Державний стандарт україни система розроблення та поставлення продукції на виробництво правила виконання дослідноPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.53 Mb.
ТипДержавний стандарт
  1   2   3   4

ДСТУ 3974
-2000
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ ТА
ПОСТАВЛЕННЯ
ПРОДУКЦІЇ НА ВИРОБНИЦТВО
Правила виконання дослідно
- конструкторських робіт
Загальні положення
Видання офіційне
Київ
ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ 2001

ДСТУ 3974
-2000
ПЕРЕДМОВА
1
РОЗРОБЛЕНО Державним базовим центром критичних технологій (ДБЦ КТ) «Мікротек» Міннауки
України
ВНЕСЕНО Головним управлінням прикладних досліджень та інноваційної діяльності Міннауки України
2
ЗАТВЕРДЖЕНО ТА ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом Держстандарту України від 27 листопада 2000 р. № 677 3
ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ
4
РОЗРОБНИКИ М. Лисенко; В. Григорьев (керівник розробки), канд. техн. наук; Я. Гордієнко, канд. техн. наук; М. Пойгіна, канд. техн. наук.
_________________________________________________________________________________________________
©
Держстандарт України, 2001
Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворений, тиражований І розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держстандарту України

ЗМІСТ с
1
Сфера застосування……………………………………………………………………………………………1 2
Нормативні посилання………………………………………………………………………………………….1 3
Визначення……………………………………………………………………………………………………….З
4
Скорочення……………………………………………………………………………………………………….З
5
Загальні положення щодо виконання ДКР…………………………………………………………………..З
5.1
Місце, роль і основні завдання ДКР……………………………………………………………………...З
5.2
Функції учасників виконання ДКР………………………………………………………………………….4 5.3
Правила розроблення продукції…………………………………………………………………………..6 6
Розроблення ТЗ на проведення ДКР і її складові частини………………………………………………..7 6.1
Загальні вимоги……………………………………………………………………………………………….7 6.2
Розроблення, викладення та оформлення ТЗ ………………………………………………………….7 6.3
Підписання, погодження та затвердження ТЗ на ДКР і її складові частини …………………… 11 6.4
Внесення змін, облік та зберігання ТЗ…………………………………………………………………. .12 7
Зміст робіт на стадіях розроблення та етапах виконання ДКР ……………………………………… 12 7.1
Стадії розроблення та етапи виконання робіт………………………………………………………….12 7.2
Зміст робіт на стадії «Технічна пропозиція» ……………………………………………………………14 7.3
Зміст робіт на стадії «Ескізний проект»…………………………………………………………………..14 7.4
Зміст робіт на стадії «Технічний проект»………………………………………………………………...15 7.5
Зміст робіт на стадії «Робоча конструкторська документація дослідного зразка (дослідної партії) виробу, призначеного для серійного (масового) чи поодинокого виробництва»……………………………………………………………………………..16 7.6
Реєстрація та облік ДКР…………………………………………………………………………………….19 7.7
Реалізація результатів ДКР………………………………………………………………………………...19 7.8
Припинення ДКР……………………………………………………………………………………………...19
Додаток А Форма заявки на виконання ДКР…………………………………………………………………… 20
Додаток Б Форма титульного аркуша ТЗ на ДКР………………………………………………………………22
Додаток В Форма останнього аркуша ТЗ на ДКР………………………………………………………………23
Додаток Г Перепік конструкторських документів, які розробляють на виріб залежно від стадії розроблення………………………………………………………………………24
Додаток Д Форма акта про закінчення робіт із виготовлення і налагодження дослідного зразка для подання його до попередніх випробувань…………………………….26
Додаток Е Форма акта попередніх випробувань дослідного зразка 27
Додаток Ж Форма акта про завершення коригування РД і доопрацювання дослідного зразка за результатами попередніх випробувань………………………………….29
Додаток И Форма повідомлення про готовність ДКР до приймання………………………………………...ЗО
Додаток К Форма акта приймання ДКР
…………………………………………………………………….31

ДСТУ 3974
-2000
ДСТУ
3974-2000
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ
______________________________________________________________________________________________
СИСТЕМА РОЗРОБЛЕННЯ
ТА ПОСТАВЛЕННЯ ПРОДУКЦІЇ
НА ВИРОБНИЦТВО
Правила виконання дослідно-конструкторських робіт
Загальні положення
СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ
И ПОСТАНОВКИ ПРОДУКЦИИ
НА ПРОИЗВОДСТВО
Правила выполнения опытно-конструкторских работ
Общие положения
SYSTEM OF PRODUCT DEVELOPMENT
AND LAUNCHING INTO MANUFACTURE
Procé dures of expé rimental and design works
Basic principles
_________________________________________________________________________________________________
Чинний від 2000 - 07 - 01 1
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Стандарт установлює загальні правила виконання дослідно-конструкторських та дослідно- технологічних робіт (далі ДКР), у тому числі: правила подання заявок на виконання ДКР, розроблення ТЗ на ДКР та її складові частини, зміст робіт на стадіях і етапах ДКР, функції її учасників, правила реєстрації
ДКР та реалізації її результатів.
Вимоги цього стандарту є обов'язковими для ДКР, виконання яких повністю або частково фінансується з державного бюджету. Для ДКР які виконують за рахунок обігових або власних коштів установ підприємств, організацій та інших суб'єктів господарської діяльності положення стандарту є рекомендованими.
Стандарт не поширюється на ДКР, які виконують у системі розроблення і поставлення на виробництво військової техніки.
2
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі стандарти:
ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 2793-94 Сумісність технічних засобів електромагнітна. Стійкість до потужних електромагнітних завад. Загальні положення
ДСТУ 3008-95 Документація Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення
ДСТУ 3021-95 Випробування і контроль якості продукції. Терміни та визначення.
ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення
ДСТУ 3321-96 Система конструкторської документації. Терміни та визначення основних понять
ДСТУ 3396 0-96 Захист інформації. Технічний захист інформації. Основні положення
ДСТУ 3400-2000 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
ДСТУ 3574-97 Патентний формуляр Основні положення. Порядок складання та оформлення
ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження Основні положення та порядок проведення
ДСТУ 3627-97 Вироби медичні. Розроблення і запровадження у виробництво. Основні положення
ДСТУ 3943-2000 Дизайн і ергономіка Склад, виклад та зміст документації
ДСТУ 3944-2000 Дизайн і ергономіка. Правила виконання дизайн-ергономічних робіт під час розроблення та поставлення продукції на виробництво
ДСТУ ISO 14001 -97 Система управління навколишнім середовищем. Склад та опис елементів настанов щодо їх застосування
ДСТУ ISO 14004-97 Система управління навколишнім середовищем. Загальні настанови одо принципів управління, систем та засобів забезпечення.
ГОСТ 2.102-68 Единая система конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских документов
ГОСТ 2.103-68 Единая система конструкторской документации. Стадии разработки
ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы
ГОСТ 2.118-73 Единая система конструкторской документации Техническое предложение
ГОСТ 2 119-73 Единая система конструкторской документации Эскизный проект
ГОСТ 2.120-73 Единая система конструкторской документации. Технический проект
ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы
ГОСТ 2.601-95 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные доку-нты
ГОСТ 3.1102-81 Единая система технологической документации. Стадии разработки и виды документов
ГОСТ 3.1119-83 Единая система технологической документации. Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единые технологические процессы
ГОСТ 12 2.032-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования
ГОСТ 12.2.033-78 Система стандартов безопасности труда. Рабочее место при выполнении работ стоя. Общие эргономические требования
ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции изделия. Общие требования
ГОСТ 15.001-88 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения.
ГОСТ 15.009-91 Система разработки и постановки продукции на производство. Непродовольственные товары народного потребления

ДСТУ 3974
-2000
ГОСТ 19 102-77 Единая система программной документации. Стадии розработки
ГОСТ 19.105-78 Единая система программной документации. Общие требования к программным документам
ГОСТ 19.201 -78 Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению
ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированые системы.
Техническое задание на создание автоматизированной системы
ГОСТ 28934-91 Совместимость технических средств электромагнитная. Содержание разделов технического задания в части электромагнитной совместимости.
3
ВИЗНАЧЕННЯ
У цьому стандарті терміни та їх визначення подано відповідно до ДСТУ 2391, ДСТУ 3021 ДСТУ 3278 та
ДСТУ 3321,
4
СКОРОЧЕННЯ
ЕСКД — єдина система конструкторської документації;
ЕСПД — єдина система програмної документації;
ЕСТД — єдина система технологічної документації;
ІзОД — інформація з обмеженим доступом;
КД — конструкторська документація;
МТВ — медико-технічні вимоги;
НД — нормативний документ;
НДР — науково-дослідна робота;
НТП — науково-технічна продукція;
НТР — науково-технічна рада;
ОК — облікова картка НДР і ДКР;
ПКВ — покупні комплектувальні вироби;
ПМ — програма і методика випробувань;
РД — робоча документація;
РКД — робоча конструкторська документація;
РК — реєстраційна картка НДР і ДКР;
ТД — технологічна документація;
ТЗ — технічне завдання;
ТУ — технічні умови.
5
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДКР
5.1
Місце, роль і основні завдання ДКР
ДКР є складовою частиною єдиного інноваційного процесу «наука — техніка — виробництво», під час виконання якої реалізують результати НДР або набуті знання і досвід у технічній документації для створення дослідних зразків продукції, що передують її серійному виробництву
Основним завданням ДКР є розроблення нової науково-технічної продукції і модернізація тієї, що вже
існує, а також технології її виробництва.
5.1.2
До ДКР належать роботи з розроблення технічної документації і технології виготовлення дослідних зразків (дослідних партій):
- виробів нової техніки, приладів, апаратури і технологічних засобів, машин, систем, комплексів,
речовин, нових матеріалів та обладнання для їх виробництва;
- автоматизованих систем;
- програм та програмних продуктів для обчислювальних машин, систем і комплексів;
- модернізації техніки, приладів і апаратури, які існують, із метою підвищення їхніх функційних показників і властивостей, зокрема продуктивності, якості та експлуатаційної надійності.
5.1.3
ДКР виконують згідно з договором (контрактом) між замовником і виконавцем, за ініціативою виконавця або за умовами конкурсу відповідно до положення про нього. За відсутності замовника ДКР є
ініціативною.
5.1.4
Результати виконання ДКР як науково-технічну продукцію передають замовнику чи виробнику згідно з договором та актами чинного законодавства щодо прав на інтелектуальну власність, об'єктами якої є:
- винаходи, промислові зразки і корисні моделі, а також знаки на товари і послуги, на які отримані документи виключного права;
- авторські права щодо наслідків творчої діяльності учасників ДКР, на які одержані свідоцтва про реєстрацію.
Під час передачі НТП виконавець ДКР повідомляє замовника про використані у НТП об'єкти
інтелектуальної власності.
5.1.5
Майнові та фінансові питання учасники ДКР вирішують згідно з актами чинного законодавства та умовами договору.
5.2
Функції учасників виконання ДКР
5.2.1
Організації, установи і підприємства залежно від участі у ДКР (замовлення, виконання, виготовлення) поділяють на замовників (споживачів), виконавців (розробників) і виготовлювачів
(
виробників)
Центральні і місцеві органи виконавчої влади виконують функції державного або головного замовника, якщо вони фінансують ДКР.
Крім центральних і місцевих органів виконавчої влади згідно з ГОСТ 15.001 функції замовника можуть виконувати:
- споживач, якому буде постачатися продукція;
- організація, якій доручено представляти інтереси споживача;
- виробник, який планує випускати продукцію за замовленою ним документацією;
- виробник кінцевої продукції відносно розробника матеріалів і комплектувальних виробів.
Замовник повинен у всіх випадках керуватися інтересами споживача і враховувати потреби
і тільки основного, а й інших споживачів.
5.2.2
Залежно від характеру, складності та обсягу робіт у виконанні ДКР можуть брати участь одна або декілька організацій-виконавців. Якщо у виконанні ДКР беруть участь декілька органі- зацій - виконавців, то серед них визначають головного виконавця. Решта організацій виконують функції виконавців складових частин ДКР (співвиконавців). Розподіл функцій визначають у ТЗ, МТВ (далі
ТЗ) на ДКР.
У загальному випадку під час виконання ДКР її учасники виконують роботи, що наведені 5.2.3 — 5.2.6 цього стандарту.
5.2 3
Замовник ДКР виконує такі основні роботи:
-
ініціює виконання ДКР із метою розроблення (модернізації) конкретної продукції і видає форму заявки (додаток А) на виконання ДКР або встановлює власну форму;
- видає вихідні вимоги на розроблення продукції;

ДСТУ 3974
-2000
- організує експертизу заявок щодо виконання ДКР, розглядає результати експертизи і приймає рішення стосовно укладання договору з виконавцем ДКР;
- розглядає і затверджує ТЗ на ДКР;
- укладає договір про виконання ДКР із головним виконавцем і надає ДКР шифр;
- організує супровід і контроль виконання ДКР на всіх її етапах;
- приймає окремі етапи робіт і бере участь у приймальних випробуваннях продукції;
- визначає можливі об'єкти інтелектуальної власності та заходи щодо їх захисту;
- приймає ДКР у цілому;
- приймає рішення щодо умов передачі науково-технічної продукції для впровадження у виробництво, використання спецустатковання, залишків матеріалів та інших матеріальних цінностей, що були придбані за договором за кошти замовника.
5.2.4
Головний виконавець (виконавець) ДКР виконує такі роботи:
- готує і подає заявку щодо виконання ДКР за встановленою замовником формою; на розроблення медичних виробів використовує форму заявки, яка визначена ДСТУ 3627;
- за дорученням і на підставі вихідних вимог замовника розробляє ТЗ на ДКР, погоджує ТЗ із зацікавленими організаціями та подає його на затвердження замовнику;
- разом із виконавцями складових частин ДКР визначає зміст ТЗ на складові частини і виконує стосовно них функції замовника;
- готує матеріали для укладання договору і подає їх замовнику; укладає договори на виконання складових частин ДКР з їх виконавцями;
- визначає, за необхідності, виробника дослідного зразка продукції, якщо не він є його виробником;
- виконує ДКР згідно з ТЗ і координує роботу виконавців складових частин;
- використовує, за наявності результати попередніх НДР і залучає, за необхідності, до виконання ДКР
інститути, підприємства та організації за відповідним напрямком;
- виконує розрахунки і розробляє документацію, створює моделі, макети або експериментальні зразки майбутніх виробів, за необхідності, та проводить їх випробування;
- проводить патентні дослідження і складає звіт або патентний формуляр згідно з вимогами ДСТУ
3574,
ДСТУ 3575. якщо це передбачено ТЗ на ДКР;
- розробляє робочу документацію дослідного зразка і конструкцію виробу;
- розробляє і виготовляє самостійно або із залученням інших підприємств технологічне, контрольно- вимірювальне і випробувальне устаткування, яке обумовлене особливостями виготовлення дослідного зразка і його виробництва;
- виготовляє дослідний зразок (дослідну партію) продукції або забезпечує виробника зразка РД для його виготовлення;
- організує і проводить попередні випробування дослідного зразка (дослідної партії) продукції;
- подає дослідний зразок (дослідну партію) до приймальних випробувань і бере в них участь;
- розробляє і реалізує заходи щодо покращення технічних показників продукції та забезпечення виконання завдань ТЗ. Підвищення надійності, ступеня стандартизації і уніфікації складових частин виробу, використання нових матеріалів;
- реалізує зауваження і пропозиції замовника і виробника, які спрямовані на поліпшення конструкції і експлуатаційної надійності зразка;
- подає замовнику або проектній організації, якщо вона визначена, відомості, які необхідні для проектування та реконструкції підприємств і виробництв із метою підготовлення серійного виробництва продукції;

- відповідає за досягнення визначених у ТЗ технічних показників продукції;
- відповідає за якість і терміни розроблення РКД;
- розробляє регламент технічного обслуговування зразка;
- складає за вимогами замовника звіт відповідно до вимог ДСТУ 3008;
- готує та подає до органу державної реєстрації РК та ОК ДКР і заключний звіт;
- надає замовнику пропозиції щодо складу приймальної комісії та здає роботу;
- бере участь в освоєнні розробленої продукції у виробництві і здійснює авторський нагляд під час її серійного виготовлення.
5.2.5
Виконавець складової частини ДКР виконує належні роботи з підпункту 5.2.4 і додатково такі роботи:
- за дорученням головного виконавця розробляє проект ТЗ на складову частину ДКР і подає йому на затвердження;
- виконує роботи відповідно до затвердженого головним виконавцем ТЗ;
- звітує перед головним виконавцем згідно з умовами договору.
5.2.6
Виробник продукції виконує такі роботи:
- бере участь у виконанні ДКР не пізніше ніж на етапі технічного проекту і вносить пропозиції щодо уніфікації продукції;
- вносить пропозиції виконавцеві ДКР щодо розробленої документації;
- виготовляє дослідний зразок або дослідну партію продукції;
- надає пропозиції щодо опрацювання конструкції на технологічність;
- бере участь у попередніх і приймальних випробуваннях дослідного зразка (дослідної партії);
- забезпечує технологічну підготовку виробництва та освоєння нової продукції;
- аналізує зауваження та пропозиції замовника і експлуатаційних організацій, які спрямовані на поліпшення конструкції і експлуатаційних показників продукції, та інформує про це виконавця ДКР;
- подає за встановленим порядком виконавцю ДКР пропозиції щодо доопрацювання продукції і внесення змін у РД або виконує ці роботи сам, якщо він є тримачем оригіналів документації.
5 2.7
Розбіжності, які виникають під час вирішення технічних питань у взаємовідносинах між замовником, виконавцем ДКР і виробником, розглядають і вирішують на погоджувальних нарадах учасників ДКР.
5.3
Правила розроблення продукції
5.3.1
Типова схема розроблення продукції передбачає:
- розроблення ТЗ;
- розроблення конструкторської, технологічної та експлуатаційної документації:
- виготовлення дослідного зразка (дослідної партії) продукції і проведення попередніх висувань;
- коригування КД за результатами попередніх випробувань і проведення приймальних ви-збувань;
- коригування КД за результатами приймальних випробувань та приймання результатів ДКР.
Конкретний порядок розроблення продукції визначають у ТЗ на ДКР.
Продукція, то підлягає розробленню та поставленню та поставленню на виробництво повинна задовольнити вимоги замовника, забезпечувати можливість ефективного її використання споживачем та можливість експорту.
5.3.2
Конструкторську документацію на дослідний зразок виробу розробляють відповідно положень стандартів ЕСКД (ДСТУ 3943, ГОСТ 2 102, ГОСТ 2.103, ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 2.118, ГОСТ 2.119,
ГОСТ 2.120, ГОСТ 2.301).
5.3.3
Технологічну документацію на дослідний зразок та обладнання розробляють відповідно до

ДСТУ 3974
-2000 положень стандартів ЕСТД (ГОСТ 3.1102, ГОСТ 3.1119).
5.3.4
Програмну документацію для обчислювальних машин, комплексів і систем розробляють відповідно до положень стандартів ЕСПД (ГОСТ 19.102, ГОСТ 19.105).
5.3.5
Створення автоматизованих систем управління здійснюють відповідно до Комплексу стандартів і керівних документів на автоматизовані системи.
5.3.6
Розроблення непродовольчих товарів народного споживання виконують відповідно до ГОСТ
15.009 5.3.7
Під час розроблення медичних виробів слід керуватися вимогами ДСТУ 3627.
5.3.8
Розроблення стандартів та інших передбачених ТЗ НД виконують відповідно до чинних державних стандартів з урахуванням настановних документів галузі.
5.3.9
ДКР виконують відповідно до вимог ТЗ із урахуванням галузевих стандартів і нормативних документів до певного виду продукції.
5.3.10
Забезпечення встановлених у ТЗ показників надійності і якості продукції виконують урахуванням показників комплектувальних виробів, які до неї входять.
5.3.11
Правила розроблення ТД на матеріали і речовини встановлює виконавець з урахуванням специфіки продукції, організації виробництва і вимог галузевих документів.
5.3.12
Розроблення радіо- і радіотехнічних виробів супроводять проведенням метрологічної обов’язкової експертизи державного органу, який відповідає за розподіл частот.
5.3.13
Експлуатаційні документи на дослідний зразок продукції розробляють згідно з ГОСТ 2.601 5.3.14
Під час виконання ДКР проводять патентні дослідження відповідно до ДСТУ 3575, вивчення і аналіз вітчизняних та зарубіжних технічних рішень, які захищені авторськими свідоцтвами або патентами, що є важливим критерієм забезпечення якості та конкурентоспроможності 4ТП. її експортних можливостей.
5.3.15
Наукове і технічне керівництво ДКР здійснює її науковий керівник, якого визначає наказом
(
розпорядженням) головний виконавець.
5.3.16 3 метою забезпечення вчасного виконання етапів ДКР, а також контролю за виконанням робіт та складанням звітних матеріалів головний виконавець, за необхідності , розробляє і затверджує план сумісних робіт (календарний план) із виконавцями складових частин, плані визначають послідовність та терміни розроблення документації, виготовлення і проведення випробувань дослідних зразків, виконавців, номенклатуру і терміни оформлення звітних документів за етапами, необхідність та терміни проведення експертизи КД, терміни приймання окремих етапів та роботи в цілому.
5.3.17 3 метою підтвердження розрахунків і нових технічних рішень у процесі виконання ДКР, необхідності, створюють макети, моделі або експериментальні зразки майбутніх виробів. необхідність їх розроблення та випробування, кількість, склад та перелік документації, яку розробляють для них, визначають у ТЗ.
5.3.18
Підтвердження відповідності розробленої КД і ТД вихідним вимогам проводять на дослідних зразках (дослідних партіях) продукції ДКР, виготовлення яких здійснюють на відповідях стадіях.
5.3.19
Випробування макетів, експериментальних і дослідних зразків проводять в умовах, що імітують реальні умови експлуатації та застосування продукції згідно з ПМ, які розробляє чи вибирає з типових ПМ, чинних у галузі на певний вид продукції, головний виконавець.
Необхідність участі представника замовника у випробуваннях визначають у ТЗ. Результат випробувань оформляють актом або протоколом.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал