Державний вищий навчальний закладСторінка4/4
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
 1. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, КОТРІ МОЖУТЬ ОТРИМАТИ СТУДЕНТИ

Модульна контрольна робота

Оцінка за роботу на практичних заняттях

Самостійна та індивідуальна робота студента

Всього

50 балів

30

20

100

Семестрова оцінка є результатом суми балів за роботу на практичних заняттях, самостійну й індивідуальну роботу та проміжного модульного контролю.

За результатами контролю знань студентів, дозволяється виставлення екзаменаційної оцінки (без екзаменів) – «відмінно», «добре», та «задовільно». Студент має право підвищити оцінку, складаючи екзамен.

Залік виставляється ( без складання ) у випадку набору кількості балів, що відповідає мінімальній оцінці «задовільно» (D).

Оцінки FX, F (“2”) виставляються студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Студенту з оцінкою FX дозволяється складати підсумковий модульний контроль. У випадку повторного одержання ним незадовільної оцінки, студент має право на повторне складання підсумкового модульного контролю (заліку або екзамену) не більше 2-х разів, згідно затвердженого графіка.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенню вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля, або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.

 1. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1. Задорожний В.Є. Робоча програма з історії світової і української культури. – Ужгород, 1998. – 10 с.

 2. Задорожний В.Є., Керецман Н.П. Тест-зошит контрольних завдань до курсу «Українська і зарубіжна культура» для студентів історичного факультету денної і заочної форми навчання. – Ужгород, 2001. – 60 с.

 3. Задорожний В.Є. Програма курсу «Історія української культури». – Ужгород: Ґражда, 2012. – 48 с.


 1. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

 1. Абрамович С.Д., Чікарькова М.Ю. Світова та українська культура: Навч. посібник. – Львів: Світ, 2004. – 344с.

 2. Анучина Л. В., Гребенюк Н. Є., Лисенко О. А. Українська та зарубіжна культура. – Х.: Одіссей, 2006. – 375 с.

 3. Білоцерківський В.Я., Шейко В.М. Історія української культури. Навч. посіб. – К.: Знання, 2009. – 413с.

 4. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України. – Київ: МАУП, 2002. – 256 с.

 5. Висоцький О. Ю. Історія української культури: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2009. – 130 c.

 6. Виткалов В.Г., Митровка М.М. Українська культура: Навчально-методичний посібник. – Рівне: Волинські обереги, 2001.– 168 с.

 7. Греченко В.А., Чорний І.В., Кушнерук В.А., Рижко В.А. Історія світової та української культури: Підруч. для вищ. закл. освіти. – К.: Літера, 2000. – 464с.

 8. Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ- початок ХХІ ст.). – Ужгород: Гражда, 2009.

 9. Заєць І.І. Витоки духовної культури українського народу. – Вінниця: Континент-Прим, 2006.

 10. Історія світової та української культури: Підручник для вищ. закл. світи / В.А. Греченко та ін. – К.: Літера ЛТД, 2005. – 464с.

 11. Історія української архітектури / Ред. В.І. Тимофієнко.– К.: Техніка, 2003.– 472 с.

 12. Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – 4–те видання. – К.: Либідь, 2002. – 656 с.

 13. Історія української культури: Зб. матеріалів і документів / Упоряд. Б.І. Білик та ін. – К.: Вища шк., 2000. – 607с.

 14. Історія української культури: у 5 томах. – К.: Наукова думка, 2001–2011.

 15. Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. / С.М. Клапчук ті ін. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Знання-Прес, 2002. – 351с.

 16. Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С. О. Українське мистецтво: Навч. посібн.: У 3 ч. / Передмова проф. В.Скотного. – Ч.І. – Львів: Світ, 2003-2005. – 256 с.

 17. Культура і побут населення України: Навч. посібник / В.І. Наулко та ін.. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288с.

 18. Культурологія: українська та зарубіжна культура : Навчальний посібник / За ред. М.М. Заковича . – К.: Знання, 2007. – 567 c.

 19. Лекції з історії світової та вітчизняної культури : Навч.посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп./ За ред. проф. А. Яртися та проф. В. Мельника. – Львів: Світ, 2005. – 568 с.

 20. Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народу. – К.: Довіра, 1992. – 141с.

 21. Попович М.В. Нарис історії культури України. – К.: АртЕк, 2001. – 728с.

 22. Семчишин М. Тисяча років української культури. – К., 1996. – 689 с.

 23. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник/ За ред. Черепанової С.О. – Львів: Світ, 1994.– 456 с.

 24.   Українська культура: Лекції за редакцією Дмитра Антоновича / Упор. С.В. Ульяновська. – К.: Либідь, 1993. – 592с.

 25. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник. / Закович М.М., Зязун І.А., Семашко О.М. та ін. – К.: Товариство «Знання», 2000. – 622с.

 26. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібник./ Дещинський Л.Є., Денисов Я.Я., Скалецький М.П. та ін. – Львів: Бескид Біт, 2005. – 304с.

 27. Українська та зарубіжна культура: Навч.-метод. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 367 с.

 28.   Українська художня культура: Навч. посіб. / За ред. І.Ф. Ляшенка. – К.: Либідь, 1996. – 416с.

 29. Українське краєзнавство: сторінки історії / Г.С. Дем’янчук та ін. – К.: Вид. Центр «Просвіта», 2006. – 296с.

 30. Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ – початку ХХст. / НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – К.: Наук. думка, 2000. – 240с.

 31. Хоменко В.Я. Українська і світова культура: Підр. – К.: Україна, 2003. – 336с.

 32. Шейко В. М., Тишевська Л. Г. Історія української культури. – К.: Кондор, 2006. – 258с.

Додаткова:

 1. Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – 403 с.

 2. Брайчевський М.Ю. Утвердження християнства на Русі. – К., 1983.

 3. Відейко М.Ю. Трипільська цивілізація. – К., 2003. – 184 с.

 4. Грушевський М.С. Історія української літератури. – К., 1993. – Т. ІІ. – 264 с.

 5. Історія української літератури: В 6т. 9кн. / Упоряд. В.В. Яременко; Приміт. С.К. Росовецького. – К. : Либідь, 1993-1997.

 6. Лозко Г. Українське народознавство. - Харків, 2005. – 469 с.

 7. Минуле українського театру / І.О. Мар’яненко. – К.: Мистецтво, 1953. – 180с.

 8. Михайлов Б. Кам'яна Могила – світова пам'ятка стародавньої культури в Україні. – К., 2003. – 152 с.

 9. Нечуй-Левицький І. Світогляд українського народу. – К., 1993. – 87 с.

 10. Овсійчук В.А. Майстри українського бароко. Жовківський художній осередок. – К.: Наукова думка, 1991. – 338с.

 11. Павлів Д. Бронзова доба. Початок праслов'янської історії // Історія України. – Львів, 1996. - С. 3-50.

 12. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981. – 608 с.

 13. Українське бароко та європейський контекст: Архітектура, образотворче мистецтво, театр і музика. – К.: Наукова думка, 1991. – 256 с.

 14.  Українці: народні вірування, повір’я, демонологія / Упор., прим. та біогр. нариси  А.П. Пономарьова та ін. – 2-е вид. – К.: Либідь, 1991. – 640с.

 15. Чижевський Д. І. Українське літературне бароко. – К.: Обереги, 2003. – 575 с.

 16. Шилов Ю.О. Джерела витоків української етнокультури ХІХ тис. до н.е. – ІІ тис. до н.е. – К.: Аратта, 2002. – 271 с.

 17. Яценко Б., Яценко В. Велесова книга. – К.: Велес, 2004. – 256 с.

 18. Зарубіжні українці. Етнографічний довідник.– К.: Україна.– 1991.– 256 с.

 19. Корінний М.М. Короткий термінологічний словник з української та зарубіжної культури. – К.: Україна, 2000. – 184 с.

 20. Митці України. Енциклопедичний довідник. – К.: ІСБН, 1992. – 847 с.

 21. Юрченко П.Г. Дерев’яна архітектура України. - Київ : Будівельник, 1970.
 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

 • http://www.studentbooks.com.ua/

 • http://izbornyk.org.ua/cultur/cult.htm

 • http://www.info-library.com.ua/books-book-63.html

 • http://abiturcenter.ru/catalog/index.php?categoryID=50

 • http://jivopis.ru/gallery/

 • http://www.countries.ru/library.htm

 • http://kulturoznanie.ru/

 • http://www.alleng.ru/edu/cultur.htm

 • www.artbazar.com.ua

 • www.tochka.org.ua

 • http://cufer.net

 • www.artportal.org.ua

 • http://uatoday/net

 • http://www.ukrop.com/ua/directory/culture

 • www.uamusic.org.ua

 • www.poyarkow.com


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал