Бондаренко М. В. Види аудиторських висновків та умови їх наданняСкачати 95.96 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації05.01.2017
Розмір95.96 Kb.

Бондаренко М. В.
УДК 657.6
ВИДИ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
ТА УМОВИ ЇХ НАДАННЯ
Анотація. Розглянуто види аудиторських висновків про фінансову звітність економічно-
го суб'єкта, їх суть, види й умови надання.
Аннотация. Рассмотрены виды аудиторских заключений о финансовой отчетности
экономического субъекта, их сущность, виды и условия предоставления.
Annotation. The types of public accountant conclusions about the financial reporting of economic
subject, their essence, kinds and terms of grant are examined.
Ключові слова аудиторський висновок, аудиторський звіт, модифікація, аудиторська
перевірка.
,
Складання аудиторського висновку є одним із найвідповідальніших моментів аудиту
,
- оскільки підбиваються підсумки виконаних аудиторських процедур узальнюються виявлені помилки визначається їх сукупний вплив на фінансову звітність і висловлюється думка аудитора щодо,
,
– її достовірності повноти відповідності чинному законодавству Аудиторський звіті висновок це "
" продукт праці аудитора Законодавство вимагає складання аудиторського висновку при здійсненні аудиту фінансової звітності Висловленням своєї думки аудитор забезпечує впевненість
, користувачів інформації втому що звітність є достовірною "
" Актуальність теми розкриває саме поняття аудит –
, це діяльність направлена на зменшення підприємницького ризику оскільки наявність достовірної фінансової інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки ухвалення ряду економічних рішень
Значний внесок у дослідження теоретичних прикладних аспектів проблеми трактування сутності отримання та використання аудиторських висновків зробили такі вчені Дорош НІ Кулак, овська Л П Усач Б Ф Поні . .,
. .,
. ., каров В Д Серикова Т Н Давидов Г М Петрик О А,
Белуха Н Т ,
. .,
.,
Бутинець Ф Ф Шеремет А Савченко В Я
Метою
написання даної роботи є теоретичне обґрунтування та розкриття поняття аудиторських висновків їх класифікації розгляд організації аудиторських висновків '
: У зв язку зданою метою були поставлені такі завдання вивчення сутності та видів аудиторських висновків
;
визначення законодавчого та інформаційного забезпечення аудиторських висновків надання типів аудиторських висновків
Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті Аудиторський
,
, звіт містить відомості про стан обліку внутрішнього контролю достатність і достовірність
. '
, фінансової звітності У зв язку з тим що зміст аудиторського звіту залежить від конкретних обставин та наслідків перевірки він складається задовільною формою Аудиторський звіт складається тільки для замовника і може бути опублікований тільки за його дозволом –
, Аудиторський висновок це офіційний документ засвідчений підписом та печаткою аудитора аудиторської фірми що складається у встановленому порядку за наслідками проведення
, аудиту і містить у собі висновок стосовно достовірності фінансової звітності повноти і відповідності
- чинному законодавству та встановленим нормативам бухгалтерського обліку фінансово господарської діяльності,
, Вважається що аудиторський висновок можна складати у вільній формі але обов язково
:
(
);
;
(він повинен містити такі елементи назва заголовок адресат вступ або вступний початковий
;
,
(
)
;
, параграф параграф який описує обсяг характер аудиторської перевірки параграф в якому висловлено думку аудитора про фінансову звітність дата видачі аудиторського висновку адреса
(
);
(аудитора аудиторської фірми підпис аудитора керівника аудиторської фірми
Аудиторський висновок складається з дотриманням встановлених норм та стандартів і має
, містити підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності повноти та відповідності чинному законодавству фінансової звітності підприємства клієнта Перед складанням
аудиторського висновку аудитор остаточно оцінює аргументованість своїх тверджень і доказів
-
,
-
, Аудиторський висновок може бути безумовно позитивним умовно позитивним негативним або дається відмова від надання висновку про фінансову звітність підприємства. Безумовно позитивний висновок – надана інформація дає дійсне і повне уявлення про
, реальний склад активів і пасивів господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного
,
, законодавства система обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам фінансова звітність складена на підставі справжніх даних обліку і достовірно відображає фінансовий стан
20
"
Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì
"
,
¹
2
(99)
2011
__________
© Бондаренко М. В.,
2011

2.
-
(
). 'Умовно позитивний висновок є фундаментальна непевність У зв язку з неможливістю
, перевірки окремих фактів аудиторне може висловити свою думку щодо вказаних моментів але вони мають обмежений вплив на стан справу цілому і не перекручують дійсний фінансовий стан
, Аудитор вважає можливим підтвердити що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність господарської діяльності чинному законодавству Система обліку відповідає законодавчо нормативним вимогам Фінансова звітність складена на підставі достовірних даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан.
-
(
). Умовно позитивний висновок є фундаментальна незгода Деякі операції оформлені з порушенням встановленого порядку Однак вказані моменти мають обмежений вплив на стан справу цілому і не викривляють дійсний фінансовий стан Аудитор вважає можливим підтвердити що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарської діяльності чинному законодавству Система обліку відповідає законодавчим і
(нормативним вимогам Фінансова звітність складена на підставі достовірних справжніх фінансових даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан. Негативний висновок Аудитом встановлені порушення Допущені порушення викривляють реальний стан справу цілому в основному
Прийнята система обліку не відповідає законодавчим і нормативним вимогам Дані фінансової звітності не відповідають обліковим даним
, Таким чином дані бухгалтерського обліку і фінансової звітності не дають достовірного уявлення про дійсний фінансовий стан.
. 'Відмова від надання висновку У зв язку з неможливістю перевірити факти аудиторне може висловити думку щодо вказаних моментів Представлені моменти суттєво впливають на
. 'дійсний стан справу цілому У зв язку з відсутністю достатніх аудиторських свідчень аудиторне може видати об єктивний аудиторський висновок, Таким чином аудиторський висновок розрахований на широке коло користувачів Його публікація є свідоцтвом того що фінансова звітність підприємства клієнта як в цілому такі у всіх
,
,
, деталях відповідає чинному законодавству методології ведення бухгалтерського обліку визначеної внутрішнім регламентом облікової політики підприємства клієнта і є достовірною
Ауди- торський висновок складається з метою донесення думки аудитора про перевірену ним звітність до
,
, її зовнішніх користувачів власників адміністрації підприємства Основною вимогою до аудиторського висновку є його зрозумілість і доступність сприйняття Тому структура аудиторського висновку і формулювання які використовуються в ньому залежно від його виду повинні бути
, одноманітними типовими
Наук. керівн. Мултанівська Т. В.
____________
Література: 1. Білуха М. Т. Аудит : підручник / М. Т. Білуха. – К. : Знання, 2000. – 768 с. 2. Крапивко МЛ. Суттєвість в аудиті / МЛ. Крапивко // Аудитор України. – 2002. – № 6. – С. 18–20. 3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики Видання 2006 року / пер. з англ. О. В. Селезньова,
О. Л. Ольховікової, О. В. Гика, С. О. Кулікова. – К. : ТОВ "ІАМЦ" АУ "СТАТУС, 2006. – 1152 с. 4. Бути- нець Ф. Ф. Аудит : підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів Ф. Ф. Бутинець. – 3-тє вид, доп. і перероб. – Житомир : ПП "Рута, 2006. – 895 с. 5. Петрик О. А. Аудит : методологія та організація / О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2003. – 260 с.
УДК 657.6
Борозенець Д. І.
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ АУДИТУ
РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
Анотація. Розглянуто методику аудиту розрахунків з оплати праці, наведено рекоменда-
ції щодо поліпшення проведення аудиту.
Аннотация. Рассмотрена методика аудита расчетов по оплате труда, представлены
рекомендации по улучшению проведения аудита.
21
"
Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì
"
,
¹
2
(99)
2011
__________
© Борозенець ДІ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал