Дмитро наливайко очима заходу: Рецепція України в Західній Європі XI-XVIII стСторінка42/43
Дата конвертації02.12.2016
Розмір7.38 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

633. Мыцык Ю. А. Немецкие "летучие листки" об освободительной войне украинского народа 1648-1654 гг. // Вопросы германской истории. — Днепропетровск, 1981.

634. Мыцык Ю. А. О двух немецких "летучих листках" XVII в. // Вопросы германской истории. Анализ источников и их использование. — Днепропетровск, 1984.

635. Мыцык Ю. А. Сведения Л. Мюллера как источник по истории освободительной борьбы украинского народа во второй половине XVI в. // Вопросы рабочего и национально-освободительного движения. — Днепропетровск, 1975. — Вып. 2.

636. Мякотин В. А. Очерки социальной истории Украины в XVII-XVin вв. — Прага, 1924. — Т. 1.

637. Назарко І. Трагічна доля княжни Євпраксії Всеволодівни (1071-1109) // Український історик. — 1971. — № 1-2.

638. Наливайко Д. С. Західноєвропейські автори кінця XVI — початку XVII ст. про роль українських козаків у боротьбі з турецькою агресією // УІЖ. — 1968. — № 5, 6.

639. Наливайко Д. С. Західноєвропейські історико-літературні джерела про визвольну війну українського народу 1648-1654 pp. // УІЖ. — 1969. — № 8-12; 1970. — № 1.

640. Наливайко Д. С. Искусство: направления, течения, стили. — К., 1981.

641. Наливайко Д. С. Козацька християнська республіка. Запорозька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. — К., 1992

.642. Наливайко Д. С. Рецепція України в Західній Європі XVI-XVIII ст. — Сучасність. — 1993. — № 2.

643. Наливайко Д. С. Спільність і своєрідність. Українська література в контексті європейського літературного процесу. — К., 1988.

644. Наливайко Д. С. Україна в західноєвропейських історико-літературних пам'ятках доби Відродження // Слов'янське літературознавство і фольклористика. — К., 1968-1970. — Вил. 4, 5, 6.

645. Наливайко Д. С. Україна другої половини XVII ст. в західноєвропейських історико-літературних пам'ятках// УІЖ. — 1972. — № 1-3.

646. Наливайко Д. С. Україна у французькій літературі XVII ст. // РЛ. — 1969. — № 4.

647. Насонов А. Н. "Русская земля" и образование территории древнерусского государства. — М., 1951.

648. Науковий збірник, присвячений проф. Михайлу Грушевському. — Львів, 1906.

649. Небелюк М. Мазепа в оцінці Вольтера // Український історик. — 1987. — №1-4.

650. Нудьга Г. А. Дума в писаних джерелах XVII ст. // Жовтень. — 1970. — NM.

651. Нудьга Г. А. На літературних шляхах (Дослідження, пошуки, знахідки). — К., 1990.

652. Нудьга Г. А. Слово і пісня. — К., 1985.

653. Нудьга Г. А. Українська дума і пісня в Італії // Жовтень. — 1969. — № 1.

654. Оглоблин Н. Письмо архиепископа Брунона к германскому императору Генриху II // Киевские университетские известия. — 1878. -№ 8.

655. Оглоблин О. Берлінська місія Капніста 1791 р.; історіографія і методологія питання // Український історик. — 1974. — № 1-3.

656. Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба // ЗНТШ. — 1960. — Т. 170.

657. Олексіїв М. П. Українські козаки, як їх змальовує французький поет XVII ст. // Ювілейний збірник на пошану Д. І. Багалія. — К., 1927.

658. Олянчин Д. До хронології Олафа Трігтвісона у зв'язку з його загадковим перебуванням при дворі Володимира Великого// Український історик. — 1988. — № 1-4.

659. Олянчин Д. Українсько-бранденбурзькі політичні зносини в 1648-1657 pp. // ЗНТШ. — 1931. — Т. 151.

660. Пахльовська О. Є. — Я. Італійсько-українські літературні зв'язки в історичному розвитку. — К., 1989.

661. Пашуто В. Т. Внешняя политика древней Руси. — М., 1985.

662. Пашуто В. Т. Очерки по истории Галицко-Волынской Руси. — М., 1950.

663. Первольф И. Славяне, их взаимные отношения и связи. — Варшава, 1886-1898. — Зт.

664. Пирлинг П. Альберто Вимина. Сношения Венеции с Украиной и Москвой 1650-1663 гг. // Русская старина. — 1902. — Т. 109. — № 33.

665. Пичета В. И. Белоруссия и Литва XV-XVII вв. — М., 1961.

666. Платонов С. Ф. Москва и Запад в XV-XVII вв. — Л., 1925.

667. Плохий С. Ватикано-польские отношения 1648-1654 гг. // Вопросы новой и новейшей истории. — Днепропетровск, 1987. — Вып. 33.

668. Плохий С. Н. К вопросу об исторических взглядах И. Пастория // Вопросы германской истории. — Днепропетровск, 1980.

669. Плохий С. Н. Малоизвестные документы Богдана Хмельницкого на страницах "Истории Польши" И. Пастория // Формирование и развитие исторических связей и сотрудничества братских социалистических стран. — Львов, 1983.

670. Плохий С. Н. Освободительная война украинского народа 1648-1654 гг. в латиноязычной историографии середины XVII века. -Днепропетровск, 1983.

671. Полонська-Василенко Н. Історія України. — Мюнхен, 1976. — Тт. 1-2.

672. Потин Д. М. Древняя Русь и европейские государства в X-XIII веках. — Л., 1968.

673. Предтеченский А. В. Полтавский бой в освещении современников-иностранцев // Ученые записки ЛГПИ им. Покровского. — Л., 1940. — Т. 5. — Вып. 1.

674. Приселков М. Д. Образование Великорусского государства. Очерки по истории XIII-XV ст. — Петроград, 1918.

675. Пріцак О. Походження Русі// Хроніка-2000. Наш край. — 1992-1997. — Вил. 1-12.

676. Проблеми історіографії та джерелознавства історії України. Міжвузівський збірник наукових праць. — Дніпропетровськ, 1990.

677. Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века. — M. — Л., 1961.

678. Пыпин А. Н., Спасович С. Д. История славянских литератур. — СПб, 1879. — 2 т.

679. Раков О. П., Ткаченко Н. Г. Русские известия Титмара Мерзен-бургского // Вестник МГУ. — Серия 10. — 1986. — № 1.

680. Рамм Б. Я. Папство и Русь в X-XV веках. — М., 1959.

681. Реизов Б. Г. Французская романтическая историография (1815-1830). — Л., 1956.

682. Робинсон А. Н. Литература древней Руси в литературном процессе средневековья XI-XIII вв. — М., 1980.

683. Робинсон А. Н. Литература Киевской Руси среди европейских литератур (типология, оригинальность, метод) // Славянские литературы. VI международный съезд славистов. — М., 1968.

684. Рогов А. И. Русско-польские литературные связи в эпоху Возрождения. — М., 1966.

685. Рождественский С. Известия о России в историческом сборнике "Theatrum Europeum" // ЖМНП. — 1891. — Май.

686. Розанов С. П. Евпраксия-Адельгейда Всеволодовна (1070-1109) // Известия наук СССР. — 1921. — Серия 7. — № 8.

687. Роль и значение литературы XVIII века в истории русской культуры. — М. — Л., 1966.688. Ротштейн Э. Даниель Дефо и Северная война// Вопросы истории. — 1967. — № 7.

689. Рукописное наследие В. С. Шишмарева в Архиве Академии наук СССР. Описания и публикации. — М. — Л., 1965.

690. Рыбаков Б. А. Поляне и северяне (К вопросу о размещении летописных племен на среднем Днепре) // Советская археология. Сборник статей. — М. — Л., 1947.

691. Рыдзевская Е. А. Древня Русь и Скандинавия в IX-XIV вв. (Материалы и исследования). — Л., 1978.

692. Рыдзевская Е. А. Легенда о князе Владимире в саге об Олафе Трюггвасоне // ТОДРЛ. — Л., 1935. — Т. 2.

693. Рыдзевская Е. А. Ярослав Мудрый в древнесеверной литературе // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях истории материальной культуры. — М. — Л., 1940. — Т. 7.

694. Савич А. Нариси з історії культурних рухів на Вкраїні та Білорусі в XVI-XVIH в. — К., 1928.

695. Савченко Ф. Козаччина у французькому письменстві та козако-фільство Меріме // Україна. — 1925. — Кн. 5.

696. Санктис Ф. де. История итальянской литературы. — М., 1963. — 2 т.

697. Свердлов М. Б. Відомості про Київ у хроніці Тітмара Мерзе-бурзького // УІЖ. — 1971. — № 8.

698. Свердлов М. Известия о русско-скандинавских связях в хронике Адама Бременского // Скандинавский сборник, 12. — Таллинн, 1967.

699. Свердлов М. Б. Политические отношения Руси и Германии X -первой половины Xl в. // Проблемы истории международных отношений. - Л., 1982.

700. Свердлов М. Б. Сведения скандинавов о географии Восточной Европы в IX-XI вв. // История географических знаний и открытий на севере Европы. — Л., 1973.

701. Свердлов М. Б. Скандинавы на Руси в XI в.// Скандинавский сборник, 19. — Таллинн, 1974.

702. Сергійчук В. І. Іменем війська запорозького. Українське козацтво в міжнародних відносинах XVI — середини XVII ст. — К., 1991.

703. Синицкий Л. Путешествие в Малороссию акад. Гильденштедта и кн. Долгорукого // КС. — 1893. — Т. 2.

704. Славянские культуры в эпоху формирования и развития славянских наций XVIII-XIX вв. — М., 1987.

705. Славянские литературы в процессе становления и развития. От древности до середины XIX в. — М., 1987.

706. Смолій В. Феномен українського козацтва в загальноісторич-ному контексті // УІЖ. — 1991. — N8 5.

707. Смолій В. А., Степанков В. С. Богдан Хмельницький. — К., 1993.

708. Смолій В., Степанков В. У пошуках нової концепції Визвольної війни українського народу у XVII ст. — К., 1992.

709. Собестианский И. M. Учения о национальных особенностях характера и юридического быта древних славян. — Харьков, 1892.

710. Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси XVI-XVII веков. — СПб, 1909.

711. Сравнительное изучение литературы. Сборник статей к 80-летию акад. М. П. Алексеева. — Л., 1976.

712. Сравнительное изучение славянских литератур. — М., 1973.

713. Сумцов М. Ф. Станислав Ориховский // КС. — 1888. - Т. 23.

714. Таубе М. фон. Международный конгресс на Волыни в XV веке // Русский вестник. — 1898. — № 5.

715. Терлецький О. Історія української держави. — Львів, 1924. — T. 2.

716. Тиандер К. Поездки скандинавов в Белое море. — СПб, 1906.

717. Титов Ф. Стара вища освіта в Київській Україні XVI — початку XIX ст. — К., 1924.

718. Тихомиров M. H. Исторические связи России со славянскими странами и Византией. — М., 1970.

719. Тихомиров M. H. Происхождение названий "Русь" и "Русская земля" // Советская этнография. Сборник статей. — М. — Л 1947.

720. Толочко О. "Русь" очима "України": в пошуках самоідентичності та континуїтету // Сучасність. — 1994. — № 1.

721. Толочко П. П. Київська Русь. — К., 1997.

722. Томашівський С. Мазепа й австрійська політика // ЗНТШ. — 1909. — Т. 92.

723. Томашівський С. Предтеча Ісидора, Петро Акерович, незнаний митрополіт руський // ЗЧСВВ. — Жовква, 1928. — Т. 2. — Вил. 3-4.

724. Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали других всеукраїнських історичних читань). -Черкаси, 1992.

725. Українська література в загальнослов'янському і світовому літературному контексті. — К., 1987-1988. — Тт. 1-3.

726. Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. — К., 1993.

727. Українське козацтво: сучасний стан та перспективи дослідження // УІЖ. — 1990. — № 12.

728. Уманець Ф. Гетьман Мазепа. — СПб, 1892.

729. Феденко П. З дипломатичної діяльності Данила Грека // ПУШ. — Т. 1.

730. Феденко П. Політичні плани Я. А. Коменського і Україна. — Прага, 1932.

731. Федорук Я. Зовнішньополітична діяльність Богдана Хмельницького і формування його політичної програми (1648 — серпень 1649). — Львів, 1993.

732. Флоренский А. В. Чехи и восточные славяне. Очерки по истории чешско-русских отношений X-XVIII вв. — Прага, 1935. — Т. 1. — Прага, 1947. — Т. 2.

733. Фортинский Ф. Я. Титмар Мерзебургский и его хроника. — К., 1872.

734. Фотинский О. Юрий Немирич. Эпизод из истории Волыни XVII века // Волынский историко-археологический сборник. — 1896. — Т. 2.735. Франко I. Брунон із Квербурга гостем Володимира Великого в 1007 р. // Причинки до історії України-Руси. — Львів, 1912. — Ч. 1.

736. Франко І. Вибрані суспільно-політичні і філософські твори. — К., 1956.

737. Франко І. Зібрання творів у п'ятдесяти томах. — К., 1976-1986.

738. Франко І. Смерть Олега і староісландська заґа про фатального коня // Науковий додаток до "Учителя". — 1912. — Т. 2. - № 1.

739. Франко І. Хмельниччина 1648-1649 pp. y сучасних віршах// ЗНТШ. — 1898. — Т. 23-24.

740. Франко І. Южнорусская литература // Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. — СПб, 1904. — Т. 41.

741. Харлампович К. Западнорусские православные школы XVI и начала XVII века. — Казань, 1898.

742. Цибульський В. Переяславська угода 1654 року в зарубіжній історіографії. — Рівне, 1993.

743. Чередарик M. Елегія Йоганна Зоммера про Дмитра Вишневець-кого-Байду // Обрії. — Бухарест, 1982. — № 3.

744. IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. — М., 1962.

745. 450 год беларускага кнігадруковання. — Мінск, 1968.

746. Чижевський Д. Антична література в старій Україні. — Мюнхен, 1956.

747. Чижевський Д. Історія української літератури від початків до доби реалізму. — Нью Йорк, 1956.

748. Чижевський Д. Магістр Иоган Гербіній і його книга про київські печери 1675 р. // Книголюб. — 1927. — № 3.

749. Чубатий М. Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй // ЗНТШ. — 1964. — Т. 178.

750. Шайтан М. Германия и Киев в XI в. // Летопись занятий постоянной историко-археографической комиссии за 1926 г. — Л., 1927.

751. Шайтан М. Ирландские эмигранты в средние века // Средневековый быт. — Л., 1925.

752. Шахматов А. А. Очерки древнейшего периода истории русского языка. — Петроград, 1915.

753. Шевчук В. Дорога в тисячу років. Роздуми, статті, есе. — К., 1990.

754. Шекера І. M. Київська Русь XI ст. у міжнародних відносинах. — К., 1967.

755. Шекера І. М. Міжнародні зв'язки Київської Русі. - К., 1963.

756. Шиллер Ф. П. Фридрих Шиллер. — М., 1955.

757. Широцький К. Зносини України з Венецією в 1650 р. — К., 1910.

758. Шумей Д. Нормани-варяги. Історичний нарис. — Коломия, 1928.

759. Щурат В. Жерело звісток Гандльовіка про запорожців // ЗНТШ. — 1919. — Т. 128.

760. Эпоха Просвещения. Из истории международных связей русской литературы. — Л., 1967.

761. Ювілейний збірник на пошану академіка Михаила Грушевського. В 3 т. — К., 1928.

762. Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків. — К., 1989-1991. — Зт.

763. Яворницький Д. І. Як жило славне запорізьке низове військо. — Катеринослав, 1914.

764. Ягич В. История славянской филологии // Энциклопедия славянской филологии. — СПб, 1910. — Вып. 1.

765. Яковенко Н. М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). — К., 1993.

766. Яковлева Т. Г. Початковий етап Руїни: соціально-політичне становище та зовнішня політика України кінця 50-х pp. XVII ст. а.к.д. — К., 1994.

767. Яковлів А. Україна в географії Бусенгольта, p. 1677-82// Український тиждень (Прага). — 1938. — Ч. 15.

768. Яковлів А. Українсько-московські договори в XVII-XVIII ст. — Вршава, 1934.

769. Abicht R. Das südrassische Igorlied und sein Zusammenhang mit der nordgermanische Dichtung // Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Sektion für neuere Philologie. — Breslau, 1906.

770. Adam A. Histoire de la littérature française au XVII siècle. — Paris, 1948. — 8 v.

771. Ancona A. d' e Bacci O. Manuele delia letteratura italiana. — Firenze, 1915. — 4 v.

772. Angial A. Die slavische Barockwelt. — Leipzig, 1961.

773. Aumal duc d'. Histoire des princes de Condé pendant les XVI et XVII siècles. — Paris, 1889. — V. 5, 6.

774. Babinsky H. F. The Mazepa legend in European Romanticism. — New York, 1974.

775. Bartoś F. Husitstvi a ciźina. — Praha, 1931.

776. Barycz H. Historia Uniwersitetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. — Krakow, 1935.

777. Barycz H. Z epoki renesansu, reformacji i baroku. — Warszawa, 1976.

778. Baumgarten N. de. Gćnćologies et manages occidenteux de Rurikides russes du X au XIII siècles // OC. — 1927. — V. 9. — № 9.

779. Beck H. G. Das literarische Schaffen der Byzantiner. Wege zu seinem Verständis. — Wien, 1974.

780. Berków P. N. Der Akademiker Jakob Stählin und seine Materialen zur Geschichte den rassischen Literatur // Germanoslavica. — 1931-1932. — Jg. 1. — Heft 2.

781. Berków P. N. Literarische Wechselbeziehungen zwischen Russland und Westeuropa in 18. Jahrhundert. — Berlin, 1968.

782. Bersohn M. S tudenci Połaci na universitetu Bolońskim. — Kraków, 1890.

783. Beyrich J. Untersuchung über den Stil Oswald von Wolkenstein. — Leipzig, 1910.

784. Bickford O'Brien Ch. Muscovy and the Ukraine from the Perejaslawl Agreememt to the Truce of Andrusowo. 1654-1667. — Berkeley and Los Angeles, 1963.

785. Bingel H. Das Theatrum Europeum, ein Beitrag zur Puplizistik des XVII und XVIII. Jahrhundert. — Berlin, 1909.786. Bittner K. Herders Geschichtsphilosophie und die Slaven. — Reichen-berg, 1929.

787. Bittner K. Slavica bei G. M. Leibniz // Germanoslavica. — 1931-1932. — Jg. 1.

788. Bizos G. Etudes sur la vie et les œuvres de Jean de Mairet. — Paris, 1877.

789. Boratynski J. Kozasy i Watikan. Kartka z dziejów dyplomatji kozackiej za Stefana Batorego // Przegląd polski. — 1906. — Padziemik.

790. Borshak E. Early relations between England and Ukraine // SEER. — 1931. — T. 10. — №28-29.

791. Borshak E. L'Ukraine dans la littérature de l'Europe occidentale. — Paris, 1935.

792. Bosi L. Wirtschaftlich-politische Beziehungen der Rezidenz und fernhandelsstadt Regensburg zum slavischen Osten // Beiträge zur Südosteuropa Forschung. — München, 1966.

793. Braun F. Das historische Russland in nordischen Schriften vom 10. bis 14. Jahrhundert // Festschrift für E. Mogk zum 70. Geburtstag. — Halle, 1924.

794. Braun F. Russland und die Deutschen in der alten Zeit // Germanica. E. Sivers zum 75. Geburstag. — Halle, 1925.

795. Brogi Bercoff G. The History of Christian Ruś in the "Annales Eccle-siastici" of Caesar Baronius // HUS. — 1988-1989. — T. 12-13.

796. Brogi Bercoff G. Storia e retorica nella storiografia umanistica di Filippo Callimaco // Italia, Venetia e Polonia tra Medio Evo e Età Moderna. — Firenze, 1980.

797. Caramella C. L'Asia nell' Orlando innamorato // BSGI. — 1923. — №1-4.

798. Chodynicki K. Kościół pravoslawny a Rzeczpospolita polska. 1370-1632. — Warszawa, 1934.

799. Cipolla C. Un Italiano nella Polonia e nella Svecia fra ii XVI e ii XVII secolo. Noticie biografiche // Miscellanea di storia italiana. — Torino, 1887. — V. 26.

800. Cizevskij D. Aus zwei Welten. Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen Beziehungen. — s'Gravenhage, 1956.

801. Colucci M. The Image of Western Christianity in the Culture of Kievan Ruś // HUS. — 1988-1989. — T. 12-13.

802. Connue R. Voltaire et la Pologne. — Bruxelles, 1846.

803. Croce B. Storia delia età barocca in Italia. — Bari, 1929.

804. Cronia A. La conoscenza del mondo slavo in Italia. — Padova, 1958.

805. Cronia A. Slavonic studies in Italia // SEER. — 1947. — T. 26. — № 6.

806. Curtius E. R. Europäische Literatur und lateinisches Mittelälter. — Bern, 1954.

807. Czermak W. Plany woiny tureckiej Władysława IV // Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiętności w Krakowie. — 1895. — T. 31.

808. Daim W. Der Vatican und der Osten. — Wien, 1967.

809. De Cais. Anne de Russie reine de France et comtesse de Valois au XI siècle. — Paris, 1896.

810. Del Piętro A. Délia vità e degli studi di G. B. Ramusio. — Venezia, 1902.

811. Deltour F. Les ennemis de Racine au XVH siècles. — Paris, 1892.

812. Denis J. La littérature politique de la Fronda. — Paris, 1892.

813. Dioda C. La vità e le operi di Giovanni Botero. — Milano, 1876.

814. Donnert E. Siegmund von Herberstein. Zum deutschen Russlandkunde des XVI. Jahrhundert // Wisseschaftliche Zeitschrift der F. — Schiller-Universität Jena. — Berlin, 1957. — Heft 1.

815. Donnert E. Studien zur Slavenkunde der deutschen Frühmittelälters // Wissenschaftliche Zeitschrift der F. — Schiller-Universität. Gesellschaft -und sprachwissechaftliche Reihe. -Jena, 1963. — Jg. 12.

816. Doroschenko D. Die Ukraine und das Reich, neun Jahrhunderte deutsch-ukrainische Beziehungen in Spiegel der deutschen Wissenschaft und Literatur. — Leipzig, 1941.

817. Doroschenko D. Die Ukraine und ihre Geschichte im Lichte der westeuropäischen Literatur des XVIII und ersten Hälfte des XIX Jahrhunderts // Abhandlungen der Ukrainische wisseschaftliche Institutes in Berlin. — Berlin, 1927. — Bd. 1.

818. Dorosenko D. Schererovy "Annales de la Petit-Russie..." a jejich misto v ukraińske historiografii // Sbornik vënovany' J. Bidlovi. — Praha, 1928.

819. Dragomanov M. P. La littérature oukrainienne proscrite par le gouvernement russe. — Genève, 1878.

820. Dzieduszycki M. Krótki rys dziejów i spraw lisowczików. — Lwów, 1873. — 2 т.

821. Edieger T. Russlands älteste Beziehungen zu Deutschland, Frankreich und römische Kuria. — Halle, 1911.

822. Eekman T. The War of Chotin in literature. — s'Gravenhage, 1958.

823. Ekkerhard V. Das romanische Fürstentum Moldau und die Ostslaven in 15 bis 17 Jahrhundert. — Wiesbaden, 1975.

824. Feldman J. Polska w dobie Wielkiej wojny Pólnocznej. 1704-1709. — Kraków, 1925.

825. Florovski A. V. Ukraina na strankach ceskych dejin // Vêcna drużba. — Praha, 1955.

826. Forstreuter K. Preussen und Russland. — Cöttingen, 1955.

827. Forstreuter K. Russische Schreiber beim Deutschen Orden in Preussen // ZSPh. — 1923. — Bd. 23.

828. Franko I. Charakterystyka literatury ruskiej XVI-XVIII w. // Kwartalnik historyczny, 1892.

829. Freydank D. Die altrussische Hagiographie als Gegenstand der Literaturwissenschaft // Zeitschrift für Slawistik. — 1978. - Bd. 23. — № 1.

830. Gerenzani F. Trace italiane in Bukowina e Moldavia // Nova Antologia. — 1930. — l maggio.

831. Gajecki G., Baran A. The Cossacks in the Thirty Years War. 1619-1624. — Rome, 1969. — Vol. 1.

832. Courier F. Étude des œuvres poétiques de Saint-Amant. — Genève; Paris, 1961.

833. Grabski A. F. Polska w opiniach Europy Zachodnei XIV-XVI w. — Warszawa, 1968.834. Halecki O. Borderlands of Western Civilization: A History of East Central Europa. — New York, 1952.

835. Hazard P. La crise de la conscience européenne 1680-1715. — Paris, 1961.

836. Hazard P. La Pensée européenne au XVIII. siècle. De Montesquieu à Lessing. — Paris, 1946. — 3 v.

837. Heiss H. Studien über die burleske Modedichtung Frankreichs in XVII Jahrhundert // Romanische Forschungen. — Erlangen, 1907. — Bd. 21.

838. Hellmann M. Vladimir der Heilige in der zeitgenossischen abendländischen Überlieferung // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. — 1959. — Bd. 7. — Heft. 4.

839. Hexelschneider E. Die russische Volksdichtung in Deutschland bis 1848. — Leipzig, 1963.

840. Heyd G. Histoire du commerce du Levant au Moyen Age. — Paris, 1925.

841. Holubnychy L. Masepa in Byron's Poem and in History // The Ukrainian Quarterly. — 1950. — V. 15. — № 4.

842. Hostićka V. Bohdan Chmelnicki a jeho zagranićne polityka (1648-1656) // Slovansky prehled. — 1966. — № 6.

843. Italia, Venezia e Polonia. Trą Umanesimo e Rinascimento. — Wrocław, 1963.

844. Jablonowski A. Akademia Kijowsko-Mohilańska. Zarys historyczny na tle rozwoju ogulnego cywilizacyi zachodnej na Rusi. — Kraków, 1900.

845. Jagoditsch R. Zum Begriff der "Gattungen" in der altrussische Literatur // Wiener slavischen Jahrbuch. 1957-1958. — Bd. 6.

846. Jaroszewicz J. Obraz Litwy pod wzledem jej cywilizacji. — Wilno, 1844.

847. Jirat V. Slavisches in den Göttingischen Gelehrten Anzeigen // Хеша Pragensis. — Praha, 1929.

848. Jobert A. De Luher à Mohila. La Pologne dans la crise de la chrétien-neté 1517-1648 // Collection historique de l'institut de l'étude slave. — Paris, 1974. — T. 21.

849. Jung R. R. Komenius in England 1641-42. — London, 1932.

850. Kallenbach J. Polacy w Bazylei w XVI w. // Archivium do dziejów literatury i oświaty w Polsce. — 1890. — T. 5.

851. Kolesnycenko J. Die Sultanin von Rohatyn // Ukraine in Vergangenheit und Gegenwart. — Vierteljahresschrift. — 1966. — № 37.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал