Ббк 74. 261. 4 Укр 2 б 77 РецензентиСторінка12/17
Дата конвертації16.12.2016
Розмір2.61 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Д крюк, тьмяний, пів’ящика, пред’явник, б’юст.

5. Усі слова пишуться без ь на місці пропуску в рядку:

А Хар...ків, жін....чин, нен...ці, кін...ця, піс...нями;

Б Натал...чин, волин...ський, бул...ці, повіс...тю, іспан...ський;

В Уман...щина, брин...чати, рибал...ці, ковз...ко, тон...ший;

Г таріл...ці, лл...є, консул...ський, дитин...чин, мен...ший;

Д куз...ня, сторіч..., хвилин...ці, різ...блення, чотир...ма.

6. На місці пропуску треба вставити літеру в усіх словах рядка:

А спі...вітчизник, роз...єднати, під...ашшя, без.. .аконня;

Б на...дніпрянський, пере...день, ов...а, під...перти;

В ро...зброєння, спі...власник, самові...даний, бов...аніти;

Г під...ослідний, бе...заперечний, роз...ігнати, від...зеркалюватися;

Д на...дністрянський, під...ігріти, л...яний, бе...звучний.

7. Усі слова іншомовного походження правильно записані в рядку:

А пеніцилін, чартинг, шериф, тренінг, патісон;

Б чемпіон, шиншила, таблоід, пекінес, катарсис;

В талісман, шапіто, кальциноз, дисиміляція, кіпарис;

Г кармін, ліцензія, чип, шаріат, трахеїт;

Д деректорія, тарифікація, шейпінг, патріот, мутація.

8. Виділене слово вжите у невластивому йому значенні в словосполученні:

А шкільний ярмарок;

Б світовий ринок;

В пташиний базар;

Г осінній ринок;

Д книжковий ярмарок.

9. Синонімом до слова заснути є фразеологічний зворот у рядку:

А потупити очі;

Б дати дуба;

В напустити мару;

Г обернутися темним боком;

Д комарика придавити.

10. Спосіб творення слів правдивий, зимувати, жадібно:

А абревіація;

Б суфіксальний;

В постфіксальний;

Г префіксально-суфіксальний;

Д основоскладання.

11. Усі словосполучення правильно утворено в рядку:

А місткий бутель, запашний ваніль;

Б вітальний туш, дорогий шампунь;

В лікувальний аерозоль, довгий путь;

Г науковий ступінь, неабиякий розкіш;

Д неприємний нежить, невеликий бандероль.

12. З помилкою утворено прикметник у рядку:

А студентський, молодецький, товариський, криворізький, купецький;

Б грецький, господарський, ткацький, чеський, острозький;

В овруцький, солдатський, юнацький, кавказький, селянський;

Г збаразький, тюркський, черкаський, бучацький, закарпатський;

Д український, гадяцький, прилукський, ризький, сусідський.

13. Усі прислівникові сполуки треба писати окремо в рядку:

А в/ногу, до/лидя, за/світла, на/весні, через/силу;

Б до/загину, на/жаль, над/силу, у/притул, уві/сні;

В без/відома, в/обмін, на/щастя, до/смаку, на/ніщо;

Г до/вподоби, за/дня, з/переляку, на/зразок, у/слід;

Д на/око, на/пам’ять, по/правді, у/стократ, як/треба.

14. Частку не з наступним словом треба писати окремо в реченні:

А Глухо зітхали хвилі, білі чайки (не) покоїлися над озером (О. Гончар);

Б Чи варто було стільки років побиватися, (не) доїдати, щоб такого кінця діждати! (Л. Яновська);

В Так вам і треба. Чесних людей (не) славите, а чужі речі берете (І. Кочерга);

Г (Не) здужаю і через хату перейти (Г. Квітка-Основ’яненко);

Д Почав (не) дочувати після грипу, коли йому виповнилось дванадцять років

  1. газ.).

15. Поширена прикладка відокремлюється на письмі тире в реченні (розділові знаки пропущено):

А І місяць ясний божок із золотими ріжками виплив у небі в танку дівчаток-зірок... (С. Васильченко);

Б Тутешню екзотику одежу писанки співи і танці час від часу возили в область на телебачення на фестивалі чи просто перед начальством показувати (М. Матіос);

В Мати Миколи Аркаса видатного українського історика і композитора походила із старовинного роду козацьких старшин Богдановичів (В. Дрозд);

Г Осінь найкраща пора пахла з усіх підвід (Ю. Яновський);

Д Одарка молода й весела молодиця слухаючи ті нерадісні речі засумувала похилилася (П. Мирний).

16. Кома не ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки пропущено):

А Заходить сонце і тони осінніх кольорів міняються щохвилі (С. Васильченко);

Б Цвіте спориш і заростає стежка (Л. Костенко);

В Сплітають верби тінявий намет і шепче казку сонний очерет (Яр Славутич);

Г У полях диміла місячна курява і тихим посвистом бриніли жита й пшеничні ожереди (Є. Гуцало);

Д Я співаю пісню морю і воно мені співа (О. Олесь).
Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між фразеологізмами та їх значеннями:

Фразеологізм Значення

1 вогнем і мечем А неладно, нескладно

2 на галай - балай Б нещадно

3 на галь - паль В недбало

4 і гич не до речі Г незрозуміло

Д квапливо, поспіхом

18. Установіть відповідність між схемами морфемного розбору слів та словами:

Схема морфемного Приклади

розбору

1 корінь + суфікс + А відписка, наряджений, виритий, заморений

закінчення Б журнальний, рудуватий, дотепний, зернистий2 префікс + корінь + В нарукавник, незавершений, стуманілий, освітлений

суфікс Г проповзти, насісти, устати, змогти3 префікс + корінь + Д жолобковий, життєвий, казкар, кам'яниця

суфікс + закінчення4 корінь + суфікс +

суфікс + закінчення19. Установіть відповідність між складними безсполучниковими реченнями та розділовими знаками, які в них треба поставити:

Характеристика речення Приклади

1 кома А Святополк стрепенувся слово "перемога" завжди

2 крапка з комою звучало для нього солодким і дзвінким

3 двокрапка стоголоссям (Р.Іванченко).

4 тире Б За осінньою журбою світлих днів уже нема

швидко з білою габою прийде владарка-зима(Г.Чупринка).

В Десь на краю села дівчата співали веснянки

гомоніли й галасували (С.Васильченко).Г Іван Сороченко знав треба щось змінювати

(С.Процюк).

Д Погляди вчених на природу мови змінювалися

залежно від накопиченого фактичного матеріалу(М.Кочерган).
Завдання (20-25) відкритої форми

20. До поданих визначень запишіть іменники, що означають назви осіб за їхньою діяльністю:

той, хто грає на кобзі______________________________________________________

той, хто працює на тракторі________________________________________________

той, хто доглядає за садом__________________________________________________

той, хто грає на скрипці____________________________________________________

той,хто навчає у школі_____________________________________________________

21. Утворіть словосполучення, дібравши з дужок відповідне слово:

(тамувати, затримувати) розвиток__________________________________________

(елегантний, витончений) одяг_______________________________________________

(просторий, широкий) будинок_______________________________________________

(відчинити, відкрити) збори_________________________________________________

(звертатися,ректи) до учнів_________________________________________________

22. Напишіть числа й одиниці виміру словами:

1,5 хв_____________________________________________________________________

16 га_____________________________________________________________________

90%_____________________________________________________________________

0,25 г____________________________________________________________________

5,6 км______________________________________________________________________

23. Запишіть слова, розкриваючи дужки:

(я)рослав (о)смомисл_______________________________________________________ (п)івденноукраїнський(к)анал ________________________________________________

(т)анталові (м)уки_________________________________________________________

(г)олова (в)ерховної (р)ади (у)країни___________________________________________

(п)рибалтійські (к)раїни_____________________________________________________

24. Відредагуйте подані словосполучення:

приміняти силу____________________________________________________________

підвищувати кількість______________________________________________________

зір падає__________________________________________________________________

відмічати ювілей___________________________________________________________

найтонкіші судини_________________________________________________________

25. За поданими початками утворіть складносурядні речення. При потребі поставте розділові знаки:

Був тільки початок місяця___________________________________________________

Олег щось малював__________________________________________________________

Стояв старий ліс___________________________________________________________

Повітря було вологе_________________________________________________________

Бузок ще не розцвів__________________________________________________________

Варіант 19

Завдання (1-16) з вибором однієї правильної відповіді

1. Помилка в фонетичному записі слова є в рядку:

А маріонетка [мар'іонетка], збагачення [збагачеин':а];

Б піднебесся [п’іднеибес':а], потенціал [потеин'ц'іал];

В голубка [голубка], офіціант [оф’іц'іант];

Г медіана [меид'іана], коректність [корект'н'іс'т'];

Д Афганістан [авган'істан], днище [днишче].

2. В алфавітному порядку розміщені всі слова в рядку:

А міліграм, мілітаризм, мілітарист, міліція, міліціонер;

Б монада, монархія, монархіст, монастир, монах;

В мундирчик, мундштук, мундштучок, муніципалітет, муніципалізація;

Г мастило, мастіння, масть, масування, масштаб;

Д майка, майно, майорат, майоран, майстер.

3. Усі слова пишуться з префіксом при- в рядку:

А пр...чепурений, пр...тамований, пр...щеплений, пр...більшений, пр...кордонний;

Б пр...кручений, пр...строчений, пр...зупинений, пр...велебний, пр...ґрунтовий;

В пр...вітальний, пр...вражий, пр...дверний, пр...меншений, пр...чинений;

Г пр...стінний, пр...тулений, пр...ймальний, пр...старілий, пр...біднений;

Д пр...бережений, пр...внесений, пр...хилений, пр.. .низливий, пр...тихий.

4. Усі слова пишуться з буквосполученням ьо в рядку:

А кол...ровий, л...н, бад...рий, вол...вий, павіл...н;

Б л...х, л...дяник, тр...х, с...годні, син...го;

В ц...го, с...мого, с...рбати, т...хкати, сер...зно;

Г тін...вий, д...готь, ранн...го, медал...н, л...ля;

Д бул...он, нижн...го, ус...го, чотир...х, пен...к.

5. Усі слова пишуться з апострофом у рядку:

А бездощів...я, в...юн, вар...яг, жаб...ячий, зап...ясток;

Б ад...ютантський, верф...яний, в...язанка, духм...яний, жираф...ячий;

В кав...ярня, багатослів...я, вим...ятий, деб...ютант, зарум...янений;

Г верб...я, безсуб...єктний, в...ялений, ганчір...я, дріб...язок;

Д верхів...я, зав...язь, високогір..я, під...яремний, пор...ятунок.

6. Усі слова правильно записані в рядку:

А стінний, потомственний, священний, нездолбнний;

Б священник, гостинність, востаннє, здоровенний;

В невпізнбнний, гостинно, неписьменний, левинний;

Г багатомільйонний, бездоганний, віконний, туманний;

Д рослинність, електронний, нескінчйнно, продуманний.

7. Усі слова пишуться з малої літери в рядку:

А (д)ержавний (б)юджет, (а)гентство (н)ерухомості, (г)рінченків (с)ловник;

Б (н)овомлинівська (с)ільрада, (а)дміністрація (т)еатру, (е)поха (к)ласицизму;

В (а)нтичний (с)віт, (д)ень (з)нань, (п)івнічні (к)раїни;

Г (б)азедова (х)вороба, (а)втономний (о)круг, (б)ожа (б)лагодать;

Д (с)тарший (л)ейтенант, (д)амоклів (м)еч, (ш)евченківські (в)ірші.

8. Виділене слово вжите у невластивому йому значенні в словосполученні:

А ціннісний підхід;

Б цінова війна;

В цінні папери;

Г ціннісна політика;

Д цінна колекція.

9. Фразеологічні звороти синонімічні в рядку:

А затулити рота - поламати ребра;

Б масний на язик - меткий до слова;

В химороди гнати - клацати зубами;

Г битий у тім’я - пороху не вигадає;

Д без мила поголити - довести до сліз.

10. На морфеми слово «легкоатлетичний» правильно поділено в рядку:

А легк/о/атлет/ич/н/ий;

Б лег/к/о/атлет/ичн/ий;

В лег/к/о/а/тлет/ич/н/ий;

Г лег/к/о/атлет/ич/н/ий;

Д лег/к/о/атлетич/н/ий.

11. Усі складні іменники пишуться через дефіс у рядку:

А яхт/клуб, міні/завод, член/кореспондент, світло/водо/лікарня;

Б дизель/поїзд, гамма/проміння, журналіст/міжнародник, електро/бритва;

В жук/носоріг, генерал/полковник, експрес/пошта, щастя/доля;

Г гіпсо/картон, завод/автомат, крос/модуляція, людино/година;

Д максі/спідниця, екс/губернатор, штаб/квартира, льоно/завод.

12. Усі імена по батькові правильно записано в рядку:

А Ігорович, Олександрович, Юрієвич, Валеріївна, Григорівна;

Б Олексійович, Антатолієвич, Іванович, Мусіївна, Федорівна;

В Борисович, Леонтійович, Оксентійович, Степанівна, Мефодієвна;

Г Валерійович, Тарасович, Сергійович, Георгієвна, Олегівна;

Д Васильович, Якович, Андрійович, Іллівна, Миколаївна.

13. Помилка в узгодженні числівника з іменником є в рядку:

А сорок два комп’ютери, півтораста зошитів;

Б двадцять чотири стільці, три примірника;

В сто два метри, троє курчат;

Г сім з половиною кілограм, півтора дня;

Д два роки, п'ятдесят кілометрів.

14. По є прийменником і з наступним словом пишеться окремо в рядку:

А Глухо, вже (по) осінньому гули дерева (О. Гончар);

Б Ми (по) новому розумієм світ, (по) іншому і любим, і страждаєм (А. Малишко);

В Він зустрів нас (по) родинному, як своїх (З газ.);

Г Навіть жайворонок співає зовсім (по) нашому, (по) донбасівському, так солодко завмирає серце (Ю. Яновський);

Д І (по) заячому сліду інколи знаходять ведмедя (Нар. творч.).

15. Поширена прикладка відокремлюється на письмі в реченні (розділові знаки пропущено):

А Дільничний міліціонер Охріменко Василь ішов осінньою вулицею всипаною опалим листям (Є. Гуцало).

Б Директор школи Василь Маркович Рясний був схвильований вкрай

(О. Довженко);

В Князь Святослав Ярославич другий син Ярослава Мудрого був уже в літах (Р. Іванченко);

Г Повечерявши та помолившись Богу шкільний сторож дід Гордій надів кожуха і вийшов з своєї хати... (С. Васильченко);

Д Прадід мій по батькові Тимофій Шевчук жив у селі Кам’янка під Житомиром і був кріпаком (В. Шевчук).

16. Замість коми треба поставити двокрапку в підрядному реченні:

А Нема нічого страшнішого, ніж бачити стару людину в риданні (О. Гончар);

Б І знову біжу, бо треба ж до заходу сонця ще й на оту гору видертись (Григір Тютюнник);

В Слова самі на голос навертались, як сльози навертаються на очі (Л. Костенко);

Г Ольвія не могла збагнути, як це грекам та раптом стало тісно у Греції?

(В. Чемерис);

Д Наспівуючи, я добігаю до обійстя дядька Миколи, якого по-вуличному прозивають Бульбою (М. Стельмах).

Завдання (17-19) на встановлення відповідностей

17. Установіть відповідність між групами прислівників за походженням і словами:

Групи прислівників Приклади

1 відіменникові А тут, всюди, онде, там

2 відприкметникові Б надвечір, попереду, протягом, скраю,

3 відчислівникові В начетверо, вдвічі, натроє, по-друге

4 віддієслівні Г стиха, боляче, прекрасно, найзручніше

Д благаюче, навприсядки, гопки, лежма

18. Установіть відповідність між реченнями та пунктограмами:

Пунктограма Речення

1 тире при відокремлених А Ще хвилина – і золотий клубок повис

прикладках над темними валами, сипнувши золоті2 тире при вставлених бризки попід хмари (С.Васильченко).

реченнях Б Гори – тепер вони були жовті у3 тире між частинами надвечірньому промінні – ближчали і

складносурядного речення ближчали, ставали більші й жовтога-4 тире між частинами складного рячіші (Григір Тютюнник)

безсполучникового речення В Ластівки – патріоти – малі – крізь

далекі світи і негоди до своєї землі на

крилі принесуть і весну, і свободу(М.Шалата).

Г А ось поруч – усміх, ласка, мати і

садок вишневий коло хати (Є.Маланюк)Д Хоче щось пригадати – сон мов хвилею

кудись односить (С.Васильченко).
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал