Демченко І.І0, Актуальність проблеми творчого розвитку,, учнів початкової школиСкачати 41.52 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації17.01.2017
Розмір41.52 Kb.

Демченко І.І0,
АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ,,
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ,
Суспільство без високого рівня освіти не має майбутньогоĘĊТомуĖĊ
ступаючи в ХХІ століттяĖĊзагальна середня освіта України має рядĊ
радикальних змінĘĊЦе зумовлено необхідністю виховання нового типуĊ
особистості з високим рівнем духовності і культуриĖĊспроможної самостійноĊ
приймати нестандартні рішенняĖĊздійснювати вільний вибірĖĊтворчо мислитиĖĊ
гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творитиĘĊЦі якості притаманніĊ
освіченійĖĊтворчій особистостіĘĊ
Створення умов для формування творчої особистості громадянинаĖĊ
реалізації та самореалізації його природніх здібностей і можливостей вĊ
освітньому процесіĊƀĊє одним із стратегічних завданьĖĊвизначених уĊ
Державній національній програміĊŽОсвітаĊĒУкраїна ХХІ стĘēžĊна перехіднийĊ
період від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання іĊ
вихованняĖĊщо націлює на пошук нових шляхів і засобівĖĊякіĊ
забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнівĖĊїхніх потребĖĊ
інтересівĖĊрозкриття неповторного творчого потенціалу особистостіĖĊна чомуĊ
акцентує увагу й Національна програмаĊŽДіти УкраїниžĘĊ
Головною метою освітиĖĊ визначеною Національною доктриноюĊ
розвитку освітиĖĊє створення умов для розвитку і самореалізації кожноїĊ
особистості як громадянина УкраїниĖĊформування поколіньĖĊздатнихĊ
навчатися впродовж життяĖĊстворювати і розвивати цінності громадянськогоĊ
суспільстваĘĊŅĞŇĊ
Формування творчої особистості слід розглядати в єдності трьохĊ
сторінĤĊнавчанняĖĊрозвитку і вихованняĘĊАдже творча особистістьĖĊокрімĊ
ґрунтовних знаньĖĊматиме особливі якості мисленняĤĊнестандартністьĖĊ
оригінальністьĖĊсвоєрідністьĖĊасоціативністьĖĊемоційністьĖĊтобто комплексĊ
якостей і властивостей особистостіĖĊщо сприяє повній реалізації творчогоĊ
потенціалу та потребу в самореалізаціїĘĊ
Особливе місце у розв’язанні цієї проблеми належить розвитку творчихĊ
здібностей молодших школярів засобами мистецтваĖĊзокрема образотворчогоĘĊ
Творча діяльність учнів початкових класів має свої особливостіĖĊ
оскільки вона найбільш органічно допомагає дитині перейти від ігровоїĊ
діяльності до навчальноїĖĊде зберігаються елементи ігрового плануĘĊ
ЗазначимоĖĊщо проблема творчих здібностей є однією із важливих уĊ
психолого-педагогічних дослідженняхĖĊ зокрема психолого-педагогічнимĊ
основам формування художньо-творчої активності особистостіĊĒІ.Д.БехĖĊ
Л.С.ВиготськийĖĊ Г.С.КостюкĖĊ А.Н.МатюшкінĖĊ С.Л.Рубінштейн і інĘēĥĊ
виявлення соціальних факторів впливу на розвиток творчостіĊĒМ.С.КаганĖĊ
О.В.КудінĖĊЮ.Л.ЛьвоваēĥĊметодам творчої дії та етапам творчої особистостіĊ
(С.В.ДіденкоĖĊН.С.ЛейтесĖĊВ.О.МолякоĖĊО.Н.Рудницька і інĘēĥĊдослідженняĊ
умов розвитку та формування творчого потенціалу і активності дітейĊ

(А.Й.КапськаĖĊО.І.КоротеєваĖĊО.Н.ХижнаĖĊК.В.Щербакова і інĘēĊДослідникамиĊ
вивчалися різні аспекти проблеми творчих здібностейĤĊїх природаĖĊ
компонентиĖĊкритерії та показники розвиткуĖĊметоди і прийоми їх розвиткуĘĊ
Проте більшість з цих питань все ще є дискусійнимиĖĊщо свідчить проĊ
важливістьĖĊскладністьĖĊбагатогранність досліджуваної проблемиĘĊ
Особливості творчого розвитку молодших школярів залежить відĊ
багатьох факторівĤĊ вікових і психологічних особливостей дитиниĖĊ
особливостей її особистостіĖĊ багатства життєвого досвідуĖĊ умінняĊ
зосереджуватися на завданніĖĊпланувати свою роботуĖĊвід характеру взаєминĊ
з учителем і однокласникамиĘĊЯкщо існують ці факториĖĊто дитинаĊ
найповніше включається у творчу діяльністьĖĊоскількиĊŽкожна дитина вĊ
потенціаліĊƀĊтворець різнихĖĊу тому числі й естетичних цінностейĤĊбудуючиĊ
будиночкиĖĊвона проявляє свою архітектурну творчістьĖĊліплячи і малюючиĊƀĊ
вонаĊƀĊскульптор і живописецьĖĊнарештіĖĊвона має дуже великий потяг доĊ
хороводуĖĊпісніĖĊтанцю і драматизаціїĘžĊŅěŇĊ
У художньо-творчій діяльності молодшого школяраĖĊне можна неĊ
відмітити необхідність прояву обов’язкових художньо-творчих здібностейĊ
особистостіĤĊспостережливостіĖĊрухливості пам’ятіĖĊрепродуктивної уявиĖĊ
фантазіїĖĊуміння аналізуватиĖĊпорівнюватиĖĊоцінювати тощоĘĊТакі якостіĖĊнаĊ
нашу думкуĖĊпризводять до прояву художньо-творчої активностіĖĊде є місцеĊ
дляĊŽЯžĖĊале не в розумінні творити для себеĖĊа в розумінні творити із себеĘĊ
Для дітейĊŽнеобхідні умовиĖĊщо спонукають їх описувати побаченеĖĊ
почуттєво реагувати на мистецький твірĘĊДошкільники і учні початковихĊ
класів можуть відмічати приємні для сприймання пропорціїĖĊнаприкладĖĊміжĊ
кольоромĖĊтекстурою і лініямиĘĊВони також можуть визначати великуĊ
різноманітність художніх засобівĊĒфарбĖĊмузичних інструментівĖĊляльок дляĊ
театральної вистави тощоēĊі стилівĊĒреалістичний або уявнийĖĊкласичний абоĊ
народнийēĘĊУ процесі реагування на мистецькі твори у вихованцівĊ
розвиваються почуттяĖĊсмакиĖĊформуються ідеалиĖĊсудженняĖĊщо позитивноĊ
впливає на їх власну художню діяльністьžĊŅĜŇĊ
У творчому розвиткуĖĊ на думку психологівĊ ĒН.С.ЛейтесĖĊ
А.В.ПетровськийĖĊС.К.Шандрук і інĘēĖĊвелике значення мають риси характеруĊ
особистості та особливості темпераментуĖĊщо виражаються в активностіĖĊ
емоційностіĖĊ особливостях моторикиĖĊ імпульсивностіĥĊ готовності доĊ
інтелектуального ризикуĖĊцілеспрямованостіĖĊпрацездатностіĖĊсамостійностіĖĊ
оригінальностіĖĊактивності та інĘĊ
Якщо діти сангвінічного складу нервової системи відзначаютьсяĊ
жвавістюĖĊ рухливістюĖĊ емоційністюĖĊ доброю працездатністюĖĊ легкістюĊ
встановлення асоціативних зв’язків мисленняĖĊбагатством образних уявленьĖĊ
то їх слід оберігати від зайвої збудливостіĖĊнестійкостіĖĊлегковажностіĖĊ
поверхневостіĘĊ
ВідомоĖĊ у дітей флегматичного складу психіки спостерігаєтьсяĊ
урівноваженістьĖĊ спокійна стриманістьĖĊ неквапливістьĖĊ впевненістьĖĊ
витривалістьĖĊздатність до точного виконання завданняĖĊсхильність доĊ
глибоких умовиводівĖĊузагальненьĘĊТа при несприятливих умовах ці дітиĊ
можуть впадати у крайністьĊƀĊпасивністьĖĊбайдужістьĖĊщо знижує доступнийĊ
їм рівень активностіĘĊ
Діти меланхолічним складом психіки відзначаються глибиною іĊ
стійкістю почуттівĖĊздатністю тонко диференціюватиĖĊрозрізняти предмети заĊ
окремими ознакамиĖĊмають багату уяву і фантазіюĘĊУ роботіĊƀĊздебільшогоĊ
зосередженіĖĊстаранніĖĊуважніĖĊмають досить розвинуте чуття пропорціїĖĊ
кольоруĖĊпроте у незвичайних умовах вони замикаютьсяĖĊуникаютьĊ
спілкуванняĖĊа це знижує працездатністьĘĊ
Дітям холеричного складу нервової системи характерні активністьĖĊ
енергійністьĖĊнаполегливістьĖĊініціативаĖĊпристрасть до своєї діяльностіĖĊ
кмітливістьĖĊвинахідливістьĘĊАле з перших же днів навчання творчостіĊ
необхідно педагогові виробляти в них витримкуĖĊ здатність доĊ
самогальмуванняĖĊдо вирівнювання своєї поведінкиĘĊНеобхідно привчати їхĊ
доводити справу до кінцяĘĊ
Однією з основних умов розвитку творчої особистості молодшогоĊ
школяра науковці вважають взаємодію між зовнішніми і внутрішнімиĊ
чинникамиĖĊміж генетичною зумовленістю творчої обдарованості й умовамиĖĊ
які пропонує навколишнє середовищеĘĊЯкщо високий творчий потенціал маєĊ
відповідні умовиĖĊвін піднімається на ще вищий рівеньĥĊу разі меншихĊ
можливостей розбудити творчість можна завдяки використанню відповіднихĊ
навчально-виховних засобів і методівĘĊŅĝŇĊ
Творчий розвиток молодших школярів в процесі навчально-виховноїĊ
діяльності повинен здійснюватисяĖĊна нашу думкуĖĊчерез ряд рекомендацій іĊ
підходівĤĊĊ
ė
визнання безумовної цінності особистостіĥĊ
ė
створення середовища і системи взаєминĖĊякі стимулювали бĊ
найрізноманітнішу творчу діяльність дитиниĥĊ
ė
свобода дитини у виборі діяльностіĖĊчергування справĖĊтривалостіĊ
занять однією справоюĖĊу виборі способів творчої діяльності тощоĥĊ
ė
ненав’язливаĖĊрозумнаĖĊдоброзичлива допомога дорослихĥĊ
ė
учні повинні вміти накопичувати і обробляти інформаціюĖĊбо цеĊ
сприяє творчостіĥĊ
ė
розвиток творчих якостей особистостіĊĒемоційністьĖĊрозвиток уявиĖĊ
фантазіїĖĊтворчого складу мисленняĖĊестетичного смакуĘēĊ
ОтжеĖĊактуальність проблеми творчого розвитку полягає у визначенніĊ
нами творчості якĤĊĊ
ěē
по-першеĖĊ інтегративної характеристики особистостіĖĊ щоĊ
відображає її властивості та особливостіĖĊспрямовує її на перетворювальнуĊ
діяльність і забезпечує творчий рівень цієї діяльностіĥĊĊ
Ĝē
по-другеĖĊхудожня творчістьĊƀĊце особлива форма узагальненогоĊ
відображення дійсностіĖĊяка має специфічну мовуĘĊКожен вид мистецтва маєĊ
особливі механізми впливу на особистістьĤĊмузикаĊƀĊгармонією звуківĥĊ
живописĊėĊлінієюĖĊбарвамиĖĊсюжетомĥĊхореографіяĖĊтеатрĖĊкіно завдяки своїйĊ
синкретичності
інтегрують кілька видів мистецтваĖĊ що сприяєĊ
найсильнішому впливу на психічні і фізіологічні процеси в організміĥĊ

ĝē
по-третєĖĊтворчий розвиток учнів сучасні вітчизняні ученіĊ
розглядають з точки зору особистісно зорієнтованої розвивальної взаємодіїĊ
суб’єктів навчально-виховного процесу як процес сприяння його творчійĊ
діяльності та активностіĖĊрозвитку і вихованню особистостіĘĊ
Ċ
ЛІТЕРАТУРА<,
ěĘ
Бодалев А.АĘĊО направлениях и задачах научной разработки проблемыĊ
способностейĊęęĊВопрĘĊпсихологиииĘĊƀĊěģĢġĘĊ№ěĘĊƀĊСĘĊěěģėěĜĞĊ
ĜĘ
Лещенко М.ПĘĊТехнології підготовки вчителів до естетичного вихованняĊ
за рубежемĊĒна матеріалах ВеликобританіїĖĊКанадиĖĊСШАēĊАвторефĘĊ
Дис.докт.пед.наукĘĊƀĊКĘĊěģģġĘĊ
ĝĘ
Момонт Л.ЛĘĊШелестова Л.ВĘĊДо проблеми формування творчихĊ
здібностей у процесі навчанняĊęęĊПедагогіка і психологіяĊěģģġĖĊ№ĜĊСĘğĝė
ğģĘĊ
ĞĘ
Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ століттіĘĊПроектĘĊ
ВидавĘĊŽШкільний світžĖĊлипеньĊĜĚĚěрĘĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ

Document Outline

  • ЛІТЕРАТУРА:
    • ЛІТЕРАТУРА:
      • ЛІТЕРАТУРА:


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал