Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»Сторінка2/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипДиплом
1   2   3
Тема 6. Корупція та одержання неправомірної вигоди у сфері охорони здоров’я
Мета: з’ясувати основні засади запобігання і протидії корупції в сфері охорони здоров’я, юридичну відповідальність за вчинення корупційних дій, а також охарактеризувати окремі склади службових злочинів у сфері охорони здоров’я.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • поняття корупції та інших понять за темою;

 • коло суб’єктів корупційних діянь;

 • заходи спрямовані на протидію корупції;

 • диспозицію статей Кримінального кодексу України, які регламентують службові злочини.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • характеризувати склади службових злочинів за Кримінальним кодексом України;

 • характеризувати поняття та ознаки корупційних діянь.


План заняття

 1. Нормативно-правова регламентація протидії корупції.

 2. Загальна характеристика службових злочинів у сфері охорони здоров’я.

 3. Суб’єкти відповідальності за корупційні порушення.

 4. Дарунки (пожертви): правові обмеження.

 5. Одержання неправомірної вигоди у сфері охорони здоров’я.

 6. Юридична відповідальність за вчинення корупційних правопорушень і службових злочинів.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «корупція».

 2. Назвіть суб’єктів відповідальності за корупційні порушення.

 3. Охарактеризуйте випадки правомірності одержання дарунків.

 4. Дайте визначення поняття «член сім'ї».

 5. Охарактеризуйте законодавчу дефініції «неправомірна вигода».

 6. Охарактеризуйте склад злочину «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою».

 7. Надайте перелік адміністративних корупційних порушень.

 8. Дайте загальну характеристику відповідальності за вчинення корупційних діянь.

 9. Охарактеризуйте склад злочину «Службова недбалість».

 10. Охарактеризуйте склад злочину «Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги».


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. // www.rada.gov.ua

 3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. // www.rada.gov.ua

 4. Про засади запобігання і протидії корупції від 07.04.2011 р. // www.rada.gov.ua


Рекомендована література


 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 2. Кирилюк І.В. Корупція у сфері охорони здоров’я: особливості, детермінанти та шляхи запобігання // Право та управління. – 2012. - № 1. – С. 293-310.

 3. Кирилюк І.В. Злочинність у сфері охорони здоров’я: кримінологічна характеристика, детермінація, запобігання. Автор. на здобуття ступеня канд..юр.наук, спеціальність 12.00.08. – К., 2012.


Тема 7. Правове регулювання телемедичних послуг
Мета: охарактеризувати механізм взаємодії телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я щодо впровадження і здійснення телемедичного консультування, телемоніторингу, телеметрії, систем домашньої (індивідуальної) телемедицини з метою розширення можливостей та підвищення ефективності лікувально-діагностичного процесу та забезпечення прав людини.

.


Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • міжнародно-правові стандарти за темою;

 • механізми взаємодії телемедичних центрів та закладів охорони здоров’я;

 • роль і значення висновків консультанта.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • скласти висновок консультанта;

 • скласти опис клінічного випадку, що направляється для проведення телемедичної консультації.


План заняття


 1. Поняття та принципи телемедичної допомоги.

 2. Правовий статус телемедичного центру.

 3. Організаційно-правові аспекти телемедичного консультування.

 4. Роль та значення телемедичної консультації. Висновок консультанта.

 5. Особливості правореалізації при наданні телемедичної допомоги.


Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «телемедицина», «телемедична консультація».

 2. Назвіть принципи надання телемедичної допомоги.

 3. Перелічіть основні завдання телемедичного центру.

 4. Розкрийте функції телемедичного центру.

 5. Висвітліть права телемедичного центру.

 6. Розкрийте роль і значення висновку консультанта.

 7. Окресліть правовий статус консультанта.

 8. Розкрийте порядок підготовки телемедичної консультації.

 9. Охарактеризуйте механізми забезпечення прав пацієнтів у сфері телемедицини.

 10. Розкрийте відповідальність телемедичного центру.

Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // www.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // www.rada.gov.ua

 4. Про інформацію: Закон від 02.10.1992 р. // www.rada.gov.ua

 5. Про телекомунікації: Закон від 18.11.2003 р. // www.rada.gov.ua

 6. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Верховна Рада України; Закон про 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 7. Про впровадження телемедицини в закладах охорони здоров’я: Наказ МОЗ України від 26.03.2010 р. № 261 // www.moz.gov.uaРекомендована література


 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 2. Senyuta I/ Patient rights in telemedicine experience of Ukraine // Book of Abstracts and Practical Information. - 6-7 Оctober 2011, Leuven, Belgium. – P. 83.

 3. Сенюта І.Я. Консультативна допомога у сфері охорони здоровя: деякі питання її надання // Український медичний часопис. – 2012. - № 1 (87). С. 143-144.


Тема 8. Медичного страхування в Україні: три аспекти одного правового інституту
Мета: вивчення загальних положень про страхування у сфері охорони здоров’я. Ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регулює відносини страхування у сфері охорони здоров’я. Аналіз та засвоєння видів, форм, мети та завдань медичного страхування в Україні, а також з’ясування проблем запровадження загальнообов’язкового медичного страхування.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я;

 • поняття, ознаки, види страхування;

 • виклики і перспективи запровадження загальнообов’язкового страхування.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • характеризувати міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • характеризувати інститут добровільного медичного страхування;

 • розкривати особливості інших видів страхування у сфері охорони здоров’я (наприклад, страхування професійної відповідальності медичних працівників);

 • аналізувати проблеми запровадження загальнообов’язкового медичного страхування.


План заняття


 1. Загальні положення страхування у сфері охорони здоров’я. Поняття та принципи страхування. Суб’єкти та об’єкти страхових правовідносин.

 2. Види страхування у сфері охорони здоров’я.

 3. Форми медичного страхування.

 4. Медичне страхування як право, обов’язок та гарантія права: загальна характеристика.

 5. Проблеми становлення і розвитку загальнообов’язкового медичного страхування в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «страхування у сфері охорони здоров’я».

 2. Назвіть принципи страхування у сфері охорони здоров’я.

 3. Охарактеризуйте суб’єктів страхових відносин у сфері охорони здоров’я.

 4. Наведіть об’єкти страхових відносин у сфері охорони здоров’я.

 5. Охарактеризуйте зміст страхових відносин у сфері охорони здоров’я.

 6. Проведіть загальну характеристику добровільного медичного страхування.

 7. Окресліть особливості страхування медичних витрат.

 8. Проведіть загальну характеристику страхування професійної діяльності медичних працівників.

 9. Дайте загальну характеристику страхування життя.

 10. Розкрийте проблеми і виклики, зумовлені перспективним запровадження в Україні загальнообов’язкового медичного страхування.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР; Закон від 10.12.1971 р.  322-VIII //Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971 р.- Додаток до № 50.

 3. Про страхування: Закон України від 07.03.1996 р. // // www.rada.gov.ua

 4. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 5. Про збір обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Верховна Рада України; Закон від 8.07.2010 р. № 2464-VI // Відомості Верховної Ради України.-2011.- № 2-3.- Ст.11.


Рекомендована література


 1. Страхування в галузі охорони здоровя: Навч.посібн. / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за аг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010 – 216 с.

 2. Боднарчук М.І. Соціальне страхування в Україні правові аспекти становлення та розвитку. – Чернівці: Рута, 2002. – 247 с.

 3. Буздуган Я. Організаційно-правові засади функціонування фінансів галузі охорони здоров’я в Україні за останні роки // Наук. зап. Тернопільського державного педагогічного ун-ту імені В. Гнатюка. Сер.: Економіка. – 2004. - № 16. – С. 114-122.

 4. Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 19-20 квітня2007 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007.

 5. Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2008 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.

 6. Матеріали 3-ї Всеукраїнської (2-ї Міжнародної) науково-практичної конференції. Львів, 23-24 квітня 2009 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2009.

 7. Сенюта І.Я. Правовий статус суб’єктів медичних правовідносин в умовах запровадження обов’язкового соціального медичного страхування // Охорона здоров’я України. – 2009. - № 2 (34). – С. 77-83.

 8. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 9. Сучасне українське медичне право: Монографія / За заг.ред. С.Г. Стеценка. – К.: Атіка, 2010.– 496 с.

 10. Добровольное медицинское страхование в странах Европейского Союза / Э. Моссиалос, С. Томпсон: Пер. с англ. – М.: Весь мир, 2006. – 224 с.


Тема 9. Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я
Мета: ознайомлення з особливостями законодавчої регламентації прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я, створення лікарських засобів, особливостями правової охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • порядок та особливості створення лікарських засобів, патентування діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування;

 • особливості правової охорони прав на об’єкти права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідний понятійно-категоріальний апарат;

 • застосовувати механізми захисту прав інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я.

План заняття


 1. Поняття та об’єкти права інтелектуальної власності.

 2. Законодавче забезпечення інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я.

 3. Поняття та ознаки твору як об’єкта права інтелектуальної власності.

 4. Поняття та ознаки винаходу як об’єкта патентного права. Інші об’єкти патентного права.

 5. Право особи на винахід у сфері медицини та права пацієнта.

 6. Правове регулювання створення лікарських засобів.

 7. Особливості патентування діагностичних, терапевтичних та хірургічних методів лікування.

 8. Правова охорона об’єктів права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я.

Питання для самоконтролю


 1. Які об’єкти права інтелектуальної власності вам відомі?

 2. Що таке твір та якими є його ознаки?

 3. Хто вважається суб’єктом авторського права?

 4. Які об’єкти патентного права вам відомі?

 5. Що таке новизна винаходу? Коли винахід вважається новим?

 6. Що таке винахідницький рівень винаходу?

 7. Що таке медична придатність виробу, та чи має ця ознака винаходу законодавче закріплення?

 8. У чому полягає особливість створення об’єкта авторського права на замовлення?

 9. Хто може створювати лікарські засоби?

 10. Хто вважається автором (співавтором) лікарського засобу?

Національне законодавство


 1. Цивільний кодекс України: Верховна Рада України; Закон від 16.01.2003 р. № 435-IV // Інформаційний бюлетень НКРЕ. - 2003 р.- № 7.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України .-1993.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про лікарські засоби: Верховна Рада України; Закон від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 22. - Ст. 86.

 4. Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23 грудня 1993 р. в редакції закону від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - №43. - Ст.214.

 5. Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України.- 1994.- №7.- Ст.32; в редакції Закону України від 1 червня 2000 р. // Урядовий кур’єр.- 2001.- 14 лютого.

 6. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: МОЗ України; Наказ від 23.09.2009 р.  690 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09/paran16


Рекомендована література

 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Коссак В.М., Якубівський І.Є. Право інтелектуальної власності: Підручник. – К.: Істина, 2007.

 3. Орлюк О.П. Інтелекутальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України. – 2011. - № 3.

 4. В.В. Селіваненко. Права осіб на винаходи у сфері медицини та права пацієнтів:гармонізація правового регулювання//Часопис Київського університету права. – 2011. - №4.

 5. Кузнецова Н.С. Цивільно-правові проблеми інституту інтелектуальної власності / Н.С.Кузнецова // Правова система України: історія, стан та перспективи: у 5 т. Т.3: Цивільно-правові науки. Приватне право / За заг. ред. Н.С.Кузнецової. – Х.: Право, 2008. – 640 с. – С.376-380.

 6. Кашинцева О.Ю. Патентне право і клонування людини: досвід ЄС // Вісник Академії Адвокатури України. – 2006. - №2(6).- С.40-42.

 7. Кашинцева О.Ю. Правове регулювання генетичних досліджень людини в Україні: деякі аспекти // Право України. – 2007. – № 5.  - С. 131-134 

 8. Підопригора О.А. Загальні положення про право інтелектуальної власності у Цивільному кодексі України // Право України. – 2003. - № 7.

Тема 10. Правова регламентація забезпечення населення лікарськими засобами
Мета: ознайомлення з особливостями законодавчої регламентації забезпечення населення лікарськими засобами, законодавчими вимогами щодо правильного оформлення та видачі рецептів на придбання лікарських засобів.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • порядок та особливості реалізації лікарських засобів;

 • особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я;


Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідний понятійно-категоріальний апарат;

 • правильно застосовувати законодавство, яке регламентує порядок складання та видачі рецептів на придбання лікарських засобів.


План заняття


 1. Законодавче забезпечення лікарських засобів в Україні.

 2. Право пацієнта на безпечні та якісні лікарські засоби.

 3. Порядок та вимоги щодо реалізації лікарських засобів громадянам. Рецептурні та безрецептурні лікарські засоби.

 4. Особливості безоплатного або на пільгових умовах забезпечення населення лікарськими засобами.

 5. Особливості обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

 6. Обмеження щодо реклами лікарських засобів медичними та фармацевтичними працівниками.

 7. Особливості та порядок здійснення контролю за якістю та безпекою лікарських засобів в Україні.

Питання для самоконтролю

 1. Дайте визначення поняття «лікарський засіб».

 2. Коли лікарський засіб вважається фальсифікованим?

 3. Що таке якість лікарського засобу?

 4. Які категорії громадян мають право на безоплатне одержання лікарських засобів у разі амбулаторного лікування?

 5. Вкажіть категорії громадян, які наділені правом на одержання лікарських засобів безоплатно або на пільгових умовах.

 6. Вкажіть категорії громадян, які наділені правом на одержання лікарських засобів на пільгових умовах.

 7. Охарактеризуйте суть законодавчої заборони щодо реклами лікарських засобів медичними та фармацевтичними працівниками.

 8. Вкажіть орган, який уповноважений здійснювати контроль за якістю лікарських засобів.

 9. Які вимоги щодо виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення вам відомі?

 10. Які вимоги щодо реалізації лікарських засобів на території України Вам відомі?


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про лікарські засоби: Верховна Рада України; Закон від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 22. - Ст. 86.

 4. Про затвердження Порядку проведення клінічних випробувань лікарських засобів та експертизи матеріалів клінічних випробувань і Типового положення про комісії з питань етики: МОЗ України; Наказ від 23.09.2009 р.  690 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1010-09/paran16.

 5. Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень: МОЗ України, Наказ від 19.07.2005 № 360 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0782-05


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Сенюта І. Право пацієнта на якісну медичну допомогу: деякі аспекти Безпека пацієнта. Безпека лікаря. Безпека держави [Матеріали Першого Національного конгресу з безпеки пацієнтів, м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.]. – К., 2012. – С. 282 – 285.

 3. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка.– К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 4. Абросимов О.С., Шаповалов В.В., Шаповалова В.О. Фармацевтичне право щодо непередбаченого ушкодження здоров’я пацієнтів // Створення, виробництво, стандартизація, фармакоекономічні дослідження лікарських засобів та біологічно активних добавок: Тез. доп. ІІ міжнар. наук.-практ. конф. – Х., 2006. – С. 330.

 5. Агапов Д.О. Судова фармація: до проблеми наркотизації суспільства через мережу Інтернет/ Д.О.Агапов, В.О. Шаповалова, В.В. Шаповалов // Актуальні питання створення нових лікарських засобів: матеріали Всеук. наук.-практ. конф. студ. та мол. вчених, 19–20 квітня 2012 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2012. – С. 586.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал