Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністраціїСкачати 189.82 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір189.82 Kb.
Департамент освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Відділ освіти і науки Нікопольської міської ради

Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня

школа І-ІІІ ступенів № 23»

Розвиток комунікативних здібностей учнів

у процесі вивчення предметів

суспільно-гуманітарного циклу

шляхом впровадження ІКТ
Автор

Корзун Катерина Миколаївна,

вчитель історії І категорії

м.Нікополь

2014р.

Зміст


1. Передмова…………………………………………………………………. 3

2. Інформаційно-комунікаційні технології як основа розвитку творчої особистості …………………………………………………………………. 5

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії

засобами ІКТ ……………………………………………………………… 10

4. Етапи уроків з використанням інформаційно-комунікаційних

технологій …………………………………………………………………. 14

5. Використання ІКТ у позакласній роботі. ………………………….. 18

1.Передмова

Реалізація прогресивних методів навчання, що забезпечують високий рівень засвоєння учнями вивченого матеріалу – вимога сучасної школи.

Успішність навчання багато в чому залежить від того, в якій формі організована пізнавальна діяльність учнів. Будь-який урок здійснюється шляхом функціонування різних форм діяльності вчителя і учнів, їх взаємодії.

Інформаційно-комунікаційні технології займають важливе місце в сучасному освітньому процесі. Вони дозволяють по-новому використовувати на уроках історії текстову, звукову, графічну та відеоінформацію, користуватися різними джерелами інформації.

У сучасних умовах головним завданням освіти є не тільки одержання учнями певної суми знань, але і формування у них умінь і навичок самостійного їх набуття. Досвід роботи показує, що в учнів, які активно працюють з комп'ютером, формується більш високий рівень самоосвітніх навичок, умінь орієнтуватися в бурхливому потоці інформації, уміння виділяти головне, узагальнювати, робити висновки. Тому дуже важлива роль учителя у розкритті можливостей нових комп'ютерних технологій.

Мета роботи - зрозуміти і оцінити можливості використання інформаційних та комунікаційних технологій для забезпечення якісної та доступної освіти, показати ефективність методу для активізації пізнавальної діяльності учнів.

Використання ІКТ дозволяє успішно розв`язати наступні педагогічні завдання:

1. Підвищити якість засвоєння знань з предмета.

2. Сприяти формуванню пізнавального інтересу учнів у засвоєнні навчального матеріалу.

3. Виховувати відповідальність, самостійність, гуманність, інтерес до історії.

Система сучасної освіти веде до зміни пріоритетів у діяльності вчителя: не просто навчити, а й створити умови для самостійного творчого пошуку учня. Інформаційно-комунікаційні технології стають необхідним компонентом уроку історії в сучасній школі і сучасний вчитель - це високопрофесійний педагог, який використовує у своїй роботі інформаційні технології. Урок з використанням ІКТ - це наочно, яскраво, інформативно, інтерактивно, економить час учителя і учня, дозволяє учневі працювати в своєму темпі, дозволяє вчителю працювати з учнем диференційовано та індивідуально, що дає можливість оперативно проконтролювати та оцінити результати навчання.

Комп'ютерна культура - це вид культури, що гармонійно поєднує культуру роботи з дидактичними засобами, культуру роботи зі ЗМІ, культуру діалогу. Джерелом інформації є комп'ютер. Його переваги тут очевидні. Це постійне оновлення інформації і виникнення нових можливостей: створення презентацій, мережеві інформаційні системи, Інтернет, електронна пошта, електронні підручники.

У процесі застосування ІКТ формується людина, що вміє діяти не тільки за зразком, але і самостійно, отримує необхідну інформацію з максимально більшої кількості джерел, вміє її аналізувати, висувати гіпотези, експериментувати, робити висновки.

2. Інформаційно-комунікаційні технології як основа розвитку творчої особистості

Комп’ютер у школі поступово стає ефективним засобом створення сприятливих умов для інтенсифікації та підвищення якості навчального процесу, підготовки школярів до самостійної життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Він дає можливості для творчого розвитку підростаючого покоління, сприяє розв’язанню багатьох складних проблем.

Дидактичні можливості комп’ютерних технологій:


  • Джерело інформації.

  • Диференційована організація навчального процесу.

  • Контроль за ступенем засвоєння інформації.

  • Регулювання темпу вивчення навчального предмету.

  • Забезпечення зворотних зв’язків.

Інноваційні технології дозволяють поєднати теорію з практикою, текстовий і наочний матеріал, графічні засоби, відеозображення, мовний та музичний супровід, створити уявлення реального оточення, спілкування. Вони забезпечують активну (вербальну і невербальну) діяльність учнів у процесі вивчення історії в школі, гнучкість і варіювання завдань і видів контролю, актуалізують пізнавальну діяльність і розвивають критичне та творче мислення, розширюють можливості здобуття, осмислення та презентації інформації, дають змогу моделювати комунікаційні ситуації, роблять уроки привабливими, цікавими для дітей.

Нові інформаційні технології під час викладання історії та правознавства в школі сприяють підвищенню рівня освіти, вдосконалюють якість навчання завдяки інтенсифікації й індивідуалізації навчально-виховного процесу за допомогою більш повного використання доступної інформації, розробці перспективних методів, засобів і форм навчання історії з орієнтацією на комунікативну, розвиваючу, діяльнісну освіту; синтезу різних видів навчальної діяльності; формуванню інформаційного світогляду учнів.

Відбувається розвиток особистості учня, підготовка їх до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства, у тому числі:

- розвиток наочно-образного, творчого видів мислення;

- розвиток комунікативних здібностей;

- формування вмінь приймати оптимальні рішення;

- формування інформаційної культури, умінь здійснювати обробку інформації.

ІКТ впливає на всі рівні навчально-виховного процесу, забезпечуючи:

- підвищення ефективності і якості навчання;

- формування спонукальних мотивів, що обумовлюють активізацію пізнавальної діяльності;

- поглиблення міжпредметних зв'язків.

Використання ІКТ в освіті є одним із значущих напрямів розвитку інформаційного суспільства. Учні повинні вміти самостійно знаходити інформацію, аналізувати, узагальнювати і передавати її іншим, освоювати нові технології.

Активне застосування ІКТ у навчальному процесі дає такі результати:

- сприяє підвищенню якості знань учнів, рівня вихованості, розвитку дітей;

-дозволяє більш оптимально витрачати сили педагогів і дітей для досягнення стійких позитивних результатів навчання, виховання і розвитку;

- дозволяє домагатися стабільності результатів навчально-виховного процесу;

- ІКТ дозволяє організувати нові форми, методи навчання і виховання. Перспективи використання інформаційних технологій на уроках різноманітні і безмежні. У даний час розширення інформаційного простору - основна тенденція суспільного розвитку, яка відповідає соціальному замовленню. Тому потрібна постійна модернізація і пошук більш ефективних методів роботи в освіті. Використання ІКТ відповідає даним вимогам.

У практичній діяльності на уроках історії надається перевага використанню власного дидактичного засобу — мультимедійної комп'ютерної презентації, зокрема таким її видам:  • Презентації для лекційного викладу матеріалу;

  • презентації для уроків узагальнення;

  • презентації для уроків тематичного оцінювання знань.

Використання презентацій полегшує роботу вчителя як лектора. На відміну від традиційної, комп'ютерна лекція має великі можливості використання ілюстративних матеріалів.

Демонстрація презентації супроводжує лекційну частину заняття, сприяє кращому засвоєнню матеріалу. Екран дисплея і слово вчителя — дієві засоби розвитку мовлення, уваги, пам`яті на уроках історії. Учні навчаються слухати, дивитися та усвідомлювати екранний образ, що поглиблює розуміння матеріалу, бо на рецептори діє емоційна мова з її виражальними засобами (темпом, тембром, паузами, інтонацією та ін.) і зорові образи. Крім того, це дає змогу «оживити» урок, пов'язати вивчення матеріалу з враженнями, спостереженнями учнів.

Кожна сторінка презентації містить текстову, графічну та анімаційну інформацію. Це справляє сильний емоційний вплив на учнів, а також стимулює їх творчі здібності. Таким чином, комп'ютер виступає як технічний засіб навчання.

Застосовуючи можливості локальної мережі кабінету історії, діти мають змогу спостерігати зображення на екрані. Учні, які слухають матеріал, одночасно можуть бачити демонстраційний матеріал. Тому комп'ютерну лекцію потрібно розглядати як новий інструмент у роботі вчителя, що дозволяє створювати наглядні та більш інформаційно насичені уроки.

Отже, створення мультимедійних презентацій посилюють активність учня як суб’єкта навчального процесу. Саме для цієї роботи використовуємо програму PowerPoint, за допомогою якої учні створюють презентації за результатами своєї дослідницької діяльності за змістом параграфа підручника, під час опрацювання біографії історичної особи.

Мультимедійні уроки, зазвичай, будуються за такою структурою:

1. Мотивація уроку – короткий вступний матеріал. Часто під час мотивації створюється проблемна ситуація за допомогою проблемного запитання.

2. Оголошення теми та очікуваних результатів уроку.

3. Основна частина уроку – опанування навчальним матеріалом уроку: робота з поняттями, датами, невеликими текстовими фрагментами, що містять навчальну інформацію, відеосюжетами, аудіозаписами, фотодокументами, таблицями, схемами (виклад необхідної інформації з теми у вигляді слайдів).

Мультимедійні технології дозволяють подати учням набагато більше інформації, ніж на уроці без використання комп’ютера.

Основна частина уроку може включати і проведення невеликої навчальної дискусії, роботу в групах, творчий звіт з виконанням індивідуального завдання. Звісно, використовуються і традиційні форми роботи та методи і прийоми навчання.

4. Підбиття підсумків уроку включає рефлексію почуттів (наприклад, що сподобалося на уроці найбільше), способів діяльності учнів та відтворення учнями основних понять уроку з демонстрацією слайдів з текстовими фрагментами.

Уроки з використанням мультимедійних технологій потребують великої підготовки. Учитель повинен вміти користуватися різноманітними програмами: графічними, flesh – анімаціями, web – редактором, програмами для створення презентацій, програмами для роботи зі звуком та відео. Усе залежить від того, у якому вигляді ви вирішили подати інформацію. Це може бути відео, презентація, web – сторінка з різноманітними роликами.

3. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках історії засобами ІКТ

Освітні ресурси нового покоління дозволяють на якісно новому рівні викладати історію, використовуючи найрізноманітніші методи і технології. Це, насамперед, можливість для вчителя мати під рукою величезну кількість ілюстративного матеріалу, а головне дуже швидкий доступ до нього, можливість готувати для школярів ресурси, що містять необхідний матеріал, можливість для вчителя самостійно створювати тести для перевірки засвоєння певного матеріалу, безпосереднє знайомство вчителя з новинками методичної літератури.

Своєчасною є поява в навчальному процесі навчально-методичних комплексів, де поряд з підручником і програмами розроблені мультимедійні електронні підручники.

Ці підручники сприяють підвищенню інтересу до вивчення предмета. Застосування їх на уроках дозволяє урізноманітнити форми і методи роботи з класом, використовувати їх на різних етапах уроку, оскільки вони одночасно є і підручником, і робочим зошитом, і атласом, і хрестоматією і довідником і навчальним відеофільмом.

Дуже важливо використовувати ІКТ також в якості наочності при вивченні питань, що стосуються культури певного періоду. Ілюстрацій підручника з цієї теми недостатньо, щоб дати повне уявлення про основні культурні здобутки, показати пам'ятки архітектури і мистецтва. Крім того, деякі підручники історії містять чорно-білі ілюстрації, а це в свою чергу перешкоджає більш повному і насиченому сприйняттю матеріалу.

Ми не завжди маємо можливості для організації виїзних екскурсій за межі міста, а фонди великих музеїв нам недоступні, тому великим потенціалом у реалізації принципу наочності з використанням ІКТ є організація віртуальних екскурсій.

Робота з картами є необхідною навичкою при вивченні історії. Недостатню оснащеність кабінетів історії картами можливо компенсувати за рахунок завдань із використанням електронних карт. Практика показує, що великий інтерес в учнів викликають інтерактивні карти. Можливість побачити ту або іншу битву в русі, з відповідними коментарями істотно підвищує інтерес учнів до предмета.

Переваги ІКТ грунтуються на їх основних можливостях:

- Мультимедійність — це доцільне поєднання в комп'ютерному навчальному засобі (презентації, програмі тощо) текстових, графічних, аудіо- та відеоматеріалів. Мультимедійність дає змогу максимально унаочнити навчальний матеріал.

- Інтерактивність — це можливість спілкуватися з комп'ютером, наявність іншої реакції програми на кожну іншу дію користувача. Інтерактивність — невід'ємна складова частина якісного навчального процесу та навчальних комп'ютерних матеріалів. Надаючи школярам можливість вибору різних варіантів їх дій, інтерактивність є основою тестів, навчальних ігор та інших засобів пробудження учнівського інтересу та пізнавальної активності. Презентаціям і подібним продуктам програмного забезпечення (ППЗ) інтерактивність надає нелінійну структуру, яка передбачає можливість врахування різного ходу думок учнів на уроці та створює умови для активізації їх самостійного мислення, сприяє розвитку творчих здібностей.

- Більша автономність та активність учнів у навчальному процесі — забезпечується можливістю їх вільного доступу до альтернативних джерел інформації, які вони можуть шукати в мережі Інтернет. В інформаційному суспільстві вчитель і підручник вже не можуть бути єдиними та непорушними джерелами істини. Життя настільки стрімко змінюється, що жодна освіта не в змозі забезпечити людину сумою необхідних і назавжди усталених знань. Тому від сучасної молоді вимагається оволодіння навичками самоосвіти, яку вона повинна продовжувати практично протягом усього свого життя. А найкращим інструментом для розвитку цих навичок зараз є можливості ІКТ.

- Забезпечення рівного доступу до якісної освітище одна надзвичайно важлива перевага ІКТ, яка забезпечується в результаті співпраці вчителя і учня.

- Відповідність уподобанням і потребам сучасної молоді.

Ще Я.А. Коменський наполягав на тому, «щоб усе, що викладається юнацтву, не змушувало його робити будь-що супроти волі і внаслідок примусу, а навпаки давало змогу, наскільки це можливо, все робити добровільно й самостійно з певним захопленням». Цей принцип широко використовується в сучасних педагогічних технологіях, відомих як особистісно орієнтоване навчання та педагогіка співпраці (партнерська педагогіка). А оскільки одним із пріоритетних захоплень сучасної молоді є саме комп'ютерні технології, школа повинна спиратися на цей інтерес учнів і максимально широко впроваджувати ІКТ у навчальний процес. Залучення учнів до використання цих технологій також стане для них доброю підготовкою до життя в сучасному світі, де володіння комп'ютером є однією з ключових компетентностей, що забезпечує конкурентоспроможність людини на ринку праці.

Поряд із загальними можливостями і закономірностями використання ІКТ в навчальному процесі, цей процес має свої особливості і в залежності від конкретних дисциплін його застосування. Це стосується і суспільно-гуманітарних дисциплін.

Для тематичного оцінювання знань учнів використовуються тести на базі контрольно-діагностичної системи TEST-W. Питання тестів сформульовані у відповідності до чинних програм і підручників, що використовуються в навчальному процесі. Їх можна повідомити учням на початку вивчення теми, що надасть додаткову мотивацію для її вивчення та самостійної роботи з підручником.

Великі можливості надає комп′ютер в оформленні результатів краєзнавчої роботи. Використання комп’ютера дозволяє не лише створити комп’ютерну базу даних, а й розробляти проекти.

4.Етапи уроку з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

ІКТ використовуються на різних етапах уроку: при поясненні, закріпленні та узагальненні навчального матеріалу на уроках. Щоб урок з використанням ІКТ пройшов успішно, використовується відповідне обладнання: комп'ютер, проектор, великий екран, телевізор, відеомагнітофон; навчальні електронні видання, матеріали з мережі Інтернет або власні розробки вчителя.

Види уроків з використанням ІКТ:

• Комбінований урок, який поєднує в собі пояснення вчителя із застосуванням ІТ та роботу учнів (індивідуальну, групову, парну) з питаннями та завданнями, представленими в рамках презентації.

• Урок-лекція з вивчення нового матеріалу, який передбачає протягом усього заняття використання ІТ в якості ілюстративного матеріалу.

• Урок-семінар, коли учні готують власні виступи з використанням ІТ.

• Захист проектних робіт учнями з використанням ІТ.

• Урок узагальнення, коли протягом усього заняття використовуються ІКТ (включаючи в роботу текст, аудіо - та відеоматеріали, матеріали готових презентацій, розроблені вчителем, учнями).

Комп'ютер дозволяє оптимізувати працю вчителя. Він дає можливість впорядковано зберігати велику кількість матеріалу і готових розробок уроків. Це дозволяє заощадити масу часу при підготовці та проведенні уроку. Весь матеріал упорядкований за класами згідно з календарно-тематичним плануванням.

Вчитель отримує необмежені можливості у виготовленні друкованих роздаткових матеріалів до кожного уроку з урахуванням цілей і завдань навчання та індивідуальних особливостей учнів. Комп'ютер дозволяє використовувати готові електронні програмні продукти. Це енциклопедії та довідники, галереї, тестові програми і тренажери для підготовки до ДПА.

Як показує практика, використання медіаресурсів не тільки урізноманітнює уроки, але сприяє більш глибокому, зацікавленому включенню дітей в освітній процес.

Комп'ютер дозволяє здійснювати зворотний зв'язок. По ходу роботи діти самі і вчитель відразу можуть бачити результат. Якщо не вдавалося скласти ланцюг правильно, доступу до наступного завдання немає. Тоді діти думають, де вони помилилися, що зробили не так, тобто ми спостерігаємо формування навичок самоконтролю і самооцінки. Якщо дитина відчуває серйозні труднощі, на допомогу приходить вчитель - здійснюється індивідуальний підхід до учня. Формуються навички дослідницької діяльності.

Засоби наочної демонстрації можна використовувати не тільки для ілюстрації, але і в якості самостійного джерела знань для створення проблемних ситуацій. Очевидно, що з точки зору педагогіки кращим є той посібник, який виготовлений самими учнями. Для цього необхідно забезпечити доступ до різних довідкових систем, електронних бібліотек, інших інформаційних ресурсів.

Учні самостійно готують повідомлення про політичних діячів, воєначальників, інших історичних осіб. Також складають презентації, присвячені різним темам. Використання можливостей мережі Інтернет на уроках історії значно збільшує обсяг інформації, задіяної в історичній освіті, дозволяє вільно реалізувати сучасні інтерактивні технології, в тому числі проектні і модульні.

Впровадження ІКТ в освітній процес вимагає розробки абсолютно нової методики викладання історії, яка багато в чому пов'язана з дослідними, проектними технологіями. Існує гострий дефіцит методичної підтримки вже створених продуктів.

З точки зору використання ІКТ на уроці, представляється розділити ці уроки на чотири групи:

1. Уроки демонстраційного типу. Цей тип уроків найпоширеніший на сьогоднішній день. Інформація демонструється на великому екрані і може бути використана на будь-якому етапі уроку.

2. Уроки комп'ютерного тестування. Тестові програми дозволяють дуже швидко оцінити результат роботи, точно визначити теми, в яких є прогалини в знаннях. Вони зміцнюють зворотний зв'язок у системі вчитель - учень.

3. Уроки тренінгу або конструювання. На такому уроці учні індивідуально або в групі працюють з конструктивним середовищем з метою досягнення певної мети.

4. Інтегровані уроки. Такий урок проводять вчитель-предметник та вчитель інформатики.

При поясненні нового матеріалу використовуються графіки, схеми, малюнки, різні ілюстрації. Разом з учнями розв`язуються кросворди, порівнюються документи; діти самостійно можуть ознайомитися з запропонованим теоретичним матеріалом, вибрати головне, а потім відповісти на усні запитання вчителя.

Особливо зручно використовувати комп'ютер для контролю знань. Діти отримують можливість зайняти місце біля комп`ютера, їм пропонуються завдання: відповісти на питання тесту, зібрати пазл.

5. Використання ІКТ у позакласній роботі.

Використання ІКТ внесло зміни у всі сторони життя школи. У першу чергу - змінилася роль учня. Він став активним учасником освітнього процесу, перетворився на партнера вчителя (допомагає у підготовці та проведенні уроків і позакласних заходів). Особливо це важливо в підлітковому віці, коли навчальна діяльність перестає бути провідною і вимагає додаткових мотивів. Використання ІКТ являється додатковим стимулом та дозволяє підтримати інтерес до навчально-виховної роботи у підлітка.

Основні напрямки діяльності в процесі інформатизації виховної роботи є:


  • комп'ютерний супровід виховної роботи як засіб реалізації нових педагогічних технологій;

  • профорієнтація учнів;

Використання ІКТ у виховній роботі надає широкі можливості для реалізації різних проектів („Дитина і Закон”, „Вулиці нашого міста”). Основні «плюси» у використанні ІКТ: наочність, можливість отримати великий об’єм інформації за малий проміжок часу, доступність і відносно низькі витрати на обладнання.

Нове покоління учнів школи активно входить у сферу мультимедіа- технологій. Зростає впевненість, що в найближчому майбутньому створення мультимедійних проектів стане звичною формою урочної та позаурочної діяльності.

Мета діяльності вчителя - це створення умов для самореалізації і саморозвитку особистості учня, його успішної самореалізації в суспільстві. Для того, щоб дитина вірила у щирість слів вчителя, самому класному керівникові необхідно саморозвиватися і самореалізовуватися в суспільстві та оволодівати новими інформаційними технологіями. Використання ІКТ в педагогічній роботі - це один із способів самоствердження та самореалізації в шкільному колективі, який виконує різні функції.

До комунікативної функції відноситься встановлення загального сприятливого клімату в класі. Становлення доброзичливих міжособистісних відносин відбувається в результаті спільної діяльності учнів класу та педагогів. До такої діяльності відноситься класні години, інформаційні години , участь у інтернет-конференціях, участь у загальношкільних заходах та підготовка матеріалів для шкільного сайту.

Класні та інформаційні години супроводжуються комп'ютерними презентаціями, складеними або вчителем, або учнями та використанням матеріалів Інтернету. Пошук інформації до бесід, тренінгів та круглих столів став набагато простіше за допомогою ресурсів мережі Інтернет.

Беззаперечні переваги естетичного оформлення заходів за допомогою якісного звуку на CD, оригінальних заставок і тематичного відеоряду в програмах Microsoft Power Point і Photo Story, виконаних із застосуванням комп'ютера. Використання цифрової камери дозволяє поповнювати відеоархів класу якісними матеріалами і готувати унікальні підбірки матеріалів. Для проведення заходів розробляються дипломи, медалі, листівки, нагородні значки, міні-оформлення, що дозволяє зробити заходи більш видовищними і яскравими.

Застосування ІКТ в організації ефективної взаємодії з сім'єю обґрунтовано необхідністю відповідати вимогам сучасного інформаційного суспільства. Звичним стало інформування батьків про життя школи на сайті школи.

Учні не тільки дивляться науково-популярні фільми, запропоновані вчителем, але й самі включаються в пошук інформації. Так з'являються творчі та дослідницькі роботи дітей.

Необхідно поставити наступні завдання виховання в умовах функціонування освітнього середовища школи з використанням засобів ІКТ:

- розробка педагогічних основ формування особистості учня, світогляду, спрямованості й стійкості особистості, мотивованої на взаємодію з ІКТ;

- індивідуальний підхід до учнів при формуванні інформаційної культури;

- установлення педагогічних передумов самоорганізації шкільних колективів у виконанні творчих проектів із засобами ІКТ;

- рішення проблеми співвідношення свідомості й поводження, викликаного застосуванням ІКТ, з'ясування умов, що забезпечують їх єдність.

В умовах функціонування освітнього середовища школи прийнято підхід, при якому на поведінку учнів впливають через усвідомлення й розуміння моральних цінностей. Цінності, сформовані у сучасній школі, – це цінність праці як основа людського життя, цінність мислення як основа людського розвитку й джерело змісту життя, цінність культури й культурного діалогу, цінність колективної дії, цінність змістовного спілкування.

Сьогоднішнє життя вимагає створити такі умови, щоб надати можливість кожній людині створювати і накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися і обмінюватися ними, повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному і особистому розвиткові та підвищуючи якість життя.

Запровадження ІКТ сприяє забезпеченню повного і постійного доступу користувачів до надбань культури, писемності, традицій та звичаїв усіх народів, світових інформаційних електронних ресурсів.Вирішити проблему якісно нового підходу до організації патріотичного виховання дозволяє використання інформаційно-комунікаційних технологій у проведенні уроків історії та позакласних виховних заходів історичної тематики. Засоби ІКТ, формуючи інтереси молодого покоління, реалізують більш ефективне засвоєння необхідних знань у контексті патріотичного виховання.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал