Бабко С.І., Ковальчук В. В. п



Скачати 193.58 Kb.
Дата конвертації27.01.2017
Розмір193.58 Kb.
Бабко С.І., Ковальчук В.В.

професійна спрямованість уроків української мови та позаурочних заходів

Мова нації – універсальна система, в якій живе національна душа кожного народу, його світ, його духовність. За ставленням кожної людини до своєї мови можна абсолютно точно судити не тільки про її культурний рівень, але й про її громадську цінність. На порядку денному сьогодні – розширення сфер функціонування української мови. Мова - це засіб не лише спілкування, а й формування нових виробничих відносин.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх. Оскільки мова не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона - елемент соціальної сфери.

Актуальність запропонованої статті полягає в тому, що на сучасному етапі розвитку професійно-технічної освіти впроваджуються не тільки нові форми та методи роботи, а й застосовується професійно спрямований матеріал.

У сучасному житті по-новому розглядаються питання функціонування мови. Старий поділ на професії «інтелігентні» та «неінтелігентні» зникає. Основний критерій – знання свого фаху, рівень володіння професійною термінологією.

Так, питаннями удосконалення навчально-виховного процесу шляхом застосування професійно спрямованих загальноосвітніх дисциплін займалось ряд науковців: А.М. Гуржій, І. М. Козловська, М. Г. Ничкало, О. М. Новиков, Г. М. Цибульська та ін..

Мова і професія – дві важливі суспільні категорії, що визначають глибину пізнання світу, опанування надбань цивілізації, рівень мовленнєвої культури. Ці категорії покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема.

Мова з багатьма її функціями забезпечує належний рівень грамотності носіїв певної професії, формує вміння їх спілкуватися в усіх сферах комунікації – у ділових відносинах, у науці, освіті, культурі, економіці тощо.

Знати мову професії означає вільно володіти багатим лексичним матеріалом з обраного фаху, додержувати граматичних, лексичних, стилістичних, акцентуаційних норм професійного спілкування.

У Вищому професійному училищі №11 м. Вінниці учні здобувають такі професії: секретар керівника, оператор комп’ютерного набору, електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, адміністратор, конторський службовець (бухгалтер), діловод. Опановуючи ці професії, вони вивчають нову термінологію, яка базується, переважно, на власне українській лексиці.

Справжнім фахівцем можна вважати того, хто не лише володіє високою кваліфікацією, а й є духовно багатою, творчою особистістю. Формування такого фахівця дедалі більше пов’язується з глибоким опануванням української мови аж до її тонкощів як усного, так і писемного професійного мовлення.

Мова є засобом спілкування, а професія – інформаційним матеріалом, який використовуємо для розв’язання важливих економічних, господарських проблем завдяки доречному, вмілому, правильному добору мовних одиниць. Знання мови професії підвищує ефективність праці, продуктивність виробництва, допомагає краще орієнтуватися в безпосередніх ділових відносинах.

Тому метою нашої статті є показати, як знання професійної лексики підвищують ефективність праці, допомагають краще орієнтуватися в ситуаціях на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

Уроки мови в ПТНЗ розраховані на повторення, закріплення, розвиток зв’язного мовлення, поглиблення знань, умінь і навичок, набутих учнями у школі. Мета цих уроків – збагатити словниковий запас учнів, навчити їх правильно розуміти і грамотно писати терміни,користуватися довідниками, словниками, оформляти ділові папери, грамотно викладати свої думки на письмі, розвивати усне зв’язне мовлення.

Практика показує, що на уроках мови в ПТНЗ не можна обмежуватися текстами шкільних підручників, посібників, збірників диктантів – дидактичний матеріал має бути наближений до специфіки училища. А це зобов’язує нас, викладачів мови та літератури, звертати увагу на ті труднощі, з якими учні зустрічаються під час вивчення спеціальних і загальноосвітніх предметів. Учням важко, особливо на перших порах, засвоїти складну термінологію, стиль технічної мови. Вони відчувають труднощі у вимові і написанні технічних термінів, тому, відповідаючи на уроках спецдисциплін, не уміють чітко і виразно висловлювати свої думки.

На своїх уроках, особливо на уроках мови, допомагаємо учням швидше оволодіти мовою професії. Для цього беремо тексти професійного спрямування.

Так, при вивченні теми «Основні пунктограми в простому і складному реченні» даємо такі вправи:

Переписати текст, усно пояснити вжиті розділові знаки в ньому та правопис підкреслених слів.


 1. Професія «Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування».

Учень повинен уміти розбирати, ремонтувати та складати вузли і апарати середньої складності, арматуру електроосвітлення. З’єднувати деталі і вузли електромашин, електроприладів і електроапаратів за схемами середньої складності. Лудити, паяти, ізолювати, прокладати та зрощувати електропроводи й кабелі. Керувати підіймально-транспортними механізмами з підлоги, стропувати вантажі.

 1. Професія «Оператор комп’ютерного набору».

Під час створення текстового документа іноді виникає необхідність вставити до нього графічне зображення, яке ілюструє зміст тексту (рисунок, фотографія, схема, діаграма) або графічно оздоблює документ (рамки, розділювачі, графічні маркери списків, логотипи).

 1. Професія «Секретар керівника (організації,підприємства, установи); оператор комп’ютерного набору; адміністратор»

За останні роки професія секретаря зазнала суттєвих змін. Якщо зовсім недавно секретаря було прийнято називати правою рукою керівника або обличчям підприємства, то сьогодні – це центральна фігура установи, підприємства, фірми, яка впливає на більшість процесів, що там відбуваються. Справді, секретар здійснює внутрішні та зовнішні зв’язки керівника підприємства.

Прочитайте уривки з текстів. Про які професії розповідається в них? Умотивуйте свою думку.

 • Бухгалтерський облік породив цікаву, творчу, престижну професію, яка потребує належних знань нормативних матеріалів, що регламентують організацію і ведення обліку, складання фінансової звітності. Займатися цією захоплюючою справою доводиться і в будень, і в свято. Від людей цієї професії залежить правильність нарахування заробітної плати, виконання багатьох розрахунків з працівниками, громадянами, юридичними особами відповідно до чинного законодавства тощо.

 • Професія … тісно пов’язана з людьми; у повсякденній роботі … здійснює безліч ділових контактів з керівником, співробітниками, відвідувачами та з телефонними абонентами. Запорукою успішного проведення ділової бесіди є компетентність, тактовність та володіння прийомами ведення ділової бесіди. Мовний етикет відрізняє хорошого … від поганого передовсім умінням формулювати свої думки.

Прокоментуйте подані висловлювання про мову, проектуючи їх на свою майбутню професійну діяльність.

Хто ясно думає, той ясно говорить (Буало). Чудова думка втрачає всю свою цінність, коли вона погано висловлена (Вольтер). Скажи що-небудь, щоб я тебе побачив (Сократ). Учитися гарної, спокійної, інтелігентної мови треба довго й уважно, прислуховуючись, помічаючи, читаючи, видаючи (Д. Лихачов). Серед людей, яких ми називаємо двомовними, ще чимало… напівмовних, тобто таких, які не володіють жодною мовою в такій мірі, щоб виразити себе (В. Русанівський).



Підготуйте презентацію професії, яку опановуєте в училищі. Скористайтеся навідними запитаннями.

Чим приваблює Вас обрана професія?

Що вам відомо про цю професію? (Історичний екскурс).

Наскільки вона важлива, актуальна сьогодні, у перспективі?

Які ділові, моральні якості допоможуть вам у професійній діяльності?

Ким ви бачите себе у майбутньому?

При вивченні теми «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей з орфоепії, фонетики, стилістики» пропонуємо такі вправи.

Професія «Секретар керівника; адміністратор; оператор комп’ютерного набору»

Продовжіть речення:

1. Автобіографія – це документ, у якому …

2. Основні вимоги під час його написання …

3. Кожне нове повідомлення пишеться …

4. Автобіографія має дві форми: …

5. Цей документ містить такі реквізити: …

І. Доберіть до поданих іменників прикметники з орфограмами «Спрощення в групах приголосних» та «Зміни приголосних при словотворенні та словозміні».

ІІ. Напишіть доповідну та пояснювальну записки, використовуючи утворені словосполучення (за змістом).

Зразок. Публіцистичний стиль; власний вибір; аспірантський звіт; орган; відділ технічного контролю тощо.

А. Документ, папір, термін, реквізит, звіт, виклад, стиль.

Б. Список, перелік, протокол, аркуш, виступ, формуляр, контроль.

В. Орган, заголовок, текст, індекс, підпис, керівник, лист.

Г. Податок, адресат, бланк, факт, адрес, адреса, вибір.

При вивченні теми «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики» пропонуємо вправи.



Переписати речення, усно визначити його стиль. Пояснити вжиті розділові знаки.

Секретар – це помічник, який основну роботу з документами бере на себе, даючи змогу керівникові творчо працювати в суто виробничому плані.

Слайд-презентації – це окрема екранна сторінка, що може містити текстові, графічні, відео – та звукові об’єкти, гіперпосилання.

Сторінка як об’єкт текстового документа має такі властивості: розмір сторінки, розміри полів, орієнтація сторінки, наявність колонтитулів, вид вертикального вирівнювання тексту на сторінці, колір тла сторінки, тип межі сторінки.

Слюсар з ремонту автомобілів повинен знати основні прийоми виконання робіт з розбирання окремих простих складових одиниць; призначення і правила застосування слюсарних інструментів і контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються; найменування і маркування металів.

При вивченні теми «Поглиблення і систематизація найважливіших відомостей із синтаксису, пунктуації і стилістики» пропонуємо вправи.



Перепишіть речення. Поставте, де потрібно, тире і поясніть його вживання.

 1. Протокол це документ, у якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань.

 2. Статистичні звіти пишуться на спеціальних бланках, виготовлених друкарським способом; текстові на звичайному папері за встановленим зразком.

 3. П’ять на п’ять двадцять п’ять.

 4. Акт, безумовно, обліково-фінансовий документ.

 5. Брифінг, як правило, коротка інформація для журналістів.

 6. Договір це довідково-інформаційний документ.

 7. Він господарсько-договірний.

 8. Дипломантом називають людину, відзначену дипломом за видатні успіхи в якій-небудь галузі, переможця конкурсу, а дипломник особа, яка працює над дипломною роботою.

Перепишіть речення. Поясніть розділові знаки при однорідних членах речення та узагальнювальних словах.

 1. Залежно від характеру матеріалу таблиці поділяють на цифрові та текстові, звітно-статистичні, пустографи, таблиці-проформи.

 2. Оформляються документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.

 3. У практичній діяльності установ, організацій і підприємств найчастіше використовуються текстові документи, як-от: заява, характеристика, доповідна та пояснювальна записка, доручення, розписка тощо.

 4. Організацію роботи з документами та діяльність щодо творення документів називають діловодством.

 5. За стадіями створення серед документів розрізняють не тільки оригінали, а й копії.

 6. Формуляр-зразок передбачає: і державний герб, і емблему організації, і зображення державних нарогод, і код форми документа тощо – всього тридцять два реквізити.

 7. Державні стандарти передбачають як кутове, так і поздовжнє розміщення штампа.

Випишіть із рекламних оголошень десять речень з недоліками і каламбурами у використанні однорідних членів речення та узагальню вальних слів.

Зразок: Виробниче об’єднання «Поліграф» для продажу пропонує бухгалтерські книги, накладні, альбоми, зошити, нотатники, меблі та сантехніку.

Переписати текст, усно пояснити вжиті розділові знаки в ньому та правопис виділених слів. Текст беремо з кваліфікаційної характеристики.

Професія «Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів. Радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури»

Радіомеханік з ремонту та обслуговування радіотелевізійної апаратури 3-4 розрядів повинен вміти:

а) проводити розбір, складання та чистку телевізорів, радіоприймачів, DVD, мобільних телефонів та іншої апаратури не вище другого класу;

б) перевіряти радіолампи та випробування;

в) ремонтувати кімнатні телевізійні антени;

г) заміняти запобіжники в радіоапаратурі, ремонтувати штекер, ручки управління, ліквідувати контакти блокування, заміняти та ремонтувати шнур живлення з штепсельною вилкою;

д) знімати та встановлювати блоки, вимикачі, перемикачі телевізійних каналів (НТК) антенного вводу.

При вивченні теми «Система частин мови» даємо вправи.



Написати твір-мініатюру «Моє робоче місце». При написанні твору використати свої знання з техніки безпеки. У написаному творі виділити прислівники і пояснити їх значення.

Записати десять слів, що найчастіше вживаються у лексиці вашої професії і пояснити їх правопис. Визначити частини мови.

Професійну спрямованість мають також і позаурочні заходи, які проводяться в нашому училищі. Вони є продовженням, органічним розвитком процесу, здійснюваного на уроках і підлягають загальним навчально-виховним задачам. Прикладом позаурочної роботи, яка проводиться у Вищому професійному училищі №11 м. Вінниці, є виховний захід «Ведучий.'>Моя майбутня професія». Метою цього заходу є знайомство з професіями, які учні набувають в училищі. Захід проводиться, в першу чергу, для учнів першого курсу.

Пропонуємо сценарій свята. Сценарій супроводжується показом слайдів.

Моя майбутня професія

Ведучий.

Сьогодні, в цей весняний і чудовий день, Вас усіх вітає щиро колектив Вищого професійного училища №11 м. Вінниці.



Ведуча.

То не казка і навіть не сон.

Він увесь на виду, він чудовий –

Мальовничий Староміський район,

І моє училище у ньому.

Ведучий.

Ні, не дім це старий, це істота жива.

Тут, в єдиному серця пориві

Оре юність із мудрістю, честь їм, хвала,

На знаннями засіяній ниві.

Ведуча.

Наше училище – це не точка на карті земній,

А це світло зірок мерехтливих,

Світ любові й добра, сподівань і надій,

Храм наук для розумних, питливих.

(Звучить пісня «Добрий день, рідне місто моє» муз. В. Ткаченка, вірші П. Головатюка)



Ведучий.

Наше професійне училище – це сучасна навчально-матеріальна база, що налічує 18 кабінетів, 4 лабораторії, 3 кабінети комп’ютерної техніки, слюсарні майстерні, 2 гуртожитки, спортивну та тренажерну зали, їдальню, бібліотеку.



Ведуча.

Тут працюють вчителі за новими формами.

Нові методи в навчанні всі використовують.

Тут і «мозкова атака», й різні «каруселі»,

Тільки б діти на уроках були навчені й веселі.

Ведучий.

Таланти і здібності наші розвивають,

На конкурсах різних їх представляють.

Ведуча.

На роботу ідуть, як на свято,

Професіоналів серед них багато.

Вони – майстри своєї справи,

Шанують учні їх талант і славу.

Звучить пісня «Вчителі» на слова Ю. Юрченка у виконанні гурту «Діамант»



Ведуча.

Пропонуємо Вам поринути у світ професій, які отримують учні у стінах нашого навчального закладу.



Ведучий.

Професія – слюсар з ремонту автомобілів.

Ведуча.

Щоб машини гарно працювали,

І проблем щоб ви не мали,

Є потрібні люди на землі –

Наші вмілі автослюсарі.

Звучить пісня «Это не я имею машину» на слова Г. Зарічного.



Ведуча.

Наші слюсарі уміють не лише ремонтувати, але й кузови рихтувати, а також настрій піднімати.

Гумореска «Наші хлопці», автор П. Глазовий.

Ведучий.

А у вас є професія слюсар-електрик з ремонту електроустаткування?



Ведуча.

Є спеціальність у нас поважна,

І ця спеціальність – електромонтер.

Ведучий.

Если фазы замыкает,

Если рвутся провода,

Непременно приглашают

В дом электрика тогда.

С напряжением он ладит.

Знает, где бытует ток.

Всё починит, всё наладит

Электричества знаток.

Ведуча.

До вашої уваги професія «Оператор комп’ютерного набору, конторський службовець».

Сьогодні комп’ютерні технології захопили практично усі сфери людської діяльності. Те, що ще недавно вважалось фантастикою, тепер завдяки науково-технічному прогресу стало реальністю.

Звучить пісня «Компьютерщики»



Ведучий .

Комп’ютер став неодмінним атрибутом робочого місця працівників багатьох професій.

Першою ланкою для досягнення комп’ютерних вершин є саме програма підготовки спеціалістів з фаху «Оператор комп’ютерного набору» з вмінням користуватись багатьма базовими програмами.

Ведучий.

Ну, це зрозуміло! А хто такий конторський службовець?



Ведуча.

Це людина, яка знає бухгалтерію та виконує роботу проведення нескладних операцій з обліку майна, коштів, фондів, цінних паперів, результатів господарсько-фінансової діяльності на підприємстві, в установі, організації. Бухгалтер – рахівник планети. Після закінчення училища наші випускники знаходять роботу не тільки облікового працівника, але й касира, завідувача матеріальним складом, касира-контролера у сфері обслуговування приватного підприємця.



Ведучий.

Ось, послухай, який я про бухгалтера віршик склав.

В наш час бухгалтери

Складають документи,

Коли працюють- не заходь

У їх апартаменти.

Беруть участь

У перевірочній комісії.

Без них не обходяться

Жодній ревізії.

Бухгалтер – це великий трудівник,

На підприємстві –

Незамінний працівник.

Ведуча.

Молодець! А зараз послухайте пісню у виконанні учениці, яка опановує цю професію.

Пісня «Бухгалтер»

Ведуча.

Я ось подумала, що комп’ютер може зламатися, тоді що робити?



Ведучий.

Нічого особливого! Звернутися до учнів, які навчаються за професією «Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин»!



Ведуча.

А що ще вони можуть робити?



Ведучий.

Вони вміють ремонтувати принтери, сканери, вміють їх заправляти, а також здійснювати програмну комп’ютерну допомогу, системне адміністрування та обслуговування мереж.



Ведуча.

А ще у нас є інтегрована професія, якої немає в жодному навчальному закладі області. Це слюсар-складальник металевих конструкцій, монтажник-складальник металопластикових конструкцій, складальник склопакетів. Ось!



Ведучий.

Вони навчаються виготовляти не тільки вікна і двері, а ще й меблі, декоративні забори та фасадні системи, і навіть робити монтаж трубопроводів.



Ведучий.

В училищі у нас є багато чудових професій. Обери собі ту, до якої твій хист прихилився, і за вибір свій ти колись будеш дякувати долі.



Ведуча.

Наприклад, секретар керівника. Кваліфікований секретар – права рука керівника, його незамінний помічник і, звичайно ж, обличчя фірми. Вважається, що це суто жіноча професія, проте секретарями можуть бути і чоловіки. До обов’язку секретаря, як правило, входить:



 • прийом відвідувачів, ведення діловодства;

 • допомога керівнику;

 • прийом телефонних дзвінків, що поступають керівникові;

 • організація прийомів і нарад, замовлення готелів і авіаквитків;

 • замовлення канцтоварів і інших речей, необхідних для життєдіяльності офісу, іноді – забезпечення керівника продуктами.

(Звучить пісня «Черный кот»)

Целый день телефон дребезжит,

Кто-то вечно в приемной кружит,

За советом и с просьбой идут –

Столько дел, что вздохнуть не дадут!

Припев:


Говорят, не повезет,

Если в школу вас в десятый занесет…

А у нас наоборот,

Ото всех вам уваженье и почет.



Ведучий.

У світі – тисячі професій!!! Як зорієнтуватись в такій кількості? Як вибрати серед них ту, з якою розпочнеться ваш трудовий шлях, а можливо, і «доросле» життя? Це хвилює кожного із вас, присутніх у залі.



Ведуча.

Є в людини життя,

Є в людини свої надії.

З поглядом у майбуття

Заповітні плекаємо мрії.

Закінчив навчання,

Треба йти на роботу.

Поміркуй, роздивись,

Прояви про майбутнє турботу!

Ведучий.

В училищі, як в родині,

Всі ми учні, всі єдині.

Вчителі, як ті батьки,

Нас навчають залюбки.

Скільки нових дисциплін,

І спецкурсів, і гуртків…

Нам цікаво тут навчатись,

Всім приємно спілкуватись.

Звучить пісня «Вибір є» на слова Ю. Воронюка



Ведучий.

Запам’ятайте! Професій поганих не буває. І яку б ви не обрали, де б ви не працювали, глибоку вдячність і пошану викликає той, хто чесно працює.


Отже, використання мовленнєвого матеріалу професійного спрямування допомагає викладачеві забезпечити високий виховний потенціал занять, викликає в учнів бажання працювати на користь Вітчизни, інтерес до обраних професій. Професійна спрямованість уроків української мови та позаурочних заходів забезпечує особистісний і професійний розвиток майбутніх випускників училища, їх професійну мобільність і конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Відомості про автора 1



ПІП

Ковальчук Вікторія Валентинівна

Посада

викладач української мови та літератури, спеціальних дисциплін

Категорія

спеціаліст вищої категорії

Звання

викладач-методист

Місце роботи, навчання (повне найменування організації)

вище професійне училище № 11 м. Вінниці



Адреса місця роботи, навчання (з вказівкою індексу)

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78



Контактний телефон

098 913 55 95

Адреса електронної пошти

vpu11@ukr.net

Інші відомості



Відомості про автора 2



ПІП

Бабко Світлана Іванівна

Посада

викладач української мови та літератури, спеціальних дисциплін

Категорія

спеціаліст вищої категорії

Звання

старший викладач

Місце роботи, навчання (повне найменування організації)

вище професійне училище № 11 м. Вінниці



Адреса місця роботи, навчання (з вказівкою індексу)

21034, м. Вінниця, вул. Немирівське шосе, 78



Контактний телефон

098 719 94 78

Адреса електронної пошти

vpu11@ukr.net

Інші відомості





Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал