Договір № поточного рахунку фізичної особи м. Київ 201 р. Публічне акціонерне товариство «банк фамільний»Скачати 126.28 Kb.
Дата конвертації15.06.2017
Розмір126.28 Kb.
Договір № ______

поточного рахунку фізичної особи

м. Київ «_____» ________________ 201__ р.Публічне акціонерне товариство «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» (далі – Банк), в особі Керуючого Київським відділенням Публічного акціонерного товариства «БАНК ФАМІЛЬНИЙ» Форштат Тетяни Валеріївни, що діє на підставі Довіреності, зареєстрованої приватним нотаріусом ________________________________ у реєстрі за № ____________ від ___.___.20___ р, з однієї сторони, та

_____________________________________________________________ (далі - Клієнт), з другої сторони,

у цьому Договорі Банк і Клієнт разом іменуються Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали цей Договір про наступне:
 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Для здійснення безготівкових розрахунків, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, Банк відкриває Клієнту поточний рахунок у __________________________(валюта рахунку) № 2620 ________________ (далі – Рахунок) відповідно до вимог чинного законодавства України і нормативно-правових актів Національного Банку України та на підставі Заяви на відкриття Рахунку.

  2. Клієнт оплачує послуги Банку відповідно до тарифів Банку на розрахунково-касове обслуговування, які є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток № 1). Банк сплачує за користування коштами, що перебувають на рахунку Клієнта, відсотки в розмірі, передбаченому Тарифами Банку (Додаток 1).

  3. Банк відкриває Клієнту рахунок упродовж ____ днів після одержання від нього належним чином оформлених документів, необхідних для відкриття рахунку та підписання Договору.
 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

  1. Банк має право:

   1. Відмовити Клієнту в здійсненні розрахункових операцій за рахунком при наявності фактів, що свідчать про порушення Клієнтом норм чинного законодавства України або про оформлення Клієнтом розрахункових документів з порушенням за формою або змістом чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.

   2. Відмовити Клієнту у видачі готівкових коштів у випадку ненадання їм попередньої заявки за один банківський день до видачі коштів.

   3. Здійснювати списання коштів з Рахунку за розпорядженням Клієнта, а також без розпорядження у випадках:

 1. якщо, кошти, які не належать Клієнту, були помилково зараховані Банком на Рахунок - у сумі помилково зарахованих коштів;

 2. якщо в Клієнта перед Банком виникла прострочена заборгованість за діючим кредитом - у сумі дійсного права вимоги Банку до Клієнта;

 3. в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

   1. Відмовити в здійсненні фінансової операції у випадку:

 • ненадання документів або інформації для перевірки їх відповідності чинному законодавству України;

 • встановлення, що ця фінансова операція містить такі ознаки, які відповідно до законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення підлягають фінансовому моніторингу.

   1. Одержувати від Клієнта плату за послуги, що надаються відповідно до встановлених Тарифів Банку (Додаток № 1).

   2. Змінити Тарифи за послуги по розрахунково-касовому обслуговуванню. Про введення нових тарифів Банк заздалегідь повідомляє Клієнта шляхом розміщення інформації про нові тарифи та дату їх введення в дію на офіційному сайті Банку.

   3. Якщо до моменту здійснення першої розрахункової операції відповідно до нових тарифів Клієнт письмово не повідомить Банк про свою незгоду з новими тарифами, вважається, що таке неповідомлення є згодою Клієнта з новими тарифами.

   4. Витребувати інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для ідентифікації, верифікації, вивчення Клієнта, уточнення інформації про Клієнта, а також для виконання Банком інших вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

   5. Відмовитися від відкриття Рахунку (у тому числі шляхом розірвання Договору) або проведення фінансової операції у разі ненадання Клієнтом необхідних для його вивчення документів чи відомостей.

   6. Зупинити нарахування відсотків за користування залишками на Поточному рахунку у випадку отримання офіційних відомостей про смерть Клієнта.
  1. Клієнт має право:

   1. Здійснювати розрахунки із застосуванням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, акредитивів, рахункових чеків, а також розрахунки по інкасо та інші розрахунки, передбачені законодавством, банківськими правилами та звичаями ділового обороту.

   2. Розпоряджатися коштами на Рахунку за власним розсудом, за винятком випадків списання коштів, передбачених цим Договором, а також чинним законодавством України.

   3. Відкликати розрахунковий документ у будь-який момент до списання суми платежу з рахунку Клієнта. Розрахунковий документ може бути відкликаний тільки в повній сумі.

   4. Одержувати виписку з Рахунку.
  1. Банк зобов'язується:

   1. Здійснювати за дорученням Клієнта операції, передбачені чинним законодавством, нормативними актами Національного банку України та встановленими відповідно до них банківськими правилами.

   2. Приймати до виконання розрахункові документи Клієнта та вчасно здійснювати розрахункові операції відповідно до діючого законодавства України протягом операційного часу: з 9 годину. 00 хв. до 17 годин. 00 хв.

   3. Забезпечити своєчасне зарахування коштів на Рахунок. Кошти, що надійшли на Рахунок протягом операційного часу, зараховуються в той же день. Кошти, що надійшли після операційного часу, зараховуються не пізніше наступного операційного дня.

   4. Видавати на вимогу Клієнта виписки по його Рахунку, які формуються на підставі проведених Банком розрахункових документів Клієнта, у вигляді перерахування дебетових і кредитових оборотів по кожному виконаному документу, із зазначенням вхідного та вихідного залишків на рахунку Клієнта за відповідний період.

   5. Не розголошувати інформацію про Клієнта, його Рахунок і проведені за ним операції, що стала відома Банку у зв'язку з укладанням цього Договору, і містить банківську таємницю, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, а також, за згодою Клієнта згідно п. 5.6 Договору, - для проведення перевірок діяльності Банку з боку аудиторських організацій, або уповноважених державних органів, на запити рейтингових агенцій відповідно до укладених з ними договорів.
  1. Клієнт зобов'язується:

   1. Виконувати вимоги чинного законодавства України при здійсненні розрахунково-касових операцій. Не здійснювати за Рахунком операції, пов'язані з підприємницькою діяльністю.

   2. Забезпечити повернення помилково зарахованих Банком на Рахунок коштів протягом 3-х банківських днів від дня одержання виписки або повідомлення Банку (у випадку відсутності коштів на рахунку та неможливості їх списання Банком відповідно до умов цього Договору).

   3. Оплачувати послуги Банку по здійсненню операцій відповідно до діючих тарифів у момент здійснення операції.

   4. Надавати на вимогу Банку інформацію, необхідну для перевірки відповідності проведених по рахунку операцій нормам законодавства, у тому числі, документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації Клієнта, аналізу фінансових операцій, з метою виконання вимог чинного законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

   5. Протягом 14 календарних днів письмово інформувати Банк про зміну своєї адреси та/або номера контактного телефону. У випадку зміни прізвища, ім'я або по батькові, втрати або заміни документа, що засвідчує його особу, Клієнт зобов'язується у зазначений строк надати Банку новий документ, що засвідчує особу, для переоформлення документів по Рахунку.

   6. Ознайомитись під підпис з інформацією, зазначеною у Додатку № 2.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

  1. За несвоєчасне (пізніше наступного дня після одержання документа) або неправильне списання з вини Банку суми з рахунку Клієнта та за несвоєчасне або помилкове зарахування суми, що належить Клієнту, Банк виплачує Клієнту пеню в розмірі 0,1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочення.

  2. За порушення умов п. 2.4.2 цього Договору Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі 0,1% від утримуваної Клієнтом помилково зарахованої суми за кожний день прострочення.
 1. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

  1. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами та діє протягом року. У випадку якщо жодна із Сторін не повідомила іншу Сторону про намір його припинення до моменту закінчення дії договору, Договір вважається продовженим на невизначений строк на тих же умовах.

  2. Будь-яка Сторона має право звернутися до іншої сторони з вимогою про дострокове припинення дії цього Договору, попередивши іншу Сторону не менш ніж за тиждень до пропонованої дати припинення.

  3. Підставою для дострокового припинення дії Договору є:

 • незгода Клієнта з новими тарифами Банку (п. 2.1.7 Договору);

 • закриття Рахунку Клієнта:

   1. на підставі заяви Клієнта;

   2. у разі відсутності операцій за Рахунком протягом одного року та відсутності залишку на ньому;

   3. у разі відсутності операцій за Рахунком протягом понад три роки, навіть за наявності залишків на Рахунку;

   4. порушення Клієнтом будь-яких зобов’язань та умов Договору, які перешкоджають або роблять неможливим виконання Банком своїх зобов’язань за цим Договором;

   5. у разі смерті Клієнта – за зверненням спадкоємця;

   6. на підставі рішення уповноваженого органа про оголошення фізичної особи померлою або визнання її відсутньою безвісті;

   7. за іншими підставами, передбаченим чинним законодавством.

  1. Після закриття Рахунку залишок грошових коштів може бути виданий готівкою або перерахований Банком на інший, визначений Клієнтом рахунок. У випадку закриття Рахунку згідно з п. 4.3.3 залишок грошових коштів перераховується на балансовий рахунок 2903 «Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками».
 1. ІНШІ УМОВИ

  1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони зроблені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

  2. Цій Договір складений у двох екземплярах, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

  3. Всі спори щодо виконання умов Договору вирішуються шляхом переговорів.

  4. При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, суперечки за цим Договором розглядаються в суді за місцезнаходженням Банку.

  5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору при настанні форс-мажорних обставин, передбачених банківською та міжнародною практикою.

  6. Підписанням цього Договору Клієнт підтверджує одержання одного екземпляра договору та Тарифів Банку (Додаток 1), а також надає свою згоду на розкриття банківської таємниці у випадках, передбачених п. 2.1.9 Договору.

Додатки: 1. Тарифи Банку.

 2. Умови забезпечення відшкодування коштів Фондом гарантування внесків фізичних осіб.
 1. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН
БАНК

ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»


КЛІЄНТ


Україна, 03039,

м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а

Код ЄДРПОУ 20042839

Код банку (МФО) 334840 к/р 32008113401026

в НБУ (Код банку (МФО) 300001)

Тел. 044 257 20 14


Київське відділення ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а


_________________________ Т. В. Форштат


Додаток №1Тарифи Банку

Тарифи розміщені на сайті Банку та видаються безпосередньо перед підписанням договору.
БАНК

ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»


КЛІЄНТ


Україна, 03039,

м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а

Код ЄДРПОУ 20042839

Код банку (МФО) 334840 к/р 32008113401026

в НБУ (Код банку (МФО) 300001)

Тел. 044 257 20 14


Київське відділення ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а


_________________________ Т. В. ФорштатДодаток № 2
Умови забезпечення відшкодування коштів Фондом гарантування вкладів фізичних осіб


   1. Умови забезпечення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонд) відшкодування вкладу визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і нормативними актами Фонду.
   1. Умови, при яких Фонд не відшкодовує кошти, визначені частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» і розміщені на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за посиланням http://www.fg.gov.ua.
   1. Інформація щодо суми граничного розміру відшкодування розміщена на офіційній сторінці Фонду в мережі Інтернет за посиланням http://www.fg.gov.ua.
   1. Нарахування відсотків за Договором припиняється в останній день перед початком процедури виведення Фондом банку з ринку (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , - в день прийняття рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку).
   1. Відшкодування коштів в іноземній валюті відбувається в гривні після перерахунку суми таких коштів за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на день початку процедури виведення банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації відповідно до статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб » (в разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України« Про банки і банківську діяльність », - за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, встановленим Національним банком України в день початку ліквідації банку).
   1. Зазначені в цьому Додатку умови гарантування Фондом відшкодування вкладу визначаються відповідно до положень законодавства України, що діють на момент укладання цього Договору. У разі зміни відповідних положень, застосуванню підлягають умови забезпечення Фондом відшкодування вкладу, визначені з урахуванням таких змін.   1. Цим Вкладник підтверджує, що він ознайомлений з довідкою про систему гарантування вкладів фізичних осіб.

Ознайомлений:


_________________________ (підпис) ПІБ

______________________ (дата)
БАНК

ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»


КЛІЄНТ


Україна, 03039,

м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а

Код ЄДРПОУ 20042839

Код банку (МФО) 334840 к/р 32008113401026

в НБУ (Код банку (МФО) 300001)

Тел. 044 257 20 14


Київське відділення ПАТ «БАНК ФАМІЛЬНИЙ»

03039, м. Київ, пр-т Голосіївський, 26а


_________________________ Т. В. Форштат


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал