Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справиСторінка2/6
Дата конвертації16.12.2016
Розмір1.61 Mb.
1   2   3   4   5   6

4. Бухгалтерський облік. Економічний аналіз.

1.

65.052

А 61Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст]: монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук; ред. П. Я. Хомин. - Тернопіль: ТНЕУ, 2013. - 474 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)Анотація: У монографіїї на основі критичного аналізу публікацій вітчизняних і зарубіжних авторів висвітлюються тлумачення сутності дефініцій облікової теорії, сформульованих у процесі її еволюції. Матеріал наукової праці викладено під аспектом дедуктивного осмислення облікової теорії за критерієм її відповідності сучасній прагматиці рахунковедення. В ній аналізуються підходи різних авторів до сутності предмета й методу і формування підсистем єдиної системи бухгалтерського обліку та висловлюється власне розуміння цього.


2.

65.052

Б 39Безверхий, К.В.

Непрямі витрати в системі управління промислових підприємств: обліково-контрольний аспект [Текст]: монографія / К. В. Безверхий. - К.: ЦУЛ, 2013. - 276 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: У монографії обгрунтовано пропозиції з удосконалення методики та організації обліку і контролю непрямих витрат промислових підприємств. Розкрито економічну сутність категорії витрат і поняття непрямих витрат. Удосканалено класифікацію та склад непрямих витрат промислових підприємств відповідно до потреб управління. Наведено авторське бачення та внесено пропозиції щодо вдосконалення побудови синтетичного та аналітичного обліку непрямих витрат. Визначено механізм бюджетування непрямих витрат промислових підприємств як ефективний інструмент управління ними. Розроблено загальну методику і комплексний підхід до оцінки ефективності внутрішньогосподарського контролю непрямих витрат промислових підприємств.


3.

65.052я73

Г 56Гнатишин, Л.Б.

Організація обліку [Текст]: навч. посібник / Л. Б. Гнатишин, О. С. Прокопишин. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 432 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розкрито основи та загальні принципи організації обліку, питання формування облікової політики, організації роботи бухгалтерської служби та технології облікового процесу, складання і подання звітності, розвитку та вдосконалення облікової системи. Розглянуто особливості організації обліку за окремими ділянками згідно з чинною нормативно-правовою базою.


4.

65.052.25

К 59Козіцька, Н.О.

Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною (на прикладі олійно-жирових підприємств) [Текст]: монографія / Н. О. Козіцька. - К.: ЦУЛ, 2013. - 208 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)

Анотація: Монографія присвячена дослідженню теоретичних і практичних аспектів обліку та контролю операцій з давальницькою сировиною на олійно-жирових підприємствах України.


5.

65.052я73

Л 46Лень, В.С.

Облік і аудит. Вступ до фаху [Текст]: навч. посібник / В. С. Лень, В. А. Нехай. - 2-ге вид., випр. та доп. - К.: Каравела, 2014. - 272 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як наук, а також основні завдання, які практично розв'язують практикуючі бухгалтери та аудитори.


6.

65.052.201.1ц

М 58Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП) [Текст]: практичний посібник / упоряд. К. В. Безверхий. - К.: ЦУЛ, 2013. - 226 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)
7.

65.052.201.4я73

М 19Малишкін, О.І.

Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика [Текст]: навчально-практичний посібник /О. І. Малишкін. - К.: ЦУЛ, 2013. - 376 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: У посібнику висвітлено теоретичні, методологічні та організаційні аспекти податкового обліку і незалежного аудиту податків в Україні як цілісної інформаційної системи в сучасних умовах господарювання. Важливе місце в роботі посідають розробки практичних аспектів впровадження запропонованих методик обліку та аудиту.


8.

65.053я73

М 74Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті [Текст]: навч. посібник / ред. О. В. Сметанко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 456 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)Анотація: Міститься курс лекційних та практичних матеріалів, який включає посилання на сучасні нормативно-правові акти України, джерела інформації для прийняття управлінських рішень, погляди видатних науковців та провідних економістів, приклади із практичної діяльності організацій, ключові терміни і поняття, практичні завдання, тести.


9.

65.052

С 49Службові відрядження [Текст]: практичний посібник / упоряд. Д. М. Лившиц. - К.: ЦУЛ, 2013. - 276 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)
10.

65.052.252.62я73

С 50Смерічевський, С.Ф.

Фінансовий облік у банках [Текст]: підручник / С. Ф. Смерічевський, А. С. Кірізлєєва. - К.: Кондор, 2014. - 408 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: Підручник містить програмну анотацію і теоретичний зміст питань за темами, список рекомендованої літератури, питання й тести для самоконтролю і перевірки знань, основні поняття і категорії з курсу дисципліни, практичні завдання.


11.

65.053я73

С 83Стратегічний аналіз [Текст]: навч. посібник / Г. М. Давидов [та ін.]. - 2-е вид., стер. - К.: Знання, 2014. - 389 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)Анотація: Висвітлено комплекс теоретичних і практичних питань організації і методики стратегічного аналізу, розкрито сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні підприємництвом, методи і методику стратегічного аналізу. Особливу увагу приділено аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства, методиці стратегічного аналізу формування, розміщення та структури капіталу підприємства, порядку проведення стратегічного аналізу показників проектованої фінансової звітності.


12.

65.052.2я73

Т 48Ткаченко, Н.М.

Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність [Текст]: підручник / Н. М. Ткаченко. - 6-те вид., перероб. та доп. - К. : Алерта, 2013. - 982 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Розкрито основні положення сучасної теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на основі діючої законодавчо-нормативної бази. Наведено методики розрахунків, відповідну документацію, регістри і зведену кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку.


13.

65.052.247я73

Ш 25Шара, Є.Ю.

Звітність бюджетних установ [Текст]: навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. - К.: ЦУЛ, 2014. - 360 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлюються питання методики й техніки складання звітності бюджетними установами, що подаються як вищим органам, так і органам статистичної служби, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, органам доходів і зборів України та ін.5. Фінанси. Бюджетна система. Податкова система.

1.

65.261.31я73

Б 98Бюджетна система України [Текст]: навч. посібник / ред. Т. А. Говорушко. - Львів: Магнолія 2006, 2014. - 296 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Розкривається теорія і практика формування бюджетної системи країни.


2.

65.261.8я73

Г 97Гуцаленко, Л.В.

Внутрішньогосподарський контроль [Текст]: навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. - К.: ЦУЛ, 2014. - 496 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Послідовно викладено теоретичні, методологічні та практичні аспекти внутрішньогосподарського контролю на підприємствах України. Акцентовано увагу на створенні мікросередовища, яке б забезпечувало достовірність представленої інформації з метою прийняття оперативних управлінських рішень.


3.

65.261.3-28я73

К 65Контроль в бюджетних установах [Текст]: навч. посібник / Р. М. Воронко [та ін.]. - Львів: Новий світ-2000, 2012. - 503 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розкрито теоретичні і практичні засади контролю в бюджетних установах, розглянуто завдання та мету здійснення контрольних заходів по питаннях виконання бюджету та збереження матеріальних і грошових цінностей. Це дає можливість не тільки виявляти недоліки і порушення, а й запобігати їм у подальшому, що сприяє підвищенню ефективності роботи державних установ.


4.

65.261.78я73

Н 63Ніколаєва, О.М.

Місцеві фінанси [Текст]: навч. посібник / О. М. Ніколаєва, А. С. Маглаперідзе. - К.: ЦУЛ, 2013. - 354 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлено організаційні та методичні засади формування і функціонування інституту місцевих фінансів. Розглянуто сутність, складові та засади їх організації. Розкрито механізми управління системою місцевих фінансів, а саме особливості формування та використовування бюджетних коштів, збалансування місцевих бюджетів. Дано характеристику доходів та видатків підприємств комунальної власності. Особливу увагу приділено фінансовій діяльності ЖЕКу.


5.

65.291.9я73

О-58Онисько, С.М.

Фінанси підприємств [Текст]: підручник / С. М. Онисько, П. М. Марич. - 2-ге вид., виправлене і доп. - Львів: Магнолія 2006, 2010. - 367 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Висвітлено особливості функціонування фінансів, показано організацію зберігання та використання грошових засобів та проведення розрахунків, формування виручки та фінансових результатів господарської діяльності, взаємовідносини з податковими органами та фондами пенсійного забезпечення, соціального страхування, організації формування оборотних засобів та фінансування капітальних вкладень, кредитування, фінансового аналізу та планування, організації проведення фінансової санації та процедури банкрутства.


6.

65.261.411я73

П 44Податкова система [Текст]: навч. посібник / ред.: П. В. Мельник, В. Л. Андрущенко. - К.: Кондор, 2014. - 698 с.

Примірники: всього:8 - ЧЗ(2), АБ(6)Анотація: Викладено теоретичні і практичні питання організації та функціонування податкової системи України. Посібник знайомить із історичними аспектами становлення та розвитку податкової системи, її структурою та функціями. Значну увагу приділено висвітленню особливостей справляння податків та зборів.


7.

65.26я73

С 81Стойко, О.Я.

Фінанси [Текст]: навч. посібник / О. Я. Стойко, Д. І. Дема; ред. О. Я. Стойко. - К.: Алерта, 2014. - 432 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Викладено теоретичні засади функціонування й еволюції фінансів, основи функціонування фінансової, податкової та бюджетної систем, роль фінансового механізму в реалізації фінансової політики. Подано загальну характеристику фінансів суб'єктів господарювання, засади функціонування страхового та фінансового ринків, місцевих і міжнародних фінансів.


8.

65.261.3-28я73

С 82Стоян, В.І.

Казначейська система [Текст]: підручник / В. І. Стоян, О. С. Даневич, М. Й. Мац. - 3-тє вид., змін. й доп. - К.: ЦУЛ, 2014. - 868 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Розглядається основне коло питань казначейского обслуговування бюджетних коштів у контексті законодавчих та нормативно-інструктивних документів. Висвітлено сутність та організацію платіжної системи виконання бюджетів, обслуговування державного та місцевих бюджетів за доходами та видатками органами казначейства, облік та звітність про виконання бюджетів, організацію контролю у системі казначейства.


9.

65.291.9я73

Ф 26Фастовець, А.А.

Фінанси малого бізнесу [Текст]: навч. посібник / А. А. Фастовець, І. В. Фисун. - К.: Кондор, 2013. - 302 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Визначені особливості фінансів малого бізнесу, розкритий механізм їх державної підтримки та оподаткування. Значна увага приділена питанням оцінки вартості бізнесу, бізнес-планування, фінансового забезпечення, інвестування, управління підприємницькими ризиками й страхування в сфері малого бізнесу.


10.

65.291.9-28

Ф 59Финансовый контроль: международный опыт [Текст]: научно-практическое издание / Г. М. Азаренкова и др. - К.: УБС НБУ, 2013. - 322 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)Анотація: В издании изложены теоретические, организационные, методологические, методические и практические основы и рекомендации финансового контроля, характерные для Украины, России и Латвии, по таким основным направлениям: сущность и содержание финансового контроля; организация финансового контроля; государственный финансовый контроль; аудит как форма независимого финансового контроля; финансовый контроль в банках.6. Кредитно-грошова система. Банківська справа.

1.

65.262.10 (4УКР)

Б 23Банківський потенціал економіки України [Текст]: монографія / ред. Б. Л. Луців. - Тернопіль: ТНЕУ, 2012. - 448 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: У монографії розглядається економічний зміст банківської системи в умовах глобалізації фінансово-економічних відносин. Досліджується роль банківського менеджменту у забезпеченні фінансової стійкості, аналізується ресурсний потенціал вітчизняного банківського сектору, характеризуються особливості кредитно-інвестиційної діяльності, а також організації банками грошового обігу на фінансовому ринку. Зосереджено увагу на маркетингових аспектах реалізації банківських послуг та визначено основні засади інформаційного забезпечення банківських операцій.


2.

65.268.6-18

В 15Валютно-курсова політика України [Текст]: монографія / М. І. Крупка [та ін.]. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. - 366 с.

Примірники: всього:2 - ЧЗ(2)Анотація: Розкрито економічний зміст валютно-курсової політики, її роль та призначення. Розроблено класифікацію чинників валютного курсоутворення, розглянуто теорії регулювання обмінного курсу держави. Окреслено етапи становлення та розвитку валютно-курсової політики в Україні, визначено рівень неофіційної доларизації вітчизняної економіки загалом та в розрізі кредитного і депозитивного сектора. Проаналізовано причини курсової нестабільності в умовах відкритої економіки держави, оцінено стан і динаміку платіжного балансу держави. Досліджено особливості валютно-курсової політики України в умовах режиму інфляційного таргетування, запропоновано поетапний перехід від змішаного режиму валютного курсоутворення до керованого плавання обмінного курсу, що відповідатиме потребам і реаліям національної економіки.


3.

65.262.232я73

В 61Вовчак, О.Д.

Іпотечне кредитування [Текст]: навч. посібник / О. Д. Вовчак, Т. Д. Гірченко, І. В. Ковалишин. - К.: УБС НБУ, 2013. - 202 с.

Примірники: всього:75 - ЧЗ(5), АБ(70)

Анотація: Теоретичний виклад відповідає навчальній програмі дисципліни "Іпотечне кредитування".


4.

65.261.1

Л 38Левченко, В.П.

Розвиток ринку небанківських фінансових послуг України [Текст]: монографія / В. П. Левченко. - К.: ЦУЛ, 2013. - 368 с.

Примірники: всього:7 - ЧЗ(2), АБ(5)

Анотація: Монографію присвячено дослідженню проблем становлення та розвитку ринку небанківських фінансових послуг, теоретичних і організаційно-методологічних засад його оцінки. Розглянуто особливості державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг, забезпечення його конкурентоспроможності, а також формування стратегічного розвитку ринку небанківських фінансових послуг.


5.

65.262.2

М 55Механізм банківського кредитування малого бізнесу в Україні [Текст]: монографія / Г. М. Азаренкова та ін. - К.: УБС НБУ, 2013. - 171 с.

Примірники: всього:16 - ЧЗ(3), АБ(13)Анотація: У монографії представлено теоретичні і методичні результати дослідження, які розв'язують проблему функціонування механізму кредитування малого бізнесу в сучасних умовах подолання наслідків фінансово-економічної кризи. Науково-методичне забезпечення і пропозиції, окремі теоретичні положення, які спрямовані на розв'язання різних аспектів цієї проблеми, доведено до рівня практичних рекомендацій.


6.

65.262.6

М 71Мищенко, С.В.

Проблемы устойчивости денежного обращения [Текст]: монография / С. В. Мищенко. - М.: Новое знание, 2014. - 399 с.

Примірники: всього:3 - ЧЗ(1), АБ(2)

Анотація: Монография посвящена исследованию сущности и роли денег в современной экономической системе, становления и развития денежных систем, организации наличного и безналичного денежного обращения, а также решению вопросов обеспечения устойчивости денежного обращения в современных условиях. Освещены основные идеи ведущих научных школ, теоретические и практические подходы к определению стоимости и цены денег, роли денежного обращения и денежно-кредитной политики центральных банков в обеспечении финансовой стабильности и стимулировании экономического роста, разработаны предложения по совершенствованию регулирования денежного обращения. Обобщены украинская и российская практика, а также опыт организации денежного обращения других стран, разработаны предложения по формированию национального платежного пространства, функционированию платежных систем и использованию электронных денег.


7.

65.262.10я73

М 91Мусієнко, О.М.

Банківська система [Текст]: навчально-методичний посібник / О. М. Мусієнко, І. В. Карбівничий, М. П. Могильницька . - К.: УБС НБУ, 2014. - 152 с.

Примірники: всього:50 - ЧЗ(3), АБ(47)

Анотація: Навчально-методичний посібник призначений для надання допомоги студентам в опануванні знань з теорії банківської системи, її структури, становлення та розвитку в сучасних умовах, набутті практичних навичок у сфері застосування банківського законодавства та прийнятті управлінських рішень.


8.

65.262.6я73

Р 32Реверчук, С.К.

Ринок банківських металів [Текст]: навч. посібник / С. К. Реверчук, Л. М. Чиж, М. М. Павлунь. - Львів: Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. - 246 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)

Анотація: Досліджено теоретичні основи розвитку ринку банківських металів, з'ясовано особливості його функціонування у трансформаційній економіці, визначено напрями удосконалення механізму регулювання ринку банківських металів в Україні, охарактеризовано геолого-економічні аспекти формування і функціонування ринку банківських металів.


9.

65.262.101

Р 44Реструктуризація вітчизняних комерційних банків [Текст]: монографія / ред. О. Д. Вовчак. - К.: УБС НБУ, 2013. - 430 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: Монографію підготовлено за результатами здійсненого комплексного дослідження теоретичних і практичних аспектів реструктуризації вітчизняних банків в умовах кризи та посткризового їх розвитку. Питання реструктуризації банків висвітлено як щодо їхнього законодавчого регулювання, так і сутнісної характеристики процесів реструктуризації в діяльності банків. Усебічно проаналізовано міжнародний досвід проведення реструктуризації банківських установ, а також результати дослідження реструктуризаційних процесів у Польщі.


10.

65.262.101-93

С 13Савлук, С.М.

Власний капітал комерційного банку [Текст]: монографія / С. М. Савлук. - К.: КНЕУ, 2012. - 459 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Висвітлені теоретичні засади власного каіталу банків в умовах ринкової економіки, його сутність та взаємозв'язки з виробничим та позичковим капіталом, особливості кругообороту, призначення та функції. Значне місце займає аналіз системи менеджменту власним капіталом та її ролі в управлінні банківською діяльністю в цілому.


11.

65.262.5я73

С 77Стародубцева, Е.Б.

Банковские операции [Текст]: уч. пособие / Е. Б. Стародубцева. - М.: ИД Форум: ИНФРА-М, 2013. - 128 с.

Примірники: всього:1 - ЧЗ(1)

Анотація: Представлены основные операции коммерческих банков, деятельность банков на рынке ценных бумаг и валютном рынке. В книге также отражены вопросы управления коммерческим риском, финансовой оценки деятельности банков.


12.

65.262.101-93

У 67Управління якістю активів у банках [Текст]: монографія / ред. Р. А. Слав'юк. - К.: УБС НБУ, 2013. - 198 с.

Примірники: всього:12 - ЧЗ(2), АБ(10)Анотація: У монографії розглянуто особливості управління якістю активів у банках України. Автори дослідили сучасний стан активів у банках та показали перспективи стабілізації банківської системи в умовах присутності іноземного капіталу. Запропоновано авторське бачення перспектив поліпшення якості активів банків.


13.

65.264я73

Ц 65Цінні папери. Ринок операцій та облік [Текст]: практичний посібник / упор. Д. М. Лівшиц. - К.: ЦУЛ, 2013. - 336 с.

Примірники: всього:4 - ЧЗ(2), АБ(2)Анотація: Розкриваються поняття видів цінних паперів, бухгалтерський облік, роз'яснюється порядок обліку операцій з цінними паперами, їх податковий облік, окреслено тенденції розвитку ринку цінних паперів в Україні, проаналізовано правові проблеми взаємодії держави і ринку цінних паперів в сучасних умовах, пропонуються до уваги актуальні нормативно-правові акти та перспективи подальших розвідок з даної проблематики.


14.

65.262.1я73

Ш 44Шелудько, В.М.

Фінансовий ринок [Текст]: підручник / В. М. Шелудько; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. - 3-те вид., стер. - К.: Знання, 2015. - 535 с.

Примірники: всього:10 - ЧЗ(2), АБ(8)

Анотація: В цілому матеріали підручника дають студентам необхідні знання для здійснення практичної діяльності на фінансовому ринку України та міжнародному фінансовому ринку.15.

65.262.1я73

Ш 66Шкварчук, Л.О.

Фінансовий ринок [Текст]: навч. посібник / Л. О. Шкварчук. - К.: Знання, 2013. - 382 с.

Примірники: всього:5 - ЧЗ(2), АБ(3)

Анотація: Досліджено основні параметри формування та функціонування фінансового ринку. Розглянуто теоретичні концепції та практичні підходи до організації обігу фінансових інструментів. Значна увага зосереджена на розкритті сутності здійснення операцій на кредитному, валютному та фондовому сегментах фінансового ринку. Визначено особливості організації діяльності суб'єктів фінансового ринку, вимоги вітчизняного та зарубіжного законодавства до емітентів, інвесторів та фінансових посередників.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал