Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка4/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

10. Світова економіка.

1.

65.5я73

З-78Зовнішньоекономічні операції і контракти [Текст]: навч. посібник / В. В. Козик [та ін.]. - 3-тє вид., перероб. та доп. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 512 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: В логічній послідовності розглянуто класифікацію, зміст та особливості зовнішньоекономічних операцій, методи їх техніко-економічного обгрунтування, митного оформлення. Значне місце відведено змісту зовнішньоторгових контрактів, описані обов'язки контрагентів та наведені необхідні документи для укладання угоди з урахуванням міжнародних норм і правил.


2.

65.5я73

М 58Міжнародна економіка [Текст]: навч. посібник / С. В. Фомішин [та ін.]; ред. С. В. Фомішин. - Львів: Новий світ-2000, 2014. - 446 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Матеріал навчального посібника охоплює сутність, основні тенденції, закономірності та особливості функціонування міжнародної економіки в епоху глобалізації. Значна увага надається висвітленню процесів інтеграції та транснаціоналізації, еволюції форм міжнародних економічних відносин, галузевої структури міжнародної економіки. Належне місце відведено аспектам інтернаціоналізації та глобалізації.


3.

65.9(4УКР)я73

М 58Міжнародна економічна діяльність України [Текст]: навч. посібник / ред. О. Б. Чернега. - Львів: Магнолія 2006, 2012. - 544 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкрито форми та принципи міжнародної економічної діяльності, розглянуто систему законодавчих та виконавчих органів влади України з регулювання міжнародної економічної діяльності держави; визначено особливості участі України у міжнародній торгівлі товарами та послугами; охарактеризовано принципи регулювання іноземного інвестування в Україні та участь України в міжнародному русі прямих і портфельних інвестицій; розглянуто складові національної валютно-фінансової політики та особливості валютного регулювання і контролю в Україні; охарактеризовано сутність міжнародних кредитних відносин та участь України в процесах міжнародного кредитування; проаналізовано механізм формування та управління державним зовнішнім боргом України; наведено особливості участі України у міжнародному виробничому кооперуванні, міжнародному науково-технічному співробітництві, у міжнародних міграційних процесах.


4.

65.5я73

П 20Патика, Н.І.

Міжнародні економічні відносини [Текст]: навч. посібник / Н. І. Патика, О. В. Мартинюк, Д. Г. Кучеренко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 560 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(4), АБ(3)

Анотація: Розглянуті теоретичні засади та форми розвитку міжнародних економічних відносин, еволюційні періоди їх формування, валютно-фінансові та інституціональні засади розвитку міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації та міжнародної економічної інтеграції.


5.

65.54

Т 76Трофимова, В.В.

Самодостатня Україна: закономірності розвитку в епоху глобальної інтеграції [Текст]: монографія / В. В. Трофимова. - Сімферополь: Вид-во Таврида, 2012. - 208 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Обгрунтовуються перспективи самодостатнього розвитку України, визначаються найвразливіші аспекти сучасної економічної політики держави та пропонуються механізми зміцнення самодостатності країни.


6.

65.5я73

Ф 53Філіпенко, А.С.

Теорія міжнародної економічної політики [Текст]: навч. посібник / А. С. Філіпенко. - К.: Академвидав, 2013. - 216 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Детально розкрито загальні засади міжнародної економічної політики, світогосподарське середовище як її осередок, теоретичні основи міжнародної торговельної політики, політики в галузі факторів виробництва та у сфері сприяння економічному розвитку.11. Політологія


1.

66.4(4УКР)я73

Г 15Галик, В.М.

Україна в Європі і світі [Текст]: навч. посібник / В. М. Галик. - К.: Знання, 2013. - 364 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розкрито основні напрями зовнішньої політики України доби незалежності. Висвітлено зовнішньополітичні концепції Української держави, що формуються на принципах і нормах міжнародного права та втілюються в практичних діях згідно з концептуальними положеннями, визначені у сфері зовнішньої політики нашої країни. Містить значну кількість додатків на компакт-диску.


2.

66.01я73

Г 31Гелей, С.Д.

Політологія [Текст]: навч. посібник / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. - 8-ме вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2013. - 348 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Висвітлено сутність та структурні рівні політики, окреслено взаємодію політики з іншими сферами суспільного життя, визначено механізми державного, регіонального та місцевого управління. Особливу увагу приділено критеріям та факторам, які забезпечують демократичність та ефективність політичних систем, а також актуальним проблемам посткомуністичної трансформації.


3.

66.7

Г 87Громадянське суспільство: політичні та соціально-правові проблеми розвитку[Текст]: монографія / ред. М. П. Требін. - Х.: Право, 2013. -536 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Монографію присвячено дослідженню соціально-філософських, політичних та соціально-правових проблем розвитку громадянського суспільства, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів; з'ясуванню чинників формування та розвитку громадянського суспільства в Україні; ролі права та правової культури в процесі розбудови громадянського суспільства; особливостям взаємодії громадянського суспільства і правової держави в умовах нестабільності.


4.

66.4(0)я73

М 58Міжнародні відносини та світова політика[Текст]: підручник / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; ред. В. А. Манжола. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К.: Знання, 2014. - 662 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(2), АБ(1)Анотація: Досліджено і висвітлено розвиток основних етапів Ялтинсько-Потсдамського світопорядку та його окремих підсистем. Окремо висвітлено еволюцію регіональних систем міжнародних відносин у період з 1945 по 1991 р. Розкрито особливості діяльності української дипломатії на міжнародній арені.


5.

66.4(0)я73

М 58Міжнародні системи та глобальний розвиток [Текст]: підручник / В. А. Манжола [та ін.] ; ред.: Л. В. Губерський, В. А. Манжола; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2014. - 526 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Розглядаються міжнародні системи, концептуально-теоретичні засади їх дослідження, типологія та концепції організації міжнародних систем, особливості формування сучасної постбіполярної системи міжнародних відносин. Розглянуто особливості політичного прогнозування в умовах глобалізації, можливості впливу на систему міжнародних відносин, зокрема для України.


6.

66.2(0)я73

О-66Орлова, Т.В.

Сучасна політична історія країн світу [Текст]: навч. посібник / Т. В. Орлова. - К.: Знання, 2013. - 677 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглядається політична історія країн світу останніх трьох десятиріч. Акцент зроблено на проблемах модернізації, яку в різний спосіб уявляють та втілюють у життя різні політичні сили.


7.

66.2(4УКР)

П 43Погребинский, М.Б.

Политический советник. Размышления об украинской политике [Текст]: статьи и интервью / М. Б. Погребинский; худож.- оформ. Е. Д. Кононученко. - Х.: Фолио, 2014. - 378 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Автор этой книги - Михаил Погребинский. Он известен не только как комментатор новостей в СМИ, но прежде всего как политолог, который очень хорошо знаком с политической "кухней" изнутри. В этом издании он изложил свои соображения, представленные в статьях и интервью последних лет.


8.

66(4УКР)

С 30Семченко, О.А.

Іміджева політика України [Текст]: монографія / О. А. Семченко. - К.: Академія, 2014. - 272 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Досліджено імідж держави як політичне явище і важливу категорію сучасної політології. Розкрито стратегію розвитку національного брендингу, роль політичної модернізації та інформаційно-комунікаційних механізмів у процесі створення іміджу України.


9.

66.3я73

С 69Соціальна політика [Текст]: навч. посібник / Л. Д. Климанська [та ін.]; ред.: В. М. Піча, Я. Б. Турчин. - 2-е вид., випр. і доп. - Львів: Новий світ-2000, 2014. - 318 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених.


10.

66.4

Щ 61Щербакова, Ю.Е.

Цінності об'єднаної Європи [Текст]: монографія / Ю. Е. Щербакова. - К.: ВЦ Академія, 2014. - 208 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Монографія містить комплексний політологічний аналіз цінностей українського суспільства в контексті цінностей об'єднаної Європи. У дослідженні створено змістовий каркас спільних європейських цінностей, здійснено їх класифікацію, з'ясовано основні напрями їх еволюції, запропоновано сучасний узагальнений ціннісний політичний портрет українського суспільства. Крізь призму демократичного ідеалу визначено проблеми, окреслено перспективи та загальні тенденції трансформування національної ціннісної системи як передумови створення в Україні гармонійного ціннісного середовища.


11.

66.2(4УКР)

Ю 98Ющенко, В.А.

Недержавні таємниці [Текст]: нотатки на берегах пам'яті / В. А. Ющенко; автор-упоряд. О. Зінченко; худож.-оформ. Л. П. Вировець. - Х.: Фоліо, 2014. - 511 с.: фото

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Це щира розмова третього Президента України Віктора Ющенка з відомим істориком і журналістом Олександром Зінченком про приватні сторінки біографії: про кохання і кар'єрні повороти, життя і смерть найдорожчих людей. У книзі порушуються питання й державного рівня. Наприклад, чому бандити не сидять у тюрмах? Чому президент Ющенко відмовився повертати у дію Конституцію 1996 року? Чи планувався державний переворот у вересні 2005 року? Що зруйнувало таємний союз БЮТ та Партії регіонів? Що відбувалося за лаштунками Майдану? Хто і чому отруїв опозиційного кандидата в президенти у вересні 2004 року?


12. Право. Юридичні науки.

1.

67.307.1 (4УКР)я73

А 25Аграрне право України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2014. - 244 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Даний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу аграрного права України.


2.

67.301(4УКР)я73

А 31Адміністративне право [Текст]: підручник / ред.: Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Зуй. - 2-е вид., переробл. та доп. - Х.: Право, 2013. - 656 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: У підручнику на основі досягнень адміністративно-правової науки, сучасного адміністративного законодавства України і практики його застосування висвітлено основні питання курсу адміністративного права України.


3.

67.301(4УКР)я73

А 31Адміністративне право України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2013. - 214 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкрито основні положення адміністративного права, суб'єктів адміністративного права України, адміністративної відповідальності, адміністративного правопорушення, адміністративного процесу, розглянуто питання організаційно-правового регулювання в різних галузях управління на сучасному етапі.


4.

67.301(4УКР)я73

А 31Адміністративне процесуальне право [Текст]: навч. посібник / ред. Т. П. Мінка. - Х.: Право, 2013. - 352 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Навчальний посібник підготовлено на основі вивчення проблематики адміністративно-процесуальної діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування щодо реалізації прав і свобод громадян у сфері публічних відносин, а також незначної практики адміністративних судів щодо розгляду та вирішення публічно-правових спорів.


5.

67.310.2 (4УКР)я73

А 43Актуальні питання кримінального процесу України [Текст]: навч. посібник / ред. Є. М. Блажівський. - К.: ЦУЛ, 2013. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розглядаються актуальні питання кримінального процесу України. Це системна праця, в якій з позицій практичної реалізації норм чинного Кримінального процесуального кодексу України відображено роль кожного учасника кримінального провадження у процесі притягнення до відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.


6.

67.304.91я73

А 43Актуальні проблеми господарського права [Текст]: навч. посібник / ред. В. С. Щербина. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 528 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розглядаються теоретичні і практичні аспекти загальної частини курсу "Актуальні проблеми господарського права". Висвітлено основні концепції господарсько-правової науки та тенденції розвитку господарсько-правових досліджень в Україні.


7.

67.300(4УКР)я73

А 43Актуальні проблеми конституційного права України [Текст]: підручник / ред. А. Ю. Олійник. - К.: ЦУЛ, 2013. - 554 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(2), АБ(1)Анотація: Розглянуто поняття та зміст теорії конституціоналізму, предмет, методи, систему і розвиток конституції та її реформування, конституційно-правове становище людини і громадянина в суспільстві та державі в умовах конституційної реформи, реформування основ народовладдя, утворення і функціонування органів законодавчої, виконавчої, судової влади і контрольно-наглядових органів та органів, посадових і службових осіб місцевого самоврядування, територіального устрою України та конституційний статус Автономної Республіки Крим.


8.

67.52я73

Б 61Біленчук, П.Д.

Криміналістика. Кредитно-модульний курс [Текст]: підручник / П. Д. Біленчук, Г. С. Семаков. - 4-те вид., змін., допов. і доопр. - К.: ВД Дакор, 2014. - 520 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Підручник містить теоретичний матеріал з джерелознавства, історії, теорії і методології криміналістики, криміналістичної техніки (засоби, методи, технології), криміналістичної тактики (стратегія, організація прийняття тактичних рішень, професійне мистецтво), методики розслідування окремих видів злочинів (консолідована аналітика, організація і управління розслідування, інформатизація, алгоритмізація, індивідуалізація) поданих у відповідності з кредитно-модульною системою оцінювання знань студентів. Висвітлюються вихідні поняття криміналістики як науки, як навчальної дисципліни і як сфери практичної діяльності.


9.

67.304.3я73

Б 17Базилевич, В.Д.

Інтелектуальна власність [Текст]: підручник / В. Д. Базилевич. - 3-тє вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2014. - 671 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(1), АБ(1)

Анотація: Розглядаються основи розвитку раціоналізаторства і винахідництва, технічної творчості, охорони об'єктів інтелектуальної власності в Україні, порядок проведення патентних досліджень та оформлення заявок на винаходи, промислові зразки, товарні знаки і заяв на раціоналізаторські пропозиції. Висвітлююються питання правових відносин авторів, патентування винаходів за кордоном, патентна документація та міжнародна класифікація винаходів.


10.

67.302(4УКР)я73

Б 23Банківське право України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2014. - 214 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: При підготовці посібника використано низку нормативно-правових актів України. Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому подані матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях.


11.

67.308.02 (4УКР)я73

Б 77Бойко, І.Й.

Кримінальні покарання в Україні (ІХ-ХХ ст.) [Текст]: навч. посібник / І. Й. Бойко. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. - 408 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Висвітлено основні етапи становлення та розвитку інституту кримінального покарання на українських землях від найдавніших часів і до сучасності. Особливу увагу приділено проблемам визначення мети і системи кримінальних покарань на українських землях, джерелам кримінального права та систематизації кримінально-правових норм про покарання впродовж ІХ-ХХ ст. Проаналізовано основні пам'ятки вітчизняного права, у яких містяться норми про злочини і покарання.


12.

67.91я73

Б 93Буткевич, О.В.

Історія міжнародного права [Текст]: підручник / О. В. Буткевич. - К.: Ліра-К, 2013. - 416 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Проаналізовано історію міжнародного права як галузь його теорії, показано різні підходи до його історичної періодизації, розкрито механізм і закономірності виникнення та становлення цього права. Показано особливості становлення і розвитку норм, інститутів та принципів міжнародного права, формування та особливості його системи в докласичний і класичний періоди, регіональні особливості історичного розвитку цього права. Розкрито основні тенденції сучасного міжнародного права.


13.

67.308(4УКР)я73

В 31Вереша, Р.В.

Кримінальне право України. Загальна частина [Текст]: навч. посібник / Р. В. Вереша. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2014. - 320 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням змін Кримінального кодексу України станом на вересень 2013 року.


14.

67.307.1я73

В 64Возняк, Р.П.

Земельно-правовий процес [Текст]: підручник / Р. П. Возняк, М. Г. Ступень, Г. Д. Гуцуляк. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 327 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглянуто поняття земельно-правового процесу; процесуальний порядок відведення земель для державних та громадських потреб; формування сільскогосподарських підприємств; створення фермерського господарства; оренди землі; вилучення та надання земельних ділянок громадянам для індивідуального житлового будівництва; приватизації земельних ділянок громадянами; правового регулювання плати за землю; процесуальний порядок купівлі-продажу землі; правовий процес спадкування землі та майна; процесуальний порядок зміни цільового призначення земельної ділянки; процесуальний порядок вирішення земельних спорів та державного контролю за використанням та охороною земель.


15.

67.304.91 (4УКР)

Г 72Господарське законодавство України [Текст]: збірник офіційних текстів законів станом на 26 березня 2013 р. / упоряд. Ю. І. Руснак. - К.: ЦУЛ, 2013. - 596 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1).
16.

67.301.143.1я73

Г 79Гребельник, О.П.

Митна справа [Текст]: підручник / О. П. Гребельник. - 4-те вид., оновл. та доповн. - К.: ЦУЛ, 2014. - 472 с.

Примірники: всього:22 - ЧЗ(2), АБ(20)

Анотація: На основі головних законодавчих актів, які регулюють митно-тарифні відносини, розглядається низка проблем, пов'язаних із функціонуванням митної системи в Україні: причини та передумови розвитку митно-тарифних відносин, система регулювання даного виду взаємовідносин, характеристика тарифного інструментарію регулювання відносин у сфері зовнішньої торгівлі, проаналізовано сутність та основні складові митно-тарифної політики країни. Велику увагу приділено аналізу митних режимів експорту, реекспорту, імпорту, реімпорту, тимчасовому ввезенню (вивезенню), митному складу, магазину безмитної торгівлі та інше. Висвітлено основи організації та здійсненню системи митного контролю та митного оформлення.


17.

67.1я73

Д 30Демиденко, Г.Г.

Історія вчень про державу і право [Текст]: курс лекцій / Г. Г. Демиденко. - 2-е вид., допов. і змін. - Х.: Право, 2014. - 414 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: У курсі лекцій викладені основні доктрини про право та державу Давнього Світу, Середньовіччя,Нового й Новітнього часу, показані зародження й розвиток політико-правових ідей у Древній Індії, Китаї, Греції, Римі, країнах Західної Європи, а також в Україні та Росії. Особливу увагу приділено розвитку політико-правових знань у ХІХ та ХХ столітті - теорії правової держави, характеристиці різних шкіл права, напрямків державно-правової думки.


18.

67.301.121я73

Д 36Державні стандарти освіти і національне освітнє законодавство [Текст]: навч. посібник / ред. Г. В. Лаврик. - К.: ЦУЛ, 2014. - 208 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Згідно з чинним законодавством на підставі системного аналізу стисло і доступно викладені основні положення правових засад національної системи освіти.


19.

67.301(4УКР)я73

Д 36Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні [Текст]: підручник / ред. С. Г. Серьогіна. - 2-е вид., переробл. та доп. - Х.: Право, 2013. - 360 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розглядаються загальне поняття державного будівництва і місцевого самоврядування, історія становлення, предмет і система однойменної науки, основи організації та діяльності глави держави, парламенту, органів виконавчої влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі. Аналізуються принципи організації та діяльності зазначених органів, їх функції, компетенція, форми і методи роботи, взаємодія із судовими і правоохоронними органами та об'єднаннями громадян.


20.

67.3(0)я73

Д 36Державне право зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / Б. В. Калиновський [та ін.]; ред. О. Я. Лапка. - К.: КНТ, 2012. - 528 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: В схематичному вигляді розкрито загальні положення державного права зарубіжних країн.


21.

67.304.212 (4УКР)

Д 53Дмитренко, Ю.М.

Правове регулювання діяльності Національного банку України [Текст]: монографія / Ю. М. Дмитренко. - Х.: Золота миля, 2014. - 224 с.

Примірники: всього:150 - ЧЗ(8), АБ(142)

Анотація: У монографії досліджено доктринальні засади правового регулювання діяльності Національного банку України, як виду державної фінансової діяльності, видові особливості банківської діяльності, а також цілі, завдання, принципи, функції і форми публічної діяльності НБУ. Аналізується зміст банківського регулювання як основної функції центрального банку.


22.

67.307я73

Е 45Екологічне право [Текст]: підручник / ред. А. П. Гетьман. - Х.: Право, 2013. - 432 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри екологічного права Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" на основі сучасного чинного екологічного законодавства і відповідно до програми курсу екологічного права. Основу підручника становлять Загальна й Особлива частини, які включають відповідні теми, що висвітлюються з урахуванням вимог кредитно-модульної системи.


23.

67.307(4УКР)я73

Е 45Екологічне право України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2014. - 230 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: При підготовці посібника використано ряд міжнародних актів та ціла низка нормативно-правових актів України.


24.

67.307(4УКР)я73

Е 45Екологічне право України. Особлива частина [Текст]: навч. посібник / В. А. Зуєв, І. В. Бригадир, та ін.; кер. авт. кол. О. М. Шуміло. - К.: ЦУЛ, 2013. - 432 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Посібник присвячено проблемам правової охорони навколишнього природного середовища, також роглянуто правовий режим територій, об'єктів природно-заповідного фонду, питання міжнародно-правової охорони довкілля.


25.

67.302.2я73

Є 30Єгоричева, С.Б.

Організація фінансового моніторингу в банках [Текст]: навч. посібник / С. Б. Єгоричева. - К.: ЦУЛ, 2014. - 292 с.

Примірники: всього:25 - ЧЗ(2), АБ(23)

Анотація: Розкрито сутність та значення фінансового моніторингу як системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму. Проаналізовано організацію його проведення у вітчизняній банківській системі. Розглянуто діяльність міжнародних організацій у сфері запобігання відмиванню кримінальних доходів.


26.

67.304.212.47я73

Ж 74Житлове право [Текст]: навч. посібник / кер. авт. кол. Є. І. Федик. - Львів: Новий світ-2000, 2013. - 188 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлюються основні правові інститути житлового права, аналізується чинне житлове законодавство України, судова практика, окремі теоретичні проблеми житлового права.


27.

67.304.212.47я73

Ж 74Житлове право України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2013. - 250 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: Данний посібник стане у пригоді всім, хто бажає озброїти себе системою знань з курсу житлового права, які стануть у пригоді в практичній діяльності кожного юриста.


28.

67.307.1я73

З-51Земельне право [Текст]: підручник / ред. М. В. Шульга . - Х.: Право, 2013. - 520 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: У підручнику на основі новітнього земельного законодавства розглядаються актуальні і практично значимі положення, які стосуються особливостей права власності та речових прав на землю в сучасних ринкових умовах, аналізується специфіка правового режиму окремих категорій земель України. Матеріал адаптовано до вимог Болонського процесу та до оновлених навчальних програм вищих юридичних навчальних закладів.


29.

67.1я73

І-90Історія вчень про право і державу [Текст]: хрестоматія / ред. О. В. Петришин; автор-укл. Г. Г. Демиденко. - 6-е вид., допов. і змін. - Х.: Право, 2014. - 928 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Видання містить короткі конспекти першоджерел з курсу "Історія вчень про державу і право" - творів мислителів минулого. Хрестоматію складено відповідно до програми навчальної дисципліни.


30.

67.3(0)я73

І-90Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: підручник / Л. М. Маймескулов [та ін.]; ред. Л. М. Маймескулов. - Х.: Право, 2013. - 520 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: У підручнику викладено матеріал з курсу історії держави і права зарубіжних країн, що читається у вищих навчальних закладах. Видання відзначається аналітичним підходом до історії держави і права, розгорнутою методичною частиною, наявністю звернених до студента методичних вказівок.


31.

67.3(4УКР)я73

І-90Історія держави і права України [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2014. - 214 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Посібник спрямований на засвоєння об'єктивної фактологічної картини історичного розвитку держави і права.


32.

67.3(4УКР)я73

І-90Історія держави і права України [Текст]: підручник / В. Д. Гончаренко [та ін.]; ред. В. Д. Гончаренко. - Х.: Право, 2013. - 704 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: У підручнику викладено матеріал з фундаментального курсу історії держави і права України. Висвітлюється суспільний, державний лад і право на багатовікову історію українського державотворення.


33.

67.91я73

М 58Міжнародне право [Текст]: навч. посібник для підготовки до іспитів / упоряд.: І. В. Тетарчук, Т. Є. Дяків. - К.: ЦУЛ, 2013. - 208 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Структура посібника побудована на найбільш оптимальному та легкому поданні матеріалу студентам - у запитаннях і відповідях, при цьому відповідь на питання викладена та розкрита чітко, стисло та зрозуміло.


34.

67.93я73

М 58Міжнародне приватне право [Текст]: підручник / ред.: В. П. Жушман, І. А. Шуміло. - Х.: Право, 2014. - 320 с.

Примірники: всього:17 - ЧЗ(2), АБ(15)Анотація: Висвітлено загальні засади, що характеризують природу та специфіку цієї галузі права, а також розглянуто основні підгалузі та інститути: право власності, право інтелектуальної власності, правочини та зобов'язання, трудові, шлюбно-сімейні та спадкові відносини. Значну увагу приділено питанням міжнародного цивільного процесу та міжнародного комерційного арбітражу.


35.

67.93я73

М 58Міжнародне приватне право. Загальна частина [Текст]: підручник / ред.: А. С. Довгерт, В. І. Кисіль. - К.: Алерта, 2012. - 376 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Підручник охоплює основні теми Загальної частини курсу міжнародного приватного права. Особлива увага приділена доктрині, історії науки, джерелам міжнародного приватного права в Україні.


36.

67.304.3я73

М 59Мікульонок, І.О.

Інтелектуальна власність [Текст]: навч. посібник / І. О. Мікульонок. - 3-те вид., переробл. і доп. - К.: Кондор, 2014. - 242 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Викладено основи інтелектуальної власності. Висвітлені питання, пов'язані з охороною об'єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.


37.

67.307.1 (4УКР)я73

М 64Мірошниченко, А.М.

Земельне право України [Текст]: підручник / А. М. Мірошниченко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: Алерта, 2013. - 512 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Містить опис системи правових норм, що складають земельне право України, практики їх застосування, а також положень земельно-правової доктрини. Видання має окремі риси збірника законодавства, наводячи велику кількість цитат нормативно-правових актів.


38.

67.54я73

М 28Мармоза, А.Т.

Правова статистика[Текст]: підручник / А. Т. Мармоза. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2013. - 528 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглядаються основні поняття і категорії правової статистики, статистичне спостереження, зведення і групування даних, абсолютні, відносні і середні величини, показники варіації, ряди динаміки, індекси, вибірковий метод, дисперсійний і кореляційний аналіз, табличний і графічний метод та ін.


39.

67.1я73

М 63Мироненко, О.М.

Історія вчень про державу і право [Текст]: навч. посібник / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. - К.: ВЦ Академія, 2010. - 456 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Висвітлено державно-правові теорії давнього світу, середніх віків, Нового і новітнього часів, а також осмислено й інтерпретовано в контексті загальноцивілізаційних надбань державно-правові концепції, теорії вітчизняних мислителів.


40.

67.301.143.1 (4УКР)

М 66Митний кодекс України [Текст]: станом на 1 січня 2014 року. - Х.: Право, 2014. - 392 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2).41.

67.75(4УКР)я73

М 75Молдован, А.В.

Адвокатура України [Текст]: навч. посібник / А. В. Молдован, Т. М. Тилик. - К.: Алерта, 2013. - 256 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Мета посібника - розкриття суті і значення діяльності адвокатури в правозахистній діяльності на базі Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" 2012 р. та деяких зарубіжних країн.


42.

67.310.2 (4УКР)я73

М 75Молдован, А.В.

Кримінальний процес України: Лекції. Процесуальні документи [Текст]: навч. посібник /А. В. Молдован, Р. С. Кацавець. - К.: Алерта, 2014. -352 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Перший розділ висвітлює питання кримінального процесу України. Зокрема, завдання, засади і стадії; процесуальне становище учасників кримінальної процесуальної діяльності; доказове право; порядок провадження слідчих та судових дій; міжнародне співробітництво під час кримінального провадження. Другий розділ містить відомості, як грамотно і достовірно викладати юридичні факти; складати процесуальні документи за наведеними зразками та фабулами.


43.

67.310.2 (4УКР)я73

М 75Молдован, А.В.

Кримінальний процес: Україна, ФРН, США [Текст]: навч. посібник / А. В. Молдован, В. А. Савченко , Т. В. Садова. – К.: Алерта, 2014. - 334 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглядаються питання основ кримінального процесуального права трьох країн, які представляють дві правові системи сучасності: романо-германську (Україна, ФРН) та загального права (США). На основі чинного законодавства зазначених країн висвітлюються положення доказового права, розслідування кримінальних справ, провадження в кримінальних справах у судах першої інстанції, перегляду судових рішень.


44.

67.71(4УКР)я73

М 75Молдован, В.В.

Судоустрій України [Текст]: навч. посібник / В. В. Молдован, С. М. Мельник. - 2-те вид., перероб. та доп. - К.: Алерта, 2013. - 280 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Перша частина посібника містить програму курсу, ігрові заняття, рекомендовану літературу. У другій висвітлюються питання загальної та особливої частини курсу судоустрою. Внесені суттєві зміни та доповнення станом на 05.09.2012 р.


45.

67.71(4УКР)я73

М 75Молдован, В.В.

Судоустрій. Україна, Велика Британія, Російська Федерація, США, ФРН, Франція. Судові органи ООН [Текст]: навч. посібник / В. В. Молдован, А. В. Молдован. - К.: ЦУЛ, 2013. - 364 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються питання загальної та особливої частин курсу судоустрою.


46.

67.71(4УКР)

О-24Обрусна, С.Ю.

Адміністративно-правові засади судової реформи в Україні: теорія, історія, сучасність [Текст]: монографія / С. Ю. Обрусна. - Х.: ХНУВС, 2010. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Проаналізовано адміністративно-правові засади судової реформи в Україні, досліджено теоретико-методологічні та правові аспекти управлінської діяльності у сфері судової влади, проведено історико-правовий аналіз розвитку вітчизняної судової системи, дано оцінку сучасного стану судової системи України та вказано на перспективи її розвитку.


47.

67.310.90я73

О-63Ораторське мистецтво [Текст]: підручник / М. П. Требін [та ін.]; ред.: М. П. Требін, Г. П. Клімова. - Х.: Право, 2013. - 208 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: У підручнику викладено теоретичні і практичні проблеми ораторського мистецтва як навчальної дисципліни, яка має дати основи знань з підготовки та виголошення переконливої промови, сприяти формуванню вмінь і навичок публічних виступів. Значну увагу приділено юридичному красномовству.


48.

67.3я73

О-63Орач, Є.М.

Римське приватне право [Текст]: підручник / Є. М. Орач, Б. Й. Тищик. - К.: Ін Юре, 2012. - 392с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(2), АБ(1)

Анотація: Висвітлюються такі важливі питання: джерела римського приватного права, вчення про фізичних і юридичних осіб як суб'єктів правових відносин, сімейне і спадкове право. Розглядається вчення про процес (позов), речове право, зобов'язальне право, а також загальне вчення про договір та окремі, найбільш поширені види договорів, позадоговірні зобов'язання.


49.

67.7(4УКР)я73

О-64Організація судових та правоохоронних органів [Текст]: підручник / І. Є. Марочкін [та ін.]; ред. І. Є. Марочкін. - Х.: Право, 2014. - 448 с.

Примірники: всього:15 - ЧЗ(2), АБ(13)Анотація: У підручнику на основі чинного законодавства, практики його застосування і досягнень правової науки розглядаються статус судових та правоохоронних органів, порядок їх формування, принципи організації та функціонування. Особлива увага приділена розкриттю природи судової влади, визначенню системи і змісту її функцій, класифікації її принципів. Значне місце у цій праці займає викладення принципів і порядку побудови судової системи України, їх відповідність міжнародним стандартам щодо незалежності, неупередженості та доступності правосуддя. Виходячи з перебування вітчизняної системи права на етапі реформування, характеристика органів судової влади, статусу її носіїв, органів прокуратури, дізнання, досудового слідства, інших державних і недержавних правоохоронних інститутів здійснена крізь призму їх становлення і розвитку.


50.

67.300я73

О-66Орленко, В.І.

Конституційне (державне) право зарубіжних країн [Текст]: посіб для підготов. до іспитів / В. І. Орленко, В. В. Орленко. - 4-те вид., стереотип. - К.: ПАЛИВОДА А.В., 2014. - 238 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Висвітлюються поняття та інститути зарубіжного конституційного права, розглядаються його предмет, система, джерела. Всебічно аналізуються питання правового положення особи, форм держави, місцевого самоврядування та ін.


51.

67.301я73

П 29Пєтков, С.В.

Теорія адміністративного права [Текст]: навч. посібник / С. В. Пєтков. - К.: КНТ, 2014. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглянуто питання, пов'язані зі становленням адміністративного права як галузі права, яка розвивається відповідно до загальних правил, доведених у римському праві та сформульованих у вигляді норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права.


52.

67.3я73

П 32Підопригора, О.А.

Римське право [Текст]: підручник / О. А. Підопригора, Є. О. Харитонов. - 4-те вид. - К.: Юрінком Інтер, 2014. - 528 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Комплексно висвітлюються загальні положення правової системи Стародавнього Риму, основні принципи, головні поняття і категорії римського публічного та приватного права.


53.

67.302

П 27Перепелиця, М.О.

Поняття та види суб'єктів фінансового права [Текст]: монографія / М. О. Перепелиця. - Х.: Право, 2012. - 272 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розглянуто поняття "суб'єкт фінансового права" через дослідження його ознак - індивідуалізації, правового інтересу і правосуб'єктності.


54.

67.302.23я2

П 44Податкові пільги [Текст]: зб. законодавства / уклад.: В. С. Ковальський, О. С. Демський. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 392 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Збірник містить основні нормативно-правові акти, які встановлюють податкові пільг та регулюють порядок їх надання. Перелік податкових пільг наведений за Довідником податкових пільг № 64 станом на 1 січня 2013 року. Матеріал збірника допоже правильно застосовувати відповідні норми законодавства України.


55.

67.301

П 58Попович, Н.Г.

Державно-управлінський дискурс у структурі політико-адміністративної комунікації [Текст]: монографія / Н. Г. Попович. - К.: ЦУЛ, 2013. - 360 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії наукову увагу звернено на характер політико-адміністративної комунікації в умовах реформування та модернізації державного управління. Виокремлено державно-управлінський дискурс, як особливого роду системні відносини. Акцентовано на важливому значенні мови при формуванні комунікативно-когнітивних характеристик суб'єкта політико-адміністративних відносин.


56.

67.910.621 (4)я73

П 68Право Європейського Союзу [Текст]: підручник / ред. О. В. Вишняков. - Одеса: Фенікс, 2013. - 883 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Підручник містить виклад загальної та особливої частини курсу права Європейського Союзу та дає можливість вивчити структуру та зміст окремих галузей у рамках цієї правової системи. Приділено увагу деяким правовим галузям, які раніше висвітлювалися недостатньо або взагалі не висвітлювалися у вітчизняній навчальній літературі.


57.

67.910.621 (4)я73

П 68Право Європейського Союзу [Текст]: навчальний посібник / ред. Р. А. Петров. - 5-е вид., змін. та допов. - К.: Істина, 2013. - 384 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: У посібнику стисло й доступно характеризуються усі елементи структури ЄС, компетенція та відмінності інститутів ЄС. Автори знайомлять з усіма елементами Внутрішнього ринку ЄС.


58.

67.0

П 68Правове виховання в сучасній Україні [Текст]: монографія / ред.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, О. Г. Данильян. - 2-е вид., переробл. та доп. - Х.: Право, 2013. - 440 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Монографію присвячено дослідженню фундаментальних засад правового виховання, визначенню методологічних підходів і понятійних конструктів, з'ясуванню правового виховання як базового чинника державотворчого процесу в Україні. Особливістю видання є те, що його автори розглядають правове виховання у політологічному, державознавчому, філософсько-правовому та соціалогічному аспектах.


59.

67.310.2 (4УКР)я73

П 69Практикум з кримінального процессу [Текст]: навч. посібник / Л. Д. Удалова [та ін.]. - К.: КНТ, 2014. - 288 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Посібник дозволяє набути навичок застосування кримінального процесуального законодавства України при аналізі та вирішенні практичних ситуацій і завдань, поглибити знання та розуміння сутності кримінального судочинства.


60.

67.305(4УКР)

Р 79Ротань, В.Г.

Науково-практичний коментар законодавства України про працю [Текст]: наукове видання / В. Г. Ротань, І. В. Зуб, О. Є. Сонін. - 15-те вид., переробл. та доп. - К.: Алерта, 2013. - 686 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Коментується вся система законодавства України про працю.


61.

67.0я73

Р 83Рудик, П.А.

Основи теорії держави [Текст]: навч. посібник / П. А. Рудик. - К.: Алерта, 2013. - 208 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: На основі сучасного праворозуміння, вивчення державно-правових явищ та аналізу юридичної літератури розкриваються актуальні проблеми теорії держави.


62.

67.304(4УКР)я73

С 11Сімейне право [Текст]: підручник / Л. М. Баранова [та ін.]; ред.: В. І. Борисова, І. В. Жилінкова. - 4-е вид., переробл. і допов. - Х.: Право, 2012. - 322 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: У підручнику висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і розглянуто основні питання : сім'я, шлюб, права та обов'язки батьків і дітей, влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування, тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.


63.

67.304(4УКР)

С 11Сімейний кодекс України: станом на 1 січня 2014 року. - Х.: Право, 2014. - 104с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

64.

67.52я73

С 12Сабадаш, В.П.

Криміналістика [Текст]: навч. посібник / В. П. Сабадаш, М. О. Ларкін. - К.: ЦУЛ, 2013. - 228 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розглядається комплекс загальнотеоретичних та практичних питань, пов'язаних із проведенням занять з криміналістики.


65.

67.0я73

С 24Свиридюк, Н.П.

Юридична деонтологія [Текст]: навч. - метод. посібник / Н. П. Свиридюк. - К.: Хай-Тек Прес, 2012. - 336 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник підготовлено відповідно до навчального плану та програми підготовки юристів для юридичних вузів України. У ньому враховані сучасні вимоги і досягнення юридичної науки. Пропонуються нормативні джерела, відповідні наукові праці монографічного рівня, періодичні видання, навчальні посібники.


66.

67.0я73

С 29Селецьки, С.І.

Теорія держави і права [Текст]: навч. посібник / С. І. Селецький. - К.: ЦУЛ, 2012. - 246 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Вивчення курсу загальної "Теорії держави і права" студентами має на меті оволодіти системою загальнотеоретичних сучасних знань про закономірності виникнення, розвитку і функціонування держави і права.


67.

67.0я73

С 42Скакун, О.Ф.

Теорія права і держави [Текст]: підручник / О. Ф. Скакун. - 4-е вид., перероб. та доп. - К.: Алерта, 2013. - 524 с.

Примірники: всього:17 - ЧЗ(2), АБ(15)

Анотація: Навчальний матеріал становлять основні поняття, категорії і проблеми сучасної теорії права і держави.


68.

67.301(4УКР)

С 49Служба зовнішньої розвідки України: історія і сьогодення [Текст]: інформаційне видання / ред. Г. О. Ілляшов ; упор. О. В. Скрипник. - 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: АДЕФ-Україна, 2013. - 112 с.: іл.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: В інформаційному ілюстрованому виданні розповідається про історію створення, основні завдання й напрями діяльності, структуру Служби зовнішньої розвідки України, її роль і місце в системі органів державної влади України, забезпеченні національної безпеки.


69.

67.304.013.11я73

С 50Смітюх, А.В.

Корпоративне право у схемах [Текст]: навч. посібник / А. В. Смітюх. - 3-тє вид., змінене і доп. - К.: Істина, 2014. - 304 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Корпоративне право представлене у вигляді ряду схем, що розкривають усі його інститути, зупиняючись на розгляді багатьох проблемних питань, широко висвітлюють класифікації корпоративного права, корпоративні процедури, концептуальні відмінності у підходах до регулювання корпоративних відносин, на яких грунтуються відповідно ЦК та ГК України.


70.

67.304я73

С 60Соловйов, А.В.

Біржове право [Текст]: навч. посібник / А. В. Соловйов. - Львів: Новий світ-2000, 2010. - 628 с.

Примірники: всього:20 - ЧЗ(2), АБ(18)

Анотація: Навчальний посібник покликаний ознайомити з масивом спеціальних норм, присвячених відносинам у сфері біржової діяльності, які не вивчаються в рамках жодної іншої навчальної дисципліни, навчити застосовувати ці норми у комплексі з іншими у процесі, зокрема, утворення бірж, формування органів управління та елементів організаційної структури бірж, підготовки та проведення біржових торгів по різним видам товару, укладення, виконання, розірвання, визнання недійсними біржових угод, припинення бірж.


71.

67.0я73

Т 33Теорія держави і права [Текст]: навч. посібник / С. К. Бостан [та ін.]. - К.: ВЦ Академія, 2013. - 348 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Висвітлює найактуальніші проблеми теорії держави та права, пізнання яких покликане сприяти глибокому засвоєнню фундаментальних дисциплін студентами ВНЗ юридичного профілю. Особливу увагу в ньому зосереджено на новітніх ідеях, найсвіжіших напрацюваннях правової науки, осмисленні міжнародного досвіду та різноманітних аспектах державо- і правотворення в сучасній Україні.


72.

67.0я73

Т 33Теорія держави і права [Текст]: підручник / ред. О. В. Петришин. - Х.: Право, 2014. - 368 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Відображені актуальні підходи до дослідження юридичних явищ та процесів. Навчальний матеріал викладено з урахуванням норм Конституції України, узагальнень чинного законодавства та юридичної практики, порівняльно-правових досліджень.


73.

67.91я73

Т 41Тимченко, Л.Д.

Міжнародне право [Текст]: підручник / Л. Д. Тимченко, В. П. Кононенко. - К.: Знання, 2012. - 631 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Висвітлються основні принципи, галузі й інститути сучасного міжнародного права, розглядаються головні напрямки його розвитку, аналізується договірна практика України та її законодавство в контексті відповідності нормам міжнародного права.


74.

67.3(0)я73

Т 76Трофанчук, Г.І.

Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / Г. І. Трофанчук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 448 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Висвітлюється історія виникнення, розвитку і функціонування державно-правових систем Стародавнього Світу, Середньовіччя, Нового і Новітнього часів. Детально аналізується зміст державно-правового розвитку зарубіжних процесів, розкриваються як загальні закономірності державно-правого розвитку зарубіжних країн, так і специфічні риси історії окремих держав або систем права.


75.

67.3(4УКР)я73

Т 76Трофанчук, Г.І.

Історія держави та права України [Текст]: навч. посібник / Г. І. Трофанчук. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 384 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник висвітлює основні етапи формування та розвитку державності українського народу, його суспільно-політичної організації, судової та правої системи.


76.

67.308 (4УКР)я73

У 45Українське кримінальне право. Загальна частина [Текст]: підручник / ред. В. О. Навроцький. - К.: Юрінком Інтер, 2013. - 712 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Висвітлюється питання загальної частини кримінального права України з урахуванням здобутків вітчизняної кримінально-правової науки. Акцент зроблений не на коментуванні чинного КК України, а на аналізі положень, які є стабільними і зберігають актуальність при змінах законодавства.


77.

67.302(4УКР)я73

Ф 59Фінансове право [Текст]: навч. посібник / ред.: А. Г. Чубенко, Д. М. Павлов. - К.: КНТ, 2014. - 600 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Висвітлюється основні положення та інститути фінансового права як галузі публічного права. Розкриваються зміст фінансів та фінансової діяльності, особливості фінансово-правових норм та фінансових правовідносин. Досліджено інститут фінансового контролю, питання правового регулювання державних і місцевих централізованих фондів коштів, правове регулювання публічних доходів та видатків, правові основи банківської системи, грошового обігу, валютного регулювання та контролю.


78.

67.302(4УКР)я73

Ф 59Фінансове право [Текст]: підручник / ред. М. П. Кучерявенко. - Х.: Право, 2013. - 400 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: Розкрито зміст основних фінансово-правових понять. З урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано найважливіші інститути фінансового права: фінансовий контроль, бюджетне та податкове право, державне страхування, грошовий обіг, банківська та валютна діяльності тощо.


79.

67.302.2 (4УКР)

Ф 59Фінансовий моніторинг на фондовому ринку в Україні [Текст]: монографія / ред. Т. Ю. Користін. - К.: КНТ, 2013. - 368 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Представлений аналіз є одним із перших грунтовних наукових досліджень з питань фінансового моніторингу на фондовому ринку в Україні та формування в Україні системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Розкриті як особливості загальнотеоретичного характеру, зокрема, щодо питань економічної безпеки, запобігання відмиванню коштів, так і механізм правового регулювання фондового ринку в Україні та запобігання відмиванню коштів з використанням фінансових важелів на ньому.


80.

67.3(0)я73

Х 76Хома, Н.М.

Історія держави і права зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник / Н. М. Хома. - 3-тє вид., стереотипне. - Львів : Новий світ-2000, 2012. - 480 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах. Матеріал посібника охоплює період з найдавніших часів до 2002 р.


81.

67.304(4УКР)я73

Ц 57Цивільне право [Текст]: підручник: у 2-х т. Т.1. / В. І. Борисова [та ін.] ; ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. - 2-е вид., переробл. та допов. - Х.: Право, 2014. - 656 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Підручник підготовлено на основі Цивільного кодексу України 2003 р. відповідно до програми курсу цивільного права. У першому томі висвітлюються загальні положення цивільного права, вчення про особисті немайнові права фізичної особи, право власності та інші речові права, право інтелектуальної власності, спадкове право.


82.

67.304(4УКР)я73

Ц 57Цивільне право [Текст]: підручник: у 2-х т. Т.2. / В. І. Борисова [та ін.]; ред.: В. І. Борисова, І. В. Спасибо-Фатєєва, В. Л. Яроцький. - 2-е вид., перероб. та допов. - Х.: Право, 2014. - 816 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: У другому томі підручника висвітлюються загальні положення про договір, про зобов'язання та їх окремі види - договірні та недоговірні.


83.

67.304(4УКР)я73

Ц 58Цивільне право України. Загальна частина [Текст]: підручник / ред.: І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка. - К.: Алерта, 2014. - 510 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Висвітлені питання Загальної частини цивільного права, права власності, спадкове право, право інтелектуальної власності та загальне вчення про зобов'язання та договори.


84.

67.304(4УКР)

Ц 57Цивільний кодекс України [Текст]: станом на 28 березня 2014 р. - Х.: Право, 2014. - 440 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)
85.

67.310.1 (4УКР)я73

Ц 58Цивільний процес України [Текст]: підручник / ред. М. М. Ясинок. - К.: Алерта, 2014. - 744 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Сформульовані теоретичні основи цивільного процесуального права України. Зокрема приділено увагу процесуальному порядку відкриття проваджень у цивільних справах, розгляду цивільних справ на всіх інстанційних рівнях судової системи України. Розглянуто суть процесуальних інститутів: представництва, процесуальних строків, підвідомчості та підсудності справ, доказів та доказування, судового наказу, судових витрат, позовного та окремого провадження, звернення судових рішень до виконання тощо.


86.

67.310.1 (4УКР)

Ц 57Цивільний процесуальний кодекс України [Текст]: станом на 20 лютого 2014 року. - Х.: Право, 2014. - 208 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)
87.

67.3(0)я73

Ч-49Чернявська, Т. І.

Історія держави та права зарубіжних країн [Текст]: навч. посібник (практикум) / Т. І. Чернявська, Г. О. Фрейман. - К.: Кондор, 2014. - 400 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Посібник призначений для успішної підготовки студентів та слухачів заочної форми навчання до семінарських занять, організації самостійної роботи та безпосередньої підготовки до екзамену.


88.

67.310.1я73

Ч-75Чорнооченко, С.І.

Цивільний процес [Текст]: навч. посібник / С. І. Чорнооченко. - 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2014. - 416 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: У навчальному посібнику аналізуються норми цивільного процесуального права України та практика їх застосування судами.


89.

67.0я73

Ю 70Юридична деонтологія [Текст]: підручник / С. П. Погребняк [та ін.]; ред. О. В. Петришин. - Х: Право, 2014. - 248 с.

Примірники: всього:18 - ЧЗ(3), АБ(15)Анотація: У підручнику викладається широке коле питань, які стосуються етапів становлення та розвитку юридичної професії, різних видів професійної діяльності юристів, чинників, що на неї впливають (юридичної науки, освіти тощо), правничої етики та інших аспектів професійної культури юристів. Уперше розглядаються роль юристів у різних правових системах, джерела правової інформації, особливості письмової та усної юридичної мови, докладно розкриваються міжнародні та національні стандарти юридичної професії в їх актуальному стані.


90.

67.910.621(4)

Я 47Яковюк, І.В.

Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз [Текст]: монографія / І. В. Яковюк. - Х.: Право, 2013. - 760 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії комплексно і максимально повно досліджено історію й сучасний стан інтеграційного процесу в Європі, проаналізовано концептуальні підходи стосовно пояснення правової природи Європейського Союзу, розглянуто проблеми формування інституційного механізму ЄС, особливості взаємодії його інститутів між собою та з національними урядами, а також розкрито вплив наднаціонального міждержавного об’єднання на реалізацію суверенітету держав-членів, країн-кандидатів та держав-сусідів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал