Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації Київський обласний комунальний позашкільний навчальний закладСторінка12/12
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.84 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

2. Структура роботи

Робота має бути побудована за певною структурою. Основними її елементами в порядку розташування є: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за необхідності).3. Вимоги до змісту роботи

3.1. Титульний аркуш.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи, що заповнюється за зразком (додаток 5.1).

3.2. Тези.

У тезах (текст обсягом до 1 сторінки) подається стисла характеристика змісту науково-дослідницької роботи з визначенням основної мети, актуальності та завдань наукового дослідження. Також у них зазначаються висновки та отримані результати проведеної роботи.

У заголовку тез наводяться такі дані: назва роботи; прізвище, ім’я, по батькові автора; назва територіального відділення МАНУ; назва базового позашкільного навчального закладу; навчальний заклад; клас; населений пункт; прізвище, ім’я, по батькові, посада (за наявності – науковий ступінь, вчене звання) наукового керівника.

3.3. Зміст.

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел тощо.

Зміст фактично має бути планом науково-дослідницької роботи і відображати суть поставленої проблеми, структуру та логіку дослідження.

3.4. Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів (за необхідності).

Якщо в роботі використано специфічну термінологію, а також маловідомі скорочення, нові символи, позначення тощо, то їх перелік подається у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом.

Перелік має розташовуватись двома стовпчиками. Ліворуч в абетковому порядку наводяться умовні позначення, символи, одиниці скорочення або терміни, праворуч — їх детальну розшифрування.

Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення тощо повторюються менше трьох разів, перелік не складається, а їх розшифрування

наводиться у тексті при першому згадуванні.

3.5. Вступ.

У вступі коротко обґрунтовується актуальність і доцільність обраної теми, підкреслюється сутність проблеми; формулюється мета роботи та зміст поставлених завдань, об’єкт і предмет дослідження, подається перелік використаних методів дослідження; дається характеристика роботи (теоретична, прикладна); вказуються нові наукові положення, запропоновані учасником конкурсу особисто, відмінність одержаних результатів від відомих раніше та ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку); повідомляється про наукове використання результатів досліджень або рекомендації щодо їх використання, для прикладних робіт — прикладну цінність отриманих результатів.

У випадку використання в роботі ідей або розробок, що належать співавторам, слід відмітити цей факт і зазначити конкретний особистий внесок учасника. Також вказуються відомості про публікацію роботи та апробацію її результатів (за наявності).

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.

3.6. Основна частина.

Основна частина науково-дослідницької роботи складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів.

Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту розділу може передувати коротка передмова з описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюються висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає можливість звільнити основні висновки від другорядних подробиць.

В основній частині роботи наводиться характеристика джерел для написання роботи та короткий огляд літератури з даної тематики (не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини), окреслюються основні етапи наукової думки за визначеною проблемою, вказуються питання, які залишилися невирішеними; обґрунтовується вибір напряму досліджень, наводиться методика і техніка дослідження; подаються відомості про обсяг дослідження; викладаються, аналізуються та узагальнюються отримані результати, дається їх оцінка.

Зміст основної частини має точно відповідати темі роботи та повністю її розкривати.

3.7. Висновки.

Висновки мають містити стислий виклад результатів розв’язку наукової проблеми та поставлених завдань, зроблених у процесі аналізу обраного матеріалу оцінок та узагальнень. Необхідно підкреслити їх самостійність, новизну, теоретичне і (або) прикладне значення, наголосити на кількісних та якісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів та навести рекомендації щодо їх використання.

3.8. Список використаних джерел.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел.

Список використаних джерел слід розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний у користуванні та рекомендований під час написання роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела складаються відповідно до вимог, зазначених у стандартах: ДСТУ ГОСТ 7.1 – 84 «СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления», ДСТУ 3582  – 97 «Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила», ДСТУ 3008 – 95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».

Наприклад: книга трьох авторів оформлюється так: Дудюк Д. Л., Максимов В. М., Оріховський Р. Я. Електричні вимірювання: Навч. посіб. – Л.: Афіша, 2003. – 260 с.

збірник: Цеков Ю. І. Підтекст художнього твору і світовідчування письменника // Проблеми сучасного літературознавства. – Одеса, 1998. – С. 149-180.

стаття із журналу: Дзюба І. М. Україна перед сфінксом майбутнього // Науковий світ. – 2004. − № 2. – С. 2-6.

Електронні джерела оформлюються відповідно до загальних правил опису літературних джерел, при цьому в квадратних дужках після назви зазначається: [Електронний ресурс]. В кінці – Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua.

Наприклад: Королько Л. М. «Голодомор 1932-1933 на Сватівщині». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://svatovo.ws/famine/index.html.

Посилання на сайти, портали, Інтернет-ресурси розміщуються окремо в кінці списку використаних джерел без нумерації під заголовком: «ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ». Наприклад: http://www.botany.kiev.ua.

3.9. Додатки.

У додатках містяться допоміжні або додаткові матеріали, необхідні для повноти сприйняття роботи, кращого розуміння отриманих результатів: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, додаткові таблиці, графіки, рисунки, ілюстрації тощо.

4. Правила оформлення роботи

4.1. Загальні вимоги.

Науково-дослідницька робота друкується шрифтом Times New Roman текстового редактору Word (або Open Office) розміру 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з інтервалом 1,5 (до 30 рядків на сторінці).

Поля: ліве, верхнє і нижнє — не менше 20 мм, праве — не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи складає 15-20 (для гуманітарних напрямів 20-25) друкованих сторінок. До загального обсягу науково-дослідницької роботи не входять: тези, додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Текст роботи має бути написаний грамотно, без орфографічних, пунктуаційних та стилістичних помилок.

Науково-дослідницькі роботи виконуються державною мовою (у секціях російської мови та російської літератури дозволяється оформлення російською мовою); до роботи з іноземної мови додається анотація іноземною мовою. Захист роботи також проводиться на іноземній мові.

Кожна структурна частина науково-дослідницької роботи починається з нової сторінки. Заголовки структурних частин друкуються великими літерами симетрично до набору: «ЗМІСТ», «ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ». Заголовки підрозділів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Заголовки пунктів друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в підбір до тексту.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3-4 інтервалам.

4.2. Правила нумерації в роботі.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №.

Всі сторінки роботи, враховуючи титульну сторінку, тези та додатки, підлягають суцільній нумерації, номер на титульній сторінці не ставиться, а на наступних сторінках проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Нумеруються тільки розділи основної частини. Зміст, вступ, висновки не нумеруються, тобто не можна друкувати: «1. ВСТУП» або «РОЗДІЛ 6. ВИСНОВКИ».

Номер розділу ставиться після слова «РОЗДІЛ», після номера крапка не ставиться. Заголовок розділу друкується з нового рядка.

Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу за правилом: (номер розділу).(номер підрозділу). В кінці номера підрозділу має стояти крапка, наприклад: «2.4.». Заголовок підрозділу наводиться у тому ж рядку.

Пункти нумеруються в межах кожного підрозділу таким чином: (номер розділу).(номер підрозділу).(номер пункту), наприклад: «2.3.4.». Заголовок пункту наводиться у тому ж рядку, але пункт може й не мати заголовка.

У кінці назв розділів, підрозділів, пунктів крапка не ставиться.

Формули нумеруються в межах розділу. Наприклад, «формула (2.3)» означає «формула 3 розділу 2» (наявність підрозділів на нумерацію не впливає). Формули, на які немає посилань, можна не нумерувати. Номер

необхідно брати в круглі дужки і розміщувати на правому полі сторінки на рівні нижнього рядка формули, якої він стосується.

Рисунки нумеруються в межах розділу арабськими цифрами (аналогічно до формул та підрозділів) і позначаються словом «Рис.», наприклад «Рис. 1.2».

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу. У правому верхньому куті над заголовком таблиці розміщується напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу та порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 2.3».

Додатки оформлюються як безпосереднє продовження роботи на наступних сторінках. Вони розміщуються в порядку посилань у тексті роботи. Кожен із додатків має розміщуватись на окремій сторінці. Додаток має мати заголовок, який друкується угорі симетрично відносно тексту. Додатки нумеруються великими українськими літерами і позначаються словом «Додаток», наприклад: «Додаток Б».

4.3. Правила цитування та посилання на використані джерела.

Під час написання науково-дослідницької роботи учень має посилатися на наукові джерела, матеріали, ідеї, висновки, результати, які використовуються в роботі. Це дає можливість перевірити наведені відомості. Посилатися слід на останні видання публікацій.

Якщо в роботі використовуються відомості з матеріалів з великою кількістю сторінок, тоді слід точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела.

Посилання в тексті роботи на джерела зазначається порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у працях [1-7]...».

Якщо в тексті науково-дослідницької роботи необхідно зробити посилання на конкретні відомості, цитата наводиться в лапках, а посилання беруться у квадратні дужки із зазначенням порядкового номера джерела в списку використаних джерел та відповідної сторінки. Наприклад: «… набуття наукового знання передбачає оперування фактами, які характеризують певне явище, розробку наукової гіпотези (теорії), яка пояснює те чи інше явище і постановку експерименту для доведення висунутої теорії [8, с. 37]».

Згідно з науковим етикетом текст цитати необхідно точно відтворювати і наводити повністю, щоб не спотворити думки автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. В тексті роботи допускається непряме цитування автора (переказ, виклад думок автора своїми словами), при цьому слід точно викладати думки автора і давати відповідні посилання на джерело.

Посилання на ілюстрації в тексті роботи вказуються порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 1.2».

Посилання на формули вказуються порядковим номером формули в дужках, наприклад «... у формулі (2.1)».

На всі таблиці роботи мають бути посилання в тексті, при цьому слово

«таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: «...у табл. 1.2».

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.3».

4.4. Правила оформлення формул.

Формули в тексті роботи розташовуються відразу після посилання на них. Вони відокремлюються від тексту інтервалами в один рядок зверху і знизу та розташовуються посередині сторінки. Формули, якщо вони громіздкі й складні, розташовуються на окремих рядках, це стосується і нумерованих формул. Декілька однотипних невеликих формул подаються в одному рядку через кому, а іноді невеликі нескладні формули розташовуються безпосередньо в тексті.

Переноси у формулі допускаються лише на знаках рівності, плюс, мінус, множення і ділення з повторенням знака у наступному рядку.

Символи і коефіцієнти, що наводяться у формулі, описуються безпосередньо під нею в тій послідовності, в якій згадуються у формулі. Значення кожного символу або числового коефіцієнта подається з нового рядка. Перший рядок починається словом «де» без двокрапки.

Номер формули розміщується на правому боці сторінки на рівні нижнього рядка.

4.5. Правила оформлення ілюстрацій і таблиць.

Ілюстративний матеріал у роботі використовується з метою більш наочного представлення результатів досліджень та їх обґрунтування. Найчастіше в науково-дослідницьких роботах використовуються такі види ілюстративних матеріалів: креслення, рисунки, таблиці, діаграми, графіки, схеми, фотографії. Всі ілюстрації зазначаються у тексті роботи.

Назва ілюстрації розміщується відразу після її номеру, внизу.

Цифровий матеріал роботи оформлюється у вигляді таблиць. Слово «Таблиця» починається з великої літери, прописується курсивом і розміщується у верхньому правому куті сторінки, а її назва – посередині, симетрично до тексту і наводиться жирним шрифтом.
Приклад побудови таблиці
Таблиця 1.1

Назва таблиціГоловка

Рядки

Боковик Графи (колонки)


Заголовки граф мають починатися з великих літер, підзаголовки  з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків має бути не менше 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблиця розміщується (після першого згадування про неї) в тексті так, щоб її можна було читати без обертання переплетеного блока рукопису або з обертанням за стрілкою годинника.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. У разі перенесення таблиці на інший аркуш слово «Таблиця», її номер і назва не повторюються, далі над іншими частинами праворуч пишуться слова «Продовж. табл.» і вказується тільки номер таблиці, наприклад: «Продовж. табл. 1.2».

Додаток 5.1Зразок оформлення титульного аркуша
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки Донецької облдержадміністрації

Донецьке територіальне відділення МАН України


Відділення: математика

Секція:


прикладна математика

НАБЛИЖЕНІ МАТЕМАТИЧНІ ОБЧИСЛЕННЯ

В ЗАДАЧАХ РОЗПІЗНАННЯ ОБРАЗІВ


Роботу виконав:

Тітов Дмитро Сергійович,

учень 10 класу Донецької спеціалізованої загальноосвітньої фізико-математичної школи

І-ІІІ ступенів № 35

Науковий керівник:

Ткаченко Олександр Кирилович, доцент Донецького національного університету, кандидат фізико-математичних наук

Донецьк – 2013

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти
і науки України
17.05.2013  № 546

Зареєстровано в Міністерстві


юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 842/23374

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський інтерактивний конкурс "МАН-Юніор Дослідник"

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "МАН-Юніор Дослідник" (далі - Конкурс).

1.2. Конкурс проводиться щороку з метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, залучення її до науково-дослідницької діяльності та винахідництва.

1.3. Завданнями Конкурсу є:

залучення учнів (вихованців) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів (далі - учасники) до поглибленого вивчення фізико-математичних, технічних і природничих дисциплін, а також історії розвитку науки;

активізація пошуково-дослідницької діяльності учасників, залучення їх до гуртків і секцій наукових відділень Малої академії наук України (далі - МАНУ);

стимулювання творчого самовдосконалення учасників;

формування екологічної свідомості учасників.

1.4. Конкурс проводиться на добровільних засадах та є відкритим для учнів (вихованців) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців (учнів, слухачів) позашкільних навчальних закладів.

1.5. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Національний центр "Мала академія наук України" (далі - НЦ "МАНУ").

Співорганізаторами Конкурсу можуть бути вищі навчальні заклади, підприємства, установи, організації (за згодою).

1.6. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (далі - МОН України) та НЦ "МАНУ", а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.

1.7. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".

ІІ. Порядок і строки проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап - заочний;

ІІ етап - захист проекту в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет або очно на базі визначених організаційним комітетом територіальних відділень МАНУ за погодженням із учасниками та їх керівниками.

2.2. Строки проведення Конкурсу, щорічна тематика та номінації визначаються МОН України та повідомляються листом органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, місцевим органам управління освітою в областях, містах Києві та Севастополі не пізніше ніж за один місяць до початку Конкурсу.

2.3. Інформаційні матеріали Конкурсу розміщуються на веб-сайтах: www.man.gov.ua та http://man-junior.org.ua (далі - сайти Конкурсу), а також у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до початку проведення Конкурсу.

2.4. Для участі в І етапі Конкурсу необхідно надіслати на електронну адресу junior.konkurs@gmail.com або на компакт-диску на поштову адресу організаційного комітету не пізніше ніж за 2 тижні до їх оприлюднення на сайтах Конкурсу такі документи:

заявку на участь у І етапі Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "МАН-Юніор Дослідник" за формою, що додається;

проект, оформлений у форматі презентації в програмі "Power Point";

тези творчої роботи.

2.5. Презентації та тези творчих робіт розміщуються на сайтах Конкурсу для відкритого рейтингового оцінювання.

У відкритому рейтинговому оцінюванні творчих робіт беруть участь усі керівники учасників, роботи яких представлені на Конкурсі.

Керівники мають право оцінювати всі творчі роботи, окрім тих, які виконували їхні учні.

2.6. Оцінювання проектів здійснюється за такими критеріями:

відповідність темі Конкурсу - до 2 балів;

послідовність, логічність, науковість викладу - до 3 балів;

оригінальність, самостійність виконання, особистий внесок автора - до 4 балів;

грамотність та якість оформлення - до 1 бала.

Максимальна сума балів, яку може отримати учасник від одного експерта в результаті заочного оцінювання проекту, - 10 балів.

Загальна оцінка, яку може отримати учасник за заочне рейтингове оцінювання творчої роботи, визначається автоматично як середнє арифметичне з усіх оцінок, виставлених за творчу роботу.

2.7. До участі в ІІ етапі Конкурсу запрошуються автори творчих робіт, які за підсумками відкритого рейтингового оцінювання отримали не менше ніж 5 балів.

Список учасників ІІ етапу Конкурсу оприлюднюється на сайтах Конкурсу не пізніше ніж через п’ять днів після завершення І етапу.

ІІІ. Учасники Конкурсу

3.1. У Конкурсі беруть участь учні (вихованці) 7-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованці (учні, слухачі) позашкільних навчальних закладів.

3.2. Учасники мають право ознайомитись з результатами Конкурсу та висловити свої зауваження і побажання щодо його проведення, змісту завдань, результатів Конкурсу.

3.3. Учасники зобов’язані дотримуватись вимог цього Положення, програми Конкурсу, норм поведінки та правил техніки безпеки.

IV. Організаційний комітет Конкурсу

4.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється наказом НЦ "МАНУ" організаційний комітет.

4.2. До складу організаційного комітету входять представники МОН України, НЦ "МАНУ", позашкільних і вищих навчальних закладів, представники установ, підприємств, організацій (за згодою).

4.3. Очолює організаційний комітет голова.

4.4. Голова організаційного комітету:

визначає та розподіляє повноваження членів організаційного комітету, здійснює загальне керівництво підготовкою Конкурсу;

керує поточною роботою з організації, підготовки та проведення Конкурсу, здійснює його координацію.

4.5. Члени організаційного комітету:

здійснюють організаційну роботу щодо проведення Конкурсу;

забезпечують дотримання порядку проведення Конкурсу.

4.6. Секретар організаційного комітету:

оформляє документацію щодо проведення та підбиття підсумків Конкурсу;

сприяє висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

V. Журі Конкурсу

5.1. Журі Конкурсу формується організаційним комітетом Конкурсу з метою забезпечення об’єктивності оцінювання творчих проектів його учасників та визначення переможців і призерів.

5.2. Журі Конкурсу формується з числа наукових і педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів, а також студентів, які мають досвід проведення дослідницької роботи та були в школі активними членами МАНУ (за згодою).

5.3. Журі Конкурсу аналізує рівень підготовки учасників, готує подання організаційному комітету про нагородження переможців, складає відповідний звіт.

5.4. До складу журі з кожної номінації Конкурсу входять: голова журі, члени та секретар журі.

5.5. Склад журі затверджується наказом НЦ "МАНУ".

До складу журі не можуть входити близькі особи учасників Конкурсу.

5.6. Журі з кожної номінації Конкурсу очолює голова.

Голова журі:

організовує роботу членів журі;

проводить засідання журі;

бере участь у визначенні переможців і призерів Конкурсу;

затверджує список переможців і призерів Конкурсу.

5.7. Члени журі:

беруть участь в оцінюванні творчих робіт (проектів) учасників Конкурсу;

заповнюють оцінювальні протоколи;

визначають переможців та призерів Конкурсу.

5.8. Секретар журі:

забезпечує збереження поданих на Конкурс матеріалів;

забезпечує систематизацію та оформлення документації Конкурсу.

VІ. Вимоги до проектів і тез

6.1. Вимоги до проектів:

6.1.1. Учасник Конкурсу готує проект на обрану тему, що відповідає оголошеній заздалегідь організаційним комітетом загальній тематиці. При цьому проекти повинні бути присвячені проблемі або задачі, що є складовими теми Конкурсу. У проектах можна представляти цікаві експерименти, досліди, прилади та пристрої, винаходи, удосконалення технічних систем, методик досліджень та інше.

6.1.2. Проект повинен містити висновки, аналіз проведеної роботи та отримані результати реалізації проекту; список використаних джерел.

6.1.3. Проекти можуть бути виконані та представлені групою учасників конкурсу. З доповіддю на on-line-захисті в цьому разі виступають представники групи (не більше ніж 1-3 учасники).

6.1.4. Проект оформляється у формі презентації в програмі "Power Point". Кількість слайдів у презентації - не більше 15.

6.2. Вимоги до тез:

6.2.1. До презентації додаються тези проекту, де зазначаються:

тема проекту;

прізвище, ім’я та по батькові автора проекту; номер контактного телефону; електронна адреса;

місце проживання;

найменування навчального закладу, клас;

стисла характеристика змісту проекту з визначенням основної мети, актуальності та завдань дослідження;

прізвище, ім’я та по батькові посада (за наявності - науковий ступінь, учене звання) керівника, місце роботи, посада.

6.2.2. Об’єм тез не повинен перевищувати двох сторінок (4000 друкованих символів шрифтом Times New Roman, 14; інтервал - 1,5).

VІІ. Визначення та нагородження переможців Конкурсу

7.1. Переможці та призери Конкурсу визначаються журі у кожній номінації окремо за кількістю набраних ними балів.

7.2. Переможці ІІ етапу Конкурсу, які отримали найбільшу кількість балів (але не більше 50% від загальної кількості учасників ІІ етапу), нагороджуються дипломами НЦ "МАНУ" І, ІІ, ІІІ ступеня.

7.3. Учасники ІІ етапу Конкурсу нагороджуються дипломами учасника.

7.4. Якщо над проектом працювали учасники у складі творчих груп, то дипломами нагороджуються учнівські колективи навчальних закладів, відділень МАНУ.

7.5. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом МОН України.

7.6. Кращі проекти публікуються в науково-педагогічних і науково-художніх виданнях для дітей та юнацтва за підтримки НЦ "МАНУ" (за згодою автора).

7.7. Керівники, які підготували переможців та призерів Конкурсу, відзначаються подяками НЦ "МАНУ".VІІІ. Умови фінансування Конкурсу

Витрати на організацію та проведення Конкурсу здійснюються за рахунок коштів, не заборонених чинним законодавством України.Директор департаменту
професійно-технічної освіти


В.В. Супрун


Додаток
до Положення про Всеукраїнський
інтерактивний конкурс
"МАН-Юніор Дослідник"

ЗАЯВКА
на участь у І етапі Всеукраїнського інтерактивного конкурсу "МАН-Юніор Дослідник"

_______________________________________________________________


(найменування навчального закладу)

просить дати дозвіл на участь команди у складі:

Найменування номінації конкурсу

Тема проекту

Прізвище, ім’я, по батькові учасника

Прізвище, ім’я, по батькові, посада керівника проекту

Контактний телефон, електронна адреса (за наявності) керівника

Найменування та місцезнаходження навчального закладу.
Клас.
Найменування територіального відділення МАНУ

1234_________________________
(посада керівника закладу)

____
(підпис)

_________________
(П.І.Б.)

ДЛЯ НОТАТОК

Київський обласний комунальний позашкільний навчальний заклад «Мала академія наук учнівської молоді»: Інформаційно-методичний вісник / Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації; упоряд.: Незабитовський І.М., Петровська Т.В., Коркішко Т.В. – Боярка, 2013. – 250 с.


РЕДАКЦІЙНА РАДА:

Незабитовський І.М., Петровська Т.В., Коркішко Т.В.,

Бурчак О.А., Губрій О.В., Гурбич Ю.В., Куделя Л.А., Побережник О.С., Овсієнко Т.Г.

РЕДАГУВАННЯ:

Петровська Т.В.

КОРЕКТОР:

Кир’ян Н.В.

ДИЗАЙН:


Пламаділ Я.В.
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ВИПУСК:

Коркішко Т.В.


У збірнику представлені інформаційні та методичні матеріали по роботі з обдарованими дітьми в системі МАН України. Видання розраховане на педагогічних працівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, спеціалістів, які займаються організацією науково-дослідницької роботи.
КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ПОЗАШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ», 2013

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал