Державний вищий навчальний закладСторінка2/4
Дата конвертації05.12.2016
Розмір0.68 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4
ТЕМА 1. Вступ. Сутність і структура культури. Витоки української культури.

 1. Визначення і суть української культури.

 2. Історіографія та джерела курсу, його концепція та періодизація

 3. Значення історії української культури.

 4. Форми і методи вивчення курсу.


ТЕМА 2. Культура Київської Русі княжої доби (Х-ХІІІ ст.)


 1. Історичні умови розвитку культури. Запровадження християнства.

 2. Виникнення писемності. Мова та літературні традиції. Перші пам’ятки давньоруського письменства. Іларіон. Нестор.

 3. Літописна традиція в Київській Русі. Київський та Галицько-Волинський літопис. «Повість врем’яних літ». Література Київської Русі. «Слово о полку Ігоревім». Перекладна і оригінальна література. «Руська Правда».

 4. Особливості архітектури Київської Русі, образотворче мистецтво. Книжкові мініатюри.

 5. Побут населення давньоруської держави. Музика Київської Русі. Скоморохи. Боян. Театральні дійства. Обряди, звичаї, свята в давньоруській державі.

 6. Історичне значення культури Київської Русі.ТЕМА 3. Українська культура XIV - першої половини XVII ст. 1. Історичні умови розвитку культури.

 2. Розвиток шкільної освіти. Виникнення братств.

 3. Книгодрукування й видавнича справа. Наука й література.

 4. Архітектура й образотворче мистецтво.ТЕМА 4. Українська культура в козацько-гетьманську добу.


 1. Історичні умови розвитку культури.

 2. Іван Мазепа – будівничий української культури.

 3. Освіта й книгодрукування в Україні в козацько-гетьманську добу.

 4. Історична література XVIІІ століття. Літописи Самовидця, Граб’янки і Величка.

 5. Архітектура й образотворче мистецтво козацько-гетьманської доби. Мазепинське бароко.

 6. Григорій Сковорода – видатна постать української культури XVIІІ століття.ТЕМА 5. Українська культура кінця XVIII – першої половини ХІХ століття.


 1. Історичні умови розвитку культури.

 2. Українська культура першої половини ХІХ століття. Національне відродження.

 3. Освіта, наука, літературне життя в Україні в першій половині ХІХ ст.

 4. Т.Шевченко і його роль для розвитку української культури.

 5. Архітектура й образотворче мистецтво.ТЕМА 6. Українська культура другої половини ХІХ століття.


 1. Українська культура другої половини ХІХ століття. Історичні умови розвитку.

 2. Розвиток історичної науки. ХІХ ст. – століття великих істориків. Вища освіта в Україні в ХІХ столітті.

 3. Література України другої половини ХІХ століття. П.Куліш.

 4. Іван Франко. Його літературна та громадсько-культурна діяльність.

 5. Театральне та музичне мистецтво. М.Кропивницький. М.Старицький. І. Карпенко-Карий. М.Лисенко.


Тема 7. Українська культура кінця ХІХ – початку ХХ століття.


 1. Історичні умови розвитку культури.

 2. Освіта. Театральне та музичне мистецтво.

 3. Література. Науково-технічний прогрес.

 4. Архітектура й образотворче мистецтво.


ТЕМА 8. Культура радянської України і діаспори (1945-1991).


 1. Культура радянської України і української діаспори (1945-1991).

 2. Наступ на українську духовність. Ідеологічні кампанії др. пол. 40-х рр.та партійно-державне втручання у культурні процеси 50–60-х рр.

 3. Освіта і наука в радянській Україні. Педагоги–новатори (В.Сухомлинський, Г.Ващенко.).

 4. Розвиток дисциплін і мережа наукових установ УРСР і діаспори. Визначні вчені (А. Люлька, Б. Патон, І. Юхновський, О. Глушко, М. Амосов та ін.).

 5. Літературно-мистецький процес в радянській Україні. Театр та музичні здобутки.

 6. Образотворче і спортивно-циркове мистецтво. Мистецька спадщина К.Білокур, В. Бородая, А. Ерделі, Й. Бокшая, Т. Яблонської, М. Дерегуса, І.Марчука.ТЕМА 9. Культура України доби незалежності.


  1. Історичні умови розвитку.

  2. Освіта і наука в незалежній Україні. Проблеми та шляхи їх вирішення.

  3. Літературно-мистецький екскурс по незалежній Україні.

  4. Архітектура та живопис на сучасному етапі.

  5. Основні досягнення спорту.7. ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ З КУРСУ “ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ”. (8 год.).

Тема 1. Культура Київської Русі (2 год.)
1. Писемність, освіта і пізнання всесвіту (наукові знання). Агапіт. Розвиток культури за Ярослава Мудрого та Данила Галицького.

2. Літописна та літературна традиція. "Повість временних літ" і "Галицько-Волинський літопис". Никон. Нестор. "Слово о полку Ігоревім". Іларіон.

3. Особливості архітектури. Київ. Чернігів. Галич. Холм. Образотворче мистецтво. Мозаїки. Фрески.

4. Музично-театральні дійства. Скоморохи. Боян. Давньоруська культурна спадщина у всеукраїнському і світовому історичному контексті.5. Історичне значення Київської Русі.

Література:

 • Александpович В. Мистецтво Галицько-Волинської деpжави. – Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1999. – 132 с.

 • Асєєв Ю. Архітектура Київської Русі. – Київ: Будівельник, 1969. – 191 с.

 • Асєєв Ю. Джерела. Мистецтво Київської Русі. – Київ: Мистецтво, 1980. – 215 с.

 • Баpан В., Баpан Я. Походження укpаїнського наpоду. – Київ: Ін-т аpхеології HАHУ, 2002. – 406 с.

 • Блок М. Феодальне суспільство / Пер. з франц. – Київ: Всесвіт, 2002. – 506 с.

 • Брайчевский М. Утверджение християнства на Руси. – Киев: Наук. думка, 1989. – 296 с.

 • Бpайчевський М. Літопис Аскольда. – Київ: Ін-т археології HАHУ, 2000. – 132 с.

 • Брайчевський М. Походження слов’янської писемності. – Київ: Академія, 2002. – 152 с.

 • Брайчевський М. Автор "Слово о полку Ігоревім" та культура Київської Русі. – Київ: Фенікс, 2005. – 552 с.

 • Галицько-Волинський літопис / Ред. М. Котляр. – Київ: Наук. думка, 2002. – 400 с.

 • Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портрети / Заг. ред. М. Панова. – Київ: Ін Юре, 2002. – 476 с.

 • Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ століття). – Ужгород, 2009. - 432 с.

 • Жаборюк А. Український живопис доби середньовіччя. – Київ – Одеса: Вища школа, 1978. – 199 с.

 • Івакін Г. Оповіді про стародавній Київ. – Київ: Рад. школа, 1982. – 112 с.

 • Ілюстрована енциклопедія історії України (від найдавнішого часу до кінця XVIII ст.) / Авт. тексту О. Кучерук, передм. А. Жуковського. – Київ: Спалах, 1998. – 215 с.

 • Історія української культури / За заг. ред. І. Крип’якевича. – Київ: Либідь, 1994. – 651 с.

 • Історія української культури: У 5 т. / Гол. ред. Є. Патон. – Київ: Наук. думка, 2001. – Т. 1: Історія культури давнього населення України / Гол. ред. П. Толочко. – 1135 с.; Т. 2: Українська культура XII – першої половини XVII століть / Гол. ред. Я. Ісаєвич. – 847 с.

 • Історія Української РСР: У 8 т. 10 кн. / Гол. ред. А. Шевелєв. – Том перший. – Кн. перша / Відп. ред. І. Артеменко. – Київ: Наук. думка, 1977. – 443 с.

 • История культуры Древней Руси. Домонгольский период: В 2-х т. / Под общей ред. Б. Греков и М. Артамонова. – Т. 2. Общественный строй и духовная культура / Под ред. Н. Воронина, М. Каргера. – Москва – Ленинград: Изд-во АН СССР, 1951. – 546 c.

 • Коваль Н. Писемність, мова і література Галицько-Волинської держави. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2001. – 52 с.

 • Котляр М., Смолій В. Історія в житєписах. – Київ: Час, 1994. – 327 с.

 • Котляр М. Історія України в особах. Давньоруська держава. – Київ: Україна, 1996. – 240 с.

 • Котляр М. Галицько-Волинська Русь. – Київ: Альтернативи, 1998. – 335 с. (Україна крізь віки. – Т. 5).

 • Котляр М. Данило Галицький. – Київ: Альтернативи, 2003. – 328 с.

 • Крип’якевич І. Галицько-Волинське князівство. – Львів: Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича НАНУ, 1999. – 194 с.

 • Кульчицький С. В., Мицик Ю. А., Власов В. С. Історія України: Довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Літера ЛТД, 2008.

 • Махновець Л. Про автора "Слова о полку Ігоревім". – Київ: Вид-во при Київ. ун-ті, 1989. – 261 с.

 • Півторак Г. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. – Київ: Академія, 2001. – 152 с.

 • Попович М. Нарис історії культури України. – Київ: АртЕк, 1999. – 727 с.

 • Рыбаков Б. Русское прикладное искусство Х – ХІІІ вв. – Ленинград: Аврора, 1971. – 128 с.

 • Рыбаков Б. Из истории культуры древней Руси. – Москва: Изд-во Москов. ун-та, 1984. – 240 с.

 • Рыбаков Б. Петр Бориславович (Поиск автора "Слова о полку Игореве"). – Москва: Молодая гвардия, 1991. – 287 с.

 • Розвиток народної освіти і педагогічної думки на Україні (Х – поч. ХХ ст.) / Відп. ред. М. Ярмаченко. – Київ: Рад. школа, 1991. – 381 с.

 • Толочко П. Древнеруский феодальный город. – Киев: Наук. думка, 1989. – 254 с.

 • Толочко П. Русские летописи и летописцы X – XIII вв. – Санкт-Петербург, 2003. – 296 с.

 • Толочко П. Київ і Русь. – Київ: Академперіодика, 2008. – 345 с.

 • Українська культура: Лекції за ред. Д. Антоновича. – Київ: Либідь, 1993. – 588 с.

 • Федака С. Літописні джерела з історії княжої і козацької України-Русі. – Ужгород: Вид-во В. Падяка, 2003. – 139 с.

 • Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – Київ: Генеза, 2005. – 582 с.


ТЕМА 2. Українська культура в козацько-гетьманську добу (2 год.).


 1. Історичні умови розвитку української культури. Руїна.

 2. Іван Мазепа – будівничий української культури.

 3. Освіта та наука Гетьманщини.

 4. Книгодрукування та література.

 5. Архітектура й образотворче мистецтво козацької України. Козацьке бароко.


Література:


 • Доба гетьмана І.Мазепи в документах: збірник документів / Упорядник С.Павленко. – К., 2007. – 1142 с.

 • Із акта комісії про спадок Івана Мазепи (1709) // Історія української культури: Збірник матеріалів і документів. - К.: Вища школа, 2000. - С.48-49.

 • Опис подорожі Павла Алепського // Січинський В. Чужинці про Україну. - Львів: Світ, 1991. - С.28.

 • Адруг А. Творчість архітектора Йоганна Баптиста Зауера // Сіверянський літопис. – 2006. - № 5. – С. 19-25.

 • Аксенов М.Д. Архітектура, малярство та декоративно-ужиткове мистецтво XVII-XX століть. – К., 2001. – 656 с.

 • Алферова Г., Харламов В. Киев во второй половине XVII века. - К., 1982. -345 с.

 • Антонович Д. Українська культура. – К.: Либідь, 2003. – 592 с.

 • Білецький П.О. Украинская портретная живопись XVII-XVIII вв. – К., 2001. – 256 с.

 • Білецький П.О. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст. – К.: Мистецтво, 2002. – 159 с.

 • Блюміна І. Мозаїчні ікони в Георгівській церкві // Образотворче мистецтво. - 2002. - №3. - С.73.

 • Боліла К. Будівничий Степан Ковнір // Поділ і ми. – 2001. - № 1. – С. 26-28.

 • Вечерський В.В. Архітектурна й містобудівна спадщина доби Гетьманщини. Формування, дослідження, охорона. – К., НДІТІАМ, 2001. – 350 с.

 • Вечерський В. Втрачені святині. - К.: Техніка, 2004. - 176 с.

 • Виппер Г. Архитектура русского барокко. - М.: «Наука», 1978. - 230 с.

 • Голян Г. Храми доби пізнього козацтва на Лівобережжі // Історія України: Маловідомі імена, події, факти. – К., «Рідний край», 2001. – Вип. 12. – 492 с.

 • Горенко Л. Гетьмани та козацька старшина як культурно-освітні діячі другої половини XYII-XYIII ст. в Україні// Нар. творчість та етнографія. - 2000. - № 2-3. - С. 16-23.

 • Горенко-Баранівська Л.І. Культурна політика козацько-гетьманської держави др..пол. XVII-XVIII ст.. // Вісник ДАКККІМ. – 2001. - № 1. – С. 117-124.

 • Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ століття). – Ужгород, 2009. - 432 с.

 • Зезина М., Кошман Л., Шульгин В. История русской культуры. – М., 1990. - 432 с.

 • Жолтовський П. Український живопис XVII - XVIII ст. - К.: Наук. думка, 2001. - 327 с.

 • Івашко Ю. Перлини українського бароко. – К., 2003. – C. 10-36.

 • Івашко Ю. Стиль бароко в архітектурі українських церков // Людина і світ. - 1997. - №11-12. - С. 12-15.

 • Ісаєвич І. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІІ-ХVІІІ ст. - К.: Наук. думка, 2004. - С. 82-99.

 • Історія української культури: в п"яти томах. - Т.З. Українська культура другої половини ХУІІ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 2003. - 973 с.

 • Історія українського мистецтва: в шести томах. - Т.З. - К.: Академія наук УРСР, 1968. - 439с.

 • Історія української культури /За загал, ред. І. Крип'якевича. К.: Либідь, 1994. – 656 с.

 • Кияниця М. Українське бароко як явище світової культури // Образотворче мистецтво. - 1990. - №4. - С.25-29.

 • Корнєва О.В. Проблеми державного будівництва України (сер. XVII – XVIII ст) // Південний архів. – 2006. – Вип. 21. – С. 44-47.

 • Крупницький Б.Д. Гетьман Мазепа та його доба. – К., 2003. – 237 с.

 • Кудрявцев Л. Творець українського бароко (І.Григорович-Барський) // Наука і суспільство. – 2003. - № 7-8. – С. 20-23.

 • Макаров А. Козацтво і бароко // Дзвін. - 1991. - №5. - С.130 -138.

 • Макаров А. Світло українського бароко. - К.: Мистецтво, 2004.- 288 с.

 • Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. — К., 1992. – 245 с.

 • Маслов С. Культурно-національне відродження на Україні в ХVІ-ХVІІ ст. - К.: Наук. думка, 2003. - С.107-124.

 • Микитась В. Давньоукраїнські студенти і професори. - К.: Наук. думка, 2000. - С. 38-56.

 • Наливайко Д. Мазепа в європейській літературі ХІХ ст.: історія та міф // Слово і час. – 2002. - № 8. – С. 39-48.

 • Наливайко Д. Феномен українського бароко в європейському контексті // Слово і час. – 2002. - № 2. – С.31-38.

 • Овсійчук В.А. Українське мистецтво XIV - пер. пол. XVII ст. – К.: Мистецтво, 2004. – 173 с.

 • Огієнко І. Історія українського друкарства. - К.: Либідь, 1999. - С. 256-269.

 • Огієнко І. Українська культура: Коротка історія культурного життя українського народа. - Катеринослав - Ляйпціх: Укр. видавництво в Катеринославі, 1923. - 272 с.

 • Павленко С. Іван Мазепа як будівничий української культури. – К.: Вид. Дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 340 с.

 • Палацово-паркові ансамблі // Пам'ятки України. - 1990. - №1. - С. 46-48.

 • Полонська-Василенко Н. Історія України: в двох томах. - Т.2. К.: Либідь, 1995. - 608 с.

 • Радишевський Р.П. Іван Мазепа в сарматсько-роксоланському вимірі високого бароко. – К., 2006. – 552 с.

 • Рассанова-Тарковська Н. Відродження св'ятині - церкви Успіня Божої Матері у Києво-Печерській лаврі // Образотворче мистецтво. - 2000. - №3-4. - С.86-87.

 • Поп И., Поп Д. В горах и долинах Закарпатья. - М.: «Искусство, 1971. - 135 с.

 • Попович М. Нарис історії культури України. –К.:«АртЕк», 1998.– 728 с.

 • Пуцко В. Гетьман Іван Мазепа і розвиток українського мистецтва // Київська старовина. - 1995. - №1. - С. 98-104.

 • Рибалка І.К. Історія України. – Харків: Основа, 1999. – С. 189-197.

 • Сапожников І. Війська Запорозького Січова церква Покрови Пресвятої Богородиці // Київська старовина. - 1993. - №6. - С. 44-48.

 • Свенціцька В. Іван Руткович і становлення реалізму в українському малярстві XVII. - К.: «Наукова думка», 1966. - 151 с.

 • Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., Критика, 2006. – 583 с.

 • Ямчук П. Бароковий універсам Івана Мазепи: культурний аспект. – Умань: АЛМІ, 2005. – 104 с.

 • Ясиновский Ю. Українське бароко та європейський контекст. – К.: Наукова думка, 2001. – 234 с.


ТЕМА 3. Культура Закарпаття у період відродження (кінець XVIII – першої половини ХІХ ст..) (2 год.).


 1. Основні риси культурного відродження Закарпаття.

 2. Освіта і наука Закарпаття доби національного відродження. М.Лучкай.

 3. Література і фольклор. О.Духнович.

 4. Мистецтво та архітектура Закарпаття.


Література:


 • Герчанівська П. Дерев'яні церкви України. - К.: Наукова думка, 1996. - 135 с.

 • Герчаніська П.Е. Динаміка розвитку дерев’яної сакральної архітектури Марамороша у XVII-XVIII ст.. // Вісник ДАКККІМ. – 2002. - № 2. – С. 44-55.

 • Гудченко З.С. Пам'ятки української дерев'яної архітектури // Народна творчість та етнографія. - 1978. - №1. - С. 92-95.

 • Данилюк Д. Видатний культурно-освітній і духовний діяч : до 200-річчя з дня народж. О. Духновича / Д. Данилюк // Новини Закарпаття. – 2003.–25січня–С.6.

 • Данилюк Д. 200-річчя з дня народження Олександра Васильовича Духновича, видатного громадсько-культурного діяча-будителя, поета, письменника, педагога, публіциста, збирача фольклору : (1803–1865) / Дмитро Данилюк / Календар краєзнавчих пам’ятних дат на 2003 рік : реком. бібліограф. посіб. / уклад. : Т. І. Васильєва, Г. В. Бобонич ; відп. за вип. Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2002. – С. 74-80.

 • Данилюк Д. Затаїти правду не сміючи // Невідомий О.Духнович. – Ужгород, 1993. – С. 40.

 • Данилюк Д. Історія Закарпаття в біографіях і портретах. – Ужгород, 1997. – 290 с.

 • Данилюк Д. Історична думка на Закарпатті епохи національного відродження (кінець XVIII – середина ХІХ ст.). – Ужгород, 2009. – 397 с.

 • Данилюк Д. Історична наука на Закарпатті. – Ужгород, 1999.–345с.

 • Данилюк Д., Віднянський С. Проблеми історії Закарпаття в українській історіографії ХІХ – поч. ХХ ст. // Спеціальні історичні дисципліни. Частина друга : Історіографія / Дмитро Данилюк. – К., 2000. – С. 247 – 256.

 • Задорожний В., Кундрат Ю. Курс історії української культури (ІХ – початок ХХІ століття). – Ужгород, 2009. - 432 с.

 • Історія української культури: в п"яти томах. - Т.З. Українська культура другої половини ХУІІ-ХУІІІ ст. - К.: Наукова думка, 2003. - 973 с.

 • Історія українського мистецтва: в шести томах. - Т.З. - К.: Академія наук УРСР, 1968. - 439с.

 • Історія української культури /За загал, ред. І. Крип'якевича. К.: Либідь, 1994. – 656 с.

 • Кравченко Я. Традиції дерев'яної монументальної архітектури Карпат // Народна творчість та етнографія. - 1978. - №3. - С. 55-61.

 • Магочі П.-Р. Формування національної самосвідомості: Підкарпатська Русь (1848-1948). – Ужгород, 1994. –245 с.

 • Поп И., Поп Д. В горах и долинах Закарпатья. - М.: «Искусство, 1971. - 135 с.

 • Попович М. Нарис історії культури України. –К.:«АртЕк», 1998.– 728 с.

 • Сирохман М. Втрачені церкви Закарпаття. - Торонто - Ужгород, 1999. – 123 с.

 • Сирохман М. Дерев'яні церкви Закарпаття: Міні-альбом. Ужгород: Закарпаття, 2002. - 16 с.

 • Сирохман М. Церкви України. Закарпаття: Науково-енциклопедичне видання. - Львів: МС, 2000. - 880 с.

 • Семчишин М. Тисячоліття української культури. — К., 1993. – 375 с.

 • Юрченко П. Дерев'яна архітектура України. - К.: Будівельник, 1970. – 191 с.

 • Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. – К., Критика, 2006. – 583 с.


ТЕМА 4. Літературно-мистецький процес в радянській Україні (2 год.).
1. Українська художня література і журналістика вдома і закордоном.

2. Творчий доробок О. Гончара, М. Стельмаха, П. Загребельного, В. Симоненка, Л. Костенко, В. Стуса.

3. Театр, кіно і телебачення. Внесок С. Параджанова та І. Миколайчука.

4. Музичні здобутки: В. Івасюк, Н. Матвієнко, А. Солов’яненко, М. Скорик, Є. Станкович та ін.


Література:


 • Виткалов В. Українська культура: сторінки історії ХХ ст. – Рівне: Ліста, 1997. – 433 с.

 • Герої та знаменитості в українській культурі / Ред.-упоряд. О. Гриценко. – Київ, 1999. – 351 с.

 • Зарубіжні українці: Довідник / Кер. автор. кол. С. Лабезник. – Київ: Україна, 1991. – 252 с.

 • Історія України в особах XIX–XX ст. / Кер. автор. кол. І. Войцехівська. – Київ: Україна, 1995. – 479 с.

 • Історія української літератури XX століття: У двох книгах / За ред. В. Дончика. – Київ: Либідь, 1998. – Кн. перша (Перша половина XX ст.).– 462 с.; Кн. друга (Друга половина XX ст.). – 484 с.

 • Красильникова О. Історія українського театру ХХ сторіччя. – Київ: Либідь, 1999. – 208 с.

 • Лизанчук В. Навічно кайдани кували: Факти, документи, коментарі про русифікацію в Україні. – Львів: Ін-т народознавства НАНУ, 1995. – 415 с.

 • Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. – Київ: Вид-во ім. О.Теліги, 1999. – Т. 2: Роки 1952-1975. – 127 с.

 • Попович М. Нарис історії культури України. – Київ: АртЕк, 1999. – 727 с.

 • Початок десталінізації в Україні (до 40-річчя закритої доповіді М. Хрущова на ХХ з'їзді КПРС): Матер. "круглого столу" в Ін-ті історії України НАНУ. 26 лютого 1996 р. / Ред. С. Кульчицький. – Київ, 1997. – 131 с.

 • Рибак Н. Наукове співробітництво України з країнами Східної Європи в соціально-гуманітарній сфері (1970-1990-і рр.): Автореф. дис... канд. іст. наук. – Київ, 1998. – 17 с.

 • Тернистим шляхом до храму: Олесь Гончар в суспільно-політичному житті України 60-80-і рр. ХХ ст.: Зб. док. та матер. / Упоряд. П. Тронько. – Київ: Рідний край, 1999. – 304 с.

 • Україна і зарубіжний світ. – Київ, 1970. – 512 с.

 • Шевчук Ж. Мовна політика в Україні (кінець 50-х – початок 90-х рр. XX ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук. – Харків, 2001. – 20 с.

 • Шевчук О. Український національно-культурний рух (друга половина 50-х – початок 90-х рр. ХХ ст.): Автореф. дис... канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1998. – 20 с.

 • Шелест П. Україно наша Радянська. – Київ: Вид-во політ. л-ри України, 1970. – 279 с.

 • Шелест П. "Справжній суд історії ще попереду...": Спогади, щоденники, документи, матеріали / За ред. Ю. Шаповала. – Київ: Генеза, 2003. – 807 с.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЯХ
В оцінюванні студентів Болонська система особлива тим, що студенти отримують не оцінку, а бал. На семінарському занятті встановлюється кредит в обсязі 10 балів за кожен модуль. Проте на семінарі студенти отримують оцінки шляхом відповідей, доповнень та участі у дискусіях на кожному занятті. Для полегшення оцінювання на кожному занятті оцінка знань встановлюється за національною чотирибальною шкалою, де максимальна оцінка становить 5, а мінімальна 2. Після чого виводиться середній бал з усіх занять семінарського модуля, і здійснюється переведення оцінок у бали ECTS.
Переведення оцінок у бали відбувається наступним чином:


Оцінки за національною шкалою

Семінарський кредит ECTS

5

10

5-

9

4+

8

4

7

4-

6

3+

5

3

4

3-

3

2

2

Присутність на занятті

1


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал