Доклад/Мистецтвознавство Кіномистецтво Шершньова К. С жанрова класифікація документального кіноСкачати 52.75 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації12.04.2017
Розмір52.75 Kb.
ТипДоклад

SWorld -
2-12 October 2012
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2012
S
CIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION
.

M
ODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT
‘2012,


Доклад/Мистецтвознавство Кіномистецтво
Шершньова К.С
ЖАНРОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КІНО
Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені
І.К.Карпенко-Карого 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 40
Shershn'ova K.S
GENRE CLASSIFICATION OF THE DOCUMENTARY FILM
Ukrain National University of theatre, cinema and TV named by Karpenko-Kariy
01034, m. Kyyiv, vul.Yaroslaviv Val, 40

Анотація. Досліджено жанрову специфіку документального кіно України.
Ключові слова українське документальне кіно, жанрова класифікація.
The article investigates the genre classification of the Ukraine documentary
film.
Keywords: Ukrainian documentary film, genre classification,
Документальне кіно є однією з найвагоміших частин такого мистецтва, як кінематограф. Жанр – широке поняття, але автор статті робить спробу розібратися у такому складному питанні, як жанрова класифікація. Кіно – це синтетичне мистецтво. Воно вміщує в себе літературу, живопис, музику, театр. Оскільки темою даного дослідження є насамперед документальне кіно, доречним буде зазначити, що воно вміщує в себе і живопис, що є проявленим у композиції кадрів, і музику та, звичайно літературу (текст, розповіді, сценарії. Питання щодо класифікації кіномистецтва єна погляд автора дисертації, складним та неоднозначним. Тлумачний словник української мови містить термін документалістика з позначкою (найчастіше – у кіномистецтві) у статті, що присвячена поняттю документалізму, який походить від слова документ ДОКУМЕНТа, ч. 1. Діловий папір, що підтверджує будь-який факт складений відповідно до вимог закону, акт, що посвідчує факти
юридичного характеру (диплом про освіту, заповіт, доручення тощо. 2. Офіційне посвідчення особи (паспорт, автомобільні права, трудова, пенсійна книжка та ін.). 3. Історично вірогідні письмові джерела. 4. Матеріальний об'єкт, в якому міститься певна інформація, значена для передачі (фотоплівка, перфокарта та ін.). документальний, присл. документально, документальність, документація, документувати, документаліст. ДОКУМЕНТАЛІЗМу, ч. У мистецтві відображення реальних фактів, базування на них, на відміну від вимислу. документаліст, документалістика (найчастіше — у кіномистецтві)
[3, с. 251]. Великий тлумачний словник сучасної української мови за редакцією В. Т. Бусел надає термін документальний фільм в статті, що тлумачить слово фільм. Для автора дисертації важливим є звернення уваги на це тлумачення, оскільки у своєму творчому пошуку автор може знайти нові визначення жанрів документального кіно. Отже, Фільму, ч. 1. Твір кіномистецтва кінокартина.
Документальний фільм. Фільм-балет. Фільм-катастрофа – гостросюжетний фільм, що зображує катастрофічні події відповідний жанр кіномистецтва.
Фільм-концерт – кіно- або телефільм, сюжет якого побудований у вигляді концертної програми кіно- або телефільм, змістом якого є знятий на плівку концерт відповідний жанр кіно- і телемистецтва. Фільм-мюзикл – музичний кінофільм комедійного характеру, у якому використано елементи оперети, естради, балету, опери відповідний жанр кіномистецтва. 2. Тонка прозора плівка з нанесеним на неї світлочутливим шаром, яку використали для фотографічного й кінематографічного знімання. 3. Те саме, що фільмокопія [1, с. 1323]. Отже, виходячи з тлумачень лексичних одиниць, автор дисертації надає таке визначення документального фільму, що документальний фільм – це матеріальний об'єкт, в якому міститься певна інформація відображення реальних фактів, базування на них, на відміну від вимислу, значена для передачі за допомогою фотоплівки, перфокарти та інших технічних засобів.
Кінословники визначають документальне кіно саме як вид кіномистецтва, отже,
якщо брати до уваги енциклопедії, то жанру кіно є поняттям менш широким, ніжу літературознавстві, звідки він був взятий дослідниками. Термін жанр прийшов саме з літературознавства. Досвід багатьох поколінь, починаючи щез Аристотеля був класифікованим на поділ за схожістю структур. Знову автор звертається до тлумачного словника української мови ЖАНРу, ч. 1. Вид творів мистецтва, характерний певними сюжетними і стилістичними ознаками. Жанр симфонії. 2. жарг., живопис Живопис на побутові теми картина побутового сюжету. П жанрист. 3. перси. Спосіб що-небудь робити. Це не ваш жанр ходити по забігайлівках. • стиль, манера. жанровий
[3, с. 309]. Якщо виходити від цитованого тлумачення, то документальне кіно теж можна назвати жанром. Ось ми і стикаємося з головною проблемою мистецтвознавства жанр можна трактувати як широкий пласт будь-якого мистецтва, або цей пласт, поділений на окремо взяті частини, що мають схожі риси визначити як поділений на жанри. Літературознавство дає таке визначення жанру, маючи на увазі той факт, що само слово жанр прийшло до української мови з французької Літературний жанр (франц. genre рід, вид) — тип літературного твору, один із головних елементів систематизації літературного матеріалу, класифікує літературні твори за типами їх поетичної структури. Категорією вищого порядку при тричленному поділі літератури є літературний рід (загальне) — епос, лірика, драма категорією середнього порядку - літературний вид (особливе) — роман, повість, новела в епосі, категорією нижчого порядку (окреме) — різновид (жанр. З погляду на тип поетичної структури літературного твору (спосіб творення уявного світу, позиція літературного суб'єкта, наявність чи відсутність сюжету, рецепція) серед епічних творів найчастіше виділяють такі жанрові види епопея, казка, байка, легенда, оповідання, повість, роман, новела, новелета, художні мемуари та
ін.; серед ліричних ліричний вірш, пісня, елегія, епіграма, епітафія та Ін.; серед драматичних трагедія, комедія, драма, водевіль, фарс та ін. У процесі історичного розвитку майже кожен жанровий вид варіював у різновиди, або жанри. Так, жанровими різновидами роману нині є роман [2, c. 406] графічний,
автобіографічний, детективний, духовний, історичний, готичний, бульварний, крутійський, пригодницький, психологічний, науково-фантастичний, соціально-побутовий, тенденційний, роман-епопея, роман-щоденник, роман- притча та ін. Класифікацію підвидів проводять то за змістовою ознакою історичний роман, духовний роман, роман жахів, то за композиційною чи версифікаційною особливістю твору (сонет, рондо, то за сукупністю ознак і особливостей (мадригал, доку. Типологія жанрів була чітко визначена в класицизмі. Романтизм порушив класицистичну чистоту жанрів. Уст. стало поширеним поєднання літературних родів у жанрі. Коли ж у жанровім виді виступають елементи двох чи трьох родів, говоримо про змішаний жанр поема, балада — змішані ліро-епічні жанри. Іноді виділяють пограничні Лжі котрі містять у собі літературні елементи з науковим стилем викладу літературу й публіцистику поєднують художній нарис, есе, фейлетон, репортаж. Лжі жанрові системи — категорії історично змінні. Водну історичну епоху висуваються на передній план одні жанри, відсуваються назадній план або зовсім занепадають інші. Популярна в епоху класицизму ода в літературі XIX—XX ст. майже зовсім зникає. Просвітництво висунуло на перше місце міщанську драму, сатиричний жанр, які пізніше були витіснені романтичними жанрами — елегією, баладою, ліро-епічною поемою та ін. Першим підкреслив культурно-історичний характер Л. ж. французький учений Ф. Брюнетьер (1849-1906) у книзі Еволюція жанрів в історії літератури
(1890). Деякі літературознавці ототожнюють поняття літературний виді жанр, вживаючи ці слова як синоніми [2, c. 407]. Автор дослідження вважає, що доцільним є такий детальний опис, можна сказати, в історично-літературознавчому контексті визначення саме терміну. Це потрібне, по-перше тому, що кіномистецтво є молодшим ніж література і сам термін був уведений науковцями у кіно, запозиченням із літератури, по-друге, аналізуючи українські документальні кінострічки автор може виявити якесь нове відкриття, маючи на увазі синтетичний характер кіномистецтва. Однак при вивченні жанрів документального кіно виникатимуть певні складнощі. По
перше, це мистецтво, що не є окресленим якоюсь певною сферою, тобто епосом, або лірикою, або якимось жанром подібним до живопису (портретом, пейзажем таке інше, або музикою (у фільмі можна використати як сонату, такі сучасний шлягер. Отже, жанри документального кіно не є якоюсь застиглою формою мистецтва, вони є взаємно проникливими. Автор може виявити, що, наприклад, чистота жанрів документального кіно не є можливою. Теоретично можна припустити наявність поєднання трагедії з лірикою, документа з фантастикою в науково-популярному кіно, наприклад, яке у свою чергу, можна розглядати як документ. Але є ще один цікавий факт, як кіномистецтво впливає на літературу. Знаходимо термін літературного монтажу, де зазначено, що він є запозиченим з галузі кінематографа. На погляд автора таку проблему треба вирішувати літературознавцям окремим дослідженням. Жанри також відокремлюють відношення художника до дійсності. Якщо припустити, що оператор, або автор фільмує художником за своєю суттю, то факт він може представити та розвити у своєму творі відбиваючи саме своє відношення, наприклад, ліричне, або драматичне. Разом з тим, жанр має неабиякий вплив на сприйняття стрічки глядачем. Якщо показувати стрічку, що є присвяченою Чорнобильської трагедії, легко уявити, які емоції фільм буде викликати у людей, що його дивитимуться. Поняття жанру таке вагоме, що навіть науку створили у рамках теорії літератури. Ця наука носить назву «генологія». «Генологія (грец.genos — рід і
logos — слово, вчення) - розділ у теорії літератури, присвячений дослідженню літературних жанрів (родів, видів. Термін Г запропонований французьким ученим П. Ван Тіжем в тісті був впроваджений у літературознавчу науку багатьох країн. В українському літературознавстві Г. відповідає термін теорія літературних родів і жанрів. Г. — наука, котра своїми коренями сягає Поетики Арістотеля і є однією з найдавніших галузей теорії літератури. У класичній формі Г. представлена в праці Мистецтво поетичне Н. Буало
(1674). Уст. з появою змішаних жанрів змінився характер Г. Романтизм, породивши змішаний жанр, спростував чіткий класицистичний поділ на
літературні роди й види і таким чином спричинив втрату Г. нормативного характеру. Донині ведуться дискусії з приводу того, який характер мас сучасна Г теоретичний чи історико-літературний» [2, c. 152]. Якщо жанр визначити спираючись на повторення композиційних структур, сталевих рішень, відношення художника до дійсності та свого матеріалу, все одно треба поділити спочатку фільми за способом їхнього творення. Відомі такі види кінематографа художнє, мультиплікаційне, документальне та науково- популярне. На погляд автора дисертації, науково-популярне кіно треба розглядати разом із документальним, оскільки основну частину зйомок складатимуть саме документальні кадри. За допомогою точної фіксації подій людина намагатиметься розібратися у заперечливих фактах. Цікаво, що існують своєрідні стильові прийоми, коли художнє кіно знято під хроніку, або хронікальними кадрами пронизано сюжет, щоб якомога яскравіше представити глядачеві епоху, про яку йдеться. Література
1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / Укладі голов. ред. В. Т. Бусел. – К Ірпінь ВТФ Перун, 2004. – 1440 с.
2. Літературознавчий словник-довідник / ред. Гром’як Р. Те вид, - К Академія, 2007. – 752 с.
3. Тлумачний словник української мови / За ред. проф. В. С. Калашникова. - е вид, – Х Прапор, 2005. – 992 с.
References
1. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins'koyi movy / Uklad. i holov. red. V. T. Busel. – K.: Irpin': VTF «Perun», 2004. – 1440 s.
2. Literaturoznavchyy slovnyk-dovidnyk / red. Hrom"yak R. T. – 2-e vyd., - K.:
Akademiya, 2007. – 752 s.
3.
Tlumachnyy slovnyk ukrayins'koyi movy / Za red. prof. V. S. Kalashnykova. - 2- e vyd., – Kh.: Prapor, 2005. – 992 s.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал