Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка21/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

ІІІ. Про М.С. Солопчука

1. Бесарабчук Г. В. Солопчук Микола Сергійович // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка: Факультет фізичної культури в особах / упоряд. М.С. Солопчук. – Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2009. – С. 214-219.

2. Завальнюк О. М. Факультет фізичної культури // Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка / упоряд. О. М. Завальнюк. – К. : Логос Україна, 2008. – С. 96-104.

3. Суровий А. Ф. До вершин спортивної майстерності // Кам’янчани – заслужені працівники України: розповіді про кам’янчан, які працею, трудовими досягненнями уславили місто над Смотричем, Подільський край / [В. Т. Грубляк, Н. М. Мартинюк, Н. К. Підскоцька та ін.]. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2011. – С. 172-175.


d:\збірник про докторів кпну\фото\15.jpg


Степанков Валерій Степанович,

доктор історичних наук, професор, професор кафедри всесвітньої історії


Відомий український вчений, належить до провідних фахівців з вивчення раннього нового часу історії України, насамперед - проблематики Української революції (1648-1676 рр.), утворення й функціонування Гетьманщини (середина XVII – XVIII ст.), ролі козацтва в історичній долі України XVI – XVIII ст., формування й еволюції державної ідеї XVII – XVIII ст. тощо. Змальовуючи його портрет як дослідника, академік НАН України, директор Інституту історії України НАН України В. Смолій відзначив: «Емоційність та чутливість української душі, національного характеру вдало поєднуються в цій людині з раціональністю творчого мислення. Йому сповна притаманні високий рівень професіоналізму, витончена культура, найвищі цінності та моральні імперативи дослідника. У творчій лабораторії Степанкова воєдино поєднані інструментарій та методи історика-практика й водночас генератора креативних схем, думок, підходів. Його науковий доробок позначений загальним баченням досліджуваної епохи, в полотно якої вміло вплітаються конкретно-історичні факти».

Він народився 18 вересня 1947 р. у селянській сім’ї батьків-фронтовиків (Степана Федоровича й Катерини Всеволодівни) у с. Слобідка-Рихтівська Кам’янець-Подільського району Хмельницької області. Його дитинство й становлення підвалин особистості проходило в умовах повоєнного сільського життя з усіма його позитивними і негативними сторонами. Під час навчання в школі (1954-1965 рр.) виявив здібності у вивченні дисциплін математичного циклу, хоча любив також історію, літературу та суспільствознавство. Закінчив її з двома четвірками (з української та російської мов), хоча срібної медалі з невідомої причини не отримав. 1965 року поступав на відділ історії історико-філологічного факультету Кам’янець-Подільського педінституту (нині національний університет ім. Івана Огієнка). І хоча іспити склав успішно, за конкурсом не пройшов. На щастя, приймальна комісія зарахувала його кандидатом у студенти. Склавши зимову екзаменаційну сесію, у березні 1966 р. де-юре став студентом. Навчався на «відмінно». На 2-му курсі обрав тему науково-дослідної роботи, що й визначила майбутню проблематику наукового пошуку до нинішнього дня. Весною 1969 р. став одним з переможців І Всесоюзного конкурсу студентських робіт, що проводився в Луганську. У червні цього ж року на «відмінно» захистив дипломну роботу.

Закінчивши інститут, Валерій Степанович працював за призначенням учителем історії Сергіївської в/ш Путильського району Чернівецької області. У серпні 1970 р. перейшов на роботу (за запрошенням декана історичного факультету доц. А. Копилова й завкафедри всесвітньої історії проф. Л. Коваленка) до рідного педінституту на кафедру всесвітньої історії. З травня наступного року до травня 1973 р. служив у лавах радянської армії. Після демобілізації повернувся на кафедру, де доручили читати курс «Нова і новітня історія країн Азії та Африки», який читає до сьогоднішнього дня студентам ІІІ курсу («Нова історія країн Азії та Африки»). 1977 року був обраний на посаду старшого викладача.

Складнішим виявився шлях його формування як ученого. 1972 року обрав тему дисертаційної роботи «Антифеодальна боротьба по Правобережній Україні в роки Визвольної війни (1648 – 1954)». Науковим керівником затверджується ст. наук. співробітник відділу історії феодалізму Інституту історії України О. Апанович. Проте, внаслідок репресій комуністичного режиму щодо української інтелігенції, її звільнили з роботи (поновили тільки у 1995 р. ), він залишається без наукового керівника, а тема, пов’язана з визвольними змаганнями українців середини XVII ст. й історією козацтва, оголошується неактуальною. Попри ці труднощі молодий дослідник інтенсивно працював в архівах, рукописних відділах наукових бібліотек Києва, Львова, Ленінграда (нині – Санкт-Петербург) тощо. У другій половині 70-х рр. з’являється низка публікацій у різних часописах, включаючи всесоюзний журнал «История СССР». У травні 1980 р. в спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського університету захистив кандидатську дисертацію «Антифеодальна боротьба селянства і козацьких низів у роки Визвольної війни (1648-1654)», в якій довів, що упродовж 1648 – першої половини 1652 р. вона відбувалася у формі Селянської війни.

80-ті рр. стали переломним періодом у становленні Валерія Степанкова як ученого. 1982 року завершив написання монографії «Антифеодальна боротьба в Україні в роки Визвольної війни (1648-1654)» (19,5 др. арк.), яку вдалося опублікувати лише наприкінці 1991 року під назвою «Антифеодальна боротьба в роки Визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654)» (12 др. арк.). «Неактуальність » теми затримувала друкування написаних робіт. Упродовж 1980-1987 рр. з’явилося лише 13 публікацій і то переважно краєзнавчого характеру (у формі тез доповідей на наукових конференціях). Однак, саме в цей час на основі опрацьованого масиву джерел та наданої літератури в нього розпочалося переосмислення концептуальних засад панівної в радянській історіографії концепції «Визвольної війни і воз’єднання України з Росією» й творення власного бачення сутності даної події. Важливе значення для розвитку його творчості мало започаткування в 1987 р. тісної співпраці з доктором історичних наук Валерієм Смолієм (яка триває і до нині) у розробці фундаментальних проблем української історії XVII ст.

Горбачовська «перебудова» стала тим цілющим ковтком «свіжого повітря», який «оживив» творчу наснагу дослідника. Лише в 1988-1990 рр. побачили світ 19 публікацій – майже стільки, скільки за попередніх 17 років, не кажучи вже про їхні методологічні засади, наукову актуальність і новизну. В. Смолій проаналізувавши творчий доробок вченого за 70-80-ті роки, дійшов висновку, що він «зумів не лише акумулювати у своїй творчості набутий на попередніх етапах досвід розробки проблематики Визвольної війни, а й на відміну від своїх попередників запропонував нові підходи до розв’язання низки питань, пов’язаних із її періодизацією, рушійними силами тощо. Він першим звернув увагу на соціальні аспекти Хмельниччини і кваліфікував їх як селянську війну, яка супроводжувала перший етап Української національної революції… Ще однією прикметною рисою раннього періоду наукової діяльності Валерія Степановича (до речі цю якість він зберіг до сьогодення) є повага до тих науковців, які передували йому в царині дослідження історії України середини-другої половини XVII ст. Він першим в радянській історіографії повернув їхні імена на сторінки своїх праць, віддав належне їхньому науковому доробку. Вчений скрупульозний у всьому – фактах, цитуванні, визнанні пріоритетності в тому чи іншому випадку своїх попередників. Випало так, що В. Степанкову судилося стати зв'язуючою ланкою між класичним періодом у розвитку української історичної думки і сучасними процесами, які відбувалися в історичній науці».

Перша половина 90 – х рр. позначилася його інтенсивною працею в сфері пошуку нових методологічних засад дослідження національно – визвольної боротьби українців. Вихід у світ праці «У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст.» (1992 р.), написаної в співавторстві з В. Смолієм, започаткував процес переосмислення теоретичних підвалин радянської концепції «Визвольної війни і возз'єднання України з Росією». У монографічних дослідження і статтях, опублікованих у цей час, реконструював масштабну панораму національно – визвольної, конфесійної та соціальної боротьби в Україні у кінці 40 – х – середини 70- х рр. XVII ст., складні процеси розбудови і функціонування інституцій відродженої Української держави, формування нової еліти, внутрішньої і зовнішньої політики її уряду тощо. У грудні 1993р. успішно захистив за сукупністю робіт докторську дисертацію на тему «Українська держава у середині XVII століття: проблеми становлення й боротьби за незалежність (1648 – 1657 роки)». Дещо раніше, у 1992 р. обирається на посаду професора (1995 р. отримує атестат професора ), у жовтні 1993 р. відзначений почесним званням «Заслужений працівник народної освіти України».

Друга половина 90-х ХХ ст. – перше десятиріччя ХХІ ст. стали часом розквіту наукової й педагогічної праці Валерія Степанкова. Побачили світ близько 300 його нових праць, написаних індивідуально чи у співпраці з В. Смолієм. Основними напрямками його творчого пошуку стали: • важливі сюжетні лінії Української революції 1648 – 1676 рр., недостатньо розроблені в історіографії чи явно дискусійного характеру;

 • комплекс питань, пов'язаний з вивченням процесу формування й функціонування державних інституцій козацької України, соціальної стратифікації її суспільства, появою нової еліти та політичної свідомості;

 • створення галереї історичних портретів відомих постатей революційної епохи 1648-1676 рр., біографічних нарисів про своїх учителів і колег по роботі в університеті;

 • історіографічні й джерелознавчі студії проблем української революції XVII ст.;

 • розробка проблематики регіональної історії (переважно Подільського краю).

Всього на кінець 2012 р. Валерій Степанович мав у своєму науковому доробку понад 430 монографій, посібників, підручників, брошур і статей. У співробітництві з В. Смолієм сформував потужну наукову школу, яку складають 12 докторів історичних наук і 24 кандидати історичних наук, котрі за час її існування (з початку 90-х рр. ХХ ст. й до нині) здійснили близько 3 тис. публікацій.

Продовжує плідно працювати на педагогічній ниві. У 1999-2006 рр. очолював кафедру всесвітньої історії. Керує написанням бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, кандидатських і докторських дисертацій. Бере активну участь у написанні підручників і посібників для студентів й учнів. Його наукова й педагогічна діяльність належним чином поцінована. 1999 р. обирається академіком Української академії історичних наук, є лауреатом Державної премії України в галузі науки й техніки (2000), обласних премій ім. Ю. Сіцінського (2003) у галузі історико-краєзнавчої роботи та М. Дарманського (2009) у галузі освіти і науки. Нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України (2003), знаками Міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення» (2006) і «Петро Могила» (2007), орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2007) та Відзнакою Президента України – «Хрестом Івана Мазепи» (2010).Наукові праці В.С. Степанкова

І. Окремі видання

 1. Антифеодальна боротьба у роки визвольної війни та її вплив на формування Української держави (1648-1654) / В.С. Степанков. – Львів: Світ, 1996. – 195с.

 2. Боротьба України і Польщі проти експансії Османської імперії у 1672 – 1676 рр. – К.: Наук. думка, 1991. – С. 112-119.

 3. У пошуках нової концепції історії Визвольної війни українського народу XVII ст. / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Поліграф, дільниця Ін-ту історії України АН України, 1992. – 41 с.

 4. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Либідь, 1993. – 501 с.

 5. Правобережна Україна у другій половині XVII – XVIIІ ст.: проблема державотворення / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К. – ККДЖК, 1993. – 71с.

 6. Богдан Хмельницький. Хроніка життя та діяльності / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.:Наук. думка, 1994. – 261 с.

 7. Богдан Хмельницький: соціально-політичний портрет. – Вид. 2, доп., перероб. / В.А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Либідь, 1995. – 622 с.

 8. Українська державна ідея XVI – XVII століть: проблеми формування, еволюції, реалізації / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Видавничий дім «Альтернативи», 1997. – 367 с.

 9. Українська національна революція середини ХVIIст.: проблеми, пошуки, рішення / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 107 с.

 10. Українська національна революція ХVII ст. (1648-1676рр): Україна крізь віки / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К: Видавничий дім «Альтернативи», 1999. – Т. 7. – 351 с.

 11. Історія України в особах. Козаччина / В. М. Горобець, О. І. Гуржій, В. М. Матях, В.С. Степанков та ін. – К.: Вид-во Україна, 2000. – С. 31-70, 93-104.

 12. Історія України. Давні часи та середньовіччя: пробний підручник для 7 класу / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Освіта, 2000. – 270 с.

 13. Нариси з історії дипломатії України / О. І. Галенко, Є. Є. Каменський, М. В. Кірсенко та ін.; під. ред. В. А. Смолія. – К.: Альтернативи, 2001. – С. 107-207.

 14. Проблема возз’єднання козацької України в контексті міжнародних відносин Центрально-Східної Європи (з найдавніших часів до XVIII ст.) / В.С. Степанков. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2002. – Вип. 2. – С. 257-280.

 15. Написання і захист дипломної роботи: метод. поради / В. С. Степанков. – Кам’янець-Подільський, 2002. – 39 с.

 16. Богдан Хмельницький / В. А. Смолій, В. С. Степанков. – К.: Альтернативи, 2003. – 400 с.

 17. Магістерська робота: методичні поради / В.С. Степанков. – Кам'янець-Подільський, 2005. – 42 с.

 18. Історія українського селянства / О.В. Андрощук, В.К. Баран, А.В. Блануца, В.С. Степанков [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2006. – Т.1. – С. 173-242.

 19. Історія українського козацтва: нариси у двох томах / В.А. Брехунець, Л.В. Войтович, О.Б. Головко, В.С. Степанков [та ін.]. – К.: Наук. думка, 2006. – Т.1. – С. 227-280, 343-387.

 20. Нова історія країн Азії та Африки: навч.-метод. посібник для студ. іст. ф-ту / В.С. Степанков, В.А. Дубінський, І.А. Опря. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський держ. у-т., 2007. – 163 с.

 21. Історія України: підр. для 7 класу загальноосвіт. навч. закл. / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Генза, 2007. – 224 с.

 22. Історія України: підр. для 7 класу спеціальних навч. закл. для дітей зі зниж. зором / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: «Ліга», 2008. – 301 с.

 23. Розвідка і контррозвідка Богдана Великого (1648-1657 рр.) / В.С. Степанков. – Кам'янець-Подільський: Вид-во ПП «Медобори 2006», 2008. – 263 с.

 24. Політична система українського суспільства у роки Національної революції XVII ст. / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2008. – 120 с.

 25. Копилов Анатолій Олексійович – ректор Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (університету). – Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2008. – 71 с.

 26. Леонід Анатолійович Коваленко: вчений, педагог, особистість / С.А. Копилов, В.С. Степанков. – Кам'янець-Подільський: «Аксіома», 2008. – 191с.

 27. Новітня історія країн Азії та Африки: навч.-метод. посіб. для студентів іст. ф-ту / В.С. Степанков, В.А. Дубінський. – Кам'янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – 128 с.

 28. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Видав. Дім «Києво-Могилянська академія», 2009. – 447 с.

 29. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – Вид. 3, доопр. – К.: Темпора, 2009. – 679 с.

 30. Економіка козацької України (1648-1676) / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Ніка-Центр, 2011. – Т.1. – С. 411-455.

 31. Петро Дорошенко. Політичний портрет / В.А. Смолій, В.С. Степанков. – К.: Темпора, 2011. – 631 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Социальная политика гетманской администрации в годы Освободительной войны украинского народа (1648-1654 гг.) и борьба против нее крестьянства и казацкой голытьбы / В.С. Степанков // История СССР. – 1979. – № 3. – С. 71-84.

 2. Особливості антифеодальної боротьби на Україні в роки Визвольної війни (1648-1654) / В. С. Степанков // Історичні дослідження. Вітчизняна історія. – К.: Наук. думка, 1989. – С. 43-51.

 3. Аграрна політика Богдана Хмельницького (1648-1657 ) / В. С. Степанков // Феодалізм на Україні: зб. наук. пр. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 57-65.

 4. Данило Нечай / В.С. Степанков // Сполохи козацької звитяги: нариси / Ю.А. Мицик, В. С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – С. 149-172.

 5. Кам’янець-Подільський у другій половині XVII ст. / В.С.Степанков // Сполохи козацької звитяги: нариси / Ю. А.Мицик, В. С. Степанков, І.С. Стороженко. – Дніпропетровськ: Січ, 1991. – С. 173-200.

 6. Богдан Хмельницький і проблеми державності України / В.С. Степанков // Укр. іст. журн. – 1991. – № 9. – С. 115-126; № 11. – С. 127-139.

 7. Гетьман Петро Дорошенко / В.А.Смолій, В.С. Степанков // Укр. іст. журн. – 1992. – № 7-8. – С. 84-102.

 8. Становлення розвідки й контррозвідки та їх роль у боротьбі за незалежність України у середині XVII ст. (1648-1657 рр.) / В.С. Степанков // З історії української розвідки та контррозвідки: нариси / В.С. Сідак, В.С. Степанков. – К.: Ін-т СБ України, 1994. – С. 10-182, 317-358, 376-381.

 9. Петро Дорошенко / В.С. Степанков // Володарі Гетьманської булави. Історичні портрети. – К.: Ворота, 1994. – С. 285-314.

 10. Гетьманство Івана Виговського: соціально-політична боротьба і проблема державного будівництва (серпень 1657-вересень 1659 рр.) / В.С. Степанков // Середньовічна Україна: зб. наук. пр. – К.: Наук. думка, 1994. – Вип 1. – С. 88-108.

 11. Боротьба уряду Богдана Хмельницького за об’єднання етнічних земель України у межах національної держави (1648-1657 рр.) / В.С. Степанков // На чолі козацької держави. Деякі аспекти історії Визвольної війни українського народу середини XVII століття: зб. наук. пр. – Рівне, 1994. – Вип. 1. – С. 185-236.

 12. У боротьбі за створення незалежної держави / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Історія України: нове бачення: У 2 т. / О.І. Гуржій, Я.Д. Ісаєвич та інші / під заг. ред. акад. НАН України В.А. Смолія. – К.: Україна, 1995. – Т. 1. – С. 152-218.

 13. Розвідувальна служба Української держави в роки Хмельниччини (1648-1657) / В.С. Степанков // Доба Богдана Хмельницького (до 400-річчя від дня народження Великого гетьмана): зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1995. – С. 40-61.

 14. Проблеми становлення монархічної форми правління Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) / В.С. Степанков // Укр. іст. журн., 1995. – № 4. – С. 14-33.

 15. Жванецька кампанія Б. Хмельницького: витоки, хід, політичні наслідки (серпень-грудень 1653 року) / В.С. Степанков // Наукові праці іст. ф-ту. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільського держ. пед. ін-т, 1996. – Т. 2. – С. 5-20.

 16. Українська революція 1648-1676 рр. у контексті європейського революційного руху XVI – XVII ст.: спроба порівняльного аналізу / В.С. Степанков // Укр. іст. журн. – 1997. – №1. – С. 3-21.

 17. Українська революція і європейський революційний рух XVI – XVII ст.: спільне і відмінне (до проблеми типології) / В.С. Степанков // Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський держ. пед. ун-т, 1997. – Т. 1 (3). – С. 32-50.

 18. Формування Української держави на початковому етапі Української революції (1648-1650 рр.) / В.С. Степанков // Середньовічна Україна: зб. наук. пр. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1997. – Вип 2. – С. 146-170.

 19. Українське національне відродження. Створення козацької держави / В.А. Смолій, В. С. Степанков // Історія України: навч. посіб. / В.Ф. Верстюк, О. В. Гаврань, О. І. Гуржій та ін..; під ред. В.А. Смолія. – К.: Видав. Дім «Альтернативи», 1997. – С. 77-113.

 20. Полководці Війська Запорозького. Історичні портрети / [Брехуненко В., Горобець В., Гуржій О., Мицик Ю., Степанков В. та ін.]. – К.: Видав. Дім «КМ Асаdеmія», 1998. – Кн. 1. – С. 81-120, 177-192, 241-260.

 21. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Укр. іст. журн. – 1998. – №1. – С. 3-24; №2. – С. 3-25; №3. – С. 3-12.

 22. Українська національна революція XVII ст.: причини, типологія, хронологія, хронологічні межі (Дискусійні нотатки) / В.С. Степанков // Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття: політика, ідеологія, військове мистецтво: зб. статей. – К.: Вид-во «Генеза», 1998. – С. 26.

 23. Проблеми Української революції XVII століття у висвітленні Михайла Грушевського / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Український історик. – Нью-Йорк, 1998. – Рік ХХXV. – С. 122-134.

 24. Національна революція XVII ст. у висвітленні українських істориків другої половини XIX ст. ( Кілька штрихів до з’ясування проблеми) / В. С. Степанков // Осягнення історії: зб. наук. праць на пошану проф. М. Л. Ковальського з нагоди 70-річчя. – Острог; Нью-Йорк, 1999. – С. 480-489.

 25. Національна революція. Створення козацької держави / В. А. Смолій, В. С. Степанков // Історія України: навч. посібник / В. Ф. Верстюк, О. В. Газін, О. І. Гуржій та ін.; під. ред. В. А. Смолія. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – К.: Альтернативи, 2000. – С. 88-128.

 26. Формування нової концепції української революції XVII ст. (праці В’ячеслава Липинського «Станіслав Михайло Кричевський» та «Україна на переломі 1657-1659») / В. С. Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі. Студії з історії ХІ-XVIII століть. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. – С. 272-284.

 27. Українська революція XVII ст.: актуальні проблеми дослідження / В.С. Степанков // Українська козацька держава: етапи та шляхи історичного розвитку. – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2000. – Вип. 7. – С. 5-14.

 28. Універсали та накази Богдана Хмельницького як джерело вивчення функціонування державних органів влади у середині XVII ст. (1648-1657 рр.) / В. С. Степанков // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики [Чис. 5]. Історіографічні дослідження в Україні [Вип. 10]. – К.: Ін-т історії України НАНУ. – Ч. 1. – С. 2-32.

 29. Дипломатична служба України та основні принципи її функціонування у роки гетьманування Богдана Хмельницького (1648-1657) / В. С Степанков // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Іст. науки. – Кам’янець-Подільський: Оіюм, 2001. – Т. 6(8). – С. 96-111.

 30. Українська державна ідея / В. С. Степанков // Історія української культури: Українська культура другої половини XVII-XVIII століть. – К.: Наук.думка, 2003. – Т. 3. – С. 150-183.

 31. Проблеми козацтва та його боротьби за незалежність України у творчості Любомира Винара / В. С. Степанков // Винар Любомир. Козацька Україна. Вибрані праці. – Київ; Львів; Нью-Йорк; Париж, 2003. – С. 15-80.

 32. Переяслав 1654 року: витоки, сутність, наслідки / В. С. Степанков // Україна та Росія: проблеми політичних і соціокультурних відносин: зб. наук. праць. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – С. 85-127.

 33. Переяславська присяга 1654 р.: зміст і наслідки / В. С. Степанков // Укр. іст. журн. – 2003. - № 6. – С. 28-39; 2004. - № 1. – С. 20-28.

 34. 1648 рік: початок Української революції чи «домової війни» в Речі Посполитій? / В. С. Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII століття). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Вип. 3. – С. 369-414.

 35. Петро Дорошенко / В. С. Степанков // Визначні особистості в історії України. – К., 2004. – Ч. І. – С. 89-114.

 36. Уроки державотворення. Актуальні проблеми Української національної революції 1648-1676 років / В. С. Степанков // Війни і міфи, або «Українці-поляки: брати (вороги, сусіди…)» / за ред. Л. Івшиної. – К.: Вид-во АТЗТ «Українська прес-група», 2004. – С. 69-94.

 37. Постать Петра Дорошенка у висвітленні істориків / В. С. Степанков // «Істину встановлює суд історії»: зб. на пошану Федора Павловича Шевченка: наук. студії. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – С. 418-448.

 38. Селянська війна 1648 – першої половини 1652 років: основні події, періодизація, особливості, наслідки / В.С. Степанков // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця XVIII ст.). – К.: Ін-т історії України НАНУ, 2005. – Вип. 5. – С. 263-314.

 39. Петро Дорошенко: шлях до булави / В. С. Степанков // Там само. – К.: Ін-т історії України НАН У, 2006. – Вип. 6. – С. 308-350.

 40. Богдан Великий (до 350-річчя з дня смерті) / В. А. Смолій, В.С. Степанков // Гетьман. – 2007. – № 3-4. – С. 23-36.

 41. Традиції національного державотворення в другій половині XVIІ – XVIII ст. / В.А. Смолій, В.С. Степанков // Державотворчий процес в Україні. 1991-2006. –К.: Наук. думка, 2007. – С. 25-47.

 42. Украинское государство от гетмана Богдана Хмельницкого до капитуляции Петра Дорошенко / В.А. Смолий, В.С. Степанков // История Украины. – М.: ОЛМА-МЕДИЧ ГРУПП, 2008. – С. 222-293.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал