Договір роздрібної купівлі-продажу: поняття, ознаки, видиСкачати 84.16 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір84.16 Kb.
ауковий вісник Херсонського державного університету
Н
207
УДК 658.721
ДОГОВІР РОЗДРІБНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ: ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ВИДИ
Ружицька Є.О., аспірант відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук України
Статтю присвячено поняттю договору роздрібної купівлі-продажу та його ознакам, завдяки яким договір роздрібної купівлі-продажу виділяють від інших договорів купівлі-продажу. Також детально характеризуються види цього договору і методи їх класифікації.
Ключові слова договір купівлі-продажу, роздрібна купівля-продаж, покупець, підприємець, прода-
вець, споживач, ціна, товар, майно, річ, види договору, публічний договір.
Статья посвящена понятию договора розничной купли-продажи и его признакам, благодаря кото- рым договор розничной купли-продажи отделяют от других договоров купли-продажи. Также подроб- но характеризуются виды этого договора и методы их классификации.
Ключевые слова договор купли-продажи, розничная купля-продажа, покупатель, предпринима-
тель, продавец, потребитель, цена, товар, имущество, вещь, виды договора, публичный договор.
Ruzhytska Y.O. THE CONTRACT OF RETAIL PURCHASE-SALE: CONCEPTS, FEATURES AND
TYPES
Article is devoted to the concept of the contract of retail sale and it`s featured, through which the contract of retail purchase and sale are separated from other contracts of sale. Also details the types of contract and methods of their classification.
Key words: sale contract, retail sale, buyer, businessman, seller, consumer, price, goods, property, thing,
types of contracts, public contract.
Договір роздрібної купівлі-продажу є одним із найбільш розповсюджених договорів у системі цивільних правовідносин. Оскільки відповідний договір спрямований на забезпечення достатнього рівня життя кожного гро- мадянина.
Правове регулювання договору роздрібної купівлі-продажу передбачено Цивільним кодексом України, а саме главою 54 параграф) Роздрібна купівля-продаж», Законом України Про захист прав споживачів від 12.05.1991 № 1023–XII, Порядком провадження торговельної діяльності та правилами торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 15.06.2006
№ 833, Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених Наказом Міністерства економіки України від
19.04.2007 № 104, Переліком сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.1994 № 172, Переліком товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.1991 № 216 та іншими нормативно-правовими актами.
Поняття договору роздрібної купівлі-про- дажу передбачене статтею 698 Цивільного кодексу України, де зазначено, що за договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товару, зобов’язується передати покупцеві товар, що звичайно призначається для особистого, домашнього або іншого використання, не пов’язаного з підприємницькою діяльністю, а покупець зобов’язаний прийняти товарі оплатити його. Це визначення являється досить універсальним, і тому в літературі важко знайти оспорювання цьому терміну.
Таким чином, законодавство містить певні критерії, сукупність яких дозволяє відрізнити роздрібну купівлю-продаж від інших договорів купівлі-продажу, а саме ознаки продавця як сторони договору купівлі-продажу, предмета його діяльності та товару, який передається за договором. З цього слідує, що сторонами в договорі роздрібної купівлі-продажу є продавець і покупець. Щодо продавця, то ним виступає суб’єкт підприємницької діяльності, який відповідає наступним вимогам підприємець – фізична або юридична особа, зареєстрований у встановленому законом порядку підприємець, який отримав торговий патент відповідно до Закону України Про патентування деякий видів підприємницької діяльності від 23.03.1996;
– підприємець, який у випадках, передбачених законом, отримав ліцензію направо здійснення торгівлі окремими товарами згідно з Законом України Про ліцензування певних видів господарської діяльності від Покупцем за договором роздрібної купів- лі-продажу може виступати фізична особа з наявною в неї відповідною дієздатністю та юридична особа, діяльність якої незаборонена статутними документами. На нашу думку, одним із важливих елементів договору роздрібної купівлі-продажу є його сторони. Деякі автори звертають увагу на зазначений критерій відмежування зазначеного договору.

208
Серія Юридичні науки
Випуск 6-1. Том 1. 2014
Зокрема, ГА. Осетинська також вважає, що особливою характеристикою договору роздрібної купівлі-продажу є його сторони Продавцем за цим договором виступають господарюючі суб’єкти незалежно від форм власності або господарювання, на яких вони засновані, що мають як основну мету діяльності реалізацію товарів споживання. У цьому зв’язку в літературі правильно відзначається, що в договорі роздрібної купівлі-продажу реалізація товару є професійною діяльністю, що для торгового суб’єкта має постійний, систематичний характер. У свою чергу, покупцем за загальним правилом виступає громадянин, який придбає товару першу чергу для особистих потреб, хоча в цілому не можна виключити, що куплений товар, наприклад, гітара для музиканта чи набір ключів для слюсаря, буде використаний ним у професійній діяльності. Так само товари за договором роздрібної ку- півлі-продажу можуть придбавати і юридичні особи. Проте важливим є те, що товари в цьому випадку придбавають уроздріб, тобто поштучно чи в незначній кількості [1, с. 56]. Таким чином, можемо зазначити, щодо- говір роздрібної купівлі-продажу являється двостороннім. Де кожна із сторін наділена відповідними правами та обов’язками. Договір роздрібної купівлі-продажу вважається публічним договором. Це пояснюються тим, що умови для укладення договору повинні бути однаковими для всіх суб’єктів, хто виявив бажання купити певний товар. Тобто продавець немає права відмовити покупцю придбати товар з якихось певних мотивів. У свою чергу російські науковці також вважають, що договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором у всіх випадках і виступає в якості договору приєднання [2, с. З цього приводу свою позицію висвітлює Р.Б. Шишка, він зазначає, що публічним є не договір, а його властивість, зокрема договір роздрібної купівлі-продажу є публічним, а непублічною є купівля-продаж»
[3, с. Отже, пропозиція продавця укласти договір невизначеному колу осіб з демонстрацією товару на вітринах з зазначенням предмету та ціни яскраво відображає його публічність.
Наступною характерною ознакою договору роздрібної купівлі-продажу є предмет. Предметом договору роздрібної купівлі-продажу виступає товар, тобто майно, яке продавець зобов’язаний передати покупцеві.
Ю.Я. Львович вважає, що майном, що складає предмет договору роздрібної купів- лі-продажу, можуть бути речі, тобто матеріальні предмети природи в їхньому природному стані (фрукти, овочі, риба, птиця і так далі) або в переробленому працею людині виді (взуття, одяг, машини і так далі. Крім речей, предметом роздрібної купівлі-продажу можуть бути деякі майнові права – наприклад, лотерейні квитки. Оскільки договір роздрібної купівлі продажу є основним правовим інститутом, що опосередковує в суспільстві задоволення потреб громадян, предметом цього договору може бути така кількість речей, що необхідно для задоволення споживчих потреб. Речі, які складають предмет договору роздрібної купівлі-продажу, можуть бути визначені індивідуально або однорідними ознаками із зазначенням числа, ваги та іншого
[4, с. 67]. У праці А.П. Сергеєва та ЮК. Толстого зазначено, щодо числа речей відносять й гроші. Тому продаж громадянами іноземної валюти також охоплюється поняттям роздрібної купівлі-продажу, незважаючи нате, що відповідні торгові заклади називаються обмінними пунктами [5, с. Особливість цього аспекту полягає втому, що товар купують для особистого, домашнього та іншого використання. Покупець може придбати товар, який є в наявності в продавця, а також товар, який може бути створений у майбутньому. Крім того, В.І. Борисова вважає, що покупець купує не тільки товар, який звичайно призначається для певних цілей, атаку його кількість, що не перевищує нормально необхідної роздрібної купівлі-про- дажу для особистого, домашнього або іншого використання [6, с. 330]. Важливою вимогою до товарів, являється те що, вони повинні мати відповідне маркування, належний товарний вигляд, наявність відповідних документів, на товарах повинно бути зазначено строк придатності, а також заборонено реалізацію товарів строк придатності яких минув [7]. Тобто, товари, що реалізуються, повинні бути якісними і безпечними для життя і здоров’я споживачів.
Ю.А. Львович вважає, що якість товарів народного споживання має першочергове значення для максимального задоволення всез- ростаючих потреб громадян, атому умова про якість є однією з найважливіших умов договору роздрібної купівлі-продажу»
[4, с. 13]. Поряд з предметом важливою ознакою виступає ціна. Це певна грошова сума, яку покупець повинен сплатити продавцю за відповідний товар. Ціна в обов’яз- ковому порядку повинна бути зазначена в договорі. Оскільки, якщо суб’єкти договору роздрібної купівлі-продажу не дійдуть згоди щодо ціни, то договірне буде вважатися укладеним. За часів Радянського Союзу ціни на товари були фіксованими. У зв’язку з переходом до ринкової економіки процес ціноутворення дещо змінився. І тому на сьогоднішній день, наша держава не в змозі повністю контролювати цінову політику. Це питання врегульоване Законом України Про ціни та ціноутворення № 5007–VI від 21.06.2012. Де передбачено, що суб’єк- ти господарювання під час здійснення господарської діяльності використовують вільні ціни та державні регульовані ціни Вільні ціни встановлюються суб’єктами господарювання самостійно за згодою сторін на всі товари, крім тих, щодо яких здійснюється державне регулювання цін. Тобто продавці безпосередньо встановлюють ціни на товар. Можливо, в цьому є певні позитивні сторони, оскільки інколи продавці можуть встановлювати меншу ціну собівартості товару. Все це зумовлює економічну зацікавленість виробників щодо вдосконалення та розширення товару.
ауковий вісник Херсонського державного університету
Н
209
Державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб’єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку. Державні регульовані ціни встановлюються державними органами України.
Постановою Кабінету Міністрів України Про вдосконаленням порядку формування цін від 18.12.1998 № 1998 передбачено, що формування та застосування суб’єктами підприємництва вільних цінна території України здійснюється виключно в національній грошовій одиниці, а в доларовому еквіваленті ціни можуть формуватися лише в частині імпортної складової структури ціни [9]. Підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що ціна являється істотною умовою договору роздрібної купівлі-про- дажу і якщо між продавцем і покупцем не буде досягнуто домовленості щодо ціни, договірне може бути укладеним. Цивільним Кодексом України передбачено такі види договору роздрібної купівлі- продажу договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк продаж товару за зразками продаж товару з використанням автоматів договір з умовою про доставку товару покупцеві договір найму-продажу.
С.Х. Свободова у своїй праці виділяла наступні різновиди договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі договір купівлі-продажу, який укладається в роздрібних торговельних підприємствах за рахунок готівки з повною оплатою ціни товару при укладенні договору договір купівлі-продажу в кредит договір купівлі-продажу за попереднім замовленням договір купівлі продажу в посилковій торгівлі договір купівлі-продажу в сукупній і комісійній торгівлі договір купівлі-продажу на ринку
[10, с. В науковій літературі існує й інша класифікація. Наприклад, Н.Д. Хорошавіна, розглядає класифікацію безпосередньо шляхом виділення умов. Ідо такого критерію вона відносить по-перше, спосіб вручення товару за договором роздрібної купівлі-продажу. Способом вручення товару можна виділити продаж через автомат та іншим способом, який законодавцем особливо не виділяється. Незважаючи нате, що відповідний спосіб продажу товарів був достатньо відомий і в дореволюційний періодів радянські часи, норми, які регулюють відносини між продавцем і покупцем при продажі товарів зазначеним способом вперше були закріпленні в нинішньому законодавстві. На відмінну від загальних положень щодо укладення договору роздрібної купівлі продажу, договір роздрібної купівлі-продажу через автомат вважається укладеним з моменту здійснення покупцем дій, необхідних для отримання товару. Таким чином, покупцю необхідно для укладення цього договору не тільки оплатити товар, алей здійснити відповідні дії по-друге, момент укладення договору роздрібної купівлі-продажу. Моментом укладення договору роздрібної купівлі-продажу як консенсуального договору являється момент досягнення згоди щодо продажу товару по-третє, по строку оплати товару можна виокремити договір роздрібної купівлі-про- дажу з попередньою оплатою товару, з негайною оплатою таз оплатою товару в кредит або розстрочку по-четверте, за зобов’язанням доставки товару покупцю виділяють продаж з зо- бов’язанням доставити товар покупцю і без такого зобов’язання. При укладенні договору роздрібної купівлі-продажу з умовою про доставку товару покупцю продавець зобов’я- заний доставити товар в місце, яке зазначив покупець, якщо ж воно не вказане, тоді за місцем проживання фізичної особи або ж за місцем знаходження юридичної особи, який являється покупцем. Товар повинен бути доставлений в строк, який зазначений в договорі по-п’яте, за моментом переходу права власності на певний товар. Окрім звичного нам договору роздрібної купівлі-продажу, за умови якого право власності на товар переходить до покупця в момент його передачі, законодавцем врегульовано такий вид договору роздрібної купівлі-продажу, як договір найму-продажу. За цим договором, покупець набуває статусу власника лише з моменту плати його по-шосте, моментами прийняття товару за договором роздрібної купівлі-продажу являються момент укладення договору та інший визначений договором момент. Договір роздрібної купівлі-продажу може укладатися з умовою про прийняття покупцем товару у визначений договором строк, протягом якого цей товарне може бути переданий іншому покупцю. Неявка покупця за товаром у строк, передбачений договором або нездійснення ним дій, які необхідні для прийняття товару, в цей термін можуть розглядатися продавцем як відмова покупця від виконання договору по-сьоме, шляхом ознайомлення покупця з товаром можна виділити ознайомлення покупця з оригіналом товару або його зразком по-восьме, предмет договору роздрібної купівлі-продажу. Тобто шляхом групування товарів можна виділити наступні категорії) продовольчі) текстильні, трикотажні, швейні, хутрові, взуття) технічні важкі) парфумерно-косметичні;
5) легкові автомобілі, мототехніка;
6) вироби із дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння по-дев’яте, покупець як сторона за договором роздрібної купівлі-продажу. У залежності від зазначеної умови договору роздрібної купівлі-продажу можна виділити

210
Серія Юридичні науки
Випуск 6-1. Том 1. 2014
договір роздрібної купівлі-продажу з участю збоку покупця громадянина-споживача ідо- говір роздрібної купівлі-продажу з участю збоку покупця юридичної особи або приватного підприємця [11, с. Враховуючи усі види класифікації, які науковці висвітлюють в юридичній літературі, суть договору роздрібної купівлі-продажу залишається незмінною. Я вважаю, що класифікацію договору роздрібної купівлі-продажу потрібно вдосконалювати, доповнюючи її різними підвидами даного договору. Оскільки, з розвитком суспільних відносин, розвиваються нові методи укладення цивільно-правових договорів. На нашу думку, можна виділити ще один спосіб класифікації договору роздрібною купівлі продажу) за місцем продажу товару – покупець може отримати товар, який він придбає в себе вдома або ж у торговельному приміщенні) за способом отримання товару – через поштове відправлення, автомати, самообслуговування, доставка кур’єром;
3) за часом здійснення оплати товару – передплата товару, оплата при отриманні товару, розстрочка товару, придбання товару в кредит) за обов’язком доставки товару – товар, який купується з обов’язковою доставкою або без такого зобов’язання.
Висновок. Договір роздрібної купівлі-про- дажу вважається одним із найбільш поширеним договором у системі цивільно-правових відносин. Визначення цього поняття передбачено законодавством України. З цього визначення випливає, якими саме критеріями наділений відповідний договір, сукупність яких дозволяє відрізнити роздрібну купів- лю-продаж від інших договорів купівлі-прода- жу. До таких елементів можна віднести предмет договору, тобто товар, який продається, а також ціна, яка повинна бути досягнута між продавцем і покупцем. Особливою ознакою зазначеного договору є його сторони. Продавцем може виступати суб’єкт підприємницької діяльності, а покупцем може бути особа, яка придбаває товар для особистих потреб. Отже, за своєю юридичною природою цей договір є двостороннім, консенсу- альним та платним. Договір роздрібної купів- лі-продажу являється публічним договором, що дає можливість продавцю укласти відповідний договір з будь-ким, хто цього забажає, якщо це прямо непередбачено законодавством. Договір роздрібної купівлі-продажу як вид договору купівлі-продажу має свої підвиди. Класифікація договору роздрібної купів- лі-продажу досліджувалася багатьма вченими в науковій літературі, де кожен висвітлював свою позицію, щодо специфіки поділу відповідного договору на види. Окрім того, види договору роздрібної купівлі-продажу зазначено в Цивільному кодексі України.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Осетинська ГА. Захист прав споживачів проблеми розвитку законодавства України / ГА. Осетинська. – К. : НДІ приватного права і підприємництва, 2002. – с. Гражданское право : [учебник] в 3 т. – Те изд., перераб. и доп. / [Е.Ю. Валявина, И.В. Елисеев и др.] ; под ред. А.П. Сергеев, ЮК. Толстой. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. – 848 с. Шишка Р.Б. Характеристика, типи та види договорів /
Р.Б. Шишка // Правота управління. – № 3. – 2011. – 393 с. Львович Ю.Я. Правовое регулирование розничной ку- пли-продажи и охрана интересов покупателей / Я.Ю. Львович Мс. Сергеев А.П., Толстой ЮК. Гражданское право, Т /
А.П. Сергеев. – Мс. Борисова В.І. Цивільне право : підручнику т. /
[В.І. Борисова, Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін.] ; за ред.
В.І.
Борисової,
І.В.
Спасибо-Фатєєвої,
В.Л. Яроцького. – К. : Юрінком Інтер, 2004. – Т. 2. – 552 с. Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами затв. Наказом Міністерства економіки України : від 19.04.2007 № 104 // офіційний вісник України. – 2007. –
№ 86. – Ст. 3138.
8. Закон України Про ціни та ціноутворення від
21.06.2012 // Електронний ресурс. – Режим доступу : http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5007-17.
9. Постанова Кабінету Міністрів України Про вдосконалення порядку формування цін № 1998 від 18.12.1998 Електронний ресурс. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/1998-98-%D0%BF.
10. Свободова С.Х. Договор купли-продажи в советской розничной торговле : автореф. дис. …канд. юрид. наук /
С.Х. Свободова. – Мс. Хорошавина НЮ. Правовое регулирование договор- ных отношений розничной купли-продажи : дис. …канд. юрид. наук. : 12.00.03 / НЮ. Хорошавина; Казанский госуд. универ. им. ВИ. Ульянова-Ленина. – Казань, 2007. – 225 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал