Дипломної освіти Кафедра «Медичного права»Сторінка1/3
Дата конвертації16.01.2017
Розмір0.54 Mb.
ТипДиплом
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

«Затверджую»

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Ґжегоцький

________________________

Факультет післядипломної освіти

Кафедра «Медичного права»

Опорна (так)

Адреса: Львів, вул. Солодова, 10
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ ТА ПЕРЕДАТЕСТАЦІЙНИХ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИЗ ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНЕ ПРАВО»

Затверджено Затверджено

на методичному засіданні кафедри на профільній методичній комісії

«__»______________2013 року «__»________________2013 року

протокол №__ від __________ протокол №__ від____________

завідувач кафедри доц. І.Я. Сенюта голова____________________________________ підпис ___________________ підпис


Львів – 2013

Самостійна робота слухачів та її контроль


Теми

Тривалість

Практичні заняття

Семінари

Разом

Організаційно-правові основи експертизи якості медичної допомоги

0,30,3

Приватна медична практика: організаційно-правові аспекти

0,30,3

Політика та конкуренція у сфері охорони здоров’я

0,40,4

Правовий статус закладу охорони здоров’я

0,40,4

Страхування медичних фармацевтичних працівників, що виконують свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної діяльності

0,30,3

Корупція і хабарництво у сфері охорони здоров’я

0,30,3

Правове регулювання телемедичних послуг

0,30,3

Медичне страхування в Україні: три аспекти одного інституту

0,40,4

Інтелектуальна власність у сфері охорони здоров’я

0,40,4

Правова регламентація забезпечення населення лікарськими засобами

0,40,4

Умови та порядок проведення клінічних випробувань лікарських засобів

0,30,3

Правові основи біоетики в аспекті захисту прав людини

0,30,3

Роль і значення медичної етики і деонтології у регулюванні медичної діяльності

0,30,3

Моделі організації системи охорони здоров’я: національний та зарубіжний досвід

0,30,3Договір про надання послуг у сфері охорони здоров’я: поняття загальна характеристика та особливості. Договірна відповідальність у галузі охорони здоров’я

0,30,3

Актуальність проблематики, яка вивчається у межах навчальної дисципліни, її роль і значення для становлення медичного працівника-практика, значний обсяг питань, який слід опанувати для комплексного підвищення кваліфікації спеціаліста, вимагають низку тем залишити для самостійного вивчення слухачам у межах позааудиторної роботи.Слухач повинен з’ясувати питання, подані в плані заняття, перевірити рівень засвоєння матеріалу за допомогою відповідей на запитання для самоконтролю до теми, використовуючи список поданих нормативних і літературних джерел.
Тема 1. Організаційно-правові основи експертизи якості медичної допомоги
Мета: ознайомлення з механізмами здійснення контролю якості медичної допомоги. З’ясування об’єктів і суб’єктів проведення клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги, а також організаційних аспектів провадження діяльності КЕК різного рівня.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • порядок здійснення контролю якості медичної допомоги;

 • організаційні особливості діяльності медичних рад закладів охорони здоров’я.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • скласти висновок за результатами клініко-експертної оцінки;

 • скласти протокол засідання медичної ради закладу охорони здоров’я.


План заняття


 1. Законодавче забезпечення здійснення контролю якості медичної допомоги.

 2. Зовнішній контроль якості медичної допомоги: загальна характеристика.

 3. Внутрішній контроль якості медичної допомоги: загальна характеристика.

 4. Організація клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги КЕК МОЗ України.

 5. Організація клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги КЕК МОЗ АРК, структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

 6. Організація клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги медичною радою закладу охорони здоров’я.

Питання для самоконтролю.

 1. Назвіть нормативно-правові акти, які регламентують порядок контролю якості медичної допомоги.

 2. Окресліть складові внутрішнього контролю якості медичної допомоги.

 3. Визначіть складові зовнішнього контролю якості медичної допомоги.

 4. Дайте визначення поняття «якість медичної допомоги».

 5. Назвіть нормативні підстави для контролю якості медичної допомоги.

 6. Охарактеризуйте елементи висновку за результатами клініко-експертної оцінки.

 7. Висвітліть статус Медичної ради закладу охорони здоров’я як суб’єкта проведення внутрішнього контролю якості медичної допомоги.

 8. Назвіть основні завдання КЕК МОЗ України.

 9. Окресліть права КЕК МОЗ АРК.

 10. Охарактеризуйте нормативно визначений порядок роботи КЕК МОЗ України.

Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 3. Порядок контролю якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 28 вересня 2012 р. № 752 // www.moz.gov.ua

 4. Про організацію клініко-експертної оцінки якості медичної допомоги: Наказ МОЗ України від 6 серпня 2013 р. № 693 // www.moz.gov.ua


Рекомендована література


 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Сенюта І. Контроль якості медичної допомоги: нормативний дисонанс // Актуальні проблеми медичного права [Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 29 березня 2013 р.]. Упоряд. В.Д. Берназ, О.О. Мавед. – Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса: Фенікс, 2013. – С. 169 – 174.

 3. Сенюта І. Право пацієнта на якісну медичну допомогу: деякі аспекти Безпека пацієнта. Безпека лікаря. Безпека держави [Матеріали Першого Національного конгресу з безпеки пацієнтів, м. Київ, 29-30 листопада 2012 р.]. – К., 2012. – С. 282 – 285.


Тема 2. Приватна медична практика: організаційно-правові аспекти
Мета: з’ясування особливостей провадження приватної медичної практики, визначення правового статусу приватного закладу охорони здоров’я та його організаційно-правових форм, а також окреслення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • порядок здійснення господарської діяльності з медичної практики;

 • ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • підготувати документи, необхідні для отримання ліцензії на здійснення медичної практики;

 • підготувати «куток споживача» за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики.


План заняття


 1. Приватна медична практика: загальна нормативна характеристика.

 2. Правовий статус закладу охорони здоров’я приватної форми власності.

 3. Правовий статус ФОП, що провадять медичну практику.

 4. Ліцензування медичної практики.

 5. Порядок контролю дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

 6. Оформлення «кутка споживача» за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики.


Питання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення поняття «медична практика».

 2. Окресліть перелік документів, необхідний для отримання ліцензії на здійснення медичної практики.

 3. Назвіть перелік документів, що повинні міститись у «кутку споживача».

 4. Назвіть перелік документів, необхідних закладу охорону здоров’я для провадження господарської діяльності.

 5. Визначіть складові найменування юридичної особи, що провадить медичну практику.

 6. Вкажіть строк дії ліцензії на здійснення медичної практики.

 7. Назвіть кваліфікаційні вимоги до ФОП, що провадять медичну практику.

 8. Окресліть умови і підстави за яких ФОП, що провадять медичну практику, має право прийму на роботу.

 9. Назвіть суб’єкта, який здійснює контролю за дотриманням ліцензійних умов.

 10. Охарактеризуйте юридичну відповідальність, яку нестиме суб’єкт господарювання, за провадження господарської діяльності з медичної практики без ліцензії.

Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 3. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000 // www.rada.gov.ua

 4. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики: наказ МОЗ України від 30.11.2012 р. № 981 // www.moz.gov.ua

 5. Про затвердження Порядку контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я, що ліцензуються: наказ МОЗ України від 10.02.2011 р. № 80 // www.moz.gov.ua


Рекомендована література

 1. Берн І., Езер Т., Коен Дж., Оверал Дж., Сенюта І. Права людини в сфері охорони здоров’я: практичний посібник / За наук.ред. І. Сенюти. – Львів: Видавництво ЛОБФ «Медицина і право», 2012. – 552 с.

 2. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

 3. Бронштейн А.С., Ривкин В.Л., Левин И. Частная медицина в Россиии и за рубежом. – М.: Изд-во КВОРУМ, 2013. – 204 с.


Тема 3. Політика і конкуренція у сфері охорони здоров’я
Мета: з’ясування способів перетворення системи охорони здоров’я, ключовим з яких є переорієнтація конкуренції на створення цінності системи для пацієнтів, а також окреслення цінності медичної допомоги, засобів її підвищення, здійснення характеристики державної політики у цій царині.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я;

 • цінності державної політики у сфері охорони здоров’я;

 • цінності регіональної політики у сфері охорони здоров’я.


Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • визначати ознаки конкуренції у сфері охорони здоров’я;

 • втілювати на практиці принцип «конкуренція за результати», що означає, що постачальник послуг, програми медичного страхування і виробники, які досягають відмінної якості роботи, отримають винагороду у вигляді збільшення обсягів бізнесу, заробітної плати тощо.


План заняття

 1. Державна політика у сфері охорони здоров’я.

 2. Регіональна політика у сфері охорони здоров’я.

 3. Поняття й ознаки конкуренції у сфері охорони здоров’я.

 4. Принцип «конкуренція за результати»: загальна характеристика.


Питання для самоконтролю.

 1. Окресліть проблеми вітчизняної системи охорони здоров’я.

 2. Охарактеризуйте вартість і доступність медичної допомоги.

 3. Назвіть цінності державної політики у сфері охорони здоров’я.

 4. Розтлумачте принцип «конкуренція за результати».

 5. Назвіть цінності медичної допомоги.

 6. Охарактеризуйте державні програми в галузі охорони здоров’я.

 7. Охарактеризуйте галузеві програми в галузі охорони здоров’я.

 8. Назвіть ознаки конкуренції в галузі охорони здоров’я.

 9. Дайте визначення стандартів у сфері охорони здоров’я.

 10. Назвіть нормативно-правові акти, які закріплюють основи державної політики у сфері охорони здоров’я.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Верховна Рада України; Закон про 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 3. Концепція розвитку охорони здоров’я населення України: Указ Президента України від 07.12.2000 р. // www.rada.gov.ua

 4. Програма економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» // www.rada.gov.ua


Рекомендована література


 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За ред.. д.ю.н., проф... С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

 2. Портер М., Тайсберг Є. Переосмысление системы здравоохранения. Как создать конкуренцию, основанную на ценности и ориентированную на результат. – К.: Изд-во Алексея Капусты, 2007. – 620 с.

 3. Садовничий В.А. От традиций у инновациям: реформы здравоохранения в современном мире / В.А. Садовничий, Н.С. Григорьева, Т.В. Чубарова. – Москва: Экономика, 2012. – 286 с.

Тема 4. Правовий статус закладу охорони здоров’я
Мета: опанувати необхідний термінологічний апарат, з’ясувати організаційні і правові аспекти діяльності закладів охорони здоров’я.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я;

 • особливості ліцензування закладів охорони здоров’я;

 • порядок акредитації закладів охорони здоров’я.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • характеризувати правовий статус закладів охорони здоров’я;

 • готувати документи для отримання ліцензії та проходження акредитаційної процедури.


План заняття


 1. Правовий статус закладу охорони здоров’я.

 2. Ліцензування медичної практики.

 3. Акредитація закладів охорони здоров’я.

 4. Порядок контролю дотримання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики.

 5. Оформлення «кутка споживача» за місцем провадження господарської діяльності з медичної практики.

 6. Договірні відносини у сфері охорони здоров’я.


Питання для самоконтролю.

 1. Дайте визначення акредитації закладу охорони здоров’я.

 2. Запропонуйте класифікацію закладів охорони здоров’я.

 3. Визначте, що таке мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я.

 4. Окресліть особливості управління закладами охорони здоров’я.

 5. Дайте визначення поняття «заклад охорони здоров’я»

 6. Мотивуйте доцільність створення наглядових рад при закладах охорони здоров’я.

 7. Охарактеризуйте особливості фінансового забезпечення закладах охорони здоров’я.

 8. Вкажіть строк дії ліцензії на провадження медичної практики.

 9. Охарактеризуйте договір про медичне обслуговування.

 10. Вкажіть вид юридичної відповідальності за провадження господарської діяльності з медичної практики без ліцензії.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // www.rada.gov.ua

 3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // www.rada.gov.ua

 4. Основи законодавства України про охорону здоров’я: Верховна Рада України; Закон про 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993 р.- № 4.- Ст. 19.


Рекомендована література


 1. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За ред.. д.ю.н., проф.. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 507 с.

 2. Бібліографія з медичного права: національний контекст / упоряд. І.Я. Сенюта, О.Є. Січкоріз, Х.М. Шубак; за заг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2014. – 188 с.

 3. Пашков В.М. Господарська діяльність медичних закладів як результат економічних реформ // Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина : зб. наук. ст. та тез за матеріалами Міжнар. наук-практ. конференції 23.11.2012. – Х.: Точка, 2012. – С. 297-303.


Тема 5. Страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують свої професійні обов’язки в окремих сфера медичної діяльності
Мета: з’ясування загальних положень про страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної діяльності. Ознайомлення з нормативно-правовою базою, що регулює страхові відносини в окресленому контексті, а також з компенсаторними механізмами.
Слухач повинен знати:

 • перелік ключових нормативно-правових актів за темою;

 • міжнародно-правові стандарти у сфері охорони здоров’я;

 • каталог законодавчо визначених випадків обов’язкового страхування медичних і фармацевтичних працівників при виконанні ними своїх професійних та/чи службових обов’язків від нещасних випадків і професійних захворювань.

Слухач повинен уміти:

 • аналізувати чинне законодавство у сфері охорони здоров’я;

 • сформувати необхідних понятійно-категоріальний апарат;

 • забезпечити професійне право на обов’язкове страхування при виконанні професійних та/чи службових обов’язків;

 • аналізувати проблеми, пов’язані із виплатами сум страхових внесків.


План заняття


 1. Обов’язкове страхування медичних працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком інфікування вірусом імунодефіциту людини.

 2. Обов’язкове страхування медичних працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком захворювання на туберкульоз.

 3. Обов’язкове страхування медичних працівників та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров’я та державних наукових установ, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком захворювання на інфекційні хвороби.

 4. Обов’язкове страхування медичних працівників, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком надання психіатричної допомоги.

 5. Обов’язкове страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби, виконання професійних обов’язків яких пов’язане з ризиком каліцтва або професійного захворювання.

Питання для самоконтролю.

 1. Окресліть законодавчі акти, які гарантують обов’язкове страхування медичних і фармацевтичних працівників, що виконують свої професійні обов’язки в окремих сферах медичної діяльності.

 2. Назвіть перелік професійних захворювань медичних працівників.

 3. Розкрийте особливості страхування від нещасного випадку медичних працівників, які є ФОП.

 4. Охарактеризуйте порядок сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

 5. Розкрийте компенсаторні механізми при вирішенні спорів щодо сум страхових внесків.

 6. Дайте загальну характеристику обов’язкового страхування медичних працівників, які виконують професійні обов’язки, пов’язані з ризиком інфікування вірусом імунодефіциту людини.

 7. Дайте загальну характеристику обов’язкового страхування медичних працівників, які виконують професійні обов’язки, пов’язані з наданням психіатричної допомоги.

 8. Дайте загальну характеристику обов’язкового страхування медичних працівників, які виконують професійні обов’язки, пов’язані з ризиком захворювання на туберкульоз.

 9. Дайте загальну характеристику обов’язкового страхування медичних працівників, які виконують професійні обов’язки, пов’язані з ризиком захворювання на інфекційні хвороби.

 10. Дайте загальну характеристику обов’язкового страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби.


Національне законодавство


 1. Конституція України: Верховна Рада України; Закон від 28.06.1996 р.  254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України.-1996.- № 30.- Ст. 141.

 2. Кодекс законів про працю України: Верховна Рада УРСР; Закон від 10.12.1971 р.  322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР.- 1971 р.- Додаток до № 50.

 3. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Верховна Рада України; Закон вiд 19.11.1992 р. № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України. - 1993 р.- № 4.- Ст. 19.

 4. Про збір обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Верховна Рада України; Закон від 8.07.2010 р. № 2464-VI // Відомості Верховної Ради України.-2011.- № 2-3.- Ст.11.

 5. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Верховна Рада України; Закон від 23.09.1999 р. № 1105-XIV // Відомості Верховної Ради України. - 1999.- № 46-47.- Ст.403.

 6. Про затвердження переліку професійних захворювань: Кабінет Міністрів України; Постанова від 8.11.2000 р. № 1662 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1662-2000-%D0%BF

 7. Про затвердження Порядку та умов обов'язкового страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції, і переліку категорій медичних працівників та інших осіб, які підлягають обов'язковому страхуванню на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції: Кабінет Міністрів України; Постанова вiд 16.10.1998 р. № 1642 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1642-98-%D0%BF

 8. Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат: Правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в Україні; Постанова від 27.04.2007 р.  24 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0715-07


Рекомендована література


 1. Страхування в галузі охорони здоровя: Навч.посібн. / І.Б. Дячук, І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко, І.І. Фуртак; за аг.ред. І.Я. Сенюти. – Львів. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2010 – 216 с.

 2. Стеценко С.Г., Стеценко В.Ю., Сенюта І.Я. Медичне право України: Підручник / За заг. ред. д.ю.н., проф. С.Г. Стеценка. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008.– 507 с.

 3. Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 19-20 квітня2007 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2007.

 4. Матеріали 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. Львів, 17-18 квітня 2008 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2008.

 5. Матеріали 3-ї Всеукраїнської (2-ї Міжнародної) науково-практичної конференції. Львів, 23-24 квітня 2009 р. / Упоряд. І.Я. Сенюта, Х.Я. Терешко. – Львів: Вид-во ЛОБФ «Медицина і право», 2009.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал