Дипломної освіти тестові завдання для контролю знань з курсу " Адміністративне право України"



Скачати 387.78 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір387.78 Kb.
ТипДиплом


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти



ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


для контролю знань з курсу

Адміністративне право України”

для студентів за спеціальністю

7.03040101 “Правознавство”



Укладач: Берлач Анатолій Іванович


доктор юридичних наук, професор,

заслужений юрист України


КИЇВ-2013

Тестові завдання для контролю знань з курсу “Адміністративне право України” для студентів за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство” (укладач: Берлач Анатолій Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України).


Рекомендовано на засіданні навчально-методичної комісії Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Протокол № 6 від 12 лютого 2013 р.

Тема 1. Поняття, предмет, метод, система та

джерела адміністративного права і його місце в системі права України
1. Хто є автором ідеї поділу влади на законодавчу, виконавчу та судову?

а) Ш. Монтеск’є;

б) ультраліві більшовики (Пашуканіс, Стальгевич, Берцинський);

в) Г. Бренбан;

г) Ж.Ж. Руссо.

2. Яка форма державного правління в сучасній Україні?

а) парламентська республіка;

б) президентська республіка;

в) парламентсько-президентська республіка;

г) президентська монархія.

3. Назвіть основні критерії поділу права кожної держави на окремі галузі права.

а) суб’єкти галузі права;

б) метод правового регулювання;

в) предмет правового регулювання;

г) предмет правового регулювання і метод правового регулювання.

4. Що є джерелом права?

а) правова норма;

б) система права;

в) нормативно-правовий акт;

г) управлінське рішення державного органу;

5. До яких галузей правової системи належить адміністративне право:

а) спеціальних;

б) комплексних;

в) фундаментальних;

г) спеціалізованих.

6. Як самостійна галузь права адміністративне право бере свій початок у:

а) ХVII ст.;

б) ХVIII ст.;

в) ХIХ ст.;

г) з 1917 р.

7. Адміністративне право як галузь права і навчальна дисципліна в колишньому Радянському союзі заборонялося у:

а) 1917­1921 рр.;

б) 1928­1937рр.;

в) 1917­1921 рр. і 1928­1937рр.;

г) 1941­1945 рр.

8. Яка із систем еволюційного розвитку адміністративного права є вірною?

а) поліцейське законодавство – поліцейське право – право управління – адміністративне право;

б) поліцейське право – поліцейське законодавство – право управління – адміністративне право;

в) право управління – поліцейське право – поліцейське законодавство – адміністративне право;

г) державне право – магдебурзьке право – адміністративне законодавство – адміністративне право.

9. Відносини, що становлять предмет адміністративного права, характеризуються такими особливостями:

а) їх учасниками є громадяни;

б) вони виникають тільки у сфері державно-управлінської (владної) діяльності;

в) їх учасником завжди є Президент України

г) їх учасниками є менеджери.

10.  Підберіть до речення пропущені слова – “Під методом адміністративно-правового регулювання слід розуміти …, за допомогою яких встановлюється юридично владне і юридично підвладне становище суб’єктів правовідносин”.

а) систему прийомів, способів та засобів;

б) форми державного управління;

в) види діяльності органів виконавчої влади;

г) правове забезпечення державного управління.

11. Яке регулювання формує метод субординації ?

а) імперативне;

б) диспозитивне;

в) децентралізоване;

г) цивільно-правове.

12. Удосконалення державного управління притаманне:

а) лише країнам Європи;

б) усім країнам;

в) країнам СНД;

г) лише Україні.

13. Яке словосполучення є синонімом терміну “адміністративна реформа”

а) реформа державного управління;

б) реформа правопису;

в) реформа будівельних норм і правил;

г) реформа норм моралі.
Тема 2. Адміністративно-правові норми
1. Правова норма в перекладі з латинської означає:

а) рівноважний стан;

б) правило, точне розпорядження, зразок;

в) еталон;

г) гранична межа.

2. Правило поведінки, що міститься у правовій нормі, поширюється на:

а) законослухняних громадян;

б) правопорушників ;

в) органи виконавчої влади;

г) учасників відносин, які регламентуються даною нормою.

3. Завершіть речення – “Структура правової норми – це її … .”

а) внутрішня будова, представлена рядом елементів;

б) сукупність фактичних обставин;

в) фактичне правило поведінки;

г) вказівка до дії.

4. Який з термінів не є структурним елементом правової норми?

а) санкція;

б) гіпотеза;

в) диспозиція;

г) санація.

5. Яке з визначень норми права не є істинним?

а) норма права – це правило поведінки, що формулюється або санкціонується державою і має загальнообов’язковий характер;

б) норма права – це правило поведінки загального характеру;

в) норма права – це правило поведінки конкретної особи;

г) норма права – це правило поведінки, межі якого завжди точно визначені.

6. Підберіть до речення пропущені слова – “Адміністративно-правова норма – це загальнообов’язкове правило поведінки, яке встановлюється державою, метою якого є регулювання суспільних відносин, що ... ”.

а) є механізмом правового регулювання;

б) виникають, змінюються та/або припиняються у сфері державного управління;

в) здатні посилити регулюючий вплив виконавчої влади;

г) забезпечує існування державної влади.

7. Адміністративно-правові норми за галузевою належністю поділяються на :

а) забороняючі та дозвільні

б) визначені та бланкетні

в) матеріальні та процесуальні

г) управлінські.

8. Яке з тверджень не є істинним?

а) в адміністративно-правових нормах закріплюються відносини з управління, державного контролю і нагляду;

б) кожна адміністративно-правова норма може бути автономною і діяти поза правовою системою;

в) виконання приписів адміністративно-правових норм гарантується державою за допомогою засобів впливу;

г) метод впливу адміністративно-правових норм є імперативним, вольовим та державно-владним.

9. Який структурний елемент адміністративно-правової норми визначає порядок отримання податкового кредиту?

а) диспозиція;

б) санкція;

в) заохочення;

г) гіпотеза.

10. Яким органом виконавчої влади приймається рішення у формі “рішення колегії”?

а) Адміністрацією Президента України;

б) місцевою державною адміністрацією;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) міністерством.

11. Які з перелічених правових актів мають найвищу ієрархічну силу?

а) укази та розпорядження Президента України;

б) розпорядження Кабінету Міністрів України;

в) постанови Кабінету Міністрів України;

г) акти міністерств і відомств.

12. Які з названих нормативно-правових актів, що містять адміністративно-правові норми належать до галузевих?

а) Основи законодавства України про охорону здоров’я від 11 листопада 1992 р.

б) Закон України “Про звернення громадян” від 2 жовтня 1996 р.

в) Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р.

г) Закон України “Про державний контроль за використанням та охороною земель” від 19 червня 2003 р.

13. Реалізація адміністративно-правових норм є умовою виконання їх:

а) призначення;

б) змісту;

в) приписів;

г) функцій.

14. До яких способів реалізації адміністративно-правових норм належить дії щодо права громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань?

а) використання;

б) виконання;

в) додержання;

г) застосування.


Тема 3. Адміністративно-правові відносини
1. Однією з передумов виникнення, зміни та/або припинення адміністративних правовідносин є:

а) норма права;

б) законодавчий акт;

в) управлінське рішення;

г) домовленість сторін.

2. Що є основою поділу адміністративних правовідносин на види:

а) управлінське рішення;

б) конституційні норми;

в) відповідні критерії;

г) сила закону.

3. Який з названих елементів утворює юридичний зміст правовідносин?

а) об’єктивна сторона;

б) юридичні обов’язки;

в) суб’єктивна сторона;

г) суб’єктивні права.

4. Завершіть речення – “Фактичний зміст правовідносин показує … .”

а) як вони відбулися у реальній дійсності;

б) як правовідносини повинні відбуватися;

в) який результат їх виникнення;

г) фактичний склад їх учасників.

5. Що є необхідною умовою виникнення, зміни та/або припинення правовідносин?

а) рішення органу державної влади;

б) юридичний факт та правосуб’єктність їх учасників;

в) згода сторін;

г) прийняття закону.

6. Чим пояснюється існування адміністративних відносини у формі правовідносин?

а) правовими наслідками їх існування;

б) правовим середовищем в якому вони існують;

в) правовим статусом їх учасників;

г) правовими нормами з якими пов’язане їх виникнення, зміна та/або припинення.

7. Імперативний характер адміністративних правовідносин пояснюється … .

а) надзвичайно великою кількістю законодавчих актів, норми яких регулюють вказані відносини;

б) суворістю санкцій, що застосовуються до суб’єктів-порушників;

в) особливим статусом їх суб’єкта – держави, в особі уповноважених нею органів;

г) правовою основою їх виникнення, зміни та/або припинення.

8. До особливостей адміністративно-правових відносин можна віднести те, що вони виникають:

а) за обов’язкової участі органу державного управління або іншого носія повноважень державно-владного характеру;

б) у сфері адміністративних деліктів;

в) за наявності згоди всіх учасників таких правовідносин;

г) на базі цивільно-правових відносин.

9. Предметом адміністративно-правових відносин у сфері управління охороною здоров’я є:

а) зміст клятви Гіппократа;

б) законодавство у сфері охорони здоров’я;

в) здоров’я пацієнтів;

г) матеріально-технічні засоби лікувальних закладів.

10. Які адміністративно-правові відносини виникають за участі особи в азартних іграх (в карти, рулетку, “наперсток” та інші) на гроші, речі, та інші цінності, а так само прийняття ставок приватними особами на спортивних та інших змаганнях?

а) регулятивні;

б) адміністративно-деліктні;

в) розважальні;

г) цивільно-правові.

11. Що є юридичним фактом для виходу особи на пенсію?

а) досягнення відповідного віку;

б) бажання відпочити;

в) поганий стан здоров’я;

г) пільги, передбачені пенсійною реформою.

12. Влучення ракетою Збройних Сил України в один із будинків м. Бровари з правової точки зору є:

а) демонстрація сили перед військовими силами НАТО;

б) неправомірна дія;

в) подія;

г) розрахункова помилка військ ППО.

13. До якого виду належать відносини між КМ України і РМ АРК?

а) автономні правовідносини;

б) демократичні правовідносини;

в) горизонтальні правовідносини;

г) вертикальні правовідносини.

14. Який юридичний факт породжує адміністративно-правові відносини пов’язані з порушенням громадянами встановлених строків реєстрації (перереєстрації) вогнепальної гладкоствольної мисливської чи холодної зброї, а також пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду або правил взяття їх на облік в органах внутрішніх справ у разі зміни місця проживання?

а) неправомірні дії;

б) бездіяльність;

в) правомірні дії з боку правоохоронців;

г) поінформованість правоохоронців.

15. До якого виду юридичних фактів належить факт, пов’язаний зі сплатою правопорушником штрафу?

а) правоутворюючих;

б) правозмінюючих;

в) правоприпиняючих;

г) правовідновлюючих.
Тема 4. Суб’єкти адміністративного права
1. Завершіть речення – Суб’єкт права – це соціальний суб’єкт, а саме: особа, орган, організація …,

а) які засновані на приватній формі власності;

б) які виконують соціальні функції держави;

в) що наділені державою здатністю бути носіями суб’єктивних прав і юридичних обов’язків;

г) які засновані на державній формі власності.

2. Емансипація неповнолітньої особи це –

а) набуття повної дієздатності, за умови реєстрації її суб’єктом підприємницької діяльності, вступу у шлюб тощо;

б) визнання рівноправності між неповнолітніми юнаками та дівчатами;

в) опанування вузівської програми у рамках школи;

г) право особи брати участь у виборчому процесі.

3. У яких містах України утворюються міські державні адміністрації?

а) у містах Києві і Севастополі

б) у всіх обласних центрах

в) у містах з населенням більше 50000 мешканців

г) у містах з Магдебурзьким правом.

4. Президент України є:

а) главою держави;

б) найвищою посадовою особою і главою виконавчої влади;

в) главою держави і главою виконавчої влади;

г) слугою народу України.

5. Які із зазначених органів належать до центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом?

а) Міністерство фінансів України;

б) Київська обласна державна адміністрація;

в) Служба безпеки України;

г) Міністерство соціальної політики України.

6. Які з вказаних органів належать до місцевих органів виконавчої влади?

а) регіональна митниця;

б) обласна державна адміністрація;

в) Головне управління державної служби;

г) адміністрації державних підприємств, які розташовані на території району.

7. Визначте, у яких формах здійснюється легалізація об’єднань громадян?

а) реорганізація;

б) акредитація;

в) повідомлення про заснування і реєстрація;

г) атестація і акредитація.

8. Обмеження, які встановлені при проходженні державної служби передбачені:

а) Законом України “Про виконавче провадження”;

б) Законом України “Про підприємництво”;

в) Положенням про Головне управління державної служби;

г) Законами України “Про засади запобігання і протидії корупції” і “Про державну службу”.

9. Хто з державних службовців користується правом на відставку?

а) які дискредитували себе аморальною поведінкою;

б) які займають посади 1 і 2 категорії;

в) які є посадовими особами;

г) всі, незалежно від рангу.

10. Ким присвоюються ранги державним службовцям, які займають посади 2 категорії?

а) Президентом України;

б) Головним управлінням державної служби;

в) Кабінетом Міністрів України;

г) Адміністрацією Президента України.

11. Проаналізуйте основні положення Концепції адміністративної реформи і визначте, на які види посад мають бути розділені всі посади державних службовців?

а) керівний склад і виконавці;

б) політичні, адміністративні і патронатні;

в) посадові особи і технічний персонал;

г) виборчі.

12. Визначте, який порядок оскарження регулює Закон України “Про звернення громадян”?

а) позасудовий порядок оскарження;

б) тільки судовий порядок оскарження;

в) апеляційний порядок оскарження;

г) не регулює взагалі.

13. Визначте, який існує порядок призначення голів місцевих державних адміністрацій?

а) призначаються Президентом України;

б) голови обласних державних адміністрацій призначаються Верховною Радою України, а голови районних – Кабінетом Міністрів України;

в) призначаються за поданням Кабінету Міністрів України Верховною Радою України;

г) обираються на посаду безпосередньо населенням.

14. Державним службовцям, які відповідають посадам 1 категорії ранги присвоюються?

а) Кабінетом Міністрів України;

б) Головним управлінням державної служби;

в) Міністром;

г) Президентом України.

15. Стажування у державних органах відповідно до Закону України “Про державну службу” проводиться

а) терміном до 1 місяця;

б) терміном до 2 місяців;

в) терміном до 3 місяців;

г) терміном до 6 місяців.

16. Прийняття на державну службу проводиться за конкурсним відбором на посади державних службовців:

а) незалежно від категорії посади;

б) на посади 1-7 категорії;

в) на посади 1-2 категорії;

г) на посади 3-7 категорії.

17. Випробування при прийнятті на державну службу проводиться

а) терміном до 1 місяця;

б) терміном до 2 місяців;

в) терміном до 3 місяців;

г) терміном до 6 місяців.

18. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як …

а) служба;

б) агентство;

в) інспекція;

г) міністерство.

19. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як …

а) служба;

б) агентство;

в) інспекція;

г) міністерство.

20. У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як …

а) міністерство;

б) інспекція

в) агентство;

г) служба.


Тема 5. Поняття, функції, форми та методи державного управління

1. Під формою державного управління (здійснення виконавчої влади) розуміють

а) сукупність способів і засобів впливу на суспільні відносини в сфері державного управління;

б) зовнішнє організаційно-правове вираження конкретних однорідних дій органів виконавчої влади, що здійснюються з метою виконання поставлених перед ним завдань;

в) внутрішньо-організаційні відносини в системі органів виконавчої влади;

г) застосування заходів адміністративного примусу.

2. За юридичними властивостями правові акти державного управління поділяються на:

а) забороняючи та дозвільні;

б) імперативні та диспозитивні;

в) нормативні та індивідуальні;

г) уповноважуючі та зобов’язуючі.

3. З якого моменту набирають чинності неопубліковані акти Президента України?

а) з моменту підписання їх гарантом Конституції;

б) з моменту реєстрації їх в журналі вихідної кореспонденції Секретаріату Президента України;

в) з моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування, якщо органом, що їх видав, не встановлено інший строк набрання ними чинності;

г) з моменту оприлюднення їх через телебачення і радіо.

4. Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється

а) після опублікування в журналах “Офіційний вісник України”, “Відомості Верховної Ради України” та газеті “Урядовий кур’єр”;

б) після підписання їх Президентом України;

в) через телебачення і радіо;

г) після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду.

5 Визначте, які із зазначених форм здійснення виконавчої влади належать до правових?

а) проведення міжвідомчих управлінських семінарів;

б) проведення прес-конференцій;

в) укладання адміністративного договору;

г) здійснення матеріально-технічних операцій.

6. Визначте, які з перелічених нормативно-правових актів підлягають обов’язковій державній реєстрації?

а) які видані Кабінетом Міністрів України;

б) які зачіпають права і свободи громадян або мають міжвідомчий характер;

в) які є строковими;

г) які є безстроковими.

7. Вирішальна роль у розробці універсальних характеристик управління належить науці …

а) менеджменту;

б) кібернетиці;

в) військовому мистецтву;

г) математиці.

8. Акти державного управління завжди спрямовані на

а) виникнення, зміну та/або припинення адміністративних правовідносин;

б) захист прав та інтересів органів державної влади і управління;

в) запобігання та протидію правопорушенням;

г) здійснення завдань і функцій поставлених перед державою.

9. Визначте, які акти видає Кабінет Міністрів України для здійснення своїх повноважень

а) постанови і розпорядження;

б) рекомендації та рішення;

в) декрети і рішення;

г) накази й інструкції.

10. Засобами переконання не може бути

а) навчання;

б) передвиборна пропаганда;

в) політична агітація;

г) покарання.

11. Яким за своїм змістом є заохочення у формі почесного звання “заслужений юрист України?

а) моральне;

б) матеріальне;

в) статусне;

г) змішане.



Тема 6. Адміністративна відповідальність
1. Які з перелічених понять не є елементами складу правопорушення?

а) матеріальні цінності, на які вчинено посягання.

б) об’єкт правопорушення;

в) суб’єкт правопорушення;

г) об’єктивна сторона правопорушення.

2. Змістом ретроспективної юридичної відповідальності є:

а) сумлінне виконання суб’єктом усіх правових приписів;

б) відповідальність за раніше вчинені правопорушення;

в) закріплений в законі обов’язок правопорушника зазнати з боку держави негативних наслідків (санкцій) за скоєне ним правопорушення;

г) відповідальність право- та дієздатної особи за правопорушення вчинені неповнолітніми.

3. Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення

а) 12 років;

б) 14 років;

в) 16 років;

г) 18 років.

4. Які із названих правопорушень не є адміністративними проступками?

а) порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці;

б) ухилення від медичного огляду чи медичного обстеження;

в) запізнення на роботу;

г) жорстоке поводження з тваринами.

5. Адміністративна відповідальність застосовується органами державного управління до осіб:

а) нижчого ієрархічного рівня;

б) які не підпорядковані їм по службі, а також і в судовому порядку;

в) вищого ієрархічного рівня, за згоди суду;

г) які володіють повною дієздатністю.

6. Визначте склади правопорушень, для яких наявність спеціального суб’єкта є конструктивною ознакою.

а) дрібне хуліганство;

б) неправомірне використання державного майна;

в) порушення правил дорожнього руху;

г) безквитковий проїзд.

7. Визначте обставини, що виключають адміністративну відповідальність:

а) правовий режим надзвичайного стану;

б) виконання конституційних обов’язків;

в) виконання службових обов’язків;

г) крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність.

8. Визначте, які з обставин обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення:

а) вчинення правопорушення з політичних міркувань;

б) втягнення неповнолітнього в правопорушення;

в) вчинення правопорушення під впливом сильного душевного хвилювання;

г) вчинення особою двох і більше адміністративних правопорушень.

9. Проаналізуйте основні положення КУпАП і визначте, до яких категорій осіб не застосовується адміністративний арешт?

а) до неповнолітніх і вагітних жінок і жінок, які мають дітей до дванадцяти років;

б) до осіб похилого віку;

в) до осіб, які мають державні заслуги;

г) до інвалідів третьої групи.

10. До осіб віком від 16 до 18 років адміністративні стягнення застосовуються:

а) адміністративними комісіями;

б) адміністративними комісіями, за погодженням із службами сім’ї та молоді при держадміністраціях;

в) тільки судами;

г) органами внутрішніх справ.

11. Визначте серед запропонованих строків, строк адміністративного затримання:

а) до 5 годин;

б) залежно від небезпеки правопорушення;

в) до 3 годин;

г) не більше 72 год.

12. За які діяння не може наступати адміністративна відповідальність:

а) вчинення дрібного хуліганства 13-річним підлітком;

б) злісна непокора законному розпорядженню працівника міліції;

в) зайняття державним службовцем підприємницькою діяльністю;

г) кишенькова крадіжка, вчинена 16-річним підлітком.

13. Визначте, які із зазначених адміністративних стягнень застосовуються виключно судами?

а) позбавлення спеціального звання;

б) попередження; громадські роботи;

в) видворення за межі України;

г) виправні роботи; адміністративний арешт.

14. Визначте, які з перелічених стягнень не застосовуються до військовослужбовців?

а) штраф і суворе попередження;

б) позбавлення спеціального права; виправні роботи;

в) адміністративний арешт і громадські роботи;

г) відсторонення від займаної посади.

15. Строк розгляду справи про адміністративне правопорушення з моменту отримання уповноваженим органом всіх її матеріалів здійснюється за загальним правилом:

а) протягом 10 діб;

б) протягом 5 діб;

в) протягом 15 діб;

г) протягом 1 місяця.

16 Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного попередження?

а) адміністративне затримання;

б) профілактична лекція;

в) введення карантину;

г) позбавлення спеціального права.

17. Визначте, які з перелічених заходів адміністративного примусу належать до заходів адміністративного припинення?

а) реквізиція;

б) адміністративний арешт;

в) укладення адміністративного договору;

г) застосування зброї і спеціальних засобів.

18. Серед заходів адміністративного примусу виділіть адміністративні стягнення:

а) адміністративне затримання;

б) відсторонення водіїв від управління транспортними засобами;

в) оплатне вилучення предмета;

г) вилучення речей і документів.


Тема 7. Адміністративно-процесуальне право
1. Адміністративне право включає в себе … .

а) матеріальні та процесуальні норми;

б) лише матеріальні;

в) лише процесуальні;

г) організаційні.

2. Адміністративний процес у “широкому” розумінні включає в себе … .

а) діяльність всіх правоохоронних органів.

б) діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування;

в) юрисдикційні та процедурні провадження;

г) реалізацію повноважень центральних органів виконавчої влади.

4. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає виконанню… .

а) з наступного дня;

б) з моменту її затвердження вищестоящим органом (посадовою особою);

в) з моменту її винесення;

г) після розгляду апеляції органом вищої інстанції.

5. Найбільш поширеним видом адміністративних стягнень є:

а) попередження;

б) звільнення з роботи;

в) адміністративний арешт;

г) штраф.

6. Адміністративний процес реалізується …

а) у рішеннях Адміністрації Президента України;

б) при здійсненні правосуддя;

в) у державному управління;

г) у рішеннях місцевих держадміністрацій.

7. Визначте, які існують види постанов у справах про адміністративні правопорушення:

а) про адміністративне супроводження;

б) про призупинення справи;

в) про накладення адміністративного стягнення або закриття справи;

г) про застосування заходів адміністративного примусу.

8. Серед перерахованих обставин вкажіть на ті, які виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення:

а) пройшло більше двох місяців з моменту вчинення правопорушення;

б) постанову про накладення адміністративного стягнення не було звернено до виконання більше трьох місяців;

в) подання скарги щодо постанови потерпілим;

г) хвороба особи щодо якої винесено постанову.

9. Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати, як правило, не більше … .

а) 10 годин;

б) 5 годин;

в) 3 годин;

г) 24 годин.

10. Визначте, на яких стадіях провадження у справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного попередження?

а) на стадії адміністративного розслідування;

б) на стадії виконання постанови;

в) на стадії перегляду (оскарження або опротестування) постанови.

г) на всіх стадіях не застосовуються.

11. Визначте, на яких стадіях провадження в справах про адміністративні правопорушення застосовуються заходи адміністративного припинення?

а) на стадії адміністративного розслідування;

б) на стадії перегляду справи;

в) на стадії адміністративного розслідування і стадії перегляду справи;

г) на всіх стадіях.

12. Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено протягом:

а) одного місяця;

б) десяти днів;

в) одного року;

г) одного тижня.

13. Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративних стягнень, якщо її не було звернено до виконання протягом ... .

а) одного року.

б) чотирьох місяців.

в) трьох місяців..

г) шести місяців.


Тема 8. Законність і дисципліна в державному управлінні
1. Основними способами забезпечення законності і дисципліни є:

а) спеціальні засоби фізичного впливу;

б) дотримання правових норм;

в) медичний нагляд;

г) звернення громадян;

2. До основних засад законності не відноситься:

а) верховенство закону;

б) єдність законності;

в) невідворотність відповідальності за порушення законності.

г) професіоналізм правоохоронців.

3. До видів державного контролю належить:

а) контроль мас-медіа;

б) громадський контроль;

в) парламентський контроль;

г) міжнародний контроль.

4. Яка з перерахованих функцій відноситься до сутності і призначення контролю?

а) своєчасне і оперативне виявлення та припинення правопорушень;

б) покарання винних;

в) відновлення соціальної справедливості;

г) жодна із функцій.

5. Об’єктами судового контролю не виступають:

а) закони України;

б) дії посадових осіб;

в) створення та діяльність політичних партій та об’єднань громадян;

г) приватне життя політика.

6. Хто не здійснює загальний адміністративний нагляд?

а) Служба безпеки України;

б) органи внутрішніх справ (міліція);

в) суд

г) органи досудового слідства.



7. Який порядок оскарження регулює Закон України “Про звернення громадян”?

а) тільки судовий;

б) тільки позасудовий;

в) не регулює взагалі;

г) позасудовий і судовий.

8. Зовнішній контроль здійснюється:

а) Верховною Радою та Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України

в) місцевими державними адміністраціями;

г) органами місцевого самоврядування.

9. Які суб’єкти не уповноважені здійснювати функції нагляду?

а) спеціальні державні інспекції;

б) органи виконання покарань;

в) органи внутрішніх справ;

г) загальні суди.

10. Визначте, до якого виду контролю належить контроль, який здійснюється Рахунковою Палатою?

а) до контролю з боку Президента;

б) до парламентського контролю;

в) до адміністративного нагляду;

г) до попереднього контролю.

11. Індивідуальний адміністративний нагляд встановлюється терміном:

а) від одного до двох років;

б) до одного року;

в) до двох років;

г) до шести місяців.

12. На період надзвичайного стану не можуть запроваджуватися такі обмежувальні заходи:

а) встановлення особливого режиму в’їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться надзвичайний стан;

б) обмеження руху транспортних засобів та їх огляд;

в) заборона торгівлі алкогольними напоями та речовинами, виробленими на спиртовій основі;

г) заборона направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.

13. Які тимчасові обмеження можуть встановлюватися при прийнятті рішення про встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації?

а) застосування в господарській та іншій діяльності найманої робочої сили;

б) функціонування розважальних закладів;

в) функціонування санаторно-курортних закладів;

г) проведення публічних заходів.

14. В умовах воєнного стану не може бути заборонено:

а) зміну Конституції України;

б) припинення повноважень органів місцевого самоврядування;

в) проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування;

г) запровадження трудової повинності для працездатного населення.

15. У наданні допуску до державної таємниці не може бути відмовлено у разі:

а) повідомлення громадянином під час оформлення допуску недостовірних відомостей про себе;

б) постійного проживання громадянина за кордоном або оформлення ним документів на виїзд для постійного проживання за кордоном;

в) невиконання громадянином обов’язків щодо збереження державної таємниці, яка йому довірена або довірялася раніше.

г) вчинення адміністративного правопорушення;
Тема 9. Адміністративно-правове регулювання у сфері економіки

1. Кому належить розробка теорії державного регулювання економіки?

а) Джону Кейнсу

б) Володимиру Леніну

в) Адаму Сміту

г) Олександру Семенюку.

2. Чим викликана необхідність державного регулювання у сфері економіки?

а) соціалізацією товаровиробництва;

б) усуненням негативних наслідків ринкових процесів;

в) потребою наповнення державного бюджету;

г) політичною доцільністю.

3. Який із перелічених органів влади не належить до суб’єктів регулювання економіки?

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Антимонопольний комітет України.

г) Апеляційний суд м. Києва.

4. Який із центральних органів виконавчої влади є спеціально уповноваженим органом у сфері державних закупівель, метрології, з питань державно-приватного партнерства, оборонного замовлення?

а) Рада Національної безпеки і оборони України;

б) Міністерство промислової політики України;

в) Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

г) Міністерство оборони України.

5. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави?

а) Міністерства аграрної політики та продовольства України;

б) Ради національної безпеки і оборони України;

в) Департаменту продовольства Мінагрополітики;

г) Українського державного фонду підтримки селянських (фермерських) господарств.

6. Назвіть метод непрямого регулювання економіки.

а) ліцензування;

б) квотування;

в) цільові комплексні програми;

г) оподаткування.

7. Оподаткуванню підлягають:

а) приватні підприємства;

б) комунальні підприємства;

в) підприємства всіх форм власності;

г) підприємства, перелік яких визначено в Податковому кодексі України.

8. Акції яких господарюючих суб’єктів не можуть бути товаром на фондовій біржі, а також поширюватися шляхом підписки?

а) акціонерних товариств;

б) товариств з обмеженою відповідальністю;

в) закритих акціонерних товариств.

г) казенних підприємств.

9. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є формування та забезпечення реалізації державної промислової політики та науково-технічної політики в промисловості?

а) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

б) Міністерства фінансів України;

в) Міністерства промислової політики України;

г) Міністерства закордонних справ України.

10. Хто здійснює загальне керівництво митною справою в Україні?

а) Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України;

б) Державна митна служба України;

в) Міністерство фінансів України;

г) Міністерство доходів і зборів України.

11. Ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару є:

а) експортом;

б) демпінгом;

в) імпортом;

г) лізингом.

12. Який державний орган здійснює відомчу реєстрацію та облік трамваїв і тролейбусів?

а) Міністерство інфраструктури України.

б) виконавчі органи місцевих рад;

в) Державтоінспекція МВС України;

г) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

13. До природних ресурсів місцевого значення належать:

а) територіальні та внутрішні морські води;

б) природні ресурси континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони;

в) загальнопоширені корисні копалини;

г) підземні води.


Тема 10. Управління соціально-культурною сферою
1. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства, … ?

а) Державного департаменту інтелектуальної власності;

б) Державної акредитаційної комісії України;

в) Міністерства освіти і науки України;

г) Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

2. Який центральний орган виконавчої влади формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, у тому числі керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, для встановлення рівня кваліфікації вченого, організовує їх атестацію та підвищення кваліфікації?

а) Національне агентство з питань державної служби України;

б) Вища атестаційна комісія України;

в) Державний фонд фундаментальних досліджень;

г) Міністерство освіти і науки України.

3. Основними завданнями якого центрального органу виконавчої влади є формування державної політики у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів і медичних виробів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням?

а) Державної санітарно-епідеміологічної служби України;

б) Центру медичної статистики;

в) Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення;

г) Міністерства охорони здоров’я України.

4. Який із зазначених органів влади є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України?

а) Державна служба охорони культурної спадщини;

б) Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин;

в) Міністерство культури України;

г) Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

5. Основними завданнями якого органу є забезпечення формування та реалізація державної політики у молодіжній сфері, сфері фізичної культури і спорту, участь у формуванні та реалізація в межах своєї компетенції державної політики у сфері волонтерської діяльності?

а) Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту;

б) Добровільного спортивного товариства “Гарт”;

в) Національного олімпійського комітету України;

г) Міністерства молоді та спорту України.

6. Який із зазначених органів влади є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики у сферах зайнятості населення та трудової міграції, трудових відносин, …?

а) Міністерство соціальної політики України;

б) Державна служба зайнятості населення України;

в) Міністерство молоді та спорту України;

г) Державна міграційна служба України.

7. Наповнюваність класів загальноосвітніх навчальних закладів не повинна перевищувати:

а) встановлюється, виходячи із розумної достатності.

б) 30 учнів;

в) необмежена;

г) 25 учнів.

8. Законом України “Про освіту” передбачено безкоштовне регулярне підвезення до школи і зі школи рейсовим транспортом або транспортом підприємств, установ та організацій учнів, які проживають у сільській місцевості на відстані … .

а) понад 3 кілометри від школи;

б) понад 5 кілометрів від школи;

в) понад 7 кілометрів від школи;

г) понад 3 кілометри в холодну пору року.

9. Ліцензуванню, атестації та акредитації підлягають вищі і професійно-технічні навчальні заклади.

а) незалежно від форми власності та підпорядкування;

б) недержавної форми власності;

в) національні навчальні заклади;

г) новостворені навчальні заклади.

10. Хто присвоює у встановленому порядку вчені звання «доцент» і «професор» науковим та науково-педагогічним працівникам?

а) Міністерство освіти і науки України;

б) Державна атестаційна комісія України;

в) Президент України;

г) Вчені ради вищих навчальних закладів.

11. За яких умов пацієнту відповідно до медико-біологічних і соціально-психологічних показань, які встановлюються МОЗ України, може бути проведено зміну (корекцію) його статевої належності?

а) на його прохання;

б) за наполяганням та підтримкою друзів;

в) з конспіративних мотивів;

г) з естетичних мотивів.

12. Вивезенню з України не підлягають:

а) культурні цінності, включені до Національного архівного фонду;

б) культурні цінності, що перебувають у комунальній власності;

в) культурні цінності, що перебувають у приватній власності;

г) культурні цінності, ввезені в Україну на давальницьких умовах.

13. Згідно чинного законодавства України турист це:

а) особа, що бажає відпочити;

б) особа, яка здійснює подорож Україною або до іншої країни з не забороненою законом країни перебування метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності

в) особа, що скористалася послугами туроператорів;

г) особа, що бажає збагатити свій духовний світ.

14. Що таке прожитковий мінімум?

а) мінімальний вік, що може прожити людина виходячи з її фізіологічних особливостей;

б) мінімальний вік людини для призначення пенсії;

в) вартісна величина, що включає набір продуктів харчування для нормального функціонування організму людини і збереження його здоров’я … .

г) працездатний вік людини.

15. Що таке малозабезпечена сім’я?

а) сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний дохід нижче прожиткового мінімуму для сім’ї;

б) сім’я, що немає батька чи матері;

в) сім’я, що немає власного житла;

г) сім’я, що отримує субсидію.

16. Де і коли були відроджені Пьєром де Кубертеном перші Олімпійські ігри?

а) в Стокгольмі в 1912 р.;

б) в Лондоні в 1908 р.;

в) в Парижі в 1875 р.;

г) в Афінах в 1896 р.

17. У наданні державної соціальної допомоги може бути відмовлено, а виплата призначеної допомоги може бути припинена у … :

а) у разі зміни прізвища особи;

б) коли у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є земельна ділянка площею понад 0,60 га.;

в) у разі невикористання сім’єю можливостей знаходження додаткових джерел для існування;

г) у разі одруження особи.

18. Який норматив робочих місць для забезпечення працевлаштування інвалідів встановлений для підприємств, установ та організацій?

а) не встановлений;

б) на розсуд керівника;

в) 4% від загальної чисельності працюючих;

г) чотири робочі місця.


Тема 11. Управління адміністративно-політичною сферою
1. Завданням якого органу є захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці?

а) Служби безпеки України;

б) Міністерства оборони України;

в) Головного розвідувального Управління Міністерства оборони України;

г) Ради національної безпеки і оборони України.

2. Основним завданням якого органу є здійснення в установленому порядку прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів, вантажів та іншого майна, а також виявлення і припинення випадків незаконного їх переміщення?

а) Державної прикордонної служби України;

б) Міністерства доходів і зборів України;

в) Державної міграційної служби України;

г) Служби безпеки України;

3. Основними завданнями якого органу є забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності?

а) Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

б) Міністерства оборони України;

в) Ради національної безпеки і оборони України;

г) підрозділів цивільного захисту.

4. Основним завданням якого органу є формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина, власності, інтересів суспільства і держави від злочинних посягань, … ?

а) Служби безпеки України;

б) Головного штабу МВС України;

в) Міністерства внутрішніх справ України;

г) Міністерства оборони України.

5. Основними завданнями якого інституту держави є охорона та оборона важливих державних об’єктів, виправно-трудових і лікувально-трудових установ, об’єктів матеріально-технічного та військового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України?

а) Державної служби охорони МВС України;

б) Управління державної охорони України;

в) внутрішніх військ МВС України;

г) Міністерства внутрішніх справ України.

6. Основним завданням якого органу є формування і забезпечення реалізації державної правової політики, політики у сфері адаптації законодавства України до законодавства ЄС, політики з питань банкрутства?

а) Міністерства закордонних справ України;

б) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

в) Верховної Ради України;

г) Міністерства юстиції України.

7. Основними завданнями якого органу є участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на інтеграцію України в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі, продовження конструктивного партнерства з НАТО?

а) Міністерства закордонних справ України;

б) Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

в) Служби безпеки України;

г) Міністерства оборони України.

8. Хто є Головою Ради національної безпеки і оборони України?

а) Міністр оборони України;

б) Голова Служби безпеки України;

в) Президент України;

г) Прем’єр-міністр України.

9. На кого покладається стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору у межах територіального моря України у випадках, визначених законом, беруть участь у заходах, спрямованих на боротьбу з тероризмом?

а) на Міністерство внутрішніх справ України;

б) на Службу безпеки України;

в) на Державну прикордонну службу України;

г) на Збройні Сили України.

10. Хто здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України?

а) Президент України;

б) Головнокомандувач Збройних Сил України;

в) Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України;

г) Міністр оборони України.

11. Кого Україна вважає своїм воєнним противником?

а) Російську Федерацію;

б) країни НАТО;

в) Ірак;


г) державу або групу держав, послідовна недружня політика яких загрожуватиме воєнній безпеці України.

12. У воєнний час особи жіночої статі, які перебувають на військовому обліку чи пройшли загальне військове навчання, можуть бути призвані на військову службу за рішенням … .

а) Міністра оборони України;

б) чоловіка, а у випадку його відсутності – військового комісара;

в) Президента України;

г) начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

13. Ким затверджується гранична чисельність працівників МВС України?

а) Президентом України;

б) Кабінетом Міністрів України;

в) Міністром внутрішніх справ України;

г) Верховною Радою України.

14. Який державний орган забезпечує в порядку, встановленому законодавством України, добір та підготовку кандидатів у судді?

а) Міністерство юстиції України;

б) Верховний Суд України;

в) Комітет ВР України з питань правової політики;

г) Вища кваліфікаційна комісія суддів України.

15. За рахунок яких джерел фінансуються витрати, пов’язані з утриманням працівників дипломатичних представництв України за кордоном?

а) за кошти української діаспори;

б) за кошти країни, де знаходиться така установа;

в) за кошти Державного бюджету України;

г) за кошти, отримані від господарської діяльності цих установ.

16. Посол або посланник України приступає до виконання своїх службових обов’язків у державі перебування з моменту … .

а) вручення листа Міністра закордонних справ України Міністру закордонних справ держави, до якої він призначений;

б) перетину кордону держави, до якої він призначений;

в) після прийому керівництвом держави, до якої він призначений;

г) вручення вірчої грамоти главі держави, до якої він призначений.






Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал