя української людності» (1996), «Виховна робота в національній школі» (1997), «Слово в золотій оправі: антологія усної народної творчості подолян» (1998), «На шляху громадянської зрілості» (1999), які широко використовуються в навчально-виховному процесі закладів освіти.

Наукові інтереси Василя Петровича в контексті визначених особистісних пріоритетів значною мірою детермінувались особливостями соціального розвитку держави, потребами практики освітньої діяльності школи (як середньої, так і вищої). Саме цим можна пояснити інтерес до проблеми соціалізації особистості у складний кризовий період соціально-економічних змін, а відтак і зміни освітньої парадигми в державі, яка стала предметом підвищеного наукового інтересу В. П. Струманського упродовж останніх років його науково-педагогічної діяльності. Ним було визначено методологічну та теоретичну основу дослідницької роботи щодо обгрунтування:


 1. окремих позицій сутності нової ідеології виховання, в основі якої – національна ідея («кожна сходинка в розвитку людства має свою філософію життя»);

 2. механізмів процесу соціалізації особистості та психолого-педагогічних умов забезпечення його ефективності;

 3. сутності концепції виховання життям;

 4. основ творення цілісної сфери виховання;

 5. сутності національної ідеї, що набуває особливої значущості в період самовизначення особистості в умовах кризових соціально-економічних ситуацій.

У дослідженнях В. Струманського йдеться про необхідність формування мікросередовища, яке в оптимальному варіанті забезпечує ефективність процесу соціалізації особистості учня (студента). Характер взаємодії освітнього простору і особистості учня (студента) визначають кількісні та якісні параметри їх взаємного формування. Позитивне мікросередовище освітнього закладу буде не лише не співвідноситись, а й протидіяти загальній кризовій соціальній ситуації. Історія доводить правомірність зазначеної позиції. Так Павлиська середня школа, створена В. О. Сухомлинським (школа радості, школа розвитку), успішно функціонувала в рамках авторитарної, інформаційно-репродуктивної системи. Це спільність особливого роду, що інтегрує в собі духовне, інтелектуальне, соціальне. Як бачимо, значна кількість прикладів переконує в тому, що можна сформувати свій освітній простір навіть в рамках мікросистеми (наприклад, однієї школи). Цим самим освітній заклад реально може формувати активну внутрішню позицію, яка дозволить кожному учневі (студенту), потрапляючи, скажімо, в асоціальну за характером домінуючих цінностей ситуацію за межами закладу, адекватно її оцінити і самовизначитись (ігноруючи чи активно протидіючи).

В.П. Струманський – автор численних публікацій (в тому числі й посібників) з проблем національного виховання молоді. Він доводив, що лише концепція національного виховання може забезпечити реалізацію принципу природовідповідності виховання, а відтак і реально вирішувати проблеми соціалізації особистості у період становлення української державності.

Варіант інтеграції процесів соціалізації особистості, забезпечення її національної орієнтованості, формування її як суб’єкта власного особистісного розвитку прослідковується як в теоретичних позиціях, так і в практичній діяльності В. П. Струманського. Виховання трактується як цілеспрямований і керований процес, орієнтований на самовизначення учня (студента), усвідомлене формування суб’єктності його позиції.

У курсі «Основи національного виховання» (програму та методичні рекомендації до якого розробив сам автор) він пропонує творчі завдання такого змісту: «Осмисліть сутність певної життєтворчої ідеї, що набула статусу народної, звичаю, традиції, свята, і змоделюйте варіант її трансформації в умови сьогодення з метою використання у вашій майбутній навчально-виховній практиці». На перший погляд завдання ніби просте, але позиція, що в ньому закладена, за своєю суттю є фундаментальною.

В.П. Струманський виходив з того, що найбільше деформацій на шляху реабілітації національної ідеї і формування на її основі нової ідеології життя знаходяться в площині механізмів її реалізації. Багато було сказано про «шароварну педагогіку», але практично на рівні гасел і декларацій. Фактично не була розроблена концепція перехідного періоду, яка б передбачала філософські, психологічні, педагогічні аспекти забезпечення природності процесу «вживлення» національної ідеї, формування філософії власного життя на її основі. Василь Петрович був категорично проти механічного наслідування зразків штучного перенесення штампів, тобто насаджування або формального копіювання та відтворення розроблених схем організації діяльності з національного виховання молоді. Він постійно оперував таким поняттям, як «трансформація». Завдання, подане вище, є реальним варіантом протидії означеному підходу. В такий спосіб вчив студентів:


 1. осмислювати суть ідеї і вчитись трактувати її для себе, аналізуючи базові протиріччя, підгрунтя;

 2. співвідносити соціальну ситуацію того часу з нинішньою, аналізуючи філософію життя, психологію людини, її цінності, пріоритети;

 3. шукати варіанти (зміст, форми) забезпечення її природної реалізації в умовах сучасної навчально-виховної ситуації в школі;

 4. творити власну методику та стиль педагогічної діяльності, максимально враховуючи специфіку власної позиції;

 5. реально формувати свої власні світоглядні позиції на основі національної ідеї.

Авторські ідеї В. П. Струманського про концептуально-структурні схеми використання народного педагогічного досвіду виховання практично втілюються не лише в Україні, але й у країнах СНД (Росія, Білорусь, Киргизстан, Молдова та ін). Особливо широкий резонанс серед викладачів педвузів і педагогів-практиків викликав його навчальний посібник «Виховна робота в національній школі», виданий Інститутом змісту і методів навчання 1997 року. У ньому автор особливо наголошував на обов'язку сучасного педагога «орієнтуватися на світову науку, а не на регіональну, кореговану якимись ідеологічними міркуваннями і таке інше». Учений вказує на потребу «спрямування виховних зусиль на формування в учнівської молоді національної самосвідомості; пошанування традицій і звичаїв свого народу, його духовної і матеріальної культури, готовності зберегти і примножити морально-етичні набутки свого етносу, що мають національне культивування і загальнолюдське визнання». Щоб досягти зазначеної мети, в українському суспільстві сьогодні формується відносно нова і цілісна система національного виховання. Василь Петрович у своїх працях розкрив базові теоретичні і практичні підходи до національного виховання в умовах відродження української школи.

В. Струманський також порушив широке коло проблем, пов’язаних з гуманітаризацією освіти, яка реалізується переважно горизонтально, екстернально через збільшення кількості гуманітарних предметів у навчальних програмах, що викликає неприйняття як у студентів, так і в педагогів. У зв’язку з цим згадується застереження Василя Петровича , що «...недостатньо і поверхово трактувати принцип гуманітаризації освіти лише як резерв підвищення якості чисто ділових, виробничо-професійних характеристик спеціаліста. Набагато важливіше, при всій вагомості першого, є те, що на засадах гуманізму формується Людина. І, насамперед, Людина потрібна нашому суспільству і нашій державі, Людина високої культури, глибокої духовності з багатим національно-культурним потенціалом». Він ставив найважливіші для сучасної незалежної України питання ґрунтовної розробки теоретичних засад міжнаціональних відносин усіх етнічних груп України з врахуванням їх традицій, звичаїв, ментальності і проектування цих чинників на сповнене людинолюбства внутрішнє життя кожного індивіда. Не кожен науковець сьогодні може так глибоко і фундаментально поставити нагальні питання гуманістично спрямованої культурної розбудови країни. Ніби відчуваючи швидкоплинність життя, В. П. Струманський спішив сформулювати нагальні наукові завдання: «В зв’язку з цим дуже гостро і невідкладно стоять питання дослідження національної психології та самосвідомості і механізмів їх впливу на формування особистісних установок та стереотипів життєвої активності людини».

В.П. Струманський ініціював різні форми науково та професійно орієнтованого спілкування з колегами кафедри, університету, аспірантами, студентами, допомагав в організації індивідуальної дослідницької роботи, щиро радів успіхам кожного. Ніколи не задовольнявся посередністю. А тому виявляв непримиренність до «сірих» лекційних і семінарських занять, до псевдонаукових здобутків, кон'юнктури, кар'єризму в науці.

Загалом професор В. П. Струманський був оптимістом і життєлюбом. Він сформував свій життєвий простір таким чином, що професійна діяльність і наукова робота були в ряду найбільш значущих його складових. А тому професійний і науковий успіх В. П. Струманського найбільшою мірою асоціювався з успіхом життєвим. Високе почуття справедливості, висока моральна чистота, справжня людяність – ці якості були особливо притаманними Василеві Петровичу – ученому, педагогу, наставникові молоді.Наукові праці В.П. Струманського

І. Окремі видання

 1. Программированный контроль знаний учащихся по предмету «Основы научной организации управления в совхозах и колхозах» : метод. рек. / В. П. Струманский. – К., 1976. – 55 с.

 2. Программированный контроль знаний учащихся по предмету «Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного производства» : метод. рек. / В. П. Струманский. – К., 1977. – 98 с.

 3. Экономика, организация и планирование сельскохозяйственного производства : метод. рек. по программированому контролю знаний слушателей школ повышения квалификации / В. П. Струманский. – К., 1979. – 73 с.

 4. Формирование политехнических умений и навыков культуры труда у учащихся средней специальной школы : автореф. дис. … канд. пед. наук / В. П. Струманский. – К., 1982. – 23 с.

 5. Актуальные проблемы теории и практики коммунистического воспитания подростающего поколения в условиях развитого социализма / В. П. Струманский. – Каменец-Подольский, 1984. – 24 с.

 6. Учебно-воспитательная практика студентов : метод. рек. / В. П. Струманский, А. Н. Копчук, Н. Ф. Остапенко, В. Н. Лабузова. – Каменец-Подольский, 1984. – 31 с.

 7. Комплексная система управления качеством подготовки специалистов : контрольно-учетная книжка студента-практиканта / В. П. Струманский. – Каменец-Подольский, 1985. – 48 с.

 8. Общественно-педагогическая практика студентов I-III курсов : метод. рек. / А. Н. Копчук, А. Ф. Суровый, В. П. Струманский, Э. И. Федорчук. – Каменец-Подольский, 1985. – 24 с.

 9. Методические рекомендации по совершенствованию политехнической подготовки кадров средней квалификации / сост. В. П. Струманский. – К. : РНМК, 1988. – 35 с.

 10. Развитие ленинского принципа политехнизации школы в свете решений февральского (1988 г.) Пленума ЦК КПСС : метод. рек. в помощь лектору по пропаганде решений февр. (1988 г.) Пленума ЦК КПСС. – Хмельницкий : Знание, 1988. – 48 с.

 11. Реализация марксистско-ленинского принципа политехнизма в условиях реформы школы / В. П. Струманский. – К. : Знание, 1988. – 16 с.

 12. Совершенствование политехнической подготовки кадров средней квалификации : метод. рек. / В. П. Струманский. – К., 1988. – 48 с.

 13. Общетрудовая политехническая подготовка учащихся техникумов / В. П. Струманский. – Львов: Выща школа, 1989. – 148 с.

 14. Развитие теории и практики политехнического образования в средних специальных учебных заведениях Украинской ССР (1917-1987 гг.) : автореф. дис. … д-ра пед. наук / В. П. Струманский. – М., 1989. – 36 с.

 15. Теорія і практика політехнічної освіти : навч. посіб. / В. П. Струманський. – Харків : ХДПІ, 1989. – 48 с.

 16. До питань народознавства Поділля : навч. посіб. / за ред. В. П. Струманського. – Хмельницький: Обл. ін-т удоскон. вчителів, 1992. – 68 с.

 17. Народознавство Поділля : бібліогр. покажч. / уклад. В. П. Струманський. – Хмельницький, 1992. – 76 с.

 18. Народознавство : програма курсу для пед. навч. закл. України / уклад. В. П. Струманський. – К. : РНМК, 1992. – 12 с.

 19. Українознавство : програма і метод. рек. до вивчення курсу у вищ. навч. закл. / уклад.: В. П. Струманський, І. В. Мартинюк. – К. : НМКВО, 1992. – 28 с.

 20. Етнопедагогіка : програма і робочі плани / уклад. В. П. Струманський. – К. : НМК ВО, 1993. – 64 с.

 21. Нариси народно-побутового життя подолян / В. П. Струманський. – Хмельницький, 1994. – 101с.

 22. Науково-теоретичні основи й емпіричні засади педагогічної самодіяльності української людності : текст лекції. – К. : ІСДО, 1994. – 35 с.

 23. Народознавство Поділля в питаннях і відповідях : навч. посіб. / за ред. В. П. Струманського. – Хмельницький, 1995. – 30 с.

 24. Народознавство Поділля : хрестоматія / В. П. Струманський. – Хмельницький : Поділля, 1995. – 448 с.

 25. Виховна робота в національній школі : навч. посіб. / В. П. Струманський. – К. : ІЗМН, 1997. – 184 с.

 26. Духовність і технічний прогрес: проблема гармонізації : монографія / В. П. Струманський. – Вінниця, 1997. – 348 с.

 27. Слово в золотій оправі: антологія усної народної творчості подолян / [упоряд.: В. Є. Берека, О. С. Вітязь, В. Ю. Іова та ін; за ред. В. П. Струманського]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 1998. – Вип. 1. – 150 с.

 28. На шляху громадянської зрілості : навч.-метод. посіб. / В. П. Струманський. – Хмельницький, 1999. – 186 с.

 29. Українські народні побрехеньки / упоряд.: В. П. Струманський, В. В. Сіркізюк. – Кам’янець-Подільський : Абетка-НОВА, 2002. – 44 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Воспитание культуры управленческого труда / В. П. Струманский // Среднее специальное образование. – 1981. – № 10. – С. 14-15.

 2. Развитие понятия «культура труда» в советской педагогике / В. П. Струманский // Советская педагогика – 1981. – № 11. – С. 157-158.

 3. Ефективність виховання культури праці учнів / В. П. Струманський // Методика трудового навчання : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. школа, 1982. – Вип. 15. – С. 6-13.

 4. К вопросу о политехнической подготовке учащихся / В. П. Струманский // Формирование общественной и трудовой активности учащейся молодежи : тез. докл. и сообщ. межвуз. науч.-практ. конф. – Сумы, 1984. – С. 36-38.

 5. Роль политехнической подготовки учащихся в совершенствовании процесса профадаптации их к профессиям народного хозяйства / В. П. Струманский // Экономические и организационные проблемы профессиональной ориентации молодёжи и её распределение в сфере материального производства : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – К., 1985. – Ч. 2. – С. 22-24.

 6. Школа на Хмельниччині і трудове виховання учнів в 20-ті рр. / В. П. Струманський // Тези доп. VI Подільської іст.-краєзн. конф. – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 111-112.

 7. Элементы политехнического образования в теории и практике М. В. Ломоносова / В. П. Струманский // М. В. Ломоносов и значение его деятельности для развития просвещения : тез. докл. всесоюз. науч.-практ. конф. – Архангельск, 1986. – С. 93-95.

 8. Воспитательные возможности этнографических праздников в трудовом становлении подростающих поколений / В. П. Струманский // Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества : тез. всесоюз. науч. конф. – Омск, 1987. – С. 79-80.

 9. О некоторых вопросах общетрудовой политехнической подготовки учащихся на уроках физической культуры / В. П. Струманский // Тезисы ІІІ всесоюз. конф. по физ. воспитанию и школьной гигиене. – М., 1987. – С. 18-19.

 10. Идеи А. С. Макаренко о трудовом воспитании в практике реализации реформы / В. П. Струманский // Педагогическое наследие А. С. Макаренко и современные проблемы воспитания молодежи : тез. всесоюз. науч.-практ. конф. с участием педагогов соц. стран. – Москва, 1988. – С. 55-58.

 11. Историко-педагогические очерки политехнического образования в средней специальной школе Украины (1917-1988) / В. П. Струманский // ВОИН НИИ ПВШ Минвуза СССР. – 1988. – 22 с.

 12. О некоторых путях совершенствования профессиональной подготовки молодого учителя / В. П. Струманский // Депонир. в ОЦНИ «Школа и педагогика» МП СССР и АПН СССР 18.01.1988 г., № 122-88.

 13. Дидактичні принципи початкової освіти в педагогічній системі Т. Г. Шевченка / В. П. Струманський, В. І. Рачковська // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народж. Т. Г. Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 1. – С. 69-71.

 14. Политехническое образование учащихся средних специальных учебных заведений Украины в 20-е гг. как историко-педагогическая проблема / В. П. Струманский // Педагогика. – 1989. – № 1. – С. 18-21.

 15. Проблемно-історичний аналіз педагогічного кредо Т. Г. Шевченка / В. П. Струманський // Т. Г. Шевченко і Поділля : тези доп. наук.-практ. конф., присвяч. 175-річчю від дня народження Т. Г. Шевченка. – Кам’янець-Подільський, 1989. – Ч. 1. – С.60-61.

 16. Становление и развитие понятия «политехническая культура труда» в педагогической системе Н. К. Крупской / В. П. Струманский // Идейное наследие Н. К. Крупской и современные проблемы перестройки школы : тез. докл. и сообщ. всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1989. – С. 165-167.

 17. Становлення середньої спеціальної освіти в Україні в 20-ті роки / В. П. Струманський // Розвиток школи і педагогічної думки в Україні : тези доп. міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989. – С.112–113.

 18. Патриотическое и интернациональное воспитание учащихся на уроках народоведения / В. П. Струманский // Национальные и социально-культурные процессы в СССР : тез. докл. всесоюз. науч. конф. – Омск, 1990. – С. 117-119.

 19. Розвиток організаційно-методичних основ середньої спеціальної освіти в технікумах Західної України в 60-80 роки / В. П. Струманський // Розвиток педагогічної освіти і науки в західних областях України : тези наук.-практ. конф. – Тернопіль, 1990. – С. 112-114.

 20. Етапи розвитку політехнічної освіти в технікумах України (1917-1987) / В. П. Струманський // Тези доп. ХХХХІІ звіт. конф. кафедр ін-ту за 1989-1990 рр. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 52.

 21. Опыт и перспективы реализации курса «Народоведение» / В. П. Струманский // Педагоги за национальное возрождение : вопросы истории, теории, практики : тезисы докл. всесоюз. науч.-практ. конф. – Бишкек, 1991. – С. 58-59.

 22. Виховний ідеал людини у філософсько-педагогічній системі Г. С. Сковороди / В. П. Струманський // Проблеми вивчення наукової і художньої спадщини Г. С. Сковороди : тези доп. респ. наук. конф., присвяч. 270-річчю з дня народження укр. поета і філософа. – Харків, 1992. – С. 19-20.

 23. Дидактична розробка концепції пансофічної освіти в педагогічній спадщині Я. А. Коменського / В. П. Струманський // Творча спадщина Яна Амоса Коменського і сучасність : тези доп. та виступ. на міжвуз. наук.-метод. конф., присвяч. 400-річчю від дня народження Я. А. Коменського. – Львів, 1992. – С. 45-46.

 24. Історичні витоки морально-етичної культури подолян / В. П. Струманський // Культура Поділля: історія і сучасність : матер. ІІ наук.-практ. конф., присвяч. 500-річчю м. Хмельницького (27-29 серп. 1993 р.). – Хмельницький, 1993. – С. 82-85.

 25. Проблеми трансформації історичного досвіду соціалізації особистості в структурі сучасного українознавства / В. П. Струманський // Українознавство в розбудові держави : матер. наук.-практ. конф. – К., 1993. – С. 117-118.

 26. Українська народна педагогіка на полі національного розвою та планетарних процесів олюднення особистості / В. П. Струманський // Матеріали наук.-практ. конф. АПН України. – Луцьк, 1993.

 27. «Довго сам учись, якщо хочеш навчати інших» : проблемне навчання й виховання у філософських студіях Г. С. Сковороди / В. П. Струманський // Початкова школа. – 1994. – № 11. – С. 47-51.

 28. На засадах ідеалів народу: про виховання підростаючого покоління / В. П. Струманський // Рідна школа. – 1994. – № 10. – С. 26-27.

 29. Подільський синдром у структурі педагогічного кредо Т. Г. Шевченка / В. П. Струманський // Духовні витоки Поділля: творці історії краю : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (9-11 верес. 1994 р.). – Хмельницький, 1994. – Ч. 1. – С. 175-177.

 30. Етнографічна структура і зміст подільського менталітету / В. П. Струманський // Поділля і Волинь у контексті історії українського національного відродження : наук. зб. – Хмельницький : Доля, 1995.

 31. «Учітеся, брати мої...» Проблеми всебічного розвитку людини в системі педагогічних поглядів Т. Г. Шевченка / В. П. Струманський // Початкова школа. – 1995. – № 3. – С. 51-53.

 32. Методологія і методика історико-педагогічного дослідження / В. П. Струманський // Педагогіка і психологія. – 1996. – № 2. – С. 141-146.

 33. Педагогічні погляди Лесі Українки / В. П. Струманський // Початкова школа. – 1996. – № 2. – С. 48-51.

 34. Етнічна мозаїка Подільського краю: сторінки історії / В. П. Струманський // Хмельниччина : Дивокрай : наук.-краєзн. альманах. – Хмельницький, 1997. – Вип. 2. – С. 7-11.

 35. Народознавча робота в школах Хмельниччини на початку 90-х років / В. П. Струманський // Хмельниччина: роки становлення та поступу 1937-1997 : матер. всеукр. наук. іст.-краєзн. конф. – Хмельницький, 1997. – С. 306-311.

 36. Педагогічна пропедевтика асоціального змісту наркологічної ситуації в учнівському осередку / В. П. Струманський // Рідна школа. – 1997. – № 9. – С. 23-27.

 37. Виховання культури підприємництва в школах Хмельниччини / В. П. Струманський // Підприємництво на Хмельниччині: історія й сучасність : матер. всеукр. наук.-практ. конф. (3-4 лип. 1998 р.). – Хмельницький, 1998. – С. 250-258.

 38. Педагогічна сутність краєзнавчої роботи учнів національної школи / В. П. Струманський // Краєзнавство і туризм: освіта, виховання, стиль життя : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (1-3 жовт. 1998 р.). – К., 1998. – С. 3-6.

 39. Антон Макаренко: сучасна українська дійсність / В. П. Струманський // Початкова школа. – 1999. – № 7. – С. 58-60.

 40. «Найперше стати він хотів людиною і громадянином» (До питання про драматичність і напруженість духовних шукань українського російськомовного письменника М. В. Гоголя) / В. П. Струманський // Початкова школа. – 1999. – № 5. – С. 1-5.

 41. Народнопедагогічний імператив гуманістичного потенціалу авторської системи виховання В. О. Сухомлинського / В. П. Струманський // Педагогіка Василя Сухомлинського на зламі епох : матер. міжнар. наук.-практ. конф. та 5-х всеукр. педагогічних читань «Василь Сухомлинський і сучасність». – К. ; Кіровоград, 1999. – С. 23-26.

 42. Організація шкільного краєзнавства на засадах системності / В. П. Струманський // Рідна школа. – 1999. – № 11. – С. 42-45.

 43. Болохівський край – етносоціальне утворення Давньої Русі / В. П. Струманський // Болохівщина: земля і люди : матер. всеукр. наук. конф. «Велика Волинь» (23-24 червня 2000 р.). – Хмельницький ; Стара Синява ; Любар, 2000. – Т. 20. – С. 16-19.

 44. Становлення й розвиток кустарно-ремісничих промислів на Дунаєвеччині в другій половині ХІХ-на початку ХХ ст. / В. П. Струманський // Дунаєвеччина очима дослідників, учасників і свідків історичних подій : зб. наук.-краєзн. пр. – К. ; Дунаївці ; Кам'янець-Подільський, 2000. – Вип. 2. – С. 100-105.

 45. Основні проблеми гуманізації українського суспільства в контексті педагогічної аури В. О. Сухомлинського / В. П. Струманський // Василь Олександрович Сухомлинський і сучасна школа : матер. міжвуз. наук.-практ. конф. – Хмельницький, 2001. – С. 53-57.

 46. Народний досвід соціалізації особистості як історико-педагогічний компонент професійної підготовки сучасного українського вчителя / В. П. Струманський // Історія педагогіки у структурі професійної підготовки вчителя : зб. наук. пр. Сер. соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський, 2002. – Т. 1, вип. 3. – С. 42-48.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал