Державний вищий навчальний закладСторінка3/4
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


8. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота студентів – це активна пізнавальна творча діяльність, яка здійснюється на вcix видах аудиторних занять, а також у вільний від обов’язкових занять час. Її головною метою є закріплення, розширення, поглиблення одержаних знань та самостійне вивчення i засвоєння нового матеріалу без сторонньої допомоги. Самостійна робота дає можливість систематизувати подану раніше інформацію, осмислити її у нових аспектах. Завдяки цьому розвивається логічне мислення студента, що сприяє глибокому засвоєнню фундаментальних знань, формуванню переконань, виробленню активної життєвої позиції.Аудиторна самостійна робота студента з предмету «Історія української культури» передбачає:

 • роботу з опорними конспектами, схемами, додатковою літературою, словниками, ілюстративним матеріалом;

 • виконання тестів, самостійних робіт;

 • взаєморецензування письмових і усних відповідей;

 • складання опорно-логічних схем, хронологічних таблиць, питань для перевірки засвоєння знань;

 • виступ із рефератом, повідомленням, доповіддю і т.ін.

Позааудиторні форми самостійної й індивідуальної роботи студентів включають:

 • самостійний пошук інформації для підготовки до практичних занять;

 • поглиблене опрацювання тем, що вивчались на заняттях;

 • робота з першоджерелами інформації;

 • підготовку та написання рефератів, доповідей, творчих робіт;

 • анотування статей;

 • складання словників термінів, понять, визначень, хронологічних таблиць;

 • перегляд мистецьких артефактів та їх аналіз;

 • створення презентації на задану тему.


Теми для самостійної роботи:


 • Культура радянської України і діаспори (1945-1991).

 • Наступ на українську духовність

 • Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х рр.

 • Святкування 300-річчя Переяславської Ради.

 • Партійно-державне втручання у культурні процеси 50–60-х рр.

 • "Маланчукізм" і русифікація 70–80-х рр.

 • Освіта і наука

 • Шкільні реформи (1958, сер. 60-х, поч. 80-х рр.).

 • Педагоги-новатори (В. Сухомлинський, Г. Ващенко та ін.).

 • Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори.

 • Визначні вчені (А. Люлька, Б. Патон, І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов та ін.).

 • Літературно-мистецький процес

 • Українська художня література і журналістика вдома і закордоном.

 • Творчий доробок О. Гончара, М. Стельмаха, П. Загребельного, В. Симоненка, Л. Костенко, В. Стуса.

 • Театр, кіно і телебачення. Внесок С. Параджанова та І. Миколайчука.

 • Музичні здобутки: В. Івасюк, Н. Матвієнко, А. Солов’яненко, М. Скорик, Є. Станкович та ін.

 • Образотворче і спортивно-циркове мистецтво

 • Графіка, живопис і скульптура: ідейно-тематичні та жанрово-стильові особливості.

 • Мистецька спадщина К. Білокур, В. Бородая, А. Ерделі, Й. Бокшая, Т. Яблонської, М. Дерегуса, І. Марчука.

 • Архітектура і музейна справа.

 • Успіхи українського спорту і циркового мистецтва.


Тематика презентацій:


 1. «Культурна спадщина Київської Русі».

 2. «Особливості українського іконопису».

 3. «Шедеври вітчизняної архітектури».

 4. «Образи природи в українському живописі».

 5. «Постмодернізм в українській культурі».

 6. «Мистецтво українського бароко».

 7. «Декоративно-ужиткове мистецтво України».

 8. «Обрядові традиції України».


Тематика рефератів (есе)

 1. Зіставлення понять “етнічне”, “національне” в українській культурі.

 2. Автохтонна та міграційна теорії походження предків українців.

 3. Кімерійсько-скіфсько-сарматський культурний симбіоз як одне із автохтонних джерел української культури.

 4. Зарубинецька та черняхівська культура східнослов’янських племен дохристиянської Русі.

 5. Остромирове Євангеліє – визначна пам’ятка духовної культури.

 6. Визначні пам’ятки архітектури Київської Русі.

 7. Образотворче мистецтво й іконопис Київської Русі.

 8. Літописання Київської Русі в системі духовної культури.

 9. “Слово о полку Ігоревім” – визначна пам’ятка духовної культури Київської Русі.

 10. Поширення ідей раннього гуманізму в Україні: Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський.

 11. Острозька вища школа, її внесок у духовну культуру України.

 12. Діяльність Львівської братської школи на ниві освіти та духовної культури України.

 13. Культурно-просвітницька діяльність Петра Могили.

 14. Золотий вік львівського архітектурного ренесансу.

 15. Жовківська малярська школа та її внесок у духовну культуру України.

 16. Розвиток освіти та наукових знань у період існування Козацької держави.

 17. Козацькі літописи – визначна пам’ятка духовної культури України.

 18. Внесок гетьмана України Івана Мазепи у духовну культуру українського народу

 19. Творчість Г. Сковороди в контексті українського бароко.

 20. Зародження національної ідеї у дворянський період національно-культурного відродження. Аналіз праці “Історія Русів”.

 21. Ідеї національного відродження України в діяльності Кирило-Мефодіївського братства.

 22. Юліан Бачинський та Микола Міхновський – виразники української національної ідеї.

 23. Культурно-просвітницька діяльність “Руської Трійці” на ниві духовної культури Галичини.

 24. Українська національна ідея у творчій спадщині М. Хвильового.

 25. О. Довженко – основоположник українського кіномистецтва.

 26. Лесь Курбас – видатний діяч українського театрального мистецтва.

 27. Творчість діячів української культури в еміграції

 28. Особливості соціокультурних процесів у незалежній Україні.

 29. Постмодернізм в Україні. Насичення культурного життя національним і постмодерністським змістом.

 30. Українські літературні традиції в творчості сучасних письменників.

 31. Нова модерністська генерація в українській літературі.

 32. Традиція та новації в сучасному українському театральному і кіномистецтві.

 33. Сучасна українська музика: стилі та напрямки.


9. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Контрольні заходи модульного контролю з «Історії української культури» проводяться під час семінарських занять в академічній групі відповідно до розкладу занять.

Контрольні заходи модульного контролю проводяться у комбінованій формі: у вигляді тестування та письмових контрольних робіт. В окремих випадках можна застосовувати й інші форми модульного контролю: письмові завдання, усні колоквіуми та ін.

До контрольного заходу відповідного модульного контролю студент допускається незалежно від результатів поточного контролю. На консультаціях студент може відпрацювати пропущені семінарські заняття, захистити індивідуальні завдання, реферати, а також ліквідувати заборгованості з інших видів навчальної роботи.

У разі відсутності студента на контрольному заході модульного контролю або при одержаній незадовільній оцінці за результатами модульного контролю йому надається право на повторне складання в індивідуальному порядку.

Методика поточного контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Історія української культури» включає проведення однієї контрольної роботи та підсумкового контролю у формі іспиту.

Модульна контрольна робота передбачає 4 варіанти завдань з переліку теоретичних питань та тестових завдань. Кожен варіант складається викладачем вибірково з нижченаведених переліків теоретичних та тестових завдань.

Варіант складається з 11 тестових завдань (кожне оцінюється в 2 бали), шести запитань 2 рівня складності (кожне оцінюється в 3 бали) та одного запитання третього рівня складності (оцінюється в 10 балів). Максимальна сума отриманих студентом балів може налічувати 50 балів.Перелік питань 1 рівня складності

1.Які землеробські племена на території України вважаються найбільш ранніми? Визначте хронологічні рамки цієї археологічної культури.

а) Черняхівські б) Трипільські в) Зарубинецькі г) Пеньківські

2.Скіфський мистецький стиль, який характеризується поєднанням рослинного орнаменту, зоо- та антропоморфних елементів, називається:

а) інкрустаційний б) коринфський в) звіриний

3.Збірник, в якому описуються житія святих, називається

а) Октоїх б) Тріодь в) Агіограф г) Києво-Печерський патерик

4.Як називались праці Козьми Індикоплова, за якими велось навчання в школах Київської Русі?

а) Фізіолог б) Гетика в) Шестоднев

г) Хроніки д) Християнська топографія

5.Статут якої братської школи було покладено в основу діяльності всіх

братських шкіл? Як він називався?

а) Луцької б) Львівської в) Київської г) Галицької

6.Які культурні впливи спричинили переорієнтацію української культури в ХІV столітті?

а) візантійські б) південнослов’янські

в) західноєвропейські г) монголо-татарські д) арабські

7.Початок кам’яного культового будівництва у Києві пов’язується з побудовою князем ____________________ у ___________________рр.

а) Церкви Богородиці б) Михайлівського золотоверхого собору

в) Софії Київської г) Успенського собору

8. Як називався альманах, виданий в Петербурзі в 1841 році українському мовою?

а) «Основа» б) «Запорожская старина» в) «Ластівка»

9. Хто був директором Полтавського театру на початку ХІХ століття?

а) І.Котляревський б)Г.Квітка-Основ”яненко

в)М.Щепкін г)М. Старицький

10. Назівть авторів проекту пам’ятника князю Володимиру Великому у Києві

а) А. Меленський і О. Беретті б) І. Мартос

в) В.Демут-Малиновський і К.Тон

11.В якій області проявився талант?

а) В.Стуса 1) український народний розпис

б) Б.Лятошинського 2) література

в) О.Довженка 3) музика

г) К.Білокур 4) кіно

12.Хто і коли вперше вживає слово «культура» для позначення духовного

світу людини?

13.Визначте часові рамки існування трипільської культури на українських землях

а) ХІ − ІХ ст. до н.е. б) ІV− ІІІ ст. до н.е. в) ІІ ст. до н.е. − ІІ ст. н.е.

14.Назвіть найдавніші пам’ятки давньоруської писемності

а) Договори Русі з Візантією б) Берестяні грамоти

в) Іпатіївський літопис г) Повість Временних літ

15.Як називались перші вітчизняні живописці Київської Русі?

а) Антоній б) Аліпій в) Феодосій г) Григорій

16.Встановіть відповідність між книгою та її автором

1.Юрій Дрогобич а) «Селянки»

2.Лукаш з Нового міста б) «Настанови польському

королею Сигизмунду Августу»

3.Станіслав Оріховський-Роксолан в) Епістолографія

4.Шимон Шимонович г) «Трактат із шести розділів про

Затемнення»

17.Ідеалом якої доби була людина, яка узгоджувала за допомогою розуму

свої потреби і дії з вимогами природи?

а) Відродження б) Просвітництва в) Середньовіччя г) Античності

18.В якому році Києво-Могилянський колегіум отримав статус академії?

а) 1661 р. б) 1701 р. в) 1686 р.

19. Назвіть автора „Грамматики малорусского наречия”

а)О. Павловський б) М. Потебня в)І. Нечуй-Левицький

20. Які міста вважались центрами театрального життя на Україні пер.пол.ХІХ століття?

а)Харків б)Київ в) Полтава г)Чернігів

21. Назвіть головного архітектора Києва в 1803-1833 роках

а)О.Беретті б)А. Растреллі в)А.Меленський г)П. Ярославський

22. Хто із видатних вчених став першим президентом Української Академії

наук?

а) А.Кримський б) М.Грушевський в) В.Вернадський г) Д.Багалій23.Де і коли вперше виникає слово «культура»?

1.Єгипет а) V ст. до н.е

2.Греція б) IV ст. до н.е

3.Рим в) III ст. до н.е

4.Індія г) II ст. до н.е

5.Китай д) I ст. до н.е

24.Найвідоміші пам’ятки скіфського мистецтва

а) чуринги б) пектораль, гребінець

в) керамічні вироби г) зброя

25.В якому творі згадується про наявність у слов’ян власної писемності?

а) «Гетика» б) «Повість временних літ» в) «Паннонське житіє»

26.В якому році було відновлене Київське князівство на чолі з Олельком Володимировичем?

а)1240 р. б) 1440 р. в) 1385 р.

27. З ім’ям якого видатного культурного діяча України пов’язане заснування

Києво-Могилянського колегіуму? Назвіть дату його заснування:

а) 1615 р. б) 1631 р. в) 1632 р.

Які події в історії освіти пов’язані з двома іншими датами?

28.Встановіть відповідність між твором та його автором

1.Інокентій Гізель а) Правила поетичного мистецтва

2.Єпифаній Славинецький б) Синопсис

3.Георгій Кониський в) Лексикон греко-слов’яно-

латинський

29.Первістком книгодрукування в Україні вважається книга І.Федорова:

а) „Азбука” б) „Хронологія А.Римші”

в) „Апостол” г) „Острозька Біблія”

Де і коли вона була надрукована.

30. Які з названих художників творили в першій половині ХІХ століття?

а)С. Васильківський б)І.Ге в)К.Трутовський

г)О.Новаківський д)Т.Шевченко е)Л. Жемчужников

31. Встановіть відповідність між автором та його твором

а)І.Котляревський 1) «Сава Чалий»

б)Г.Квітка-Основ’яненко 2) «Сватання на Гончарівці»

в)М.Костомаров 3) «Наталка-Полтавка»

г)Є. Гребінка 4) «Богдан»

32. Кому належить найважливіша роль в заснуванні Харківського університету?

а)В. Квітці-Основ”яненку

б) В.Каразіну

в) П. Гулаку-Артемовському

33.Хто із видатних українських мислителів світового масштабу вважається

засновником українознавства у світовій науці?

а) Т.Шевченко б) М.Грушевський в) М.Драгоманов г) В.Вернадський

34.Яке первісне значення слова «культура»?

а) виховання б) обробіток землі в) освіта г) поклоніння богам

35.За часів князя Володимира головне місце в пантеоні богів займав:

а) Велес; б) Сварог; в) Даждьбог; г) Перун; д) Мокош.

Він був богом:

а) неба й вогню, ковальського ремесла; б) сонця й життя;

в) скотарства; г) воїнства й грому.

36.Як називалась найдавніша слов’янська писемність?

а) черти і рези б) руни в) глаголиця г) кирилиця

37.Найвідоміша пам’ятка готичного стилю Галицько-Волинського князівства:

а) Костел Ельжбети

б) Костел Марії Сніжної

в) П’ятницька церква

38.За якого князя відбулося офіційне хрещення Русі? У якому році?

а) Аскольда б) Ярослава в) Володимира г) Ольги

39.Встановіть відповідність між колегіумом та роком його заснування

1.Чернігівський а) 1721

2.Переяславський б) 1738

3.Харківський в) 1700

40.Хто із українських вчених був ректором Болонського університету?

а) Ю. Котермак б) П.Русин в) І.Вишенський г) М.Смотрицький

41. Хто був директором Харківського театру з 1808 року?

а)І.Котляревський б)Г.Квітка-Основ’яненко в)М.Щепкін

г)М. Старицький

42. Назвіть українського скульптора, автора пам’ятника А. Рішельє в Одесі

а) О.Архипенко б) І.Мартос в) А. Меленський

43. Як називалась серія офортів Т. Шевченка?

а )Катерина б) Живописна Україна в) Гайдамаки

44. Котрий із композиторів є основоположником української класичної

музики?

а) М.Леонтович б) М.Лисенко в) С.Людкевич г) М.Вербицький


Перелік питань 2 рівня складності

 1. Назвіть українських архітекторів др. пол. ХVІІ- ХVІІІ століття.

 2. Назвіть представників розстріляного відродження.

 3. Назвіть найвідоміших представників Києво-Могилянської академії.

 4. Назвіть представників українського авангардного мистецтва

 5. Назвіть представників експресіонізму в українському мистецтві.

 6. Що таке Barbareum?

 7. Що таке Studium Ruthenum?

 8. Поясніть значення поняття «українська національна ідея».

 9. Поясніть значення поняття «національне відродження».

 10. Поясніть значення поняття «націоналізм».

 11. Поясніть значення поняття «національна культура».

 12. Структура культури

 13. Функції культури.

 14. Розвиток науки та освіти в Київській Русі.

 15. Візантійські впливи у образотворчому мистецтві Київської Русі.

 16. Образотворче мистецтво України ХVІІ- ХVІІІ століття.

 17. Літературні пам'ятки Київської Русі, їх історичне значення.

 18. В яких жанрах представлена українська література др. пол. ХVІІ- ХVІІІ століття.

 19. В чому проявилося відродження історико-культурних традицій Київської Русі за часів Олельковицького ренесансу?

 20. Структура та діяльність Острозького культурно-освітнього осередку.

 21. Діяльність братських шкіл в Україні.

 22. Початок книгодрукування в Україні

 23. Козацьке бароко та його характерні риси.

 24. Які течії представлені українським мистецтвом ХІХ ст.?


Перелік питань 3 рівня складності
1.Ренесансний гуманізм в українській культурі ХІV – ХVІ ст.

2.Культура Київської Русі в контексті культури західноєвропейського середньовіччя: спільне і відмінне.

3.Світоглядні засади українського бароко.

4.Характерні риси культури ХХ століття.
 1. ЗРАЗОК ВАРІАНТА МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1 рівень

1. Яке первісне значення слова «культура»?

а) виховання

б) обробіток землі

в) освіта

г) поклоніння богам

2.За часів князя Володимира головне місце в пантеоні богів займав:

1) Велес;

2) Сварог;

3) Даждьбог;

4) Перун;

5) Мокош.

Він був богом:

а) неба й вогню, ковальського ремесла;

б) сонця й життя;

в) скотарства;

г) воїнства й грому.

3. Як називалась найдавніша слов’янська писемність?

а) черти і рези

б) руни

в) глаголиця

г) кирилиця

4.Найвідоміша пам’ятка готичного стилю Галицько-Волинського князівства:

а) Костел Ельжбети

б) Костел Марії Сніжної

в) П’ятницька церква

5.За якого князя відбулося офіційне хрещення Русі? У якому році?

а) Аскольда

б) Ярослава

в) Володимира

г) Ольги

6.Встановіть відповідність між колегіумом та роком його заснування

1.Чернігівський а) 1721

2.Переяславський б) 1738

3.Харківський в) 1700

7.Хто із українських вчених був ректором Болонського університету?

а) Ю. Котермак в) І.Вишенський

б) П.Русин г) М.Смотрицький

8. Хто був директором Харківського театру з 1808 року?

а)І.Котляревський

б)Г.Квітка-Основ”яненко

в)М.Щепкін

г)М. Старицький

9. Назвіть українського скульптора, автора пам’ятника А. Рішельє в Одесі

а) О.Архипенко

б) І.Мартос

в) А. Меленський

10. Як називалась серія офортів Т. Шевченка?

а )Катерина

б) Живописна Україна

в) Гайдамаки

11. Котрий із композиторів є основоположником української класичної

музики?

а) М.Леонтович

б) М.Лисенко

в) С.Людкевич

г) М.Вербицький

2 рівень

12.Що таке Studium Ruthenum?

13.Структура та діяльність Острозького культурно-освітнього осередку.

14. Функції культури.

15. Козацьке бароко та його характерні риси.

16.Поясніть значення поняття «національна культура».

17.Назвіть представників експресіонізму в українському мистецтві.

3 рівень

18.Характерні риси культури ХХ століття.
 1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ІСПИТ)
 1. Визначення і суть української культури. Історія її вивчення.

 2. Історичні умови розвитку культури Київської Русі.

 3. Запровадження християнства на Русі і його значення для розвитку культури.

 4. Виникнення писемності. Мова та літературні традиції.

 5. Перші пам’ятки давньоруського письменства. Іларіон. Нестор.

 6. Літописна традиція в Київській Русі. Київський та Галицько-Волинський літопис. «Повість врем’яних літ».

 7. Освіта в Київській Русі. Наукові знання. Агапіт.

 8. Література Київської Русі. «Слово о полку Ігоревім». Перекладна і оригінальна література.

 9. Юридичні традиції в Київській Русі. «Руська Правда».

 10. Особливості архітектури Київської Русі. Архітектурні ансамблі Києва, Чернігова, Галича, Холма.

 11. Образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки. Фрески. Малярство і художня різьба. Книжкові мініатюри.

 12. Побут населення давньоруської держави.

 13. Музика Київської Русі. Скоморохи. Боян. Театральні дійства.

 14. Обряди, звичаї, свята в давньоруській державі.

 15. Історичне значення культури Київської Русі.

 16. Українська культура XIV – першої половини XVI ст. Історичні умови розвитку.

 17. Освіта та літописні традиції литовської доби.

 18. Архітектура й образотворче мистецтво литовсько-польської доби.

 19. Українська культура другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 20. Берестейська церковна унія та її вплив на розвиток культури України.

 21. Виникнення братств та їх значення для культурного розвитку.

 22. Зародження полемічної літератури. Іван Вишенський.

 23. Розвиток шкільної освіти. Острозька академія.

 24. Роль Костянтина Острозького для розвитку української культури.

 25. Петро Могила та релігійне життя в Україні на початку XVIІ ст.

 26. Києво-Могилянський колегіум та освіта на Україні першої половини XVIІ ст.

 27. Зародження книгодрукування. Іван Федоров.

 28. Наука й література в Україні другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 29. Архітектура й образотворче мистецтво України другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 30. Українська культура другої половини XVIІ - першої половини XVIІІ ст. Історичні умови розвитку.

 31. Освіта й книгодрукування в Україні в козацько-гетьманську добу.

 32. Історична література XVIІІ століття. Літописи Самовидця, Граб’янки і Величка.

 33. Архітектура й образотворче мистецтво козацько-гетьманської доби. Мазепинське бароко.

 34. Роль гетьмана І.Мазепи для розвитку української культури.

 35. Зародження портретного мистецтва. Гравюра і скульптура.

 36. Українська культура другої половини XVIІІ століття.

 37. Григорій Сковорода – найвидатніша постать української культури XVIІІ століття.

 38. Розвиток музичного мистецтва. Михайло Березовський. Артемій Ведель.

 39. Українська культура першої половини ХІХ століття. Національне відродження.

 40. Освіта, наука, літературне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.

 41. Т.Шевченко і його роль для розвитку української культури.

 42. Зародження театрального мистецтва. С. Гулак-Артемовський.

 43. Українська культура другої половини ХІХ століття. Історичні умови розвитку.

 44. Розвиток історичної науки. ХІХ ст. – століття великих істориків.

 45. Вища освіта в Україні в ХІХ столітті.

 46. Література України другої половини ХІХ століття. П.Куліш.

 47. Іван Франко. Його літературна та громадсько-культурна діяльність.

 48. Театральне мистецтво. М.Кропивницький. М.Старицький. І. Карпенко-Карий.

 49. Музичне мистецтво в другій половині ХІХ століття. М.Лисенко.

 50. Новітня українська культура. Історичні умови розвитку.

 51. Культура радянської України і української діаспори (1945-1991).

 52. Наступ на українську духовність. Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х рр.та партійно-державне втручання у культурні процеси 50–60-х рр.

 53. Освіта і наука в радянській Україні. Педагоги–новатори (В.Сухомлинський, Г.Ващенко.).

 54. Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. Визначні вчені (А. Люлька, Б. Патон, І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов та ін.).

 55. Літературно-мистецький процес в радянській Україні. Театр та музичні здобутки.

 56. Образотворче і спортивно-циркове мистецтво. Мистецька спадщина К.Білокур, В. Бородая, А. Ерделі, Й. Бокшая, Т. Яблонської, М. Дерегуса, І.Марчука.

 57. Культура Закарпаття доби феодалізму (X- XVIII ст.).

 58. Культура Закарпаття ХІХ – початку ХХ століття.

 59. Культура Закарпаття другої половини ХХ – початку ХХІ століття.

 60. Культура України доби незалежності. 1. Питання на модульну контрольну роботу
 1. Історичні умови розвитку культури Київської Русі.

 2. Запровадження християнства на Русі і його значення для розвитку культури. Виникнення писемності. Мова та літературні традиції.

 3. Ярослав Мудрий – перший високоосвічений правитель Русі. Перші пам’ятки давньоруського письменства. Іларіон. Нестор.

 4. Літописна традиція в Київській Русі. Київський та Галицько-Волинський літопис. «Повість врем’яних літ». Нестор.

 5. Освіта в Київській Русі. Наукові знання. Агапіт. Література Київської Русі. «Слово о полку Ігоревім». Перекладна і оригінальна література.

 6. Юридичні традиції в Київській Русі. «Руська Правда».

 7. Особливості архітектури Київської Русі. Архітектурні ансамблі Києва, Чернігова, Галича, Холма. Образотворче мистецтво Київської Русі. Мозаїки. Фрески.

 8. Малярство і художня різьба. Книжкові мініатюри. Побут населення давньоруської держави.

 9. Музика Київської Русі. Скоморохи. Боян. Театральні дійства. Обряди, звичаї, свята в давньоруській державі.

 10. Історичне значення культури Київської Русі.

 11. Українська культура XIV – першої половини XVI ст. Історичні умови розвитку.

 12. Освіта та літописні традиції литовської доби.

 13. Архітектура й образотворче мистецтво литовсько-польської доби.

 14. Українська культура другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 15. Берестейська церковна унія та її вплив на розвиток культури України.

 16. Виникнення братств та їх значення для культурного розвитку.

 17. Зародження полемічної літератури. Іван Вишенський.

 18. Розвиток шкільної освіти. Острозька академія.

 19. Петро Могила та релігійне життя в Україні на початку XVIІ ст.

 20. Києво-Могилянський колегіум та освіта на Україні першої половини XVIІ ст.

 21. Зародження книгодрукування. Іван Федоров.

 22. Наука й література в Україні другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 23. Архітектура й образотворче мистецтво України другої половини XVI - першої половини XVIІ ст.

 24. Освіта й книгодрукування в Україні в козацько-гетьманську добу.

 25. Історична література XVIІІ століття. Літописи Самовидця, Граб’янки і Величка.

 26. Архітектура й образотворче мистецтво козацько-гетьманської доби. Мазепинське бароко.

 27. Зародження портретного мистецтва. Гравюра і скульптура.

 28. Українська культура другої половини XVIІІ століття.

 29. Григорій Сковорода – найвидатніша постать української культури XVIІІ століття.

 30. Розвиток музичного мистецтва. Михайло Березовський. Артемій Ведель.

 31. Українська культура першої половини ХІХ століття. Національне відродження.

 32. Історико-філософський портрет Г.Сковороди.

 33. Тарас Шевченко і його роль в українському відродженні.

 34. Кирило-Мефодіївське товариство.

 35. Іван Франко – поет, письменник, політичний діяч.

 36. Наукове товариство ім. Т.Г.Шевченка.

 37. Михайло Грушевський як відомий історик.

 38. Освіта, наука, літературне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.

 39. Т.Шевченко і його роль для розвитку української культури.

 40. Зародження театрального мистецтва. С. Гулак-Артемовський.

 41. Українська культура другої половини ХІХ століття. Історичні умови розвитку.

 42. Література України другої половини ХІХ століття. П.Куліш.

 43. Іван Франко. Його літературна та громадсько-культурна діяльність.

 44. Театральне мистецтво. М.Кропивницький. М.Старицький. І. Карпенко-Карий.

 45. Культура радянської України і української діаспори (1945-1991).

 46. Освіта і наука в радянській Україні. Педагоги–новатори (В.Сухомлинський, Г.Ващенко.).

 47. Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. Визначні вчені (А. Люлька, Б. Патон).

 48. Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. Визначні вчені ( І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов та ін.).

 49. Літературно-мистецький процес в радянській України.

 50. Образотворче і спортивно-циркове мистецтво. Мистецька спадщина К.Білокур, В. Бородая, А. Ерделі.
 1. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Оцінка за шкалою ECTS

Мінімальний бал для отримання позитивної оцінки – 60, максимальний - 100

Оцінка за розширеною національною шкалою (іспит)


Критерії знань

А

90 – 100

Відмінно


Студент має глибокі, системні знання з усього навчального курсу, повною мірою володіє термінологією, вільно орієнтується у проблемах дисципліни, в періодах розвитку української культури, бере активну участь в обговоренні ключових проблем. Вміє аналізувати й оцінювати явища та процеси формування і розвитку культури українського народу та інших народів на теренах сучасної України.

В

82-89

Добре

Студент має ґрунтовні знання з усього навчального курсу, може їх застосовувати для самостійного вирішення конкретних питань з дисципліни, добре володіє термінологією, активну участь в обговоренні ключових питань, робить спробу аналізу явищ і процесів розвитку історії української культури. Орієнтується у постатях та періодах української культури.

С

74-81

Студент повністю знає програмний матеріал з усього навчального курсу, володіє термінологією, орієнтується у базових проблемах дисципліни, обізнаний із специфікою окремих її напрямів, але не виявляє творчого підходу й достатньої самостійності при розгляді дискусійних питань, обмежений матеріалом підручника.

D

64-73

Задовільно

Студент загалом знає програмний матеріал з навчального курсу, оперує базовими термінами, має загальні уявлення історії української культури, її специфіку, знає окремих постатей, але чітко не усвідомлює логіку програмного матеріалу, допускає неточності у визначенні понять, проблемно-хронологічній послідовності.

Е

60-63

Студент орієнтується в основних питання навчального курсу, але його знання про дисципліну мають загальний поверховий характер. Достатній понятійний апарат не сформовано, наявні значні прогалини в теоретичній підготовці, ключові проблеми пояснюються на побутовому рівні. Не розрізняє періоди історії української культури, тощо.

FX

35-59

Незадовільно

Студент має фрагментарні знання про історію української культури, не володіє термінологією, не вміє послідовно викласти програмний матеріал. Уявлення про окремі напрями дисципліни не сформовані. Студент не орієнтується у наявній літературі з курсу.

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студент не працював в аудиторії з викладачем або самостійно, що не дозволяє виявити рівень його знань, вмінь та навичок.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал