Діагоностика як інструмент визначення рівня професіоналізмуСкачати 80.82 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір80.82 Kb.
ДІАГОНОСТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Управління розвитком професійної майстерності вчителя повинно відбуватися на основі діагностико-технологічного підходу. В якості інструментарію, наприклад Т. Хлебніковою, розроблено кваліметричну модель оцінки рівня професійної майстерності педагога. В якості параметрів було обрано: гуманістичну спрямованість педагога, психолого-педагогічні знання, професійну компетентність, педагогічні здібності, результативність діяльності. Загальний рівень професійної майстерності виражається сумою чотирьох параметрів: Рзаг = Р1 + Р2 +Р3 +Р4+Р5. Якщо 0 < Рзаг < 0,4 – недостатній (критичний) рівень, 0,4 < Рзаг < 0,5 – базовий рівень, 0,5 < Рзаг < 0,75 – достатній (допустимий) рівень, 0,75 < Рзаг < 1 – високий рівень.Недостатній (критичний) рівень. У вчителя наявні лише якості професіональної діяльності. Вчитель стихійно переносить із життя готові зразки спілкування в умови професійної комунікативної ситуації. У нього слабкі психолого-педагогічні знання. Не володіє викладацькими уміннями й навичками: не вміє аналізувати навчально-виховний процес, визначати цілі, декомпозувати їх на задачі, планувати заходи щодо реалізації поставлених цілей, організовувати діяльність колективу, здійснювати контроль та коригувати процес збору інформації, аналізу, цілепокладання, планування, організації, контролю.

Базовий рівень. Учитель володіє основами педагогічної майстерності: педагогічні дії гуманістично спрямовані, стосунки з учнями і колегами розвиваються на креативній основі, добре засвоєно предмет викладання, діяльність відрізняється цікавими прийомами, знахідками, але весь педагогічний потенціал найчастіше використовується стихійно, від випадку до випадку. Шляхом проб і помилок відбирає методи, форми, засоби, за допомогою яких аналізує навчально-виховний процес, визначає цілі, декомпозує їх на задачі, планує заходи щодо реалізації поставлених цілей, організовує діяльність колективу, здійснює контроль та коригує процес збору інформації, аналізу, цілепокладання, планування, організації, контролю.

Достатній рівень. Характеризується чіткою спрямованістю дій вчителя, їх високою якістю, діалогічною взаємодією у спілкуванні. Вчитель самостійно планує і організовує свою діяльність на тривалий проміжок часу, маючи головним завданням розвиток особистості учня.

Високий рівень. Характеризується ініціативністю і творчим підходом до організації професійної діяльності. Вчитель самостійно конструює оригінальні педагогічно-доцільні прийоми взаємодії. Діяльність будує, спираючись на рефлексивний аналіз. Сформовано індивідуальний стиль професійної діяльності.

Основне призначення діагностування рівня професіоналізму педагогічних працівників - надання їм необхідної допомоги у професійному розвитку, виявлення найбільш актуальних професійно-творчих якостей, які потрібно вдосконалити та врахування результатів в організації методичної роботи.

Критерії оцінювання рівня сформованості педагога, як професіонала:


 • методичні знання;

 • наукові знання;

 • теоретичні знання (педагогічні, психологічні, професійні);

 • технологічні знання (знання і використання педагогічних технологій, конструювання уроків, здатність акумулювати і використовувати позитивний досвід діяльності колег). Прогнозування результатів, корекція, рефлексія власної діяльності тощо);

 • моральна культура педагога, етика, естетична, загальна, духовна, методична, фахова, дослідно-творча компетентність, культура праці та професійна етика, загальнопрофесійні уміння і навички (гностичні, конструктивні, комунікативні, організаційні тощо).

Висновки діагностування повинні лягти в основу планування методичної роботи в школі. На основі побудованих діагностичних карток формується методична робота закладу, організовується наставництво, обмін досвідом , в тому числі взаємовідвідування уроків колегами, надання допомоги вчителю в складанні плану самоосвіти.

Діагностична карта підвищення рівня методичної кваліфікації вчителя

(Варіанти відповідей: потребую допомоги, достатньо володію, готовий поділитись досвідом)

1. Календарно - тематичне планування роботи

2. Орієнтація на особистісні досягнення учнів

3. Володіння технологією проведення уроку

4. Визначення освітніх, виховних і розвивальних завдань уроку

5. Оволодіння змістом нових програм і підручників

6. Використання активних методів навчання

7. Раціональна єдність словесних, наукових і практичних методів навчання

8. Уміння організувати роботу учнів протягом всього уроку

9. Диференційована робота на уроці

10. Зв'язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем

11. Формування вмінь учнів самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці

12. Формування вмінь і навичок в учнів працювати з першоджерелами

13. Формування в учнів навичок самоконтролю

14. Забезпечення вчителем мотивації навчання і розвиток пізнавального інтересу учнів

15. Заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом

16. Здійснення індивідуального підходу до учнів в процесі навчання і виховання

17. Використання міжпредметних зв'язків

18. Організація позакласної роботи з предмета

19. Здійснення роботи з профорієнтації учнів

20. Організація роботи з невмотивованими учнями

21. Володіння методикою проведення тематичного оцінювання

22. Вивчення і впровадження ППД

23. Оволодіння навичками вікової психології

24. Використання аудіовізуальних засобів та відеотехніки

25. Культура мовлення

26. Реалізація комунікативного підходу до навчання

27. Розвиток загальнонавчальних компетентностей учнів

28. Знання типів і структури уроків

29. Володіння технологією проведення особистісно орієнтованого уроку

30. Використання ігрових елементів, методика проведення нетрадиційних уроків

31. Самоаналіз уроку

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Примітка: 1 бал - початковий рівень; 2 бали - середній рівень; 3 бали - високий рівень.

Науково-теоретична підготовка

І. Знання теоретичних основ науки, предмета, що викладається

1. Орієнтація у меті і завданнях науки.

2. Володіння основними закономірностями науки.

3. Оперування науковою термінологією.

4. Орієнтація у виборі змісту навчання на підставі наукових даних, фактів, понять, законів.

5. Розуміння логіки науки.II. Знання методів науки, предмета, що викладається

1. Орієнтація у різноманітності методів наукового пізнання.

2. Розуміння суті методів, що використовуються в науці.

3. Уявлення про можливість використання методів науки у процесі викладання предмета.III. Знання історії розвитку науки, її сучасних досягнень

1. Орієнтація в історії наукових винаходів

2. Розуміння необхідності використання. історії розвитку науки, окремих фактів у процесі викладання предмета.

3. Володіння знаннями про сучасні досягнення науки.

4. Уявлення про роль і місце використання цих знань.

Психолого-педагогічна підготовка

І. Знання психологічних особливостей учнів

1. Орієнтація у психологічних особливостях школярів і необхідності їх обліку під час відбору змісту, форм і методів навчання.

2. Розуміння ролі психодіагностики у розвитку учнів.

3. Орієнтація в діагностичних методах оцінки розвитку різних сторін психіки особистості школяра.II. Знання психологічних закономірностей навчання і розвитку школярів

1. Розуміння закономірностей пізнання.

2. Орієнтація в компонентах навчання, їх суті й логічному взаємозв'язку.

3. Розуміння психологічних основ навчання, виховання, розвитку особистості школярів різних вікових груп.III. Знання теоретичних основ педагогіки

1. Розуміння цілей і задач педагогічних взаємодій із школярами у процесі їх навчання, виховання й розвитку.

2. Орієнтація у методах педагогічної діагностики рівня знань і вихованості учнів.

3. Уявлення про психологічний аспект уроків і характеристика уроків різного типу.

4. Орієнтація у класифікації методів навчання і характеристика кожного з них.

IV. Знання педагогічних технологій

1. Розуміння необхідності управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів і місця вчителя у цьому процесі.

2. Володіння прийомами планування і організації особистої праці і праці школяра.

3. Орієнтація у змісті контрольно-аналітичної діяльності учителя у процесі навчання учнів.

4. Володіння прийомами педагогічної техніки.

Методичні вміння

І. Знання змісту освіти учнів з навчального предмета

1. Уявлення ролі навчального предмета в системі навчання, виховання і розвитку школяра.

2. Розуміння мети і завдань навчання.

3. Орієнтація у навчальних планах і програмах предмета, що викладається.

4. Виділення провідних знань, умінь і навичок, які необхідно сформувати в учнів у процесі викладання навчального предмета.

II. Знання методів і прийомів навчання школярів

1. Розуміння адекватності методів і прийомів меті і змісту навчання.

2. Орієнтація у різноманітності і цільовому напрямку різних методів і прийомів навчання учнів.

3. Розуміння суті різних методів навчання школярів і специфіки їх використання у процесі викладання навчального предмета.III. Знання форм організації навчання школярів

1. Розуміння взаємного зв'язку змісту, форм і методів навчання.

2. Орієнтація у різноманітності і специфіці різних форм організації навчання школярів.

3. Орієнтація в нових формах організації навчання, їх суті й умовах успішного використання у викладанні.IV. Знання засобів навчання школярів

1. Орієнтація у різноманітності, специфіці та умовах використання різних засобів навчання учнів.2. Розуміння ролі і функцій засобів навчання в активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів і розвитку їх інтересу до навчального предмета, у розв'язанні інших педагогічних завдань.
Діагностика виявлення здатності вчителя до саморозвитку

«Бар’єри педагогічної діяльності»

Інструкція. Кожне твердження оцініть відповідною кількістю балів:

5 – якщо дане твердження цілком відповідає дійсності;

4 – скоріше відповідає, ніж ні;

3 – і так, і ні;

2 – скоріше не відповідає;

1 – не відповідає.

 1. Я прагну вивчити себе.

 2. Я залишаю час для розвитку, як би я не був зайнятий роботою і домашніми справами.

 3. Перешкоди, що виникають стимулюють мою активність.

 4. Я шукаю зворотного зв’язку, тому що це допомагає мені пізнати і оцінити себе.

 5. Я рефлексую над своєю діяльністю, виділяючи на це спеціальний час.

 6. Я аналізую свої почуття і досвід.

 7. Я багато читаю.

 8. Я широко дискутую з приводу питань, що мене цікавлять.

 9. Я вірю у свої можливості.

 10. Я прагну бути більш відкритим.

 11. Я усвідомлюю той вплив, що роблять на мене оточуючі люди.

 12. Я керую своїм професійним розвитком і одержую позитивні результати.

 13. Я одержую задоволення від засвоєння нового.

 14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.

 15. Я позитивно б поставився до мого просування по службі.Обробка результатів:

75 – 55 - активний розвиток;

54 – 36 - відсутня сформована система саморозвитку, орієнтація на розвиток дуже залежить від умов;

35 – 15 - зупинений розвиток


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал