Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка16/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Наукові праці Л. М. Марчук


І. Окремі видання

 1. Питання теорії багатокомпонентного складного речення : колект. монографія / Стаканкова Т.П., Калашникова Г.Ф., Ганцовская Н.С., Марчук Л.М. – Харків : ХДПІ, 1993. – 128 с.

 2. Особливості функціонування багатокомпонентних складних речень з явищем надлишковості у сучасній українській літературній мові : метод. рек. / Марчук Л.М., Козак Р.В., Скоробогатова О.О. – Харків: ХДПУ ім. Г.С. Сковороди, 1995. – 23 с.

 3. Російсько-український і українсько-російський лінгвістичний словник / Марчук Л.М., Пелепейченко Л.М., Стаканкова Т.П., Скоробогатова О.П. – К. : ІСДО, 1995. – 88 с.

 4. Явище надлишковості в СБР і фактори, що зумовлюють його реалізацію // Питання теорії багатокомпонентного складного речення : колект. монографія / Марчук Л.М., Калашникова Г.Ф., Артюх О.І., Скоробогатова О.О.– Харків, 1997. – Вип. 2. – 119 с.

 5. Вступ до мовознавства : навч.–метод. посіб. для студентів філол. ф–тів / Л.М. Марчук – Кам’янець-Подільський : Апостроф, 2000. – 40 с.

 6. Лабораторні роботи з сучасної укр. літ. мови (Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Орфографія) : зб. завдань і вправ : навч.-метод. посіб. / Марчук Л.М., Козак Р.В. – Кам’янець-Подільський : Інформаційно-видавничий центр, 2002. – 42 с.

 7. Українська мова для слухачів факультету довузівської підготовки на засадах модульно-рейтингової системи / Марчук Л.М., Лаврусевич Н.О., Лупійчук А.В. : навч. посіб. – Кам’янець-Подільський : Мошинський, 2005. – 88с.

 8. Орфографічний та пунктуаційний тренінг з української мови : навч. посіб. / Сологуб Н.М., Марчук Л.М. – Кам’янець-Подільський, Абетка, 2006. – 100 с.

 9. Вступ до мовознавства : навч. посіб. / Марчук Л.М., Попович А.С. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2007. – 144 с.

 10. Словник градаційної лексики сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук. – Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2009. – 100 с.

 11. Актуальні проблеми українського мовознавства та лінгводидактики: біобібліогр. покаж. / [уклад. І.М. Конет, Л.М. Марчук, Л.А.Онуфрієва, М.С.Карпович, В.В.Боденчук]. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – 90 с. : іл. – (Серія : Наукові школи університету; вип. 7).

 12. Сучасна українська мова. Морфологія / Марчук Л.М., Коваленко Б.О. : електрон. навч.-метод. посіб. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 50 с.

 13. Словник актуальної фахової термінології / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, А.С.Попович; за ред. Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: Буйницький О.А., 2010. – 75 с.

 14. Словник термінології сучасної журналістики / А.Попович, Л.Марчук. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2010. – 89 с.

 15. Українська мова в засобах масової комунікації: навч.-метод. комплекс / А.С. Попович, Л.М. Марчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2010. – 359 с. (Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист № 1/11 – 7279).

 16. Основи термінознавства: навч. посіб. / Л.М. Марчук, О.А. Копусь, А.С. Попович. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2011. – 224с. (Реком. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, лист №1/11 – 11348 від 04.12.2010 р.).

 17. Види лінгвістичного аналізу в поясненнях та взірцях: навч. посіб. / Марчук Л.М., Б.О. Коваленко, Н.М. Дзюбак, Ю.О. Маркітантов та ін. – Кам’янець-Подільський: КПНУ ім. І.Огієнка, 2011. – 98 с.

 18. Анотації наукових робіт учасників ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови, літератури (у т.ч. методики їх викладання): матер. підсум. наук.-практ. конф.(Кам’янець-Подільський, 21-22 березня 2012р.) / [укладач Л.М. Марчук]. – Кам’янець-Подільський: К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2012. – 19с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Система роботи по підготовці учнів до самостійного використання у зв'язному мовленні багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Актуальні питання вивчення у вузі курсу методики викладання мови і літератури в школі : тези доп.та повід., респ. наук. конф. – Ніжин, 1990. – С. 41.

 2. Явище мовної економії в структурно-семантичному механізмі складних багатокомпонентних речень / Л.М. Марчук // Семантика і прагматика мовних одиниць. – Харків : ХДПІ, 1991. – С. 78-80.

 3. Явище мовної економії в складному багатокомпонентному реченні в світлі вчення О.Потебні про еволюцію мови / Л.М. Марчук // О.Потебня – дослідник слов'янських взаємозв'язків : тези всесоюз. наук. конф. – Харків, 1991.– Ч.1. – С. 188-190.

 4. Функціонування багатокомпонентних складних речень з явищем семантичної надлишковості в російській та українській мовах / Л.М. Марчук // Анотація в програмі 4-ї наукової конф. молодих вчених та викладачів ХДПІ за 1990-1991 рр. – Харків : ХДПІ, 1992. – С. 17.

 5. До питання про економію та надлишковість у СБР під час вивчення синтаксису у вузі / Л.М. Марчук // Проблеми викладання мови і вузі : зб. наук. праць за матер. міжнар. конф. – Мінськ, 1992. – 115-119.

 6. Семантична надлишковість і експресія СБР / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам'янець-Подільського держ. пед. ін-ту: філологічні науки. –Кам'янець-Подільський, 1993. – Вип. 1– С.114-119.

 7. Явище інформативності в СБР / Л.М. Марчук // Синтаксис мовних одиниць : зб. наук.праць. – Дніпропетровськ : Вид-во ДДУ, 1994. – С. 89-92.

 8. Семантична надлишковість (як стильовий різновид) у багатокомпонент ному складному реченні / Л.М. Марчук // Текст і методика його аналізу : матер. УІІ міжнар. конф. з проблем семантичних досліджень. – Теоретичні основи тексту. – Харків, 1994. – Ч. І. – С. 43-46.

 9. Види композиційного розгортання складнопідрядних речень з кількома підрядними в художній творчості І. Франка / Л.М. Марчук // Akademia на пошану Л.В. Коваленка. – Кам'янець-Подільський, 1997. – С. 76-79.

 10. Релігійність як стильова ознака української мови / Л.М. Марчук // Духовна і наукова педагогічна діяльність І.І.Огієнка в контексті українського національного відродження. – Кам'янець-Подільський, 1997. – С. 206-209.

 11. Семантична надлишковість в моделях СБР зі складносурядною основою / Л.М. Марчук // Функціональний аспект семантики мовних одиниць : матеріали VIII міжнар. наук. конф. з актуальних проблем семантичних досліджень.– Харків, 1997. – Ч. І. – С. 114-117.

 12. Власні назви як виразники експресії в сатиричних творах С. Дударя та О. Чорногуза / Л.М. Марчук // Вісник Дніпропетровського університету : Мовознавство.– Дніпропетровськ : ДДУ, 1998. – Вип. 3. – С. 63-68.

 13. Структурний паралелізм на рівні СБР у поетичних творах Т.Г. Шевченка / Л.М. Марчук // Шевченко і Поділля: зб. наук. праць за матер. 2-ї всеукр. наук. конф. – Кам'янець-Поділ. держ. педуніверситет, 1999. – С. 185-189.

 14. Книга про вживання українських слів в російській мові (рецензія на посібник В.О.Горпинича і Т.Р. Антонюк "Українські власні назви в російській мові". – Дніпропетровськ: ДДУ,1998) / Л.М. Марчук // Ономастика і апелятиви : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1999. – Вип.8. – С. 135-136.

 15. Фонетичні варіанти як засоби евфонізації української мови / Л.М. Марчук // Тарас Шевченко і українська культура XXI століття : наук. зб. за матеріалами всеукр. наук. симпозіуму. – Кам'янець-Подільський : К-ПДПУ, 2000. – С. 174-177.

 16. Імпліцитні засоби української мови в світлі ідей О.Потебні / Л.М. Марчук // Вісник Харківського університету. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2000. – №491. – С. 138-142.

 17. Система завдань з синтаксису на уроках мови (на матеріалі речень зі структурним паралелізмом з поезій Тараса Шевченка) / Л.М. Марчук // Спадщина Т.Г. Шевченка в контексті гуманізації сучасної освіти : зб. наук. статей. – Хмельницький : Вид-во ХГПІ, 2001. – С. 32-35.

 18. Украинский язык для студентов факультетов иностранных языков / Л.М. Марчук // Язык и литература в школе. Укр. вестник : респуб. науч.-метод. журн. – Х., 2000. – №1-2 (12). – С. 47-48.

 19. Стилістичні синоніми як виразники експресії в епістолярії Василя Стуса / Л.М. Марчук // Актуальні проблеми укр. літератури і фольклору : наук. зб. – Донецьк : Вид-во Донецького нац. ун-ту, 2001. – Вип. 6. – С. 114-120.

 20. Інноваційні процеси в лексико-семантичній системі публіцистичного стилю сучасної укр. літ. мови / Л.М. Марчук // Лексико-граматичні інновації сучасних слов’янських мов : матер. всеукр. наук. конф. 26-28 березня 2003 р. – Дніпропетровськ :ДДНУ, 2003. – С.169-172.

 21. Лінгвокультурологічні аспекти неології сучасної літературної української мови (на матеріалі публіцистичного стилю) / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський: «Абетка-НОВА», 2004. – Вип. 8, т. 1: Мовознавство.– С. 175-179.

 22. Шкала градації в художньому мовленні сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.15. – С. 56-64.

 23. Градаційна опозиція лексико-семантичної системи сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2005. – Вип.16. – С. 143-149.

 24. Трансформація розмовно-мовленнєвих конструкцій в експресивні засоби поетичного синтаксису ( на матеріалі художнього мовлення Т.Г. Шевченка) / Л.М. Марчук // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету : Філол. науки. – Кам’янець-Подільський: «Оіюм», 2005. – Вип. 9. – С. 495-505.

 25. Новації в мовленні Г. Квітки-Основ’яненка та його внесок у сучасну українську літературну мову / Марчук Л.М., Козак Р.В. // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. пр. / Харк. держ. пед. університет ім. Г.С. Сковороди; за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків : Прокопенко Г.Є., 2004. – Вип.11. – Ч. 1. – С. 58-62.

 26. Функціонально-семантичний аспект категорії градації в українській мові / Л.М. Марчук // Вісник Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 11, т. 2. – С.51-58.

 27. Соціально-психологічний аспект категорії градації в українській мові/ Л.М. Марчук // Мова і культура : Серія «Філологія». – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 8, т. 2 : Психологія мови і культури. Мова і засоби масової комунікації. – С. 56-61.

 28. Класифікація градаційних ситуацій у текстах сучасної української літературної мови / Л.М. Марчук // «Наукові записки» Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського : зб. наук. пр. Серія: Філологія. / відп. вед. Н.Л. Іваницька. – Вінниця : Вид-во «Діло» СПД Данилюк В.Г., 2006. – Вип. 8. – С. 90-96.

 29. Семантична модель градації в сучасній українській літературній мові / Л.М. Марчук // Мова і культура: [наук. журн.]. – К.: Видав. дім Дмитра Бураго, 2007. – Вип. 9, т.VІ (94): Національні мови і культури в їх специфіці та перспективі. – С. 38-45.

 30. Розмежування граничних ступенів ознаки градації / Л.М. Марчук // Дивослово. – 2007. – №8. – С. 37-40.

 31. Займенники як периферійні виразники поля градації / Л.М. Марчук // Лінгвостилістика: об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. пр. – К. : Ін-т укр. мови, 2007. – С. 124-129.

 32. Роль прислівників міри і ступеня у вираженні градаційного значення в українській мові / Л.М. Марчук // Текст як об’єкт лінгвістичного дослідження і засіб навчання мови : зб. наук. доп. : у 2 т. – Полтава : Освіта, 2007. – С. 160-162.

 33. Роль прислівників міри і ступеня у вираженні низького ступеня градаційного значення / Л.М. Марчук // Лінгвістичні дослідження : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. Л.А. Лисиченко. – Харків, 2008. – Вип. 24. – С. 121-128.

 34. Словотвірні засоби створення градації в українській мові: префіксація / Л.М. Марчук // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2008. – Вип. 382–384: Слов’янська філологія. – С. 97-101.

 35. Градаційна лексика української мови / Л.М. Марчук // Ucrainica III. Sou

 36. asná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatupy a rultura. 1. část. Sborník článků. IV. Olomoucké symposium ukrajinistů 28. - 30. sprna 2008. Univerzita Palackého v Olomouci. – s.149-155.

 37. Українська ментальна лексика у збірці «Приповідки або українсько-народня філософія» (Едмонт, Канада, 1998) у контексті мовознавчих праць С. Смаль-Стоцького / Л.М. Марчук // Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини Кінця ХІХ – початку ХХ ст. і сучасна рецепція його доби : тези доп. міжнар. наук. конф., 19-21 лютого 2009 року, м. Чернівці. – Чернівці: "Місто", 2009. – С 82-83.

 38. Синергетична основа епістолярного стилю як чинник формування національної ідентичності / Л.М. Марчук // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. : серія історична та філологічна. – Кам’янець-Подільський : К-ПНУ ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. VI. – С. 91-104.

 39. Стилістична та експресивна маркованість складних речень прози Галини Тарасюк / Л.М. Марчук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. пр. ф-ту лінгвістики Гуманітарного ін.-ту Нац. авіац. ун–ту. – К. : ДП «Інформатично-аналітичне агентство», 2009. – Вип. 16. – С. 3-10.

 40. Курс «Основи термінознавства» у системі філологічної підготовки студентів вишів / Л.М. Марчук // Модернізація вищої освіти в контексті європейського виміру : наук.-метод. зб. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – С. 65-72.

 41. Сакральний аспект у мовній картині світу Ліни Костенко та Ганни Чубач / Л.Марчук // Культурно-языковое многообразие Приднестровья в зеркале этноязыковых процессов современности : матер. междунар. науч.-практ. конф., посвященной 80-летию Института языка и литературы. – Тирасполь : Изд-во Приднестр. ун-та, 2010. – С. 99-102.

 42. Микроконцептосфера «избыточная информация» в современном русском и украинском языках на уровне МСП / Л.М. Марчук // Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сб. науч. ст. – К. : Изд. дом Дм. Бураго, 2012. – С. 129 – 133 (Серия: Концептуальные исследования; вып. 13).

 43. Стилістична та експресивна маркованість складних речень прози Галини Тарасюк / Л.М. Марчук // Восточнославянские языки и литературы в историческом и культурном контекстах: когнитивная лингвистика и концептуальные исследования : сб. научн. ст. – К.: Изд. дом Дм. Бураго, 2012. – С. 129 – 133. – (Серия: Концептуальные исследования; вып. 13).


Мендерецький Вадим Владиславович img_3240-3

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом


Народився 24 січня 1962 в с. Довжок Кам’янець-Подільського району Хмельницької області в сім’ї службовців. У місті Кам’янці-Подільському проживає з 1964 року. З 1969 до 1979 року навчався в Кам’янець-Подільській середній школі № 15.

У 1979 році вступив до Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту на фізико-математичний факультет. Закінчив інститут у 1984 році, одержавши кваліфікацію вчителя математики і фізики. Навчаючись в інституті, під впливом новатора, творчого викладача та науковця П.С. Атаманчука захопився активними науковими пошуками.

Після закінчення вищого навчального закладу в 1984 році розпочав трудову діяльність на посаді вчителя фізики Китайгородської середньої школи Кам’янець-Подільського району. З 1985 по 1989 рік працював учителем фізики в Кадиївській середній школі Кам’янець-Подільського району. В цей час захоплення науковими дослідження та творчими пошуками не покидає молодого педагога. Він продовжує співпрацювати з кафедрою методики викладання фізики Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. І тому в 1986 році вступив до аспірантури при Науково-дослідному інституті педагогіки АПН України (м. Київ). У 1989 році переведений на навчання до Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, де завершив навчання в аспірантурі в 1990 році за спеціальністю 13.00.02 – методика викладання фізики. Під час навчання в аспірантурі під керівництвом академіка АПН України, доктора педагогічних наук, професора О.І. Ляшенка виконав дисертаційне дослідження «Реалізація міжпредметних зв’язків при формуванні експериментальних умінь учнів на уроках фізики в 7-8 класах». Захистив кандидатську дисертацію 23 червня 1992 року. Атестат доцента одержав у 1997 році.

З 1 травня 1990 року працює на кафедрі методики фізики Кам’янець-Подільського педагогічного інституту, який сьогодні одержав статус національного університету. В університеті, завдяки мудрому керівництву завідувача кафедри методики викладання фізики П. С. Атаманчука, пройшов шлях від асистента кафедри до професора.

З 1 грудня 2003 року до 1 грудня 2006 року навчався в докторантурі з методики навчання фізики при Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова. За період навчання в докторантурі виконав докторське дисертаційне дослідження «Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики». Науковий консультант – академік АПН України, доктор педагогічних наук, професор О.І. Ляшенко. 5 грудня 2007 року захистив докторську дисертацію в Національному університеті імені М. П. Драгоманова (спеціалізована вчена рада Д 26.053.06). Підтвердження ВАК України одержав 21 травня 2008 року. 14 квітня 2011 року В.В. Мендерецькому присвоєно вчене звання професора кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі. З 1.09.2010 р. по 31.06.2011 р. – виконував обов’язки завідувача кафедри психології праці та управління навчальними закладами. З 01.04.2012 працює завідувачем кафедри загальної педагогіки, педагогіки вищої школи та управління навчальним закладом.

За успіхи в трудовій діяльності в 1990 році нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України. 22 жовтня 2008 року – нагороджений грамотою Хмельницької обласної ради. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України» (10.11.2008). У 2010 році – за успіхи в науковій та науково-дослідній нагороджений грамотою Кам’янець-Подільської міської ради. У 2010 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком та доктором фізико-математичних наук, професором І. М. Конетом, став переможцем VI обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники та монографії» за наукову роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі». У 2011 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком та доктором фізико-математичних наук, професором І.М. Конетом, був відзначений Дипломом VIІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Підручники та монографії» з врученням другої премії, за наукову роботу «Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі». В цей же рік став переможцем VIІ обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» за науково-дослідну роботу «Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах Євроінтеграції». У 2012 році разом із завідувачем кафедри методики викладання фізики та дисциплін технологічної освітньої галузі, доктором педагогічних наук, професором, академіком АН ВО України П.С. Атаманчуком та завідувачем кафедри алгебри і математичного аналізу, доктором фізико-математичних наук, професором І. М.Конетом, став переможцем VIII обласного конкурсу науково-дослідних робіт в номінації «Фундаментальні НДР» з врученням першої премії, за науково-дослідну роботу «Об’єктивний контроль навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів фізико-технологічного профілю».

В університеті забезпечує викладання таких навчальних курсів: методика фізики, безпека життєдіяльності, охорона праці, спецкурс «Експериментальна підготовка майбутніх учителів фізики».

Коло наукових інтересів: управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів та студентів, психологічні аспекти організації контролю навчально-пізнавальної діяльності в підготовці майбутніх учителів, навчальний фізичний експеримент, експериментальна підготовка майбутнього учителя фізики, експериментаторська компетентність, експериментальна діяльність учнів.Має понад 250 публікацій. Серед них 2 підручники, 1 монографія, 12 навчальних та навчально-методичних посібники з грифом МОН України, понад 100 статей опубліковано в наукових і фахових виданнях України та закордоном. За останні 5 років опублікував понад 100 наукових праць.
Наукові праці В.В. Мендерецького

І. Окремі видання

Монографії

 1. Навчальний експеримент в системі підготовки вчителя фізики / В.В. Мендерецький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – 256 с.

Підручники

 1. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в основній школі / П.С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Под. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 292 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1115 від 22.02.2010 p.).

 2. Методика і техніка навчального фізичного експерименту в старшій школі / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. –Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – 420 с. – (Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для ВНЗ, лист МОН України № 1/11-1116 від 22.02.2010 p.).

Навчальні посібники

 1. Шляхи активізації навчального процесу з математики та фізики : метод. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, Л. О. Сморжевський. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоскон. учителів. – 1988. – 34 с.

 2. Навчальні завдання для формування експериментальних умінь учнів на уроках фізики у 7 класі : метод. посіб. / В. В. Мендерецький. – К. : НДІ педагогіки України, 1989. – 48 с.

 3. Формування експериментальних умінь учнів 5-х класів : метод. посіб. / П. С. Атаманчук, О. Д. Бігняк, В. В. Мендерецький, Л. О. Сморжевський. – Хмельницький : Хмельницький обл. ін-т удоскон. учителів, 1989. – 38 с.

 4. Збірник задач з фізики (механіка): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, A. А. Криськов. – Кам'янець-Подільський : Квітка України, 1993. – 96 с. – (Рекомендовано МОН України).

 5. Збірник задач з фізики (молекулярна фізика): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – 84 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 6. Збірник задач з фізики: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, А. А. Криськов. – К. : Школяр, 1996. – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).

 7. Безпека життєдіяльності: навч. посіб. / В. В. Мендерецький. П. Д. Плахтій, Б.B. Болібрух та ін. – Кам'янець-Подільський : Медобори, 2003. – 304 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-44 від 08.01.2003 p.).

 8. Методичні основи організації і проведення навчального фізичного експерименту: навч. посіб. / П.С. Атаманчук, О.І. Ляшенко, В. В. Мендерецький, А. М. Кух. – Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 216 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-3075 від 29.12.2005 p.).

 9. Практикум з безпеки життєдіяльності в особистіно орієнтованій системі підготовки вчителя: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук. – Кам'янець-Подільський : ПП Буйницький О. А., 2006. – 140 с. –(Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2-1101 від 28.04.2006 p.).

 10. Методичне забезпечення навчального фізичного експерименту в 10-11 класах: навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв. – Кам'янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2007. – 364 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1.4/ 18-Г-1853 від 30.10.2007 p.).

 11. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам'янець-Подільський: Буйницький О.А., 2011. – 204 с. – (Рекомендовано Міністерст-вом освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11 -87 від 06.01.2011 р.).

 12. Основи охорони праці (практичний курс): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – Кам'янець-Подільський : Буйницький О.А., 2011. – 140 с. – (Рекомендовано Міністерст-вом освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).

 13. Безпека життєдіяльності (теоретичні основи): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 276 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № і /11-87 від 06.01.2011 p.).

 14. Основи охорони праці (практичний курс): навч. посіб. / П. С. Атаман-чук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О. Г. Чорна. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 224 с. – (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, лист МОН України № 1 /11-86 від 06.01.2011 p.).

 15. Охорона праці в галузі (видання друге перероблене): навч. посіб. / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, P. М. Білик. – Кам'янець-Подільський: ТОВ «Друк-Сервіс», 2012. – 270 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. Виконання колективних досліджень на лабораторній роботі «Побудова зображень за допомогою лінзи» на уроках фізики у 7 класі / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк., 1988. – Вип. 5. – С. 108-109.

 2. Пропедевтика формування вимірювальних умінь / В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк., 1990. – Вип. 6. – С. 110-114.

 3. Особливості формування експериментальних умінь учнів 7-8 класів / О. І. Ляшенко, В. В. Мендерецький // Методика викладання математики і фізики : респ. наук.-метод. зб. – К. : Рад. шк., 1991. – Вип. 7. – С. 105-110.

 4. Пропедевтика експериментальних умінь учнів / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // К. : Рідна школа. – 1992. – № 9-10. – С. 3-10.

 5. Системний підхід до формування в учнів 5-8 класів узагальненого експериментального вміння / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць фізико-математичного факультету. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1993. – Вип. 1. – С. 145-149.

 6. Підготовка учнів 7-8 класів до практичної діяльності методами природничого експерименту / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць фізико-математичного факультету. – Кам'янець-Подільський : Кам'я-нець-Поділ. держ. пед. ін-т, 1995. – Вип. 2. – С. 297-311.

 7. Значення вміння обробляти результати досліджень для ефективного проведення природничого експерименту / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського дер-ж. пед. ун-ту. Серія фізико-математична. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1997. – Вип. 3. – С. 151-155.

 8. Реалізація принципу політехнізму на основі пошуково-творчих завдань / В. В. Мендерецький, Л. І. Пташнік // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 1999. – Вип. 5. – С. 181-184.

 9. Концептуальні засади побудови і вивчення курсу основи безпеки життєдіяльності в 12-річній середній школі / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, В. А. Недокіс // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2000. – Вип. 6. – С. 30-34.

 10. Використання навчальних демонстрацій при вивченні простих механізмів у 7-му класі / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’я-нець-Подільського дер-ж. пед. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2001. – Вип. 7. – С. 51-55.

 11. Фізичні принципи вивчення радіаційної безпеки в школі / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’я-нець-Подільського держ. пед. ун-ту. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. ун-т, 2002. – Вип. 8. – С. 284-288.

 12. Удосконалення експериментальної підготовки школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання / В. В. Мендерецький // Зб. наук. праць Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. Серія педагогічна: Методологічні прин-ципи формування фізичних знань учнів і професійних якостей майбутніх учителів фізики та астрономії. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2003. – Вип. 9. – С. 148-150.

 13. Шляхи вдосконалення експериментальної підготовки майбутнього учителя фізики / В. В. Мендерецький // Наук. зап. Національного пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. – К.: НПУ, 2003. – Вип. 53. – С. 205-212.

 14. Особенности экспериментальной подготовки будущих учителей физики в условиях личностно ориентированного обучения / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Модульные технологии обучения в системе непрерывного профессионального образования (теория и практика) : сб. науч. трудов Х Междунар. науч.-метод. конф. (Москва, 23 марта 2004 г.). – М: Московский гос. ун-т технологий и управления, 2004. – Вып. 8. – Ч. 2. – С. 136-143.

 15. Управление качеством профессионального образования на основе создания целевых программ / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии организации обучения в техническом вузе: на пути к новому качеству образования. – Пенза : Пензенский государственный ун-т архитектуры и строительства, 2004. – С. 96-101.

 16. Управління продуктивною навчально-пізнавальною діяльністю на основі об’єктивного контролю / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна преса, 2004. – №3. – С. 5-18.

 17. Раціонально-логічні та емоційно-ціннісні начала в результативному навчанні фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців. – Київ-Вінниця: ООО «Планер», 2005. – Вип. 8. – С. 207-211.

 18. Методические основы планирования учебной деятельности при форми-ровании экспериментальных умений / В. В. Мендерецкий // Преподавание физики в высшей школе: Научно-метод. журнал. – № 32. –Москва, 2006.–С. 45.

 19. Рейтинговое оценивание экспериментальных достижений студентов експерименту / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий, А. М. Николаев, Н. В. Моштак // Информационно-вычислительные технологии и их приложения. – Пенза: РИО ПГСХА, 2006. – С. 7-10.

 20. Оцінювання експериментальних досягнень як важливий чинник забезпечення професіоналізму майбутнього вчителя експерименту / П. С. Атаманчук, О. І. Ляшенко, В. В.Мендерецький // Фізика та астрономія в школі. – 2006. – №6.–С. 11-17.

 21. Практикуми з навчального експерименту – важливий засіб системної експериментальної підготовки вчителя фізики / В. В. Мендерецький // Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. держ. ун-т, 2006. – Вип. 12.– С. 133-136.

 22. Ціннісні передумови формування експериментальних способів діяльності вчителя фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // Педагогіка і психологія. – К. : Педагогічна преса, 2006. – №3. – С. 37-48.

 23. Развитие лабораторного практикума по физике на основании новых инфор-мационных технологий / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг. Сбор. науч. трудов XIII Междунар. науч.-метод. конф. – Вып. 11.–Москва, 2007. – С. 315-323.

 24. Розвиток професійної компетентності у випускників вищих навчальних закладів / В. В. Мендерецький // Наук. записки: зб. наук. статей Національного пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – Вип. 57. – С. 205-212.

 25. Підготовка майбутнього вчителя до здійснення експериментальних досліджень під час лабораторного практикуму з курсу «Загальна фізика / В. В. Мендерецький // Наук. зап. Вип. 72. – Серія: Педагогічні науки. – Ч.2. –Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2007. – С. 270-276.

 26. Результати моніторингу експериментальної підготовки майбутнього вчителя фізики / В. В. Мендерецький // Вісник Чернігівського пед. ун.-ту ім. Т.Г. Шевченка. Вип. 46. – Чернігів: ЧДПУ. – 2007. – С. 67-71.

 27. Інновації в забезпеченні експериментальної підготовки майбутнього фахівця / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький // IV Міжнародна конференція «Стратегія якості у промисловості і освіті» (2008 р., Варна, Болгария). – Дніпропетровськ-Варна: Волант-ТУ-Варна, 2008.– С. 27-32.

 28. Нові інформаційні технології у розвитку лабораторного практикуму з фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені П. Тичини / гол. ред. М. Т. Мартинюк. – Умань : Наук. світ, 2008. – Ч. 2. – С. 18-24.

 29. Особенности формирования профессиональных качеств будущего учителя физики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Проблеми педагогічних техно-логій : наук. зб. – Луцьк : Волинський академ. дім, 2008. – Вип. 38. – С. 143-146.

 30. Підготовка до здійснення експериментальних досліджень на заняттях з безпеки життєдіяльності фізиці / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, О.М.Семерня // Наук, записки Кіровоградського держ. пед. унту. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 73. – Ч. 2. –С. 270-276.

 31. Методологічні основи забезпечення результативної пізнавальної діяльності у навчанні фізиці / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О.М.Семерня // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т, 2008. – Вип. 57. – С. 7-15.

 32. Фізичний експеримент в умовах особистісних орієнтацій / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, О. М. Павлюк // Зб. наук. праць Херсонського держ. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. – Херсон : Вид-во Херсонського держ. ун-ту, 2008. – Вип. 50. – Ч. 1. – С. 59-64.

 33. Інновації в плануванні експериментальної діяльності на уроках фізики / В. В. Мендерецький // Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей: зб. наук. пр. Серія педагогічна. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т, 2008. – Вип. 14. – С. 77-80.

 34. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / В. В. Мендерецкий // Инновационные технологии обучения в условиях глобализации рынка образовательных услуг: : сб. науч. трудов ГХ Междунар. науч.-метод. конф. (Москва, 29 марта 2008 г.). – М. : Московский госуд. у-т технологий и управления, 2008. – Вып. 12. – Т. 1. – С. 312-320.

 35. Розвиток педагогічної компетентності у майбутніх учителів загальноосвітніх закладів / В. В. Мендерецький, О. П. Панчук // Наук. зап. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту. – Рівне : ред.-видав. від. Рівненського держ. гуманіт. ун-ту, 2008. – Вип. 11. – С. 61-64.

 36. Личностно ориентированная модель экспериментальной подготовки / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецкий // Современный физический практикум: сб. трудов X Междунар. учебно-метод. конф. (Астрахань 16 сентября 2008 г.). – М. : Издательский дом Московского физического общества, 2008. – С. 59-60.

 37. Формування компетентнісних якостей майбутніх учителів фізики / В.В. Мендерецький // Педагогічні науки та освіта: зб. наук. праць Запорізького обл. ін-ту післядипломної пед. освіти. – Запоріжжя : ТОВ «ШПС» ЛТД, 2008. – Вип. II.–С. 118-127.

 38. Методологія управління якістю професійного становлення майбутніх вчителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, О. М. Павлюк, Т. П. Поведа // Основните проблеми на съвременната наук : матер, за 5-а междунар. науч. практ. конф. : Педагогически науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ОДД, 2009. – Т. 14. – С. 35-45.

 39. Методична система експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів : Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2009. –Вип.65.–С. 157-161.

 40. Психологічні аспекти управління процесом формування експериментальної компетентності / В. В. Мендерецький, О. П. Панчук, С. І. Дмитрук // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка: Серія педагогічна: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15. –С. 81-84.

 41. Методологічні основи управління якістю підготовки майбутніх вчителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Зб. наук. праць. – К.: КМПУ ім. Б. Д. Грінченка, 2009. – С. 95-98.

 42. Технологічні аспекти удосконалення експериментальної підготовки випускників школи / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв // Зб. наук.-метод. праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін» : наук. зап. Рівненського держ. гуман. ун-ту. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – Вип. 13. – С. 111-114.

 43. Дидактичні основи експериментальної підготовки майбутніх учителів фізики / П. С. Атаманчук, В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Наук. часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. пр. / за ред. В. Д. Сиротюка. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Дра-гоманова, 2009. – Вип. 19. – С. 3-7.

 44. Елементи фізичних знань на заняттях з безпеки життєдіяльності / В. В. Мендерецький, О. Г. Чорна // Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна: Дидактика дисциплін фізико-математичної та технологічної освітніх галузей. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – Вип. 15. – С. 296-300.

 45. Дослідження рН характеристик водних розчинів в курсі БЖД / В. В. Мендерецький, О. М. Ніколаєв, С. І. Дмитрук // Наук. записки Кірово-градського держ. пед. ун-ту ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : ред.-видав. від. Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. B. Винниченка, 2009. – Вип. 82. – Ч. 2. – С. 270-276.

 46. Методическая система экспериментальной подготовки будущих специа-листов / В. В. Мендерецкий, П.И. Самойленко, В.С. Шулика // Науч. записки Московского гос. технологического ун-та. – М.: Московский гос. технолог. ун-т, 2009. – Вып. 30. – С. 156-164.

 47. Психолого-педагогічні аспекта розвитку пізнавального інтересу учнів на уроках фізики / В. В. Мендерецький, В. С. Шуліка // Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. – Серія: Педагогічні науки. – Чернігів: Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. – Вип. 65. – С. 106-110.

 48. Історія запровадження експериментальної підготовки учнів загальноосвітніх закладів / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук // Зб. наук, праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна: Формування професійних компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2010. – Вип. 16. – С. 157-159.

 49. Технологии и методы активизации деятельности учащихся по решению задач в процессе обучения физике / В. В. Мендерецкий, В. С. Шулика // Вестник Калужского гос. ун-та. – Калуга: Калужский гос. ун-т, 2010. – №4. – С. 67-70.

 50. Особливості формування освітньої компетентності на уроках фізики як засіб вдосконалення навчально-виховного процесу / В. В. Мендерецький, C. І. Дмитрук, В. С. Шуліка // Наукові записки. – Вип. 98. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2011. – С. 7-11.

 51. Психолого-педагогічні основи формування експериментальної компетент-ності школярів / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шуліка. – Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2011. – Вип. 17: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 5-9.

 52. Удосконалення експериментальної підготовки студентів на основі нових інформаційних технологій / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шулі-ка. – Проблеми підготовки сучасного учителя: Зб. наук. праць Уманського державного пед. ун-ту. ім. П. Тичини. – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 4. – Ч. 2. – С. 87-98.

 53. Реалізація можливостей міжпредметних зв'язків при вивченні курсу фізики / В. В. Мендерецький, С. І. Дмитрук, В. С. Шуліка. – Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту. Вип. 89 / ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ, 2011. – 500 с. (Серія: Педагогічні науки). –С. 3-8.

 54. Инновационные схемы построения учебника / П. С. Атаманчук, В. В. Мен-дерецкий, И. В. Засанова. – Журнал Забайкальского гуманитарного педаго-гического университета им. Н. Г Чернышевского. Гуманитарный вектор. № 1 (25) Чита.: Забайкальски гуманитарный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского. – 2011 – С. 5-9.

 55. Значення навчання з безпеки життєдіяльності в освітній системі України / В. В. Мендерецький, У. І. Недільська, О. Г. Чорна. – Зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія педагогічна. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2012. – Вип. 18: Інноваційні технології управління компетентнісно-світоглядним становленням учителя: фізика, технології, астрономія. – С. 45-59.

 56. Методика складання та розв'язування задач під час вивчення фізики у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / В. В. Мендерецький, С. А. Муравський. – Наукові записки. – Вип. 108. – Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ імені Володимира Винниченка, 2012. – Ч. 1. – 284 с. – С. 80-83.


ІІІ. Про В. В. Мендерецького

Теоретико-технологічні аспекти об’єктивізації контролю навчальної діяльності (наукова школа) : бібліогр. покажч. / [укл.: І. М. Конет, Л. А. Онуфрієва, М. С. Карпович, В. В. Боденчук]. – Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, 2009. – С. 43-53.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал