Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка3/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

7. Страхування.

1.

65.27я73

Г 57Говорушко, Т.А.

Страхування [Текст]: навч. посібник / Т. А. Говорушко, В. М. Стецюк. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 328 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розкривається теорія і практика страхування.


2.

65.271-861.1в631я73

К 59Козьменко, О.В.

Актуарні розрахунки [Текст]: навч. посібник / О. В. Козьменко, О. В. Кузьменко. - Суми: Університетська книга, 2014. - 224 с.

Примірники: всього:7 - АБ(7)

Анотація: Висвітлюються основні положення страхування та ризикології, деякі підходи теорії ймовірностей і математичної статистики.


3.

65.272я73

К 83Кропельницька, С.О.

Соціальне страхування [Текст]: навч. посібник / С. О. Кропельницька, Т. В. Солоджук. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2013. - 336 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Містить теоретичні основи вивчення фінансової діяльності суб'єктів та учасників системи соціального страхування. Розглянуті функції, особливості організації та функціонування системи соціального забезпечення в Україні, засоби та методи його регулювання. Подано детальну характеристику діяльності Фондів соціального страхування України. Висвітлено сутність, методику формування фінансових ресурсів державних цільових та окремих недержавних фондів соціального спрямування, дано характеристику основних видів матеріального забезпечення та соціальних послуг, що надаються за рахунок сплати страхових внесків.


4.

65.271.11

С 79Стецюк, В.М.

Страхова компанія "Скайд" [Текст]: історія, люди, страхування: [з досвіду роботи страхової компанії] / В. М. Стецюк, О. Ю. Толстенко. - Тернопіль: Вектор, 2011. - 296 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В книзі вперше показано частину 20-ти річної історії однієї з найперших страхових компаній України - Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Скайд".


5.

65.271(4УКР)

Ш 65Шірінян, Л.В.

Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики [Текст]: монографія / Л. В. Шірінян. - К.: ЦУЛ, 2014. - 458 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії знайшло відображення розв'язання комплексної проблеми, пов'язанної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку, науково обгрунтовано практичні рекомендації щодо його удосконалення в сучасних умовах.


8. Підприємництво. Бізнес. Економіка підприємства.

1.

65.321.43я73

Б 48Березівський, П.С.

Організація, прогнозування та планування агропромислового комплексу [Текст]: навч. посібник / П. С. Березівський, Н. І. Михалюк ; ред. П. С. Березівський. - 2-ге вид., стереот. - Львів: Магнолія плюс; Львів: видавець СПДФО В.М. Піча, 2006. - 443 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У розділах і темах посібника висвітлено питання наукових основ організації виробництва та планування агропромислового комплексу, передумови і фактори виникнення та становлення АПК, зокрема його структура, роль, протиріччя, рівні, стадії і напрямки інтеграції агропромислового виробництва та його складові, агропромислові структури і формування, економічна суть і значення трьох сфер АПК, поняття, особливості та класифікація виробничої та соціальної інфраструктури, характеристика продуктових вертикалей та планування їх діяльності. Значну увагу приділено питанням прогнозування та планування діяльності АПК, створенню прогнозів, програм і планів соціально-економічного розвитку АПК України.


2.

65.29я73

Г 57Гой, І.Ф.

Підприємництво [Текст]: навч. посібник / І. Ф. Гой, Т. П. Смелянська. - К.: ЦУЛ, 2013. - 368 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Розкрито сутність, роль та засади підприємницької діяльності, складові підприємницького середовища, види підприємства та проблеми функціонуванння суб'єкта підприємницької діяльності, форми взаємодії та співробітництва суб'єктів підприємницької діяльності. Значну увагу приділено технології заснування власної справи та особливостям організаційно-правові форм підприємництва.


3.

65.263

Г 85Гриценко, Л.Л.

Взаємодія держави і бізнесу в контексті реалізації державної інвестиційної політики [Текст]: монографія / Л. Л. Гриценко. - Суми: Університетська книга, 2013. - 327 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: У монографії викладено науково-методологічні засади реалізації державної інвестиційної політики, висвітлено концептуальні засади взаємодії держави та приватного бізнесу в інвестиційній сфері, розглянуто моделі та форми інвестиційної взаємодії, обгрунтовано напрями розвитку механізму взаємодії держави і бізнесу, зокрема запропоновано науково-методичний інструментарій оцінки ефективності державних інвестицій в умовах державно-приватного партнерства.


4.

65.291.931я73

К 26Карпунь, І.Н.

Санація підприємств [Текст]: підручник / І. Н. Карпунь. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 448 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: На основі використання закордонного досвіду та вітчизняної практики діяльності підприємств в теоретичному і практичному аспектах обгрунтовано концептульні засади санації відповідної складової вітчизняної економічної науки, висвітлено економічний зміст та нормативно-методичне забезпечення процесів санації в Україні. Докладно з'ясовано законодавчі акти щодо банкрутства й ліквідації боржників. Особливу увагу приділено складанню програми та плану санації, забезпеченню джерел фінансування та маневрам кредиторів у відносинах з фінансово неспроможними підприємствами-боржниками, а також розглянуто особливості санаційних заходів банківських установ. Значну увагу приділено методиці санаційного аудиту, організації контролінгу та основним домінантам запобігання кризовим явищам на підприємствах.


5.

65.291я73

К 28Касьянова, Н.В.

Потенціал підприємства: формування та використання [Текст]: підручник / Н. В. Касьянова, Д. В. Солоха [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2013. - 248 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Викладені загальнотеоретичні й практичні основи формування, використання та оцінки потенціалу підприємства.


6.

65.291.93

М 74Моделирование финансовых потоков предприятия в условиях неопределенности [Текст]: монография / Т. С. Клебанова [и др.]. - Х.: ИНЖЭК, 2006. - 312 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Разработаны теоретические основы и модели системы антисипативного управления финансовой деятельностью предприятия. Назначение последней - формирование комплексов управленческих решений по эффективному функционированию предприятия в условиях действия внешних и внутренних угроз.


7.

65.31

Н 35Національні нормативні документи України у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів (станом на 01.01.2014 року) [Текст]: інформаційний збірник / ред. О. Г. Бобунова. - К.: НТЦ Будстандарт, 2014. - 304 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У збірник включені нормативні документи, які прийняті Мінрегіоном України та його попередниками і які чинні на території України станом на 01.01.2014 р.


8.

65.291я73

П 30Петрович, Й.М.

Економіка і фінанси підприємства [Текст]: підручник / Й. М. Петрович, Л. М. Прокопишин-Рашкевич; ред. Й. М. Петрович. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 408 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Системно викладено теоретичні і прикладні питання економічної і фінансової діяльності підприємства в умовах ринкових трансформацій та жорсткої конкуренції.


9.

65.291.21я73

П 30Петрович, Й.М.

Теорія організації [Текст]: підручник / Й. М. Петрович, Л. В. Галаз, К. В. Процак. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 336 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Висвітлюється широке коло питань сучасної теорії організації: поняття, предмет, методи, сутність та основні категорії теорії організації, що забезпечують об'єктивні умови організованості і керованості систем. Розглянуто закони і принципи діяльності організації, характер їх прояву в природі і суспільстві, методи і заходи з організаційного проектування, а також перспективні напрями розвитку організацій на засадах інтеграційних процесів. Показано, що організація є складною динамічною системою, проаналізовано загальні системні властивості організації, її внутрішнє і зовнішнє середовище, ефективність функціонування, організаційну культуру.


10.

65.240.5я73

С 30Семів, Л.К.

Ринок праці [Текст]: навч. посібник / Л. К. Семів, А. Я. Кузнецова, Н. Є. Рак, І. М. Вознюк-Богів. - К.: УБС НБУ, 2013. - 231 с.

Примірники: всього:62 - ЧЗ(5), АБ(57)

Анотація: Розкриває теоретичні засади, інституційні та соціально-економічні механізми функціонування ринку праці в умовах трансформації економіки України.


11.

65.050я73

С 89Сулим, М.В.

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст]: підручник / М. В. Сулим, О. С. Пенцак. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 330 с.

Примірники: всього:2 - АБ(2)

Анотація: Розкриваються теоретичні основи прийняття господарських рішень, розглядаються методи кількісного оцінювання ризику, принципи управління ризиком і способи зниження його рівня.


12.

65.290.2я73

Т 99Тягунова, Н.М.

Підприємництво і бізнес-культура. Кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посібник / Н. М. Тягунова, О. А. Спориш. - К.: ЦУЛ, 2014. - 118 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлено роль та значення підприємницької діяльності для розвитку суспільного виробництва, особливості підприємництва в Україні; законодавчу базу, що регулює розвиток підприємництва в Україні; значення провідних напрямів та професій у підприєницькій діяльності; механізм створення власної справи.


13.

65.291.551-21

У 31Удосконалення механізму інноваційного розвитку суб'єктів національної економіки України [Текст]: колективна монографія / Т. В. Гринько, М. М. Кошевий, та ін.; ред. О. К. Єлісєєва. - К.: ЦУЛ, 2013. - 250 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Узагальнено досягнення теорії та практики управління інноваційним розвитком на мікро- та макрорівні. Проаналізовано теоретичні засади людського розвитку в аспектах сталого розвитку, обгрунтовано організаційно-економічний механізм управління процесами інноваційного розвитку, досліджено особливості забезпечення розвитку наукоємних виробництв промислового сектору національної економіки та проведено економіко-статистичний аналіз особливостей інноваційного розвитку сфери послуг та інновацій в інформаційному забезпеченні підприємств з надання послуг міжнародного туризму в Україні.


14.

65.24я73

Ч-45Червінська, Л.П.

Практикум з економіки праці [Текст]: задачі, тести, виробничі ситуації : навч.- метод. посібник / Л. П. Червінська, Т. М. Червінська. - К.: ЦУЛ, 2013. - 172 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Особливу увагу приділено питанням оплати праці, визначенню трудових показників, використанню трудових ресурсів підприємств, розвитку соціального партнерства, реалізації конвенції МОП тощо.


15.

65.291я73

Ш 33Шваб, Л.І.

Економіка підприємства [Текст]: підручник / Л. І. Шваб. - К.: Каравела, 2011. - 416 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В підручнику викладено сучасний економічний механізм, який забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку та конкуренції, вивчення якого допоможе фахівцям вирішувати поточні та стратегічні завдання господарської діяльності підприємства.


9. Маркетинг. Менеджмент.

1.

65.422.211

А 39Акила, К.

Интернет-магазин с нуля [Текст]: полное пошаговое руководство / К. Акила, А. Еремеевский. - СПб.: Питер, 2013. - 176 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Пошаговый план по созданию своего интернет-магазина с нуля. Материал представлен максимально просто - так, что его смогут понять и использовать читатели, которые никогда этим вопросом не занимались. Рекомендуется всем, кто хочет создать свой онлайн-магазин.


2.

65.496я73

А 92Атаманюк, Р.Ф.

Соціальна економіка [Текст]: навч. посібник / Р. Ф. Атаманюк, Е. А. Атаманюк. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 204 с.

Примірники: всього:6 - ЧЗ(2), АБ(4)

Анотація: Матеріал посібника поєднує базові положення та методологічні основи функціонування соціальної сфери та її галузей, зокрема житлово-комунального господарства, освіти, охорони здоров'я та культури. В посібнику викладено засади фінансування та управління соціальною сферою.


3.

65.261.3я73

Б 68Благун, І.Г.

Бюджетний менеджмент [Текст]: навч. посібник / І. Г. Благун, Р. М. Воронко, М. Л. Бучкович. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 224 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)

Анотація: Навчальний посібник призначений для самостійного опрацювання курсу "Бюджетний менеджмент".


4.

65.291.21я73

Д 81Дудар, Т.Г.

Менеджмент [Текст]: навч. посібник / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин, В. Т. Дудар. - К.: ЦУЛ, 2013. - 336 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розкрито сутність, закони, закономірності та принципи менеджменту, його місце у системі економічних ринкових відносин. Показано функції та технологію менеджменту.


5.

65.291.215я73

К 20Капінос, Г.І.

Операційний менеджмент [Текст]: навч. посібник / Г. І. Капінос, І. В. Бабій. - К.: ЦУЛ, 2013. - 352 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Системно викладено теоретичні, методичні та практичні аспекти операційного менеджменту, розглянуто понятійний апарат. Розкрито сутність операційного менеджменту, принципи вибору операційної стратегії, побудови операційної системи організацій. Висвітлено методи управління операційною системою, організацію операційних процесів на підприємстві. Значну увагу приділено управлінню процесом проектування операційної системи та її поточного функціонування. Розкрито основи менеджменту якості та управління результативністю операційної діяльності.


6.

65.291.217я73

К 58Кожушко, Л.Ф.

Управління проектами [Текст]: навч. посібник / Л. Ф. Кожушко, С. М. Кропивко. - К.: Кондор, 2013. - 388 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Детально висвітлено зміст фаз життєвого циклу проекту, розглядаються питання економічного обгрунтування, структуризації та планування проектів, а також управління якістю, ризиками, людськими ресурсами, контрактами та закупівлями в інвестиційних проектах.


7.

65в631я73

К 65Копич, І.М.

Математичні моделі в менеджменті та маркетингу [Текст]: навч. посібник / І. М. Копич, В. М. Сороківський, В. І. Стефаняк. - Львів: Новий світ-2000, 2011. - 376 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Анотація: Розглядаються концептуальні засади моделювання та математичні моделі із застосуваннями в галузях менеджменту та маркетингу.


8.

65.42я73

Л 25Ларіна, Я.С.

Поведінка споживача [Текст]: навч. посібник / Я. С. Ларіна, А. В. Рябчик. - К.: Академія, 2014. - 224 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Поведінка споживачів в умовах економічного обміну та прийняття ними рішень про купівлю товарів і послуг залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Без урахування їх неможливе прийняття ефективних маркетингових рішень. Теоретичні засади і прикладні закономірності цієї діяльності розкрито в пропонованому посібнику, зміст якого охоплює мотиваційні складники процесу прийняття споживачами рішень про купівлю, купівельної поведінки, а також методи та маркетингові інструменти їх дослідження та впливу на них.


9.

65.291.213я73

М 58Мізюк, Б.М.

Стратегічний менеджмент [Текст]: навч. посібник / Б. М. Мізюк, І. І. Тучковська, І. В. Артищук. - Львів: Магнолія 2006, 2013. - 376 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглядаються концептуальні положення стратегічного менеджменту: поняття, етапи розвитку, класифікація та види стратегій, аналіз та прогнозування середовища, формування стратегії та планування, сегментація ринку та оцінка привабливості, реалізація стратегії та забезпечення процесу стратегічного управління.


10.

65.433я73

М 21Мальська, М.П.

Економіка туризму: теорія та практика [Текст]: підручник / М. П. Мальська, М. Й. Рутинський, С. В. Білоус, Н. Л. Мандюк. - К.: ЦУЛ, 2014. - 544 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Підручник містить системний виклад концепційних положень та прикладних аспектів економіки туризму у контексті сучасних вимог економічної освіти. Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, а також фактори, які впливають на мікро- і макроекономіку, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.


11.

65.422.51я73

Н 19Назаренко, В.О.

Формування якості товарів [Текст]: навч. посібник. Ч. 2 / В. О. Назаренко, А. П. Кайнаш. - К.: ЦУЛ, 2013. - 296 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Наведено чинники, що впливають на якість продовольчих товарів тваринного походження та харчових жирів, вимоги до сировини, що використовується переробними підприємствами, основи сучасного виробництва окремих груп продовольчих товарів. Розглядаються закономірності формування споживчих властивостей в процесі виготовлення продукці


12.

65.291.9-21я73

Н 56Нестерова, С.В.

Фінансовий менеджмент [Текст]: практикум / В. С. Нестерова. - К.: Кондор, 2014. - 268 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Викладено основи теорії і практики фінансового менеджменту в супроводі ситуційних задач, тестових питань, щоб ознайомити студентів з теоретичними основами та основними моделями фінансового менеджменту, навчити правильно застосовувати методичний інструментарій управління фінансами підприємств, сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами, обгрунтувати необхідність та методику визначення вартості капіталу, оптимізації його структури, навчити студентів швидко знаходити оптимальні фінансові рішення.


13.

65.291.212.8я73

П 14Палеха, Ю.І.

Загальне діловодство (теорія та практика керування документацією із загальних питань) [Текст]: навч. посібник / Ю. І. Палеха. - 4-те вид., вип. та доп. - К.: Ліра-К, 2014. - 624 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлено питання документаційного забезпечення сучасного управління з урахуванням вимог законів, інструкцій та стандартів, новітніх тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв потреби об'єкта управління у вищому рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.


14.

65.291.823.2я73

С 16Салухіна, Н.Г.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг [Текст]: підручник / Н. Г. Салухіна, О. М. Язвінська. - 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ЦУЛ, 2013. - 426 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Підручник є узагальненою працею з концептуальних проблем стандартизації та сертифікації продукції (процесів, робіт, послуг). Важлива увага приділяється організаційно-методичним та правовим принципам стандартизації і сертифікації в світі та в Україні, визначенню місця системи технічного регулювання в управлінні якістю продукції (процесів, робіт, послуг).


15.

65.291.21я73

С 42Скібіцька, Л.І.

Антикризовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Л. І. Скібіцька [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2014. - 584 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються питання сучасної теорії та практики управління кризовими ситуаціями в підприємствах виробничої сфери, торгівлі та сфери послуг, питання управління опором змінам та стратегії використання людського потенціалу.


16.

65.291.212я73

С 42Скібіцька, Л.І.

Офісний менеджмент [Текст]: навч. посібник / Л. І. Скібіцька, В. І. Щелкунов, Т. В. Сівашенко. - К.: ЦУЛ, 2014. - 616 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Менеджери, які здійснюють управління не маючи необхідних наукових знань, змушені покладатися лише на досвід, інтуїцію і везіння. Однак, досвіду багатьом з них не вистачає. Вони краще працюють і досягають більш високих результатів, якщо володіють теорією менеджменту і вміло застосовують свої знання на практиці.


17.

65.291.213я73

С 83Стратегічне управління [Текст]: навч. посібник / В. Л. Дикань [та ін.]. - К.: ЦУЛ, 2013. - 272 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Сучасним інструментом управління розвитком організації в умовах постійних змін зовнішнього оточення і пов'язаною з цим невизначеністю є стратегічне управління. В посібнику комплексно охоплено становлення концепції стратегічного управління, сутність стратегічного управління, стратегічний аналіз середовища підприємства, формування господарського портфелю підприємства, система стратегій підприємства, альтернатівність у стратегічному виборі, стратегічне планування в системі керування підприємством, реалізація стратегії підприємства, інформаційне забезпечення реалізації стратегії та стратегічний контроль.18.

65.291.34

Т 65Траут, Дж.

Большие бренды - большие проблемы [Текст]: пер. с англ. / Дж. Траут. - СПб. : Питер, 2013. - 256 с.: ил.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: В известных и раскрученных брендах есть не только положительные стороны, но и множество подводных камней. Дж. Траут рассказывает о катастрофических маркетинговых и стратегических ошибках, из-за которых пострадали фирмы, долгое время бывшие лидерами на рынке, и показывает, как можно было избежать проблем.


19.

65.422.2-803.4я73

Т 99Тягунова, Н.М.

Мерчандайзинг: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посібник / Н. М. Тягунова, В. В. Лісіца, Ю. В. Іванов. - К.: ЦУЛ, 2014. - 332 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У навчальному посібнику систематизовано знання з мерчандайзингу в роздрібній торгівлі. Розглянуто зміст концепції мерчандайзингу, інструментарій, за допомогою якого можна досягти зростання обсягів продажу в торговельній точці. Узагальнені правила розміщення та викладки товарів продовольчої та непродовольчої груп в торговельному залі магазинів різних форматів.


20.

65.291.9-21я73

Ф 59Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / В. П. Мартиненко [та ін.]; ред. Т. А. Говорушко. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 344 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Розкривається теорія і практика фінансового менеджменту.


21.

65.291.9-21я73

Ф 59Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник / Л. С. Мартюшева [та ін.]; ред. В. І. Хомяков. - Черкаси: ЧДТУ, 2013. - 215 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: Сформульовано сутнісні поняття та положення управління фінансами суб'єктів підприємства, розглянуто його основні методичні інструменти, які використовуються як у вітчизняній, так і в зарубіжній практиці. Викладено питання стосовно інформаційної бази для прийняття управлінських рішень, сучасні методи управління грошовими потоками, операційного аналізу, управління капіталом підприємства, оцінювання фінансових ризиків та управління ними.


22.

65.291.34

Х 45Хилицки, Крис.

Минуточку внимания!: Будьте собой - и вы станете самым успешным брендом [Текст]: научно-популярное издание / Крис Хилицки; ред. В. М. Савченко. - Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. - 288 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Ваш бренд - це те, що думаюь про вас інші. Поліпшуючі його, ви робите своє життя кращим. Ця книга описує триступневий процес, що дозволяє розкрити та зрозуміти справжню ідентичність бренду, а потім використати її для досягнення успіху.


23.

65.291.21я73

Ч-15Чайка, Г.Л.

Самоменеджмент менеджера [Текст]: навч. посібник / Г. Л. Чайка. - К.: Знання, 2014. - 422 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Висвітлюються сутність, функції, цілі, методи і технології самоменеджменту на основі сучасних підходів до управління і праці менеджера. Розкриваються шляхи формування професійної майстерності менеджера, посилення його креативності і конкурентоспроможності завдяки самовдосконаленню та самоактуалізації.


24.

65.291.551-21я73

Ч-45Череп, А.В.

Інноваційний менеджмент [Текст]: підручник / А. В. Череп, Т. В. Пуліна, О. Г. Череп. - К.: Кондор, 2014. - 452 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Розглядається сучасні принципи, механізм, методи і моделі управління інноваціями. Особлива увага приділена вивченню системи економічних і організаційних механізмів управління інноваціями; методів розробки і вибору конкретних стратегій в системі інноваційного управління; процедур планування реалізації інновацій в конкретних умовах господарювання.


25.

65.291.9-21я73

Ш 42Шелудько, В.М.

Фінансовий менеджмент [Текст]: підручник / В. М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 2-е вид., стер. - К.: Знання, 2013. - 375 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Розглядаються основні категорії, поняття і методи фінансового менеджменту, особливості управління активами, капіталом, фінансовими інвестиціями та капіталовкладеннями підприємства. Висвітлюються теоретичні й актуальні практичні аспекти фінансового менеджменту в умовах ринкової економіки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал