До Порядку проведення конкурсуСкачати 62.57 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.07.2017
Розмір62.57 Kb.

Додаток до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців Головного управління статистики у
Дніпропетровській області
(пункт 5.3 розділу 5)
Перелік
питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень Головного управління статистики у
Дніпропетровській області

I. Питання на перевірку знання Закону України "Про державну
статистику" та Положення про Головне управління статистики у
Дніпропетровській області

1. Суб’єкти дії Закону України "Про державну статистику".
2. Поняття статистичної інформації.
3. Джерела статистичної інформації.
4. Статистичні спостереження.
5. Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.
6. Органи державної статистики.
7. Основні завдання органів державної статистики.
8. Основні права органів державної статистики.
9. Основні обов’язки органів державної статистики.
10. Гарантії органів державної статистики щодо забезпечення конфіденційності статистичної інформації.
11. Право власності на статистичну інформацію.
12. Порядок та умови доступу до статистичної інформації.
13. Статус Головного управління статистики у Дніпропетровській області.
14. Повноваження начальника Головного управління статистики у
Дніпропетровській області.
15. Колегія Головного управління статистики у Дніпропетровській області.
II. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки
функціональних повноважень структурних та відокремлених підрозділів
Головного управління статистики у Дніпропетровській області

1. Визначення валового регіонального продукту (ВРП).
2. Основні показники короткострокової статистики промисловості.
3. Основні класифікатори (номенклатури), які використовуються в статистиці промисловості.
4. Визначення показника "реалізована промислова продукція".

5. Визначення показника "індекс промислової продукції".
6. Будівництво як вид економічної діяльності.
7. Система державних статистичних спостережень з будівництва.
8. Визначення показника "капітальні інвестиції"; капітальні інвестиції за видами активів.
9. Визначення показника "основні засоби".
10. Види здійснення іноземних інвестицій.
11. Визначення
іноземних інвестицій та підприємства з іноземними
інвестиціями.
12. Поняття суб’єкта господарювання та типи суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства України.
13. Критерії визначення суб’єктів господарювання за їх розмірами відповідно до чинного законодавства України.
14. Поняття економічної діяльності.
15. Поняття основного, другорядних і допоміжних видів економічної діяльності підприємства.
16. Визначення та мета структурного обстеження підприємств.
17. Основні показники структурної статистики.
18. Основні критерії якості статистичної інформації.
19. Мета проведення державного статистичного спостереження "Активи, власний капітал, зобов’язання і фінансові результати підприємств".
20. Склад фінансової звітності та терміни її подання підприємствами на адресу органів державної статистики.
21. Основні фінансові показники діяльності підприємств.
22. Показники, що характеризують діяльність підприємств сфери послуг.
23. Види економічної діяльності, що віднесені до сфери нефінансових послуг.
24. Основні показники, що характеризують діяльність підприємства з перевезення пасажирів та вантажів.
25. Види послуг зв’язку. Визначення понять оператора і провайдера телекомунікацій.
26. Науковий потенціал України та його визначення. Склад наукового потенціалу України.
27. Поняття "інновація", типи інновацій.
28. Освітні рівні, визначені Законом України "Про освіту". Рівні та ступені вищої освіти, визначені Законом України "Про вищу освіту".
29. Основні показники, що характеризують стан охорони здоров’я та захворюваності населення.
30. Основні показники, що характеризують житлові умови населення.
31. Державні соціальні програми, що діють в Україні. Види соціальних допомог, категорії населення, які потребують соціального захисту.
32. Основні форми та види державних статистичних спостережень у галузі сільського господарства.
33. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва.
34. Показники врожаю та урожайності сільськогосподарських культур.
35. Показники виробництва тваринницької продукції.

36. Склад основних виробників сільськогосподарської продукції. Поняття сільськогосподарського підприємства.
37. Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств.
38. Розрахунок індексу цін виробників сільськогосподарської продукції.
39. Взаємозв’язок між ланцюговими та базисним індексами.
40. Завдання статистики навколишнього природного середовища.
41. Форми державних статистичних спостережень зі статистики природних ресурсів та охорони довкілля.
42. Визначення поняття "домогосподарство" відповідно до Закону України "Про Всеукраїнський перепис населення".
43. Нормативно-правові акти, відповідно до яких проводиться державне вибіркове обстеження умов життя домогосподарств.
44. Основні показники та критерії, які застосовуються для оцінки бідності в
Україні.
45. Основні види споживчих витрат
(відповідно до
Класифікації
індивідуального споживання за цілями).
46. Визначення основних показників, які використовуються для характеристики диференціації рівня життя населення.
47. Визначення понять: вибіркове обстеження, генеральна сукупність, вибіркова сукупність, вибірка багатоступенева, одиниця спостереження, ротація одиниць спостереження.
48. Визначення статистичної конфіденційності та основні напрями її забезпечення.
49. Загальна схема формування вибіркових сукупностей для проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств).
50. Мета й періодичність проведення актуалізації списків адрес домогосподарств для формування вибіркових сукупностей респондентів, стислий опис цієї процедури.
51. Види контролю якості роботи фахівця з інтерв'ювання, мета та особливості здійснення кожного з видів контролю.
52. Визначення обсягу роздрібного товарообороту.
53. Поняття "оптова торгівля".
54. Типи об'єктів торгової мережі.
55. Поняття "експорт товарів".
56. Поняття "імпорт товарів".
57. Джерела формування даних статистики зовнішньої торгівлі.
58. Експорт послуг та імпорт послуг.
59. Паливно-енергетичні ресурси.
60. Визначення поняття енергетичного балансу.
61. Структура споживання палива.
62. Основні показники, що характеризують ринок праці.
63. Основні джерела інформації щодо статистики ринку праці.
64. Визначення зареєстрованих безробітних та безробітних (за методологією
МОП).

65. Нормативно-правові акти, що регламентують питання зайнятості та безробіття населення.
66. Основні напрями використання показників зайнятості та безробіття.
67. Основні нормативно-правові акти, якими регулюються трудові відносини в
Україні.
68. Статистичні класифікації, що використовуються в статистиці оплати праці.
69. Номінальна та реальна заробітна плата, їх економічна сутність, рівень і тенденції на теперішній час.
70. Визначення коефіцієнта прийому та вибуття працівників та обороту кадрів.
71. Напрями використання статистичної інформації про середній рівень заробітної плати.
72. Мета та підстави для проведення перепису населення. Суб’єкти перепису.
73. Методи перепису населення.
74. Основні права та обов’язки респондентів та тимчасового переписного персоналу, інших працівників, залучених до виконання робіт з перепису населення.
75. Категорії населення, які підлягають розрахунку, їх визначення.
76. Джерела інформації для проведення розрахунків (оцінок) чисельності та складу населення за статтю та віком.
77. Міжнародна статистична класифікація, відповідно до якої розробляються причини смерті населення. Мета і використання класифікації.
78. Територіальний устрій України та поняття "регіон".
79. Поняття "регіональна статистика", інформаційні джерела регіональної статистики.
80. Основні завдання регіональної статистики.
81. Порядок вирішення питань щодо утворення та ліквідації областей, районів, міст, районів у містах і сільських рад, установлення та зміни їх меж.
82. Визначення індексу споживчих цін.
83. Використання індексу споживчих цін.
84. Визначення базового індексу споживчих цін.
85. Визначення індексу цін виробників промислової продукції.
86. Визначення ціни виробника.
87. Використання індексу цін виробників промислової продукції.
88. Визначення індексу цін на будівельно-монтажні роботи.
89. Визначення індексу цін на житло.
90. Основні напрями державної інформаційної політики.
91. Інформація з обмеженим доступом.
92. Призначення електронного цифрового підпису.
93. Визначення електронного документа та електронного цифрового підпису.
94. Оригінал електронного документа.
95. Електронний документообіг.
96. Умови обробки інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі.
97. Інформація, яка підлягає захисту в інформаційно-телекомунікаційній системі.

98. Обов’язки підрозділу інформаційних технологій та працівників органів виконавчої влади щодо використання комп’ютерних програм.
99. Норми Закону України "Про державну статистику" з питань відносин органів державної статистики з органами, що здійснюють діяльність, пов’язану
із збиранням та використанням адміністративних даних.
100. Поняття "статистичне спостереження", види статистичних спостережень.
101. Поняття статистичної інформації.
102. Джерела статистичної інформації.
103. Поняття "респондент" та "користувач".
104. Планування діяльності органів державної статистики, види планів та періодичність їх розробки.
105. Види статистичного спостереження.
106. Звітно-статистична документація, її види.
107. Нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні відносини в Україні.
108. Класифікація видатків та кредитування бюджету. Головні принципи формування бюджетних програм.
109. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ.
110. Складові частини бюджету. Визначення термінів: бюджет, бюджетний процес, бюджетна програма, бюджетний запит, бюджетні кошти.
111. Нормативно-правові акти, що регулюють питання надання органами державної статистики послуг на платній основі.
112. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрями використання.
113. Організаційні засади оплати праці працівників органів виконавчої влади.
114. Порядок затвердження штатних розписів бюджетних установ.
115. Сфера застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель".
116. Істотні умови договору про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти.
117. Трудовий договір, його строки, необхідні для його укладання документи.
118. Підстави припинення трудового договору.
119. Стягнення за порушення трудової дисципліни, строк та порядок застосування дисциплінарних стягнень.
120. Види відпусток, порядок їх надання.
121. Періодичність та види підвищення кваліфікації державних службовців.
122. Система органів виконавчої влади України.
123. Перелік реквізитів документів.
124. Вимоги до оформлення службових листів.
125. Форми та методи здійснення контролю.
126. Терміни виконання депутатських звернень і запитів, пропозицій, заяв, скарг громадян і запитів на публічну інформацію.
127. Вимоги до складання номенклатури справ.
128. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
129. Організація та ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

130. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку.
131. Здійснення реєстрації, обліку та виконання фінансових зобов`язань розпорядниками бюджетних коштів.
132. Облік касових і банківських операцій та відображення їх у регістрах бухгалтерського обліку.
133. Облік розрахунків з дебіторами, кредиторами та підзвітними особами.
134. Облік основних засобів, інших необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів у бюджетних установах.
135. Порядок подання зведеної квартальної та річної фінансової та бюджетної звітності.
136. Порядок нарахування заробітної плати, здійснення розрахунків середньомісячної заробітної плати.
137. Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку.
138. Правовстановлюючі документи щодо порядку володіння та користування державним майном.
139. Державні санітарні правила і гігієнічні вимоги до організації роботи в службових приміщеннях.
140. Експлуатація й обслуговування джерел теплопостачання.
141. Функції відповідального за справний стан і безпечну й економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж.
142. Загальні вимоги обліку електроенергії.
143. Група допуску, яку повинен мати спеціаліст з обслуговування електроустаткування напругою до 1000 вольт.
144. Допустимий тиск водопровідних труб.
145. Контрольні строки перевірки дієздатності манометрів, термометрів, тепло- та електролічильників.
146. Види інструктажів із техніки безпеки.
147. Випадки підвищення норм витрат палива на автомобіль.
148. Основні завдання та функції юридичної служби органу виконавчої влади.
149. Розгляд справ про адміністративні правопорушення органами державної статистики.
150. Досудове та судове врегулювання спорів.
151. Основні завдання режимно-секретних органів.
152. Права режимно-секретних органів.
153. Допуск громадян до державної таємниці.
154. Доступ громадян до державної таємниці.
155. Дозвільний порядок провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, та режим секретності.
Начальник відділу кадрово-документального забезпечення Л.І.Іванова


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал