Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний комунальний позашкільний навчальний закладСторінка8/12
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема 11. Особливості написання учнівської

науково-дослідницької роботи з історії

План

 1. Вибір теми дослідження.

 2. Складання плану.

 3. 3бір та обробка матеріалу.

 4. Написання вступу роботи.

 5. Вимоги до написання основної частини роботи.

 6. Оформлення списку використаних джерел та літератури.

 7. Основні помилки при написанні учнівської науково-дослідницької роботи з історії.

Короткий зміст теми

Вибір теми науково-дослідницької роботи з історії зумовлюють такі обставини:

а) коло зацікавлень самого учня;

б) наявність джерел та літератури з проблеми;

в) проблемність, актуальність та новизна теми;

г) стан наукової розробки теми (при цьому слід враховувати, чи не розроблялась вже обрана тема, чи достатньо забезпечена джерелами і т. ін.);

д) тема не повинна бути надто широкою, оскільки в такому разі дослідник позбавлений можливості глибоко проаналізувати окремі аспекти проблеми (наприклад, не доцільно обирати теми “Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин”, “Холодна війна”);

е) при виборі й формулюванні теми обов’язково мусить акцентуватися проблемність дослідження, тобто вже за назвою зрозуміло, що саме учень має намір аналізувати, порівнювати, узагальнювати;

є) з огляду на проблему дослідження варто враховувати знання іноземних мов, що сприяє розширенню історіографії проблеми, надає можливість залучення іншомовних джерел і уникнення однобокого бачення певної проблеми.

Обрати тему науково-дослідницької роботи учневі може, також, допомогти наступне:

1. Ознайомлення з аналітичними оглядами, статтями у спеціальній періодиці.

2. Перегляд каталогів авторефератів дисертацій з проблематики.

3. Консультації з науковим керівником та спеціалістами-практиками.

Обравши тему наукового дослідження, учень, зважаючи на поради наукового керівника та виходячи з власних наукових інтересів, виробляє попередній план, який у ході пошуку буде вдосконалюватися та уточнюватися. За весь період роботи може бути складено декілька планів дослідження. Часто останній, підсумковий план, втілений в остаточний текст роботи може значно відрізнятися від початкового робочого плану.

Укладання плану передбачає поділ цілості (визначеної проблеми) на менші логічно пов’язані між собою частини. Без цього неможливо перейти до наступного етапу, який передбачає збір матеріалу і називається пошуковим процесом. Приклад плану подаємо у вигляді додатку (додаток А).

Складання плану повинно сприяти наступній цілеспрямованій діяльності учня і застерегти його від другорядних напрямків і розгалужень тематики.

Залежно від теми, характеру фактичного матеріалу, методів, які використовувалися, дослідники найчастіше вдаються до хронологічного (що розглядає явище чи процес у його розвитку в часі), проблемного (тематичного) принципу укладання такого плану або поєднують їх у формі проблемно-хронологічного підходу.

У плані слід уникати дуже загальних фраз і назв, але і не слід сильно „звужувати” план, адже питання, винесене в назву пункту плану, доведеться потім розкривати. Неправильно називати пункти плану одним словом, так само як і не рекомендуються дуже довгі назви, що займають більше трьох рядків. План може допомогти скласти і керівник. Невдалий план – джерело непотрібних проблем, зайвих витрат праці і втраченого часу.

Структура роботи найперше визначається її темою. Логіка викладу матеріалу може бути різною. Однак, на думку багатьох фахівців, доцільніше побудувати науково-дослідницьку роботу наступним чином:

- зміст;


- вступ;

- розділи (як правило – два-три) основної частини з можливим поділом на підрозділи;

- висновки;

- список використаних джерел і літератури;

- додатки (за необхідності).

Розпочинають дослідження з ознайомлення зі станом розробки проблеми й пошуку інформації. Для цього учень ретельно має самостійно відшукати оптимальну кількість різних за своїм походженням документів (опублікованих і неопублікованих), вивчити літературу з даної теми (монографії, статті в часописах та наукових збірниках, матеріали наукових конференцій), статистичні матеріали, результати соціологічних опитувань, використати електронний ресурс тощо.

Результатом цього етапу дослідження повинен стати бібліографічний перелік виявлених літературних джерел.

У пошуках джерел та літератури допоможуть бібліографічні каталоги (систематичні та алфавітні), у тому числі електронні, які є у бібліотеках.

Робота з літературою бібліотек слугує з’ясуванню актуальності теми, масштабів її розробки і прогалин висвітлення окремих аспектів, допомагає чіткішому визначенню кола завдань, які бере на себе учень.

Дослідникові належить використати бібліографічні видання: “Книжковий літопис”, “Літопис газетних статей”, “Суспільні науки за рубежем” (рос. мовою) та інші. Можна використати покажчики статей до авторитетних історичних видань (наприклад: “Український історичний журнал - покажчик статей за 1956-1986 рр.” (у трьох томах); журнал Головного архівного управління України – “Архіви України”; “Український історик” та ін.).

Для оперативного віднайдення необхідної інформації з наукових публікацій, необхідно рухатися поетапно. Існує кілька методик опрацювання літератури з вибраної теми. Так, вивчення наукових публікацій можна починати із загальних (фундаментальних) робіт, близьких до теми дослідження, і просуватися від загального до часткового, від базових положень до конкретних. Щодо хронологічного порядку опублікованої літератури, то спершу варто вивчити останні (найновіші) праці, а потім віддаленіші у часі. Причому на першому етапі накопичення інформації слід охопити якомога більше джерел, а потім поступово “відсіювати” “зайві” видання. За іншою методикою від самого початку роботи свідомо обмежується коло публікацій, а вивчення починається саме з тих, що безпосередньо стосуються обраної проблеми або дотичні до неї.

Плідним способом пошуків необхідних джерел та літератури є звернення до монографічних досліджень. Монографія – наукове видання, яке містить повне і всебічне дослідження якоїсь проблеми або теми.Пошук інформації можна здійснювати також в електронній мережі (спеціалізовані пошукові системи як глобальні, так і локалізовані для окремих масивів і сайтів, електронні каталоги бібліотек, зведені електронні каталоги, реферативні і повнотекстові бази й банки даних, електронні путівники по довідково-бібліографічних ресурсах, каталоги електронних видань, електронні книжкові магазини тощо).

Роботу з першоджерелами доцільно починати з тих, що доступні, тобто насамперед працювати з опублікованими документами. За умови запозичення джерел з Інтернету обов’язково зазначається назва джерела й повна Інтернет-адреса.

Працюючи з друкованими першоджерелами, слід мати на увазі такі їх види:

- видання наукових установ державних академічних центрів (багатотомні публікації документів з питань внутрішньої і зовнішньої політики держав, літописи, хроніки, тематичні збірники тощо);

- акти державного законодавства;

- парламентські документи;

- статистичні щорічники;

- документи політичних партій;

- матеріали судово-слідчих органів;

- мемуарні видання; щоденники; епістолярна спадщина;

- офіційні дипломатичні документи (як різновид відомчих публікацій).

Специфічним джерелом з окремих тем можуть бути твори художньої літератури, образотворчого мистецтва, архітектури і т.п.

Як першоджерело можуть виступати матеріали періодичної преси.

З історії та теорії міжнародних відносин, першоджерелом можуть бути виступи, заяви, звернення, ноти тощо офіційних посадових осіб (наприклад, президента, спікера, прем’єр-міністра, міністра закордонних справ та ін.).

Вступ роботи має бути чітким, лаконічним. Його остаточне написання учень здійснює після завершення всієї роботи, коли у юного дослідника складеться повна картина всього того, що стосується змісту, джерельної бази, глибини історіографічного висвітлення питань.

Важливою складовою частиною вступу є характеристика джерел та літератури з теми (історіографія), тобто юний науковець повинен простежити основні етапи у дослідженні обраної проблеми з моменту її виникнення, проаналізувати, що нового доклав той чи інший дослідник у її розробку, визначити основні тенденції у поглядах фахівців на проблему з огляду на те, що вже зроблено в науці. Такий аналіз дає можливість визначити наукову актуальність обраної для вивчення теми, а також дозволяє не повторювати відомих позицій.

У вступі відображається:

- актуальність теми;

- характеристика джерел та літератури;

- предмет дослідження;

- об'єкт дослідження;

- хронологічні рамки роботи;

- мета та завдання дослідження;

- методологічні засади;

- методичні прийоми дослідження;

- наукова новизна;

- практичне значення.

Зразок вступу – у додатку Б.

Основна частина роботи за обсягом є найбільша. У ній розкриваються послідовно всі питання за планом, який може бути простим або складним. Досвід організації науково-пошукової роботи показує, що доцільніше працювати за складним планом. Треба врахувати: зміст розділів основної частини повинен відповідати темі дослідження, повністю її розкривати, але назва розділів не повинна дублювати назви теми роботи. З'ясування питань досліджуваної проблеми повинно здійснюватися аргументовано з посиланнями на першоджерела та літературу

Заключні висновки, що вміщуються на 2-3 сторінках, є основним підсумком часткових узагальнень, зроблених у розділах (підрозділах) роботи. Особливо важливо, щоб на ті питання, які були порушені учнем у вступній частині, було дано аргументовані відповіді, і щоб та мета, яку ставив перед собою автор, знайшла свою реалізацію у формі конкретних наукових положень та практичних рекомендацій.

Завершення написання науково-дослідницької роботи закінчується складанням списку першоджерел та літератури. Така робота повинна бути виконана з дотриманням певних вимог і правил. Насамперед, до списку включаються всі документи і література, які були використані автором у процесі підготовки роботи і на які є посилання в роботі.

У залежності від характеру теми, її хронологічних рамок і джерельного забезпечення, список використаних джерел та літератури може мати такі розділи:

І. Джерела (якщо вони є), які розбиваються на дві групи:

а) неопубліковані джерела (архівні):

- матеріали судово-слідчих органів;

- архівні документи;

б) опубліковані джерела;

1) публікації документів;

2) літописи;

3) хроніки;

4) акти державного законодавства;

5) соціально-економічні статистичні збірники;

6) дипломатичні документи;

7) матеріали періодичної преси;

8) мемуари, щоденники;

9) тематичні збірники документів;

10) фотодокументи.

II. Література (складається в алфавітному порядку прізвищ авторів, а в разі відсутності автора – за назвою книги, збірників тощо).

Роботу виконують на комп'ютері і друкують з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210х297 мм) з використанням шрифтів текстового редактора Word Time New Roman кегля 14, з полуторним міжрядковим інтервалом, 28-30 рядків на сторінці (у друкованому рядку до 60 знаків з проміжками між словами включно).

Текст роботи потрібно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менше 25 мм; правий - не менше 10 мм; верхній - не менше 20 мм; нижній - не менше 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору, середньої жирності. Щільність тексту випускної кваліфікаційної / магістерської роботи повинна бути однаковою.

Основні помилки при написанні учнівської науково-дослідницької роботи з історії.


 1. Зміст роботи не відповідає плану роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

 2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об’єкта.

 3. Мета дослідження не пов’язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відображає специфіки об’єкта і предмету дослідження.

 4. Автор не виявив самостійності, робота носить компілятивний характер або є плагіатом.

 5. Не зроблено аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури (за останні п’ять років) з теми дослідження.

 6. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не розкриває ступінь дослідження проблеми.

 7. Не простежується позиція автора при аналізі фактичного матеріалу чи дискусійних питань.

 8. Відсутні висновки до розділів роботи.

 9. Загальні висновки роботи не відповідають визначеним завданням дослідження.

 10. У роботі відсутні посилання на першоджерела або вказані не ті, з яких взято матеріал.

 11. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.

 12. Ілюстративний матеріал та додатки не несуть безпосереднього смислового навантаження.

 13. Таблиці, діаграми, схеми, подані в тексті чи винесені в додатки, складені не на основі першоджерел, а запозичені з інших досліджень без належного оформлення посилань.

 14. Порушено вимоги щодо обсягу роботи, допущено диспропорційність у обсязі окремих розділів.

 15. Робота оформлена з порушенням вимог, виконана неохайно, з помилками.


Орієнтовна тематика науково-дослідницьких учнівських робіт з історії

1. Уроки Переяславського договору України з Росією 1654 року.

2. Історія українсько-польських взаємин (на різних історичних етапах).

2. Розвиток благодійності на теренах України: традиції та сучасність.

4. Партизанський рух на Київщині в роки Другої світової війни.

5. Суспільно-політичні передумови визвольних змагань українського народу в 1917-1920 р.р.

6. Окупаційний режим на території Київщини в роки Другої світової війни.

7. Роль українського козацтва у становленні української державності.

8. Трагічні наслідки колективізації на долі українського селянства.

9. Дисидентство 60-х років ХХ ст.: вплив на історичний розвиток України.

10. Жіночий суспільно-громадський рух в Україні наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст.

11. Соціально-економічний розвиток Київщини (на різних етапах історичного розвитку).

12. Розвиток освіти на теренах Київщини у 2 пол. ХІХ – на поч. ХХ ст.

13. Роль молодіжного руху в утвердженні української державності в 90-х роках ХХ ст.

14. Суспільно-політичні та соціально-економічні передумови здобуття Україною незалежності в1991 році (на прикладі рідного краю).

15. Основні напрями молодіжного руху в незалежній Україні.


Питання та тести для самоперевірки засвоєного матеріалу

 1. Виберіть правильне визначення поняття “наукове пізнання”:

а) наукове пізнання – це суспільно-історичний процес творчої діяльності людини, що формує її знання про світ і себе;

б) наукове пізнання – складне і багатогранне суспільне явище, найвища форма пізнання дійсності;

в) наукове пізнання – процес розкриття об’єктивних закономірностей, суті об’єктів навколишнього світу і самої людини;

г) наукове пізнання – процес цілеспрямованого активного відображення світу у свідомості людей, зумовлений суспільно-історичною практикою людства. 1. На якому рівні відбувається наукове пізнання?

а)почуттєвому і раціональному;

б) емпіричному і теоретичному. 1. Дайте правильну відповідь. Методи наукового дослідження поділяються на:

а) основні та допоміжні;

б) емпіричні та теоретичні;

в) прикладні та фундаментальні;

г) загальні та часткові (спеціальні). 1. Виберіть правильну відповідь. “Негативні результати досліджень”, “помилкові результати досліджень” – це поняття:

а) тотожні;

б) різні. 1. З чого починається наукове дослідження:

а) з постановки теми або проблеми;

б) з визначення завдань дослідження;

в) з формулювання гіпотези.

6. Основними ознаками експерименту є:

а) втручання експериментатора в систему об’єктивної реальності;

б) планове введення відносно ізольованого експериментального фактору;

в) планомірний контроль за всіма існуючими факторами;

г) ефект зміни залежних змінних.

7. Чи правильно, що констатуючий експеримент передбачає активний, цілеспрямований вплив на досліджуваних для того, щоб розвинути у них певні якості, властивості і т.п.?

а) так;


б) ні.

8. Визначте основні ознаки наукового спостереження:

а) спостереження повинно бути спрямоване на соціально-значущі моменти;

б) спостереження повинно проводитись організовано і систематизовано;

в) спостереження завжди вимагає максимального збору інформації (фото, кіно, магнітофон та ін.);

г) результати спостереження повинні чітко фіксуватись і без затрат праці піддаватись відтворенню.

9. Сформулюйте правильну послідовність етапів наукового спостереження (записати послідовність буквами):

а) обробка та інтерпретація одержаної інформації;

б)визначення мети спостереження;

в)проведення спостереження;

г) вибір об’єкта спостереження;

д) корекція програми спостереження;

є) уточнення предмету спостереження;

ж) здійснення пілотажного, пробного спостереження;

з) планування ситуацій спостереження;

і) прогнозування можливих помилок спостереження;

к) підбір способів спостереження;

л) вибір способів реєстрації досліджуваного матеріалу;

м) визначення тривалості і кількості спостережень.

10. Виберіть з переліку ті твердження, що описують недоліки спостереження:

а) суб’єктивність;

б) збереження природних умов діяльності;

в) неможливість контролювати і впливати на спостережувану ситуацію;

г) можливе використання різноманітних технічних засобів;

д) не потребує попередньої згоди досліджуваних.

11. Перед початком спостереження дослідник має найперше з’ясувати:

а) на яке питання повинно дати відповідь спостереження;

б) в яких умовах має здійснюватись спостереження;

в) яка кількість спостережень потребується для формулювання висновків;

г) вибрати об’єкт спостереження.

12. Назвіть не менше п’яти видів спостереження (за різними основами класифікацій).

13. Назвіть основні недоліки інтерв’ю як методу соціальних досліджень.

14. Стандартизоване інтерв’ю – це:

а) передбачає проведення опитування за чітко розробленою схемою;

б) базується на двох видах запитань – основних і уточнюючих;

в) в процесі дослідник має можливість самостійно змінювати спрямованість, послідовність, структуру питань.


15. Яка з процедур не відноситься до підготовчого (організаційного) етапу інтерв’ю?

а) визначення об’єкта і предмету опитування, вибір певного виду інтерв’ю;

б)складання плану інтерв’ю;

в) формулювання сукупності питань для респондентів;

г) пілотажне інтерв’ю;

д) корекція програми опитування;

є) встановлення контакту з респондентом, інформування про мету опитування і умови його проведення.

16. Які з означених питань слід планувати на початок, а які – на кінець інтерв’ю?

а) питання складні, особистого характеру;

б) питання, що враховують інтереси респондента.

17. Назвати основні фази комунікативного етапу інтерв’ю.

18. Назвати основні види запитань анкети.

19. На які смислові розділи поділяється анкета?

20. Вказати на основні помилки, що допускаються при конструюванні анкети.Список використаної та рекомендованої літератури

 1. Агабесян Р. Л. Математические методы в социологии. Анализ данных и логика вывода в эмпирическом исследовании / Р. Л. Агабесян, М. М. Кириченко, С. В. Усатиков: уч. пос. для вузов. – Ростов н / Д: Феникс, 2005. – 192 с.

 2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, М. В. Туленков. – 2-е изд., испр. – К.: МАУП, 2004. – 216 с.

 3. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. Л. Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 212 с.

 4. Киридон А. М. Методичні рекомендації щодо виконання й захисту курсових та випускних кваліфікаційних / магістерських робіт / А. М. Киридон. – К.: КиМУ, 2008. – 80 с.

 5. Крушельницька О. В. Методологія і організація наукових досліджень / О. В. Крушельниька. – К.: Кондор, 2009. – 206 с.

 6. Методологія і методи соціально-педагогічних досліджень (в першоджерелах, лекціях і практичних заняттях): навчальний посібник. – Ніжин: Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 287 с.

 7. Методологія та методи соціальних досліджень: навчальний посібник / Ю. В. Борисова. – К.: ДЦССМ, 2003. – 216 с.

 8. П’ятницька-Позднякова І. С. Основи наукових досліджень у вищій школі / І. С. П’ятницька-Позднякова. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 116 с.

 9. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження / Н. В. Паніна; наук. ред. В. І. Паніото. – К.: Вища школа соціології Інституту соціології НАН України, 2007. – 320 с.

 10. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження / Н. В. Паніна. – К., 1996. – 232 с.

 11. Паніотто В. І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В. І. Паніотто, В. С. Максименко, Н. М. Марченко. – К.: Вид. дім “КМ Академія”, 2004. – 270 с.

 12. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень: навчальний посібник / В. І. Романчиков. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

 13. Сикевич З.В. Социологическое исследование: практическое руководство / З. В. Сикевич. – СПб.: Питер, 2005. – 320 с.

 14. Соціологічна енциклопедія / укладач В. Г. Городяненко. – К.: Академвидав, 2008. – 456 с.

 15. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень: підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2007. – 317 с.

 16. Сурмин Ю. П. Методология и методы социологических исследований / Ю. П. Сурмин, Н. А. Туленков. – К.: МАУП, 2000. – 304 с.

 17. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: конспект лекцій: посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. С. Філіпенко. – К.: Академвидав, 2004. – 208 с.

 18. Халтобин В.О. Методология и методы социологического исследования: лекции и практические задания / В. О. Халтобин. – Запорожье: ГУ “ЗИГМУ”, 2005. – 260 с.

 19. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник / В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко. – К.: Знання-Прес, 2002. – 307 с.

 20. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности / В. А. Ядов. – М.: ИКЦ “Академкнига”; “Добросвет”, 2003. – 596 с.ДОДАТКИ

Додаток А

Зразок плану учнівської науково-дослідницької роботи з історіїІСТОРІЯ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ

(ДРУГА ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

ЗМІСТ………………………………………………………………………… 2

ВСТУП…………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ БЛАГОДІЙНИЦТВА В УКРАЇНІ……………………………………………………………………….5

1.1.Сутність поняття “благодійництво”………………………………………5

1.2.Розгляд питання історії благодійництва в науковій літературі………...8

1.3. Причини підйому благодійності у другій пол. ХІХ ст. ..……………...11Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал