Договір транспортування природного газу №Сторінка1/5
Дата конвертації15.06.2017
Розмір0.65 Mb.
  1   2   3   4   5

ДОГОВІР ТРАНСПОРТУВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

_________________

_____________________ _______ 2016 року

(місце укладення договору)   (дата)
Публічне акціонерне товариство “УКРТРАНСГАЗ”, Україна, що здійснює діяльність на підставі ліцензії НКРЕ на транспортування природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами, серія АЕ № 194511 від 28 лютого 2013 року (далі - Оператор), в особі Першого Віце-Президента ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» Химка Мирослава Петровича, що діє на підставі довіреності від 24 грудня 2015 року № 2-323,

та _____________________ (найменування сторони, під яким вона офіційно зареєстрована, із зазначенням країни, організаційно-правова форма Замовника - для юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові для фізичної особи – підприємця) (далі – Замовник), в особі __________, (посада, прізвище, ім'я та по батькові), що діє на підставі _____________,(довіреність або установчі документи Замовника) (далі – Сторони)

керуючись Законом України "Про ринок природного газу" та Кодексом газотранспортної системи (далі – Кодекс), затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі - Кодекс), уклали цей Договір транспортування природного газу (далі - Договір), про таке.


NATURAL GAS TRANSPORTATION AGREEMENT

_________________

____________________ ____________2016

(place of conclusion) (date)Public Joint-Stock Company UKRTRANSGAZ, Ukraine , acting on the basis of a license of NERC for transportation of natural, oil gas and coalbed methane (methane) by pipelines, АЕ № 194511 of 28 February 2013 (hereinafter referred to as the “Operator”), represented by First Vice-President Khymko Myroslav Petrovych acting on the basis of power of attorney of 24 December 2015 № 2-323,

and ______________ (official name of the Party, under which it is registered with indication of country, legal structure of the Client for legal entities, and surname, name, patronymic for sole proprietors) (hereinafter referred to as the “Client”) represented by ________________(title, surname, name, patronymic) acting on the basis of _________________ (power of attorney or constituent documents of the Client) (hereinafter referred to as the “Parties”)

being guided by the Law of Ukraine “On the Natural Gas Market” and the Gas Transportation Code (hereinafter referred to as the “Code”) approved by the National Energy and Utilities Regulatory Commission of 30th September 2015 № 2493 (hereinafter referred to as the “Code”), have made this Natural Gas Transportation Agreement (hereinafter referred to as “Agreement”) as follows.


І. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

I. TERMS AND DEFINITIONS

1.1. Терміни і визначення, що не наведені в цьому Договорі, використовуються у значеннях, встановлених у Законі України "Про ринок природного газу" та Кодексі.

1.1. Terms and definitions not provided by this Agreement shall be used within the meaning of the Law of Ukraine “On the Natural Gas Market” and the Code.

II. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

II. SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT

2.1. За цим Договором Оператор надає Замовнику послуги транспортування природного газу (далі – Послуги) на умовах, визначених у цьому Договорі, а Замовник сплачує Оператору встановлену в цьому Договорі вартість таких Послуг.

2.1. Under this Agreement the Operator shall provide the Client the natural gas transportation services (hereinafter referred to as the Services) under the terms as determined in this Agreement, and the Client shall pay to the Operator the costs of such Services established by the Agreement.

2.2. Послуги надаються на умовах, визначених у Кодексі, з урахуванням особливостей, передбачених цим Договором.

2.2. The Services shall be provided under the terms defined in the Code taking into account the specificities provided for in this Agreement.

2.3. Послуги, які можуть бути надані Замовнику за цим Договором:

послуга замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи (далі – розподіл потужності);

послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі підтверджених номінацій (далі – транспортування);

послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї (далі – балансування).2.3. The Services, which may be provided to the Client under this Agreement are:

the service of the booked capacity at entry and exit points to/from gas transportation system (hereinafter referred to as the capacity allocation);

the service of natural gas physical transportation through the gas transportation system on the basis of approved nominations (hereinafter referred to as transportation);

the services on natural gas volume balancing injected into the gas transportation system and off-taken therefrom (hereinafter referred to as the balancing).2.4. Обсяг послуг, що надаються за цим Договором, визначається підписанням додатка 1 до цього Договору (розподіл потужності) та/або додатка 2 (транспортування).

2.4. The scope of services provided under this Agreement shall be determined by signing of the Annex 1 to this Agreement (Capacity allocation) and/or Annex 2 (transportation).

2.5. Приймання-передача газу, документальне оформлення та подання звітності Оператору здійснюються відповідно до вимог Кодексу.

2.5. Acceptance and transfer of gas, documentation and submission of reports to the Operator shall be carried out in accordance with the Code.

2.6. Замовник має виконувати вимоги, визначені в Кодексі, подавати газ в точках входу та/або приймати газ у точках виходу в обсягах, встановлених цим Договором, протягом погоджених термінів, а також оплачувати Послуги на умовах, зазначених у Договорі.

2.6. The Client shall comply with the requirements of the Code, inject gas at the entry points and/or accept gas at the exit points in volumes established by this Agreement within the agreed period, as well as pay for the Services under the terms of the Agreement.

2.7. Оператор має виконувати вимоги, визначені в Кодексі, приймати газ в точках входу та/або передавати газ у точках виходу в обсягах, встановлених цим Договором, протягом погоджених термінів.

2.7. The Operator shall comply with the requirements of the Code, accept gas at the entry points and/or transfer gas at the exit points in volumes established by this Agreement within the agreed periods.

2.8. Додатки 1, 2, 3 після їх підписання є невід’ємною частиною цього Договору. При цьому додаток 3 укладається у випадку, коли Замовником Послуг є оператор газорозподільної системи, прямий споживач, газодобувне підприємство або виробник біогазу.

2.8. Annexes 1, 2, 3 are integral parts of this Agreement after being signed. The Annex 3 shall be concluded in case the Client is a distribution system operator, direct consumer, gas producer or a biogas producer.

III. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ОПЕРАТОРА

III. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE OPERATOR

3.1. Оператор зобов’язаний:

своєчасно надавати Послуги належної якості;

розміщувати на своєму веб-сайті чинні тарифи, вартість послуг балансування, Типовий договір транспортування природного газу і Кодекс;

приймати номінації та реномінації, а також заявки на розподіл потужності від Замовника відповідно до умов, встановлених Кодексом;

забезпечувати належну організацію та функціонування своєї диспетчерської служби;

оприлюднювати інформацію, що стосується прав Замовника на розподіл потужності, впровадження системних обмежень у випадку аварій та перебоїв у функціонуванні газотранспортної системи, та іншу інформацію, що передбачена Кодексом;

виконувати інші обов’язки, визначені Кодексом та чинним законодавством України;

повідомляти Замовника про зміну умов, які стали підставою для укладення цього Договору;

здійснити додаткову оплату Замовнику у разі недотримання параметрів якості природного газу, який передається ним в точках виходу з газотранспортної системи, в порядку, визначеному цим Договором.


3.1. The Operator shall:

provide Services of due quality and in a timely manner;

post on its website current tariffs, balancing service costs, standard natural gas transportation agreement and the Code;

accept nominations and re-nominations, as well as applications for capacity allocation from the Client according to the terms established by the Code;

ensure due organization and functioning of its dispatcher service;

publish information related to the Client’s rights to the capacity allocation, introduction of system restrictions in cases of emergencies and disturbances in the gas transportation system operation and other information provided for by the Code;

perform other obligations established by the Code and legislation of Ukraine in force;

inform the Client about the change of terms which are the grounds for conclusion of this Agreement;

make additional payment to the Client in case of non-compliance with quality parameters of the natural gas transferred by it at the exit point from the gas transportation system in accordance with the procedure established by the Code.


    1. Оператор має право:

своєчасно отримувати від Замовника плату за надані Послуги;

на безперешкодний та безкоштовний доступ на територію та земельну ділянку Замовника, де розташоване його газове обладнання та/або комерційний вузол обліку газу, для виконання своїх обов’язків, передбачених Кодексом та чинним законодавством України;

обмежувати або припиняти транспортування природного газу у випадках, передбачених цим Договором та Кодексом;

отримувати оперативну інформацію від Замовника на запит своєї диспетчерської служби;

стягувати із Замовника додаткову плату у разі перевищення розміру договірної потужності та/або за недотримання вимог щодо якості газу, який передається ним в газотранспортну систему, в порядку, визначеному цим Договором;

користуватися іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним законодавством України, для забезпечення належного надання Послуг, а також для виконання обов’язків оператора газотранспортної системи.    1. The Operator shall have the right to:

receive payment from the Client for the provided Services in a timely manner;

unrestricted and free access to the territory and land plot of the Client where its gas equipment and/or commercial gas metering unit is located, to perform its obligations provided for by the Code and Ukrainian legislation in force;

limit or terminate natural gas transmission service in the cases provided for by this Agreement and Code;

receive operation information from the Client upon the request of its dispatcher service;

charge Client an additional fee for exceeding the agreed capacity and/or for non-compliance with the quality requirements of natural gas transferred by it to the gas transportation system according to the procedure established by the Code.

exercise other rights provided for by the Agreement and legislation of Ukraine in force to ensure due provision of Services, as well as performance of obligations of the gas transportation system operator.ІV. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

IV. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CLIENT

    1. Замовник зобов’язаний:

своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість наданих йому Послуг;

надати Оператору фінансове забезпечення в порядку, встановленому у Кодексі та цьому Договорі;

дотримуватися обмежень, встановлених цим Договором та Кодексом;

негайно виконувати розпорядження диспетчерської служби Оператора;

вчасно врегульовувати небаланси;

не перевищувати замовлені потужності, визначені в цьому Договорі;

повідомляти Оператора про зміну умов, які стали підставою для укладення цього Договору;

забезпечити можливість цілодобового зв’язку Оператора з представниками Замовника, зазначеними в цьому Договорі;

здійснити додаткову оплату Оператору у разі перевищення розміру договірної потужності та/або недотримання параметрів якості природного газу, який передається ним в газотранспортну систему, в порядку, визначеному цим Договором.


    1. The Client shall:

timely and fully pay the cost of the provided Services;

provide the Operator financial security according to the procedure established by the Code and this Agreement;

comply with the restrictions established by this Agreement and the Code;

immediately perform instructions of the Operator’s dispatcher service;

timely regulate the imbalances;

not exceed booked capacities established by this Agreement;

notify the Operator of the change of any conditions under which this Agreement was concluded;

ensure the possibility of twenty-four-hour communication of the Operator with the representatives of the Client specified in this Agreement;

make additional payment to the Operator in case for exceeding the agreed capacity and/or of non-compliance with quality parameters of natural gas injected by it into the gas transportation system according to the procedure established by the Code.


4.2. Замовник має право:

отримувати від Оператора Послуги належної якості та в обумовлені цим Договором строки;

замовляти транспортування та одержувати з газотранспортної системи обсяги природного газу, що відповідають його підтвердженим номінаціям/ реномінаціям;

отримувати від Оператора всю необхідну інформацію щодо роботи газотранспортної системи, від якої залежить належне виконання Замовником своїх зобов’язань за цим Договором;

передати права щодо доступу до газотранспортної системи, які він набуває за цим Договором, іншим суб'єктам ринку природного газу за умови повідомлення про це Оператора у порядку і строки, передбачені Кодексом та цим Договором;

отримувати плату за недотримання вимог щодо якості газу, який передається Оператором з газотранспортної системи, в порядку, визначеному цим Договором;

користуватися іншими правами, передбаченими Договором та чинним законодавством України;

у разі фізичного підключення до газотранспортної системи – на безперешкодний та безкоштовний доступ в порядку, визначеному Кодексом, на територію та земельну ділянку Оператора, де розміщені місця відбору проб газу та/або комерційні вузли обліку газу, за якими здійснюється замовлення Послуг.    1. The Client shall have the right to:

receive Services of due quality from the Operator within the period established by this Agreement;

order transportation and receive from the gas transportation system the natural gas volumes that correspond to its approved nominations/ re-nominations;

receive from the Operator all necessary information concerning the gas transportation system operation, which has an effect on due performance of the Client’s obligations under this Agreement;

transfer rights concerning the access to the gas transportation system obtained under this Agreement to other subjects of the natural gas market provided that the Operator is duly informed in accordance with the procedure and within the terms as provided for by the Code and this Agreement;

receive payment for non-compliance with the quality requirements of natural gas transferred by the Operator from the gas transportation system in accordance with the procedure established by the Code;

exercise other rights provided for by the Agreement and legislation of Ukraine in force;in the case of physical connection to the gas transportation system – outlined in the Code unrestricted and free access to the territory and land plot of the Operator, where the places of gas sampling and/or commercial gas metering units, under which the Service order is made, as well as acceptance and transfer of gas between the Parties.

V. ОБЛІК І ЯКІСТЬ ГАЗУ

V. GAS METERING AND GAS QUALITY

5.1. Порядок комерційного обліку природного газу (у тому числі приладового) та перевірки комерційних вузлів обліку, а також порядок приймання-передачі природного газу в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи та визначення і перевірки параметрів якості в цих точках здійснюються Сторонами відповідно до вимог Кодексу та з урахуванням цього Договору.

5.1. The procedure of commercial natural gas metering (including instrumental metering) and inspection of commercial metering units, as well as the procedure of acceptance and transfer of natural gas to the entry/exit points of the gas transportation system and definition and inspection of quality parameters in these points shall be carried out by the Parties according to the requirements of the Code and with regard to this Agreement.

5.2. Якість газу має відповідати вимогам щодо норм якості газу, фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі – ФХП), визначених у Кодексі та нормативно-правових актах і відповідних стандартах, на які Кодекс містить посилання.

5.2. The quality of gas shall correspond to the requirements concerning the gas quality norms, physical and chemical parameter and other characteristics (hereinafter - PCP) established by the Code and regulatory acts and relevant standards referenced in the Code.

5.3. За порушення вимог щодо якості газу, який подається в газотранспортну систему Оператора або передається з неї Оператором, стягується додаткова плата, визначена умовами цього Договору.

5.3. Additional fee determined by the conditions of this Agreement is levied for the consequences of violation of requirements to the quality of gas which is injected into the gas transportation system of the Operator or transferred from it by the Operator.

5.4. Окремим додатком 3 до цього Договору між Оператором та Замовником, який є оператором газорозподільної системи/прямим споживачем/ газовидобувним підприємством/виробником біогазу, інших видів газу з альтернативних джерел, визначається перелік комерційних вузлів обліку газу, встановлених на всіх фізичних точках входу/виходу до відповідного Замовника.

5.4. Separate Annex 3 to this Agreement between the Operator and the Client, who is the Operator of the gas distribution system operator/direct consumer/gas producer/biogas producer, other types of gas from alternative sources shall define the list of commercial gas metering units, installed at all physical entry/exit points to the respective Client.

5.5. На кожну фізичну точку входу/виходу до/з газотранспортної системи складається акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін, який має містити схему потоків газу через вузол обліку природного газу (далі – ВОГ), його місце розташування на схемі, межу балансової належності та за необхідності схематичне позначення іншого обладнання чи засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ).

5.5. For every physical entry/exit point to/from gas transportation system the Certificate of Delineation of Balance Sheet Attribution and Operational Responsibility of the Parties shall be draw up and it shall include a plan of gas flows through the natural gas metering facility (hereinafter – GCMS), its location on the plan, delineation of balance sheet attribution and schematic indication of other machinery or of metering equipment devices (hereinafter - MD)

VI. ПОТУЖНОСТІ І НОМІНАЦІЇ

VI. CAPACITIES AND NOMINATIONS

6.1. Оператор забезпечує наявність відповідних потужностей в точках входу до газотранспортної системи або в точках виходу з газотранспортної системи згідно з додатком 1 до цього Договору (розподіл потужності).

6.1. The Operator shall provide the availability of relevant capacities at the entry points to the gas transportation system or at the exit points from the gas transportation system according to the Annex 1 to this Agreement (capacity allocation).

6.2. Розподіл потужності здійснюється в порядку, передбаченому положеннями Кодексу.

6.2. The capacity allocation shall be carried out according to the procedure provided for by the Code.

6.3. Надання номінацій (реномінацій) для отримання транспортування здійснюється у порядку, встановленому Кодексом. Форми номінацій і реномінацій оприлюднюються Оператором на його офіційному веб-сайті.

6.3. Provision of nominations (re-nominations) to receive the transportation shall be carried out according to the procedure established by the Code. Forms of nominations and re-nominations shall be published by the Operator on its official web-site.

VII. ТАРИФИ

VII. TARIFFS

7.1. Вартість Послуг розраховується:

розподіл потужності – за тарифами, які встановлюються Регулятором;

транспортування – за тарифами, які встановлюються Регулятором;

балансування – за фактичною вартістю, яка визначається відповідно до порядку, встановленого Кодексом.7.1. The Service cost shall be calculated as follows:

capacity allocation – under the tariffs established by the Regulator;

transportation – under the tariffs established by the Regulator;

balancing – actual cost calculated according to the procedure established by the Code.7.2. Оператор розміщує інформацію про чинні тарифи та базову ціну газу на своєму офіційному веб-сайті: www.utg.ua.

7.2. The Operator shall post information about the current tariffs and gas reference price on its official web-site: www.utg.ua.

7.3. Тарифи, передбачені пунктом 7.1 цього розділу, є обов’язковими для Сторін з дати набрання чинності постановою Регулятора щодо їх встановлення. Визначена на їх основі вартість послуг застосовується Сторонами при розрахунках за послуги згідно з умовами цього Договору.

7.3. Tariffs indicated in Sub-clause 7.1 of this Agreement shall be binding on the Parties upon the date on which the resolution regarding their validity is approved by the Regulator. The cost of the Services based on it shall be applied by the Parties while making payments for the Services under the Agreement.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал