Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний комунальний позашкільний навчальний закладСторінка9/12
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛ. ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ. ………………………..14

2.1.Розвиток благодійництва у сфері художньої культури…………14

2.2. Благодійницька діяльність у становленні системи освіти……..16

2.3. Історія соціального благодійництва в Україні ………………....18

2.4. Благодійництво, спрямоване на розвиток українського національного руху……………………………………………………………21

РОЗДІЛ 3. БЛАГОДІЙНИЦТВО В СУЧАСНОМУ СВІТІ ТА УКРАЇНІ.............................................................................................................24

ВИСНОВКИ ………………………………………………………….26

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………28

Додаток Б

Зразок написання вступу до учнівської науково-дослідницької роботи

на тему: «Історія благодійництва в Україні (кінець ХІХ - поч. ХХ ст.)»
ВСТУП

Засвоєння плідних надбань історичної минувшини України, інтелектуальних здобутків кращих її представників, критичне осмислення та використання всього розмаїття духовного багатства, накопиченого попередніми поколіннями, є важливою запорукою прогресу сучасного українського суспільства. Особливо актуальною стала проблема вивчення такого важливого соціально-економічного та психологічного явища суспільно-громадського життя, як благодійництво.

Благодійництво має глибоке коріння в релігійних віруваннях, демократичних принципах громадянської активності, плюралістичних підходах до вирішення проблем, а також у традиціях автономного існування людини від держави.

Традицiя благодiйностi, яка протягом столiть була важливою складовою суспiльного життя на українських землях, сьогоднi є актуальною як у науковому планi, так i в практичному застосуваннi, що спонукає постiйно звертатися до її iсторичного досвiду. У другій пол. XIX cт. через суттєвi змiни в соцiально-економiчному життi спостерiгався пiдйом благодiйностi, який характеризувався сплеском соцiальної активностi, розмаїттям органiзацiйних форм i напрямiв застосування, соцiальним прiоритетом та особистими прагненнями благодiйникiв.

Влітку 1918 року ,,філантропії буржуазних пережитків” було покладено край категоричною забороною Всеросійського з’їзду комісарів соціального забезпечення. Проте наші земляки поза Україною не дали згаснути цій прекрасній, високогуманній традиції. У роки бездержавності вони не просто заснували, а й фінансово забезпечили активне існування таких авторитетних закладів: Український науковий інститут при Гарвардському університеті, Канадський інститут українознавчих студій (КІУС) при Альбертському університеті та ін.

Доброчинність на українських землях у XIX - на початку ХХ століття була важливою складовою суспільного життя, хоча така діяльність, як правило не здатна вирішити жодне з нею ж поставлених завдань власними силами без державної підтримки.

Проблема витоків, природи, сутності й перебігу благодійності в Україні у радянську добу замовчувалася, навіть піддавалася остракізму. Благодійність висвітлювалась переважно упереджено тенденційно, як така, що не мала суттєвого громадського значення.

Історія переконливо свідчить, що без належного розвитку духовно-моральної складової суспільного життя гальмується економічний поступ, вироджується культура, занепадає наука. Тому відтворення здорових, перевірених часом духовно-етичних засад, якими керувалися наші попередники, має важливе значення як для історичної науки, так і для суспільства в цілому. Одним із ефективних шляхів утвердження високоморальних, гуманістичних принципів функціонування суспільства може і повинно стати благодійництво. Важливим кроком у справі розвитку благодійництва стало встановлення в Україні Дня благодійництва, що відзначається щорічно у другу неділю грудня. Свято встановлено в Україні “…з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій…” згідно Указу Президента України “Про День благодійництва” від 13 грудня 2007 р. (№ 1220/2007) [3].

Вивчення проблем меценатства та благодійності, виходячи з нової (в порівнянні з радянським періодом історії) політичної й економічної ситуації в Україні, актуальне з точки зору сприймання досвіду вітчизняних благодійників минулого в плані пошуку фінансової бази для здійснення культурних та соціальних заходів. Адже ніяка держава не в силах сама, за допомогою законів, виділення коштів, надання державних форм допомоги справитися з проблемами ринкової економіки. Завжди за межами узаконеної, обов’язкової допомоги будуть знаходитися тисячі людей, яким здатний ефективно допомогти тільки той, хто проявляє співчуття до нужденних та слабких.

Серед найбільш змістовних досліджень даної проблеми необхідно виокремити дисертації Ю. Гузенка “Становлення і діяльність благодійних об’єднань на півдні України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: на матеріалах Херсонської губернії”, Н. Колосової “Благодійницька діяльність у культурі України (кін. ХХ – поч. ХХІ ст.) в контексті вітчизняних і європейських традицій”, С. Гнота “Доброчинна діяльність греко-католицької церкви у 1921–1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії)”. Слід вказати на ґрунтовну публікацію київського дослідника О. Доніка “Благодійність в Україні (ХІХ — початок ХХ ст.)”, в якій докладно змальовується історіографія питання, процес становлення та розвитку благодійності в нашій державі з часів Київської Русі до ХХ сторіччя. Останнім часом побачили світ декілька монографій, присвячених історії вітчизняної благодійності, зокрема, “Велика війна: Українство і благодійність (1914–1917 рр.)” київських дослідників Н. Загребельної, І. Коляди. Тенденції благодійництва і меценатства в українській культурі досліджує Ф. Ступак, приділяючи увагу, головним чином, аналізу діяльності благодійних товариств Києва другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Можна зробити висновок, що розвиток благодійності в Україні є проблемою, що приваблює багатьох українських істориків-дослідників.Актуальність теми дослідження зумовлена кількома аспектами:

- недостатнім вивченням цієї проблеми у вітчизняній історії;

- зростанням благодійницької діяльності, що прийшла з появою ринкової економіки в країні, а тому потребує засвоєння досвіду благодійників минулого;

- певного занепаду ідеалів суспільної благодійності в сучасному суспільстві, завдяки яким формується атмосфера соціального партнерства;

- необхідністю подолання негативної громадської думки щодо меценатів та благодійників (і у ХІХ ст. також лунали думки про порочність багатства).

Об’єкт дослідження – місце і роль благодійництва у процесах громадського та культурно-художнього життя в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предметом дослідження є конкретно історичні вияви благодійницької діяльності, що виразилися в основних напрямах: художня культура, освіта, соціальне забезпечення.

Мета дослідження полягає в історичному аналізі розвитку благодійництва в другій половині ХІХ – початку ХХ століть та у визначенні сучасного стану благодійності в Україні.

Для досягнення мети у роботі необхідно вирішити завдання: • проаналізувати стан наукової розробки проблеми;

 • визначити форми надання благодійної допомоги;

 • встановити причини активізації благодійницької діяльності у другій пол. ХІХ – поч. ХХ ст.;

 • охарактеризувати роль благодійництва в процесі українського національного відродження.

 • з’ясувати стан благодійництва в сучасній Україні.

Методи дослідження: аналіз наукових та літературних праць, документальних даних з визначеної проблеми.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що на базі аналізу матеріалів розкрито результативність благодійницької діяльності щодо підтримки освіти, соціального благодійництва, музейництва, встановлено, що благодійництво в досліджуваний період мало ознаки конструктивної соціальної поведінки.

Практичне значення роботи полягає у можливості використання її матеріалів для популяризації благодійницької діяльності окремих громадян, громадських організацій, виховання у дітей, молоді, широкої громадськості почуттів гуманності, добродійництва, милосердя тощо.

Хронологічні межі означеної роботи – друга половина ХІХ – початок ХХ ст., а точніше 1861-1917 рр. – це період, коли зі скасуванням кріпацтва в Російській імперії відкрилися шляхи для розвитку вільного підприємництва, становлення ринкових відносин, це час найбільших за обсягом приватних пожертвувань. Кінцева дата роботи зумовлена тим, що 1917 р. символізує встановлення в країні тоталітарного режиму, який докорінно змінив уявлення людей про суть і призначення благодійництва.

Перелік рекомендованих програм з позашкільної освіти

Дослідницько-експериментальний напрям

1. Програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям. Основи науково-дослідницької діяльності / О.О. Артем’єва, Г.А. Литвинчова, С.О. Лихота. – К., 2013. – 40 с. – Вип. 3.

2. Організація науково-дослідницької роботи в сільській школі. Програма елективного курсу «Юний дослідник» / [О.Г. Савич; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2011. – 88 с.

3. Основи інформаційних технологій: програма / Т.В. Биковський; за ред. О.В. Лісового. – К.: ТОВ «Праймдрук», 2011. – 20 с.

4. Програма «Релігієзнавство. Історія релігії». Дослідницько-експериментальний напрям / Лілія Мороз; [відп. За вип.. О.В. Лісовий,]. – К., 2013. – 50 с.

5. Програми з позашкільної освіти. Астрономія. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

6. Програми з позашкільної освіти. Наукові дослідження у фізиці. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

7. Програми з позашкільної освіти. Сучасна фізика та проблеми природознавства як основа філософії. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

8. Програми з позашкільної освіти. Автоматизація наукового дослідження. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

9. Програми з позашкільної освіти. Конструювання радіотехнічних, радіоелектронних та електричних приладів. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

10. Програми з позашкільної освіти. Радіоелектроніка та приладобудування. Дослідницько-експериментальний напрям / [О.О. Артем’єва, С.Ю. Білоус, О.В. Биковська та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 150 с. – Вип. 1.

11. Програми з позашкільної освіти. Юні мовознавці. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

12. Програми з позашкільної освіти. Українська мова. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

13. Програми з позашкільної освіти. Зарубіжна література. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

14. Програми з позашкільної освіти. Українське літературознавство. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

15. Програми з позашкільної освіти. Мистецтвознавство. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

16. Програми з позашкільної освіти. Фольклор та етнографія народу України. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.

17. Програми з позашкільної освіти. Літературна творчість. Дослідницько-експериментальний напрям / [Л.Л. Барановська, О.В. Биковська, О.І. Борзенко та ін.; упоряд. О.В. Лісовий, С.О. Лихота]. – К.: ТОВ «Інформаційні системи», 2010. – 124 с. – Вип. 2.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ головного управління освіти і науки Київської

обласної державної

адміністрації28.11.11378
ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНКУРС-ЗАХИСТ

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ УЧНІВ – ЧЛЕНІВ

МАЛОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

(зі змінами внесеними згідно Наказу ГУОН від 29 грудня 2012 року № 410 та Наказу департаменту освіти і науки від 03 липня 2013 року № 209)

1. Загальні положення

1.1. На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 №88 «Про удосконалення роботи з обдарованими дітьми», наказу Міністерства освіти і науки «Про затвердження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності» від 22.09.2011 №1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 №1318/20056, Програми розвитку системи освіти Київської області на 2011-2014 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради IV скликання від 24.03.2011 №060-05-VІ, Київської обласної програми «Обдарована дитина» на 2003-2012 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради від 16.06.2003 №101-08-ХХIV та в рамках Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України проводити І (районний) та ІІ (обласний) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».


1.2. Всеукраїнські конкурси науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук (далі – МАН) та наукових товариств учнів проводяться щороку на шкільному рівні, І (районному, міському), ІІ (обласному) та ІІІ етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.
2. Мета та завдання
2.1. Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (далі – Конкурс) проводиться з метою духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей України, виховання їх у дусі патріотизму та демократичних цінностей, створення умов для формування інтелектуального потенціалу нації.
2.2. Основними завданнями Конкурсу є:
2.2.1 виявлення та підтримка обдарованих дітей;
2.2.2 залучення інтелектуально та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-дослідницької та експериментальної роботи;
2.2.3 стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді;
2.2.4 виявлення та розвиток обдарованих учнів та надання їм допомоги у виборі професії;


   1. залучення їх до навчання у вищих закладах освіти країни;

2.2.6 формування творчого покоління молодих науковців та практиків для різних галузей суспільного життя;   1. підвищення інтересу до поглибленого вивчення базових, спеціальних та фахових дисциплін, прищеплення широким колам учнівської молоді навичок дослідницької роботи;
   1. пропаганда сучасних досягнень науки, техніки та новітніх технологій, популяризація серед молоді робітничих професій;
   1. залучення професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів вищих закладів освіти, працівників наукових закладів України до активної допомоги навчально-виховним закладам у справі поліпшення стану викладання дисциплін і підвищення рівня знань, умінь та навичок учнівської молоді.


3. Місце та терміни проведення
3.1. Шкільний етап Конкурсу проводиться безпосередньо в наукових товариствах учнів при загальноосвітніх навчальних закладах у листопаді-грудні.
3.2. І (районний, міський) етап Конкурсу проводиться безпосередньо відділами освіти райдержадміністрацій, відділами, управліннями освіти (освіти і науки) міських рад у грудні (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410).
3.3. ІІ (обласний) етап Конкурсу проводиться Київським обласним комунальним позашкільним навчальним закладом «Мала академія наук учнівської молоді» в січні-лютому.
3.4. Терміни проведення ІІ етапу Конкурсу за науковими відділеннями визначаються головним управлінням освіти і науки Київської обласної державної адміністрації і повідомляються додатково.
4. Керівництво конкурсом
4.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснює головне управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації.
4.2. Безпосереднє керівництво проведенням ІІ (обласного) етапу Конкурсу здійснює Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді».
4.3. Відповідальні за проведення наукових відділень методисти базових обласних навчальних закладів Київського обласного комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді».
4.4. Керівництвом конкурсу-захисту на І (районному, міському) етапі здійснюють відділи освіти райдержадміністрацій, відділи управління освіти, (освіти і науки) міських рад.
4.4.1. Організатором та координатором конкурсу-захисту є науково-методичний центр (міського) районного відділу освіти, управління освіти і науки міських рад на який покладається відповідальність за організаційно-методичне забезпечення проведення відповідних змагань.
4.4.2. Відділ ( управління) освіти, управління освіти і науки міських рад та науково-методичний центр спільно здійснюють контроль за дотриманням вимог умов цього Положення при проведенні І (районного, міського) етапу Конкурсу.
5. Програма конкурсу
5.1. Базові дисципліни, наукові відділення та секції Конкурсу визначаються наказом головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації в рік проведення Конкурсу на підставі Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, Правил (Умов) про проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у поточному навчальному році (Наказ ГУОН від 29 грудня 2012 № 410).
5.2. Програмою ІІ етапу передбачено:


   1. заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт;
   1. оцінювання навчальних досягнень учасників із базових дисциплін;
   1. захист науково-дослідницьких робіт;
   1. відкриту презентацію кращих науково-дослідницьких робіт;
   1. круглий стіл для наукових керівників, зустрічі з науковцями,

відвідування наукових установ та навчальних закладів, культурні заходи.
6. Учасники ІІ етапу конкурсу
6.1. У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів та учні, вихованці, слухачі (відповідного віку) позашкільних, професійно-технічних, вищих І-ІІ рівня акредитації навчальних закладів, які активно займаються науково-дослідницькою діяльністю і зайняли перші місця у І етапі конкурсу.

У конкурсі можуть брати участь учні 7-8 класів за умови виконання ними випробувань із базових дисциплін за програмами 9 класу.


6.2. У ІІ етапі конкурсу в кожному науковому відділенні беруть участь команди районів, міст, комунальних закладів Київської області.
6.3. Кількісний склад команди відповідає кількості секцій наукових відділень. Не допускається до участі більше одного учасника на секцію.
6.4. За результатами участі команд у конкурсі територіальним відділенням МАН, які за командним рейтингом набрали найбільшу кількість балів, надаються додаткові місця. Загальна кількість додаткових місць за відділеннями не перевищує 5% від загальної кількості учасників відділення.

Про додаткові місця для команд, які беруть участь у конкурсі, повідомляється додатково.


6.5. Заміна попередньо заявленого учасника конкурсу можлива за рішенням голови (співголови) оргкомітету у разі офіційного звернення.
6.6. До місця проведення конкурсу учасники прибувають організовано у супроводі керівника команди, що призначається з числа керівників гуртків, секцій, вчителів, викладачів закладів освіти, активних учасників підготовки учнів до конкурсу, які не є членами журі або оргкомітету І етапу конкурсу.

На керівника команди покладається відповідальність за життя та здоров’я членів команди.


6.7. Учасники конкурсу повинні дотримуватись умов проведення та

програми ІІ етапу конкурсу, норм поведінки, правил техніки безпеки та експлуатації обладнання і приладів, виконувати рішення оргкомітету і журі.У разі порушення цих вимог спільним рішенням оргкомітету та журі учасники можуть бути дискваліфіковані.
7. Документація ІІ етапу конкурсу
7.1. Для участі в II етапі конкурсу до січня кожного навчального року необхідно подати такі документи:


   1. копію підсумкового наказу відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) «Про результати проведення I етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у навчальному році» (список переможців, для яких використовується квота додаткових місць, подається окремим додатком);
   1. заявки на участь у II етапі конкурсу (додатки 1, 2);
   1. у разі представлення на конкурс науково-дослідницьких робіт призерів, які зайняли у I етапі другі місця, разом із заявкою подається пояснення щодо причин заміни, завірене відповідним органом освіти;
   1. науково-дослідницькі роботи в друкованому та електронному вигляді;
   1. відредаговані тези науково-дослідницьких робіт всіх учасників II етапу від районного (міського) відділення на одному електронному носії;
   1. паспорти експонатів, за їх наявності (додаток 3);
   1. анкети учасників II етапу конкурсу та дві глянцеві фотографії для документів розміром 3,5 х 4,5, а також в електронному вигляді (додаток 4);
   1. списки учасників в друкованому та електронному вигляді (додаток 5).

Про порядок подання документів буде повідомлятись додатково.
7.2. Під час реєстрації подається наказ відділу (управління) освіти (освіти і науки) районної державної адміністрації (міської ради) «Про направлення та склад команди для участі у II етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України» (список учасників, які направляються за квотою додаткових місць, подається окремим додатком).
7.3. У випадку недотримання вимог пунктів 7.1 – 7.2 претенденти до участі в конкурсі не допускаються.
7.4. Окремо до оргкомітету подається короткий інформаційно-аналітичний звіт про проведення І етапу конкурсу в друкованому та електронному вигляді; статистична інформація про результативність участі вихованців районного (міського) відділення МАН у І етапі оформляється у вигляді таблиці (додаток 6).

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал