Доктори наук, професори Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка Біобібліографічний покажчикСторінка13/27
Дата конвертації06.12.2016
Розмір5.31 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27

Наукові праці Л. А. Коваленка

І. Окремі видання

 1. Житомир : історичний нарис / Л.А. Коваленко. – Житомир, 1951. – 46 с.

 2. Історія міжнародних відносин нового часу : метод. вказівки
  до курсу на вибір для заочного відділу / Л.А. Коваленко. – Ужгород : Ужгород. держ. ун-т, 1957. – 24 с.

 3. Методические указания к курсу «История Венгрии» для студентов-заочников исторического факультета / Л. Коваленко, Я. Штернберг. – Ужгород, 1959. – 53 с.

 4. Ізяслав : історичний нарис / Л.А. Коваленко. – Львів : Вид-во «Каменяр», 1966. – 27 с.

 5. Методичні вказівки до вивчення тем "Міжнародні відносини
  нового часу" / Л.А. Коваленко, В.В. Зайцев. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. педінститут, 1971. – 44 с.

 6. Хрестоматія з нової історії : навч. посіб. / Л.А. Коваленко. – К. : Рад. школа, 1972. – Ч. 2. – 176 с.

 7. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні
  рухи на Україні в кінці XVIII ст. : [монографія] / Л.А. Коваленко. – К. : Вид-во КДУ, 1973. – 168 с.

 8. Методические указания для студентов исторического факультета по изучению тем историографии новой и новейшей истории / Л.А. Коваленко. – Каменец-Подольский : Каменец-Подол. гос. пединститут им. В.П. Затонского, 1976. – 45 с.

 9. Методичні вказівки до вивчення тем "Міжнародні відносини
  нового часу" / Л.А. Коваленко, М.Г. Кукурудзяк. – Кам'янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. держ. педінститут, 1978. – 32 с.

 10. Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів
  до Великої Жовтневої соціалістичної революції : [навч. посіб. для студ. іст. ф-тів педінститутів] / Л.А. Коваленко. – К. : Вища школа, 1983. – 118 с.

 11. Методичні рекомендації до вивчення історіографії історії УРСР на історичних факультетах педінститутів / Л.А. Коваленко, Г.В. Стрельський. – К. : Міносвіти УРСР, 1983. – 31 с.

ІІ. Статті в журналах і збірниках наукових праць

 1. О влиянии Французской буржуазной революции на Украину / Л.А. Коваленко // Вопросы истории. – 1947. – № 2. – С. 80-87.

 2. УССР в период перехода на мирную работу по восстановлению народного хозяйства 1921–1925 гг. / Л.А. Коваленко // История Украины. – К., 1949. – Т. 2. – С. 153-170.

 3. Історичні погляди О.М. Радіщева / Л.А. Коваленко // Вісник АН УРСР. – К., 1949. – № 9. – С. 57-67.

 4. Про приєднання Правобережної України до Росії / Л.А. Коваленко // Наукові записки Житомирського педінституту. – Житомир, 1950. – Т. 1. – С. 41-68.

 5. Исторические взгляды революционера демократа Т.Г. Шевченка / Л.А. Коваленко // Вопросы истории. – 1951. – № 1. – С. 26-44.

 6. Історичні погляди революціонера-демократа Т.Г. Шевченка / Л.А. Коваленко // Вісник АН УРСР. – К., 1951. – № 1. – С. 15-25.

 7. Події визвольної війни українського народу і боротьба за
  возз'єднання України на Східній Волині / Л.А. Коваленко // Наукові записки Житомирського педінституту. – Житомир, 1955. – Т. 2. – С. 16-33.

 8. Историография Украины / Л.А. Коваленко // Очерки истории исторической науки в СССР / под ред. М.Н. Тихомирова (гл. ред.), М.А. Алпатова, А.Л. Сидорова. – М., 1955. – Т. 1. – С. 599-611.

 9. До біографії польського революціонера Ярослава Домбровського / Л.А. Коваленко // Наукові записки Інституту історії АН УРСР: Історичні зв'язки слов'янських народів. – К., 1956. – С. 282-285.

 10. Історичні погляди Івана Франка / Л.А. Коваленко // Наукові записки Інституту історії АН УРСР : І.Я. Франко як історик. – К., 1956. – Т. 8. – С. 3-33.

 11. О контурных исторических картах / Л.А. Коваленко, А. Тичина // Преподавание истории в школе. – 1956. – № 8. – С. 116-117.

 12. Вивчення проблем історії Угорщини в Ужгородському університеті / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1957. – № 2. – С. 160-161.

 13. Іван Франко про історію феодально-кріпосницької епохи на Україні / Л.А. Коваленко // Наукові записки Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1957. – Т. 25. – С. 75-95.

 14. Об изучении истории социалистических стран Европы в вузах / Л.А. Коваленко, І. Грінчак, Г. Марченко // Вопросы истории. – 1958. – № 8. – С. 221-222.

 15. Разработка истории Венгрии в Ужгородском университете / Л.А. Коваленко // Вопросы истории. – 1958. – № 8. – С. 216-218.

 16. До питання про історичні погляди О.М. Лазаревського / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1958. – № 4. – С. 98-107.

 17. Історичні погляди С. Подолинського / Л.А. Коваленко // Доповіді і повідомлення Ужгородського державного університету. Серія історична. – Ужгород, 1958. – № 2. – С. 55-58.

 18. Французская буржуазная революция конца XVIII ст. и общественно-политическая мысль на Украине / Л.А. Коваленко // Межвузовская конференция по истории якобинской диктатуры, 20-22 июня 1958 г. : тез. докл. – Одесса, 1958. – С. 57-59.

 19. Вплив Паризької комуни на робітничий рух в Угорщині / Л.А. Коваленко // Наукові записки Ужгородського державного університету. – Ужгород, 1959. – Т.38. – С. 121-129.

 20. Народницька течія в українській історіографії / Л.А. Коваленко // Тези доповідей та повідомлень. Серія історична /Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород, 1959. – № 3. – С. 55-59.

 21. Историография Украины / Л.А. Коваленко // Очерки исторической науки в СССР / под ред. М.В. Нечкиной (гл. ред.), М.Н. Тихомирова, С.М. Дубровского и др. – М., 1960. – Т. 2. – С. 693-715.

 22. Внесок декабристів в розробку історії українського народу / Л.А. Коваленко // Тези доповідей викладачів на звітній сесії про наукову роботу за 1961 р. / Кам’янець-Поділ. держ. педінститут. – Кам’янець-Подільський, 1961. – С. 10-12.

 23. Французька буржуазна революція і суспільно-політична думка
  на Україні / Л.А. Коваленко // Из истории якобинской диктатуры : труды межвуз. конф. по ист. якобинской диктатуры / Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова ; редкол.: В.С. Алексеев-Попов, А.Я. Гансов, К.Д. Петряев. – Одесса, 1962 – С. 155-196.

 24. Питання історії України у праці М.Н. Покровського "Русская
  история с древнейших времен" / Л.А. Коваленко // Наукові записки Кам'янець-Подільського державного педінституту. – Кам'янець-Подільський, 1962. – Т. 12. – С. 55-62.

 25. Кризис феодально-крепостнической системы. Развитие капитализма и подъем
  национально-освободительной борьбы (1790-1847 гг.) / Л.А. Коваленко // Очерки новой и новейшей истории Венгрии. – М., 1963. – С. 62-93.

 26. Революция 1848-1849 гг. / Л.А. Коваленко // Там само. – С. 94-115.

 27. Историография Украины / Л.А. Коваленко // Очерки исторической науки в СССР / под ред. М.В. Нечкиной (гл. ред.), М.А. Алпатова, Б.Г. Вебера и др. – M., 1963. – Т. 3. – С. 693-714.

 28. Хмельницьке історико-краєзнавче товариство / Л.А. Коваленко, І.С. Винокур // Укр. іст. журн. – 1964. – № 3. – С. 154.

 29. 175-років Французької революції / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1964. – № 4. – С. 130-131.

 30. До історіографії якобінського руху в Угорщині / Л.А. Коваленко // Питання нової і новітньої історії : міжвідомчий наук. зб. – К., 1965. – Вип. 1. – С. 150-156.

 31. Іоахім Лелевель про історію України / Л.А. Коваленко // Тези доповідей викладачів на звітній науковій сесії за 1964 рік (серпень 1965 р.) / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т. – Кам’янець-Подільський, 1965. – С. 44-46.

 32. З історіографії Поділля / Л.А. Коваленко // Тези доповідей Подільської історико-краєзнавчої конференції, жовт. 1965 р. / відп. ред. Л.А. Коваленко. – Хмельницький, 1965. – С. 52-53.

 33. Подільська історико-краєзнавча конференція / Л.А. Коваленко, І.С. Винокур // Укр. іст. журн. – 1965. – № 11. – С. 155-156.

 34. З досвіду програмування навчального матеріалу з історії / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1965. – № 2. – С. 79-87.

 35. Жан-Жак Руссо і суспільно-політична думка на Україні / Л.А. Коваленко // Питання нової і новітньої історії. – К. : Вид-во КДУ, 1966. – Вип. 3. – С. 132-144.

 36. І.Я. Франко – історик-славіст / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1966. – № 8. – С. 53-61.

 37. Використання програмованих матеріалів на уроці історії / Л.А. Коваленко // Тези доповідей на звітній науковій сесії кафедр інституту за 1965 р., верес. 1966 р. / Кам’янець-Поділ. держ. пед. ін-т. – Кам’янець-Подільський, 1966. – С. 35-36.

 38. Жан-Жак Руссо і Україна (до 225-річчя з дня народження) / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1967. – № 5. – С. 135-136.

 39. Конференція по проблемі "Боротьба за владу Рад на Поділлі" / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1967. – № 3. – С. 154.

 40. Друга Подільська історико-краєзнавча конференція / Л.А. Коваленко, І.С. Винокур // Укр. іст. журн. – 1967. – № 7. – С. 155-156.

 41. Історичні погляди С.А. Подолинського / Л.А. Коваленко // Історіографічні дослідження в Українській РСР / АН УРСР. – К., 1968. – Вип. 1. – С. 158-170.

 42. Поділля у повстанні 1768 року / Л.А. Коваленко, О.М. Наумець // Матеріали другої Подільської історико-краєзнавчої конференції / відп. ред. Л.А. Коваленко. – Львів, 1968. – С. 7-9.

 43. П.О. Куліш як історик / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1969. – № 8. – С. 68-71.

 44. В Каменец-Подольском пединституте / Л.А. Коваленко // Советское славяноведение. – 1969. – № 1. – С. 126.

 45. Антонович Володимир Боніфатійович / Л.А. Коваленко // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – T. 1. –С. 65.

 46. Ворцель Станіслав / Л.А. Коваленко // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1969. – T. 1. –С. 361.

 47. Третя історико-краєзнавча Подільська конференція / Л.А. Коваленко // Укр. іст. журн. – 1969. – № 8. – С. 155-156.

 48. Карпов Геннадій Федорович / Л.А. Коваленко // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – Т. 2. – С. 316.

 49. Куліш Пантелеймон Олександрович / Л.А. Коваленко // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – Т. 2. – С. 529.

 50. І.Я.Франко про історію Поділля / Л.А. Коваленко // Матеріали третьої Подільської історико-краєзнавчої конференції / відп. ред. Л.А. Коваленко. – Львів, 1970. – С. 58-61.

 51. Четверта Подільська історико-краєзнавча конференція / Л.А. Коваленко, І.С. Винокур // Укр. іст. журн. – 1971. – № 10. – С. 154-156.

 52. Ізяслав / Л.А. Коваленко // Історія міст і сіл Української РСР. Хмельницька область. – К., 1971. – С. 263-274.

 53. Білогородка / Л.А. Коваленко, А.І. Мамалига // Там само. – С. 274-284.

 54. Кам’янець-Подільський / Л.А. Коваленко, М.Ф. Александра, І.С. Винокур [та ін.] // Там само. – С. 297-323.

 55. Питання історії зарубіжних слов’ян в українській історіографії першої половини ХІХ ст. / Л.А. Коваленко // Історіографічні дослідження. – К., 1973. – Вип. 6. – С. 116-127.

 56. Про історичні погляди Т.Г. Шевченка / Л.А. Коваленко // Шевченківський словник. – К., 1975. – T.1. – C. 262-263.

 57. Історичні погляди В.Б. Антоновича / Л.А. Коваленко // Українська радянська енциклопедія. – К., 1978, – T. 1. – С. 213.

 58. П'ята Подільська історико-краєзнавча конференція / Л.А. Коваленко, І.С. Винокур // Укр. іст. журн. – 1979. – № 12. – С. 148.

 59. Кам'янецький повіт 1795-1861 pp. / Л.А. Коваленко, А.І. Стецюк // Тези доповідей п'ятої Подільської історико-краєзнавчої конференції. – Кам'янець-Подільський, 1980. – С. 81-83.

 60. Кам'янець-Подільський 1672 р. / Л.А. Коваленко, С.В. Трубчанінов // Тези доповідей шостої Поділ. іст.-краєзн. конф., присвяченої 40-річчю Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні (секція історії дожовтневого періоду). – Кам'янець-Подільський, 1985. – С. 64-65.

ІІІ. Про Л.А. Коваленка

 1. Коваленко Леонид Антонович // Историки-слависты СССР : биобиблиогр. справ. – Харьков, 1969. – С. 36.

 2. Коваленко Леонід Антонович // Радянська енциклопедія історії України. – К., 1970. – Т. 2. – С. 402-403.

 3. Філінюк А.Г. Коваленко Леонід Антонович / А.Г. Філінюк // Кам’янець-Подільський державний університет в особах. – Кам’янець-Подільський, 2003. – Т. 1. – С. 168-184.

 4. Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка (до 90-річчя від дня народження). – Кам’янець-Подільський, 1997. – Ч. 1: Історичні дослідження. – 208 с.; Ч. 2: Гуманітарно- суспільні дослідження. – 216 с.

 5. Брега Г.С. Коваленко Леонід Антонович / Г.С. Брега, П.М. Бондарчук // Енциклопедія історії України. – К., 2007. – Т. 4. – С. 381.

 6. Копилов С.А. Леонід Антонович Коваленко: вчений, педагог, особистість / С.А. Копилов, В.С. Степанков. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2008. – 192 с.: іл.


Конет Іван Михайлович, f:\1212.jpg

доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри алгебри і математичного аналізу


Народився 16 вересня 1951 року в с. Лисівці Заліщицького району Тернопільської області. 1968 року закінчив із срібною медаллю Товстенську середню школу і вступив на математичний факультет Чернівецького державного (нині національного) університету ім. Ю. Федьковича.

Студентом п'ятого курсу чотири місяці проходив стажування у відділі "Математичні методи у квантовій теорії поля" Інституту теоретичної фізики АН УРСР (завідувач відділу – академік АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор О.С. Парасюк).

Курсові і дипломну роботу виконав під керівництвом М.П.Ленюка. Пізніше в співавторстві з Михайлом Павловичем побачили світ перші публікації І.М. Конета, присвячені крайовим задачам математичної фізики. Професор М.П. Ленюк фактично був неофіційним консультантом Івана Михайловича при написанні ним докторської дисертації. Їх творча співпраці продовжується донині.

1973 року І.М. Конет закінчив університет з відзнакою й упродовж 2,5 років працював учителем фізики і математики Баришської середньої школи Бучацького району Тернопільської області.

У 1976 році наказом Міністерства народної освіти України призначений на посаду асистента кафедри математики Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту імені В.П. Затонського.

У вересні 1979 року вступив до заочної аспірантури при Київському державному педагогічному інституті ім. О.М. Горького. На денну форму навчання переведений в січні 1980 року. В аспірантурі навчався під керівництвом видатного українського математика і педагога, дійсного члена АПН СРСР, доктора фізико-математичних наук, професора М.І. Шкіля – ректора інституту. Аспірантуру закінчив у грудні 1982 року і достроково підготував до захисту дисертацію зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння та математична фізика. Кандидатську дисертацію "Крайові задачі, що описуються системами лінійних диференціальних рівнянь другого порядку з малим параметром при похідній" успішно захистив 23 червня 1983 року на засіданні спеціалізованої вченої ради в Інституті математики АН УРСР (голова ради – академік АН СРСР Ю.О. Митропольський).

1 січня 1983 року Іван Михайлович повернувся до Кам'янець-Подільського державного педагогічного інституту, працював на посадах асистента, старшого викладача (1984), доцента (1986), професора (1998) кафедри геометрії і методики викладання математики (нині – кафедра диференціальних рівнянь). 24 листопада 2011 року вченою радою Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка обраний на посаду завідувача кафедри алгебри і математичного аналізу.

Для студентів фізико-математичного факультету І.М. Конетом розроблено і прочитано в різні роки нормативні курси "Математична логіка і теорія алгоритмів", "Диференціальна геометрія та елементи топології", "Теорія ймовірностей і математична статистика", "Математична фізика", "Алгебра і геометрія", "Лінійна алгебра", "Елементарна математика", спеціальні курси "Диференціальні рівняння математичної фізики", "Геометрія трикутника", для магістрантів – нормативні курси "Основи наукових досліджень", "Актуальні задачі математичної фізики", "Сучасні проблеми прикладної математики" та спеціальний курс "Інтегральні перетворення та їх застосування".

І.М. Конет викладав спеціальні та нормативні курси у фізико-математичних класах ліцеїв міста Кам'янця-Подільського. Його учні були переможцями міських, обласних та призерами національних і Соросівських олімпіад з математики. З 1983 року Іван Михайлович – член журі обласних олімпіад юних математиків, всеукраїнських математичних олімпіад студентів вищих навчальних закладів. З 1996 року – член журі національної олімпіади юних математиків, з 2007 року – член журі всеукраїнського турніру юних математиків, з 2009 року – голова журі відділення "Математика" всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з математичних наук, голова журі Хмельницького обласного відділення "Математика" МАН України.

Упродовж багатьох років І.М. Конет читає лекції зі спеціальних курсів "Комбінаторика, ймовірність, статистика" та "Олімпіадні задачі математики" на факультеті підвищення кваліфікації вчителів при Хмельницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

З 1997 року І.М. Конет активно працює над темою "Інтегральні перетворення в задачах теорії диференціальних рівнянь з частинними похідними". Результати досліджень опубліковані в багатьох статтях у фахових журналах і збірниках наукових праць та підсумовані в 10 монографіях.

24 листопада 2008 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.37 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (голова ради – академік НАН України М.О. Перестюк) захистив дисертацію "Інтегральні зображення розв'язків крайових і мішаних задач для диференціальних рівнянь з частинними похідними в кусково-однорідних середовищах" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння. Рішенням президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 року Конету Івану Михайловичу присуджено науковий ступінь доктора фізико-математичних наук зі спеціальності “диференціальні рівняння”

9 листопада 2010 року рішенням Атестаційної колегії МОН України І.М. Конету присвоєно вчене звання професора кафедри диференціальних рівнянь і прикладної математики.

Був членом спеціалізованої вченої ради К 76.051.02 із захисту кандидатських дисертацій при Чернівецькому національному університеті ім. Ю. Федьковича. Під його керівництвом захищена одна і виконуються три кандидатські дисертації. Виступав офіційним опонентом на захисті 5 кандидатських дисертацій.

У 2006-2007 рр. – експерт Міністерства освіти і науки України при проведенні Всеукраїнського конкурсу підручників з математики для загальноосвітньої школи.

Професор І.М. Конет керував виконанням держбюджетної теми "Напружений стан тонких пластин", працював над держбюджетними темами "Аналітичні та якісні методи дослідження крайових задач для диференціальних і різницевих рівнянь" (керівник – професор Ю.В. Теплінський), "Інноваційні технології формування фахівця в умовах особистісно орієнтованого навчання та ступеневої освіти" (керівник – професор П.С. Атаманчук), "Управління процесами формування фахових компетентностей майбутніх учителів фізико-технологічного профілю в умовах євроінтеграції". Зараз працює над виконанням держбюджетної теми «Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю» (керівник – професор П.С. Атаманчук).

З 1 вересня 2002 року до 1 вересня 2007 року Іван Михайлович працював заступником декана фізико-математичного факультету з наукової роботи. За його редакцією опубліковано 8 збірників наукових праць викладачів та 4 збірники матеріалів наукових досліджень студентів і магістрантів факультету. І.М. Конет є членом редколегій в 10 збірниках наукових праць. За час роботи в університеті підготував та опублікував понад 450 наукових та навчально-методичних праць.

Під керівництвом І.М. Конета виконано і захищено 60 дипломних та 40 магістерських робіт, опубліковано понад 60 студентських наукових публікацій. На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з математичних наук нагороджені дипломами його студенти Галина Пономаренко (диплом II ступеня, 2009), Володимир Сидорук (диплом I ступеня, 2010), Олександр Толубець (диплом I ступеня, 2011).

Іван Михайлович – переможець обласних конкурсів науково-дослідних робіт у номінації "Фундаментальні НДР" за 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 роки; конкурсів "Викладач року" Кам'янець-Подільського університету 2004, 2007, 2009 та 2011 років. Портрет І.М. Конета занесено на Дошку пошани "Працею звеличені" Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

З травня 2008 року І.М. Конет – позаштатний співробітник престижного математичного журналу "Mathematical Rewiews", який видається в США (штат Вірджинія), реферує статті математиків різних країн світу, опубліковані в рейтингових математичних виданнях.

З 1 вересня 2007 року до 1 вересня 2012 року очолював науково-дослідний сектор університету, з колективом якого підготував до друку і опублікував 13 біобібліографічних покажчиків серії «Наукові школи університету», 25 томів збірника «Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка» за матеріалами звітних наукових конференцій викладачів, аспірантів і докторантів, 5 збірників наукових праць студентів і магістрантів університету, 3 збірники наукових праць молодих вчених університету.

За успіхи і творчі досягнення в навчальній, методичній, виховній та науковій роботі І.М. Конет нагороджений знаками Міністерства освіти і науки України "Відмінник освіти України" (1998), "За наукові досягнення" (2009), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), Грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (2010), Почесними грамотами Хмельницької обласної державної адміністрації та Хмельницької обласної ради, Почесними грамотами Кам'янець-Подільської міської ради, грамотами, грошовими преміями та цінними подарунками ректорату університету, знаками "За вагомий внесок в розвиток освіти та науки у Кам'янець-Подільському державному університеті", "Ветеран праці Кам'янець-Подільського національного університету".

15 грудня 2012 року загальними зборами обраний дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України (АН ВШУ).

З 18 лютого 2013 року член Національної спілки краєзнавців України (НСКУ).Наукові праці І.М. Конета

І. Окремі видання

Монографії

 1. Напружений стан тонких пластин / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Поділ. держ. пед. інт, 1997. – 136 с.

 2. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в ортотропних сферичних областях / І.М. Конет. – К. : Інт математики НАН України, 1998. – 209 с.

 3. Стаціонарні та нестаціонарні задачі теплопровідності для багатошарових ортотропних клиновидних циліндрично-кругових областей / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Рута, 2000. – 136 с.

 4. Стаціонарні та нестаціонарні температурні поля в циліндрично-кругових областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2001. – 312 с.

 5. Інтегральні перетворення типу Мелера-Фока / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2002. – 248 с.

 6. Температурні поля в кусково-однорідних циліндричних областях / І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Чернівці : Прут, 2004. – 276 с.

 7. Інтегральні перетворення та диференціальні рівняння з узагальненим оператором Лежандра / І.М. Конет. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2007. – 136 с.

 8. Стаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2008. – 120 с.

 9. Нестаціонарні задачі теплопровідності в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2009. – 120 с.

 10. Температурні поля в кусково-однорідних просторових середовищах / А.П. Громик, І.М. Конет, М.П. Ленюк. – Кам'янець-Подільський : Абетка-Світ, 2011. – 200 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   27


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал