Дидактичні ігри на уроках української мовиСкачати 124.8 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір124.8 Kb.

Дидактичні ігри на уроках української мови

За новою навчально-виховною концепцією вивчення української мови учні мають не тільки засвоїти певну суму лінгвістичних понять та граматичних правил - вони повинні вільно володіти усною й писемною мовою, послугуватися нею в різних ситуаціях.

Як же донести до кожного школяра багатство й красу рідного слова, виробити вміння невимушено вести бесіду, створювати тексти літературною мовою? Ніякі новітні педагогічні технології не допоможуть словесникові це зробити, коли він за суб’єктом навчання не бачитиме живої людини, яка росте, пізнаючи навколишній світ і себе в ньому, не відчує серцем душі цієї підростаючої особистості.

Вивчення мови в 5-6-х класах має свої специфічні особливості. Діти, які щойно перейшли до середньої ланки, великою мірою ще сприймають життя як гру. їхні очі широко відкриті назустріч казковому, незвичайному. Вони охоче, з великим задоволенням виконують такі завдання, де є можливість їм виявити творчу індивідуальність. І тому заняття з елементами гри в такому віці надзвичайно ефективні.

Отже, мета дослідження полягає в тому, щоб якомога глибше розкрити зміст поняття лінгвістичної гри як методичної категорії; охарактеризувати її різновиди та методику проведення; позитивний вплив гри на розвиток активної мовленнєвої, розумової, інтелектуальної, емоційної, естетичної, моральної, духовної діяльності школярів.

З поданої вище мети можна сформулювати основні завдання нашого дослідження, а саме:  1. Пояснити зміст поняття “лінгвістична гра”.

  2. Дати уявлення про різновиди мовних ігор, детально охарактеризувати кожен з них.

  3. Поглибити відомості про методику проведення лінгвістичних ігор.

  4. Розкрити актуальність, новизну та перспективність досліджуваної проблеми.

Нині, коли велика увага приділяється виконанню Закону про мови, формуванню мовної особистості, яка володіє даром слова - усного й писемного, розгляд поданої теми є досить актуальним. Педагоги якомога ширше у своїй практичній діяльності використовують ігрові елементи, інколи перетворюючи все заняття на цікаву гру, суціль підпорядковану дидактичній меті: діти мають винести з уроку якомога більше знань.

Чимало наукових праць, досліджень вчителів-словесників, вчених- практиків присвячено розгляду даної проблеми. Серед них слід назвати: Г.Р.Передрій, Л.І.Гамалій, Т.І.Чумак, В.С.Штивало, О.В.Криворучко, І.М.Веремійчук та інші.

Звичайно, ці форми роботи не нові, але вони не часто зустрічаються у методичній літературі. Це, певним чином, ускладнює роботу вчителів- мовників.

Неодмінною умовою використання лінгвістичних ігор має бути принцип новизни, жодне заняття не повинне бути схожим на інше. Це може бути Урок- казка, урок-подорож, урок-змагання, урок-гра або ж традиційний урок з нестандартними елементами.

Щоб зацікавити дітей процесом навчання та створити проблемну ситуацію на заняттях, я складаю спеціальні ребуси, кросворди, шаради тощо. Ці форми роботи поповнюють словниковий запас учнів, розвивають їхню пізнавальну діяльність, творчу уяву, та якщо це робиться ще й у цікавій розважальній формі - ефективність результату значно вища. Крім того, учні сприймають цю роботу як власну творчість.

Отож пропоную увазі читачів деякі матеріали зі своєї творчої лабораторії, які можуть бути використані у позакласній роботі та на уроках мови.
Лінгвістичні ігри як методична категорія

Лінгвістичні ігри - це вид дидактичного матеріалу, який використовується в позакласній роботі, на уроках з метою підвищення пізнавальних інтересів у школярів. Вони містять пізнавальний матеріал, збагачують учнів новими знаннями, вміннями.

До мовних ігор належать:-вікторини;

-ребуси;

-кросворди;

-загадки;

-епіграми;

-лото;

-каламбури тощо.

У методиці іноземних мов лінгвістична гра вважається як цілком самостійний метод навчання. Гра як метод покликана виховувати, формувати у школярів уважність, кмітливість, винахідливість, вона сприяє розвитку мислення та почуттів дитини.

Більшість методистів до лінгвістичних ігор відносять такі різновиди: лото, ребуси, загадки і т. д. Інші науковці пропонують сюди віднести аукціон і змагання.

Л.І.Гамалій пропонує розрізняти такі лінгвістичні ігри:


  1. За місцем виконання:

-рухомі;

-нерухомі.

  1. За формою виконання:

-усні;

-письмові.

  1. За кількістю учасників:

-індивідуальні;

-колективні.

Досить цікавою є класифікація лінгвістичних ігор Г.Р.Передрій, яка окремо виділяє мовні конкурси:а) вікторини;

б) ребуси;

в) шаради;

г) чайнворди;

д) КВК.

Загадки мають свої різновиди: логогрифи, метаграми, анаграми, епіграми і каламбури.

Цей поділ є непринциповим. Але застосування різноманітних лінгвістичних ігор на уроках та в позакласній роботі дає позитивні результати. Оскільки вони сприяють розвитку логічного мислення школярів, збагачують їхню творчу уяву, є засобом формування пізнавальних інтересів учнів.


Методика проведення мовних конкурсів

Мовні конкурси - це різноманітні змагання, що проводяться як колективно, так й індивідуально.

Конкурси поділяються на:

-усні;


-письмові.

Найбільш поширеним видом є вікторини, які можуть проводитися у вигляді мовних загадок.Різновиди загадок є такі:

  1. Метаграма - загадка, у якої дві відгадки, котрі різняться однією

буквою.

Наприклад: Він у бурю, в хуртовину Виростає біля тину.

Коли ж букву замінити,

Можна буде в ньому жити.

(Замет - намет)  1. Логогрифи - загадки, до яких є дві відгадки, що різняться кіль

кістю букв (в одній на одну букву менше).

Наведемо приклад: Люблять нас усі збирати

після дощику в ліску,

А як букву Г відняти,

будем плавати в ставку.

(Гриби-риби)


  1. Анаграма - загадка на перестановку букв у слові.

Наприклад: Географію зі мною вчать у школі діти,

А дай порядок інший літер І мене вже можна їсти.

(Атлас - салат)

Аукціон - це конкурс-змагання, у якому перемагає той, хто останнім дає відповідь. Неодмінний атрибут цієї гри - молоток.

До мовних конкурсів належать і графічні загадки, які вимагають графічного зображення у поєднанні з літерами. Це - кросворди, ребуси, шаради, чайнворди.Кросворд - задача-головоломка для розгадування слів, являє собою фігуру, розбиту на квадрати, які треба заповнити буквами, щоб по вертикалі і горизонталі вийшов ряд слів. Кросворди можуть мати різновиди.

Ребус - загадка-головоломка, в якій слова або фрази, що розгадуються, зображено у вигляді комбінацій малюнків з літерами та іншими знаками. Часто поряд з малюнками використовуються слова з закресленими буквами, значки, схожі на апостроф.

Чайнворд належить до словесно-графічних загадок. Це загадка- головоломка для розгадування слів, у якій відбувається поділ на квадрати. Кількість квадратів визначає слово, яке там зашифроване. Остання буква попереднього слова повинна бути початком для наступного.

Чайнворди використовуються при вивченні лексикології, на засіданні гуртка про слова іншомовного походження.Шарада - це загадка, в якій загадані слова поділяються на частини, при чому кожна з них становить самостійне слово, яке треба відгадати за вказаним значенням.

Шаради доречно використовувати при вивченні алфавіта, вчитись встановлювати відповідність між буквами і звуками, при вивченні складів і взагалі з метою закріплення принципу поділу слів на склади, при вивченні будови слова.

Ці загадки подаються у письмовому вигляді, щоб учні бачили перед собою цей будівельний матеріал, з якого слід створити слово.

Поданий вид лінгвістичних ігор, а саме загадки, забезпечує розвиток зорової пам’яті у дітей, пізнавальних інтересів, свідомого сприйняття навчального матеріалу, збагачує словниковий запас учнів.


Рухливі мовні ігри та їх різновиди

Мовні ігри, які розвивають спостережливість, інтуїцію, пам’ять і в основі своїй мають певні фізичні рухи називаються рухливими.


хнє основне призначення - розвивати зорову, слухову та рухомоторну пам’ять. Вони можуть проводитися біля дошки і на робочих місцях. Використовуються в позакласній роботі, але їх можна проводити і на уроках.

Різновиди рухливих мовиш ігор:

- естафета;

- фізкультхвилинка;

- “хто швидше? ” та ін.

До різновидів рухливих лінгвістичних ігор належить естафета. Суть її полягає в тому, щоб учень швидко впорався з граматичним завданням і

передав вправу на виконання такого завдання гравцеві його ж команди. Може виконуватися біля дошки. Наведемо кілька прикладів.
Гра “Дай характеристику слову

На столі розкладаються картки зі словами у певному порядку. Учень запам’ятовує послідовність і відвертається. Слова міняються місцями (1-2 слова). Учень відтворює порядок слів. Дати морфологічну характеристику слову, яке учень не зміг правильно розташувати.


Гра “Чарівна скринька”.

У скриньці сховані предмети. Учасникам гри необхідно по черзі їх дістати і додатково виконати граматичне завдання. Наприклад, тема “Написання прислівників”. Завдання: записати подані слова, розкриваючи дужки.(На)пам’ять, (на)зустріч, віч(на)віч, (по)друге, (на)зло, (в)основному, (по)киівськи.
Фізкультхвилинка - ще один різновид рухливих лінгвістичних ігор.

Завдання можуть бути такими:

-Пояснити лексичне значення слів рухами: літак, лісоруб, піаніст, регулювальник, ведмідь.

-На дошці записана умова: іменники І відміни - права рука, іменники II відміни - обидві руки вгору, іменники III відміни - обидві руки вперед, іменники IV відміни - руки опустити (місто, курча, кімната, мати).


Хто швидше? ” Запитання та завдання до гри можуть бути різноманітними: назви слово, знайди орфограму тощо.

Лінгвістична гра повинна використовуватися у 1-3 та 5-6 класах. Вона сприяє розвитку таких здібностей як винахідливість, спостережливість, запам’ятовування, розвиває логічне мислення, фантазію, уяву.

Рухливі лінгвістичні ігри мають важливе значення для розвитку почуттів, особливо корисні для розвитку органів чуття у дітей з певними вадами.
Настільні лінгвістичні ігри. Методика проведення

Настільними лінгвістичними іграми називаються такі ігри, які проводяться на робочих місцях учнів (за столом).

У методичній літературі розробці настільних ігор велику увагу приділив Л.Гамалій, детально розробив методику підготовки та проведення таких ігор, як “Граматичне доміно” та “Лото”.

Для проведення гри “Граматичне доміно” потрібно виготовити 28 карток для кожної партії. Грає кілька учасників. Розмір картки 40 на 20 мм. Кожна картка ділиться лінією надвоє. Праворуч - початок одного слова, ліворуч - кінець іншого слова. Для гри добирається 28 слів, які повинні становити сім груп подібних елементів. Бажано брати складні для учнів граматичні терміни.

Лото” побудоване за принципом - складіть слова. Для гри використовуються складові частини слів. Це можуть бути склади або складові частини. Перед грою картки змішуються, а потім порівно розбираються гравцями, які розкладають їх біля себе. Наприклад, пропонується гра на визначення префікса, кореня, суфікса та побудови з них спільнокореневих слів. Необхідна наявність ведучого, який спочатку замовляє корінь. Хто першим справиться із завданням, той і розпочинає гру. Потім ведучий називає префікс, суфікс і т.д. У ведучого на аркуші записані всі слова цієї гри.

Зразки:

Ліс-ок, ліс-очок, ліс-ник, ліс-и, ліс-ов-ик, про-ліс-ок, під-ліс-ок, пере-ліс-ок, ліс-нич-ий.
Земл-я, земл-ян-ий, земл-ян-к-а, земл-як, земл-ян-ист-ий, під-зем-н-ий, над-зем-н-ий.
«Гра в словникаря». Суть гри полягає в тому, щоб вибрати одне або кілька довгих слів, із літер цих слів скласти словник. Слова, які пропонуються для гри називаються джерельними. Виділяється певний час (3-5 хв., найбільше 10 хв.), за який треба скласти якомога більше слів. Але вчитель повинен ставити певні умови. Наприклад, утворити тільки іменники (власні чи загальні назви) тощо. Коли визначений час закінчується, учасники проводять риску під написаними словами. Один учень зачитує, якщо прочитані слова є в усіх учасників, вони повинні викреслити їх. Якщо немає ні в кого, то той, у кого воно є ставить проти цього слова одиничку.

Є 2 способи використання букв джерельного слова:

1 .Під джерельним словом записуються у стовпчик інші слова.

Зразок.

Станція

стяг торг

стан торс

стіна Тоня

2.Записується джерельне слово, учні повинні дібрати тільки з літератури якнайбільше лексем до поданого слова.

Зразок.

Партизан

тин


парта

Назар


Тарзан

Настільними іграми вважаються і ті, що є рухомими, але якщо вони виконуються на робочих місцях.

Вище описаний вид лінгвістичних ігор є досить ефективним, оскільки сприяє розвитку в школярів творчих здібностей, уяви, логічного мислення, уваги та сконцентрованості, формує самостійність. Учителю ж допомагає легко і швидко перевірити знання та вміння учнів, здатність школярів орієнтуватися в навчальному матеріалі.

Нині, коли гостро постала проблема відродження рідної мови, національної культури, формування національно-мовної особистості, вивчення мови має стати першоелементом вивчення у школі.

“Мова - це живе функціонування народного духу, а не одних мертвих знаків”, - стверджував П.Мовчан.

Мова - це духовна скарбниця народу, його історична пам’ять, причетність до вічності. Тому вивченню мови належить пріоритетна роль в оволодінні учнями духовними цінностями, величезним надбанням народу і нації. Як зазначав видатний педагог і просвітитель минулого К.Ушинський, “у мові одухотворяється весь народ і вся його батьківщина, вся історія духовного життя народу”. Тому саме жива мова повинна стати першоосновою вивчення у школі.А спробуймо додати до сухої теорії трохи гри, вигадки, гумору! І помітимо, що результати перевищать усі очікування і сподівання. Адже саме гра сприяє підвищенню пізнавальних інтересів у школярів, збагачує учнів новими знаннями, вміннями та навичками, сприяє розвитку логічного мислення дітей, їхньої творчої уяви, формує почуття та естетичні вподобання учнів, розширює їхній кругозір. Тобто забезпечує формування цілісної, національно-мовної особистості із свідомим ставленням до мови, розвиненим мовленням, інтелектом, емоційною сферою.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал