Департамент охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора Мохорєва Віталія Андрійовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшомуСкачати 71.31 Kb.
Дата конвертації06.03.2017
Розмір71.31 Kb.
ДОГОВІР №

про часткове відшкодування вартості лікарських засобів


м. Київ “ _______ ” _______________2013 р.Департамент охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора Мохорєва Віталія Андрійовича, який діє на підставі Положення, назване в подальшому «Замовник», з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________», в особі директора _______________, який діє на підставі Статуту, найменоване в подальшому «Виконавець», з іншої сторони, що разом надалі іменуються «Сторонами»,

керуючись ст. 48-49 Бюджетного кодексу України, а також Законом України «Про державний бюджет України на 2013 рік», Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 року N 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (із змінами та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року N 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою», Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 982 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (із змінами та доповненнями), Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 липня 2005 року N 360 «Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень» (із змінами та доповненнями), Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 травня 2012 року N 394 («Про затвердження Порядку розрахунку граничного рівня оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою та порівняльних (референтних цін) на такі засоби» (зі змінами), Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 вересня 2013 року N 794 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419 », уклали цей Договір про наступне:ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом цього Договору є взаємовідносини Виконавця та Замовника по забезпеченню відпуску лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (надалі – Споживач) на підставі рецептів на такі лікарські засоби (за міжнародною непатентованою назвою), виписаних закладами охорони здоров’я міста Києва незалежно від форми власності та підпорядкування на рецептурних бланках форми № 1, згідно з переліком передбаченим Постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. N 340 «Про реалізацію пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (зі змінами та доповненнями) (надалі – рецепти).

1.2. Виконавець, як суб’єкт господарювання, через свої структурні підрозділи згідно Додатку № 1 до цього Договору, здійснює відпуск лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою за рецептами, з оплатою Споживачем різниці між фактичною роздрібною ціною, встановленою на момент придбання лікарського засобу, та референтною ціною, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 вересня 2013 року N 794 «Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01 червня 2012 року № 419 ».

1.3. Замовник зобов’язується на підставі додаткових угод, визначених згідно з реєстром, відшкодувати витрати Виконавцю, пов’язані з наданням Споживачу послуг, зазначених в п. 1.2., розмір яких визначається Сторонами в межах бюджетних субвенції та відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2012 року N 907 «Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою» (зі змінами).
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець зобов'язується:

- забезпечити відпуск лікарських засобів споживачам відповідно до наданих йому рецептів одночасно з їх наданням. Найменування лікарських засобів зазначаються у рецептах згідно з Правилами виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженими Наказом МОЗ України від 19 липня 2005 року № 360) (із змінами та доповненнями);

- забезпечити наявність в структурних підрозділах (аптечних закладах) лікарських засобів;

- щомісячно до 5 числа місяця, що настає за звітним, подавати Замовнику в паперовому варіанті реєстр відпущених лікарських засобів, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назва, дозування, форма випуску, кількість одиниць в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна, зазначене у рецепті найменування закладу охорони здоров'я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період (надалі – реєстр), що є Додатком № 2 до цього Договору. Разом з реєстром Виконавець надає Замовнику рахунок на відшкодування понесених витрат згідно обсягів наданих послуг в попередньому періоді.

- якщо в разі проведення перевірки уповноважених органів буде виявлено невідповідність або перевищення сум, що підлягають відшкодуванню згідно наданих реєстрів Виконавець зобов’язується повернути в повному обсязі зайво відшкодовані кошти.

- щомісячно до 20 числа звітного місяця подавати Замовнику в паперовому варіанті проміжний реєстр відпущених лікарських засобів.

2.2. Замовник зобов’язується:

- здійснювати відшкодування на користь Виконавця зазначеної у реєстрі суми протягом 30 днів з дня отримання такого реєстру.3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Розрахунки здійснюються на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України та Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року N 982 (із змінами та доповненнями).

3.2. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі.


4. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ І ТОВАРУ
4.1. Виконавець гарантує якість лікарських засобів, які відпускаються на підставі рецептів лікарів Споживачу згідно з діючими стандартами якості лікарських засобів.

4.2. Виконавець забезпечує належний рівень послуг, що надаються його структурними підрозділами Споживачу.5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За порушення Виконавцем строку забезпечення Споживача лікарськими засобами згідно наданих рецептів лікарів, Виконавець, відповідно до статті 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення забезпечення рецептів.

5.2. За порушення умов відшкодування понесених витрат Виконавця Замовник, відповідно до статті 3 Закону України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань”, сплачує пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення платежу.

5.3. Сплата пені не звільняє сторону від виконання прийнятих на себе зобов’язань по договору.

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
6.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання або неналежного виконання будь-якого із положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком причин, що знаходяться поза контролем виконавчої Сторони, таких як пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго (далі «форс-мажорні обставини»). При виникненні форс-мажорних обставин, які роблять неможливим повне або часткове виконання кожною із Сторін'>Сторін зобов’язань за цим Договором, виконання умов цього Договору відсувається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

6.2. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 6 місяців, то кожна зі Сторін вправі відмовитися від подальшого виконання обов’язків за цим Договором .

6.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна в термін не більше 5 днів письмово сповістити іншу Сторону про початок і припинення форс-мажорних обставин.

6.4. Наявність та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою палатою України.Сторонами'>7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори та розбіжності, які можуть виникнути впродовж терміну дії цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів.

7.2. Спірні питання, з яких Сторони не дійшли згоди шляхом переговорів, розв’язуються у відповідності до законодавства України .


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набирає чинності з ______ ___2013 року та діє до 31 грудня 2013 року, але у будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

8.2. Дія Договору припиняється:  • 31.12.2013;

  • достроково за згодою Сторін;

  • з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.


9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
9.1. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають рівну юридичну силу.

9.2. Замовник не є платником податку на прибуток.

9.3. Виконавець є платником податку на прибуток на загальних підставах.

9.4. Усі зміни та доповнення до Договору, а також його дострокове розірвання за згодою сторін є чинними лише у тому випадку, якщо оформлені письмово у вигляді додаткових угод, які підписуються обома Сторонами. Усі додаткові угоди є невід’ємними частинами Договору.

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої Сторони.

9.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН»


ЗАМОВНИК

Департамент охорони здоров’я Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

р/р 35255096001573

Код банку 820019

код ЄДРПОУ 02012906


ВИКОНАВЕЦЬ

_______________________________

Юридична адреса: ________________

вул. _____________________________

тел. ______________________________

п/р ________________________________

Код банку ___________, код ЄДРПОУ _______

Свідоцтво № _____________________Індивідуальний номер _______________

Директор
_____________________ В.А.Мохорєв


Директор
_____________________
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал