Аудиторська фірма “Баррістер агенс груп” Audit Firm “Barrister agens group” Код єдрпо 31992339Сторінка1/11
Дата конвертації22.02.2017
Розмір1.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Аудиторська фірма “Баррістер АГЕНС Груп”

Audit Firm “Barrister AGENS Group”

Код ЄДРПО 31992339

03151, Україна, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 26-А", офіс 314,

03186, Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд.8, кв.30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

e-mail:barister@bigmir., net, http://www.barrister-audit.com.ua

Свідоцтво про внесення в реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 2935,

видане АПУ 30.05.2002 р. рішення № 110.

р/рах 26001217801 у АТ “Райффайзен Банк Аваль” м. Києва, МФО 380805


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК )

товариства з обмеженою відповідальністю

Аудиторська фірма „Баррістер АГЕНС Груп”щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства

«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

станом на 31 грудня 2014 року включно

Національній комісії

з цінних паперів та фондового ринку

Акціонерам та керівництву

Публічного акціонерного товариства

«Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій»

Адреса : Україна, 09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква,

вул. Січневого прориву, буд. 39

Усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів
 1. АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) ЩОДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ РІЧНИХ

ВСТУП
Нами, незалежною аудиторською фірмою, товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Баррістер АГЕНС Груп» (надалі – Аудитор) проведена незалежна аудиторська перевірка щодо повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству України, встановленим нормативним вимогам щодо формування фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» (надалі - ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК»), що включають:

Баланс (Звіт про фінансовий стан)(форма №1) станом на 31.12.2014 року включно,

Звіт про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) (форма №2) за 2014 рік,

Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)( форма № 3) за 2014 рік,

Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2014 рік,

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2014 рік,

яка додається до цього аудиторського висновку та затверджена керівництвом підприємства 01.01.2015 року.

Звітність складена згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, складання і подання фінансової звітності.

Відповідальність управлінського персоналу, також, охоплює:

- розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю на підприємстві, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилок, та відповідає застосованій концептуальній основі складання фінансової звітності та законодавству України;

- вибір та застосування відповідної облікової політики й подання облікових оцінок, які відповідають даним обставинам.


Відповідальність аудитора щодо фінансової звітності
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цих фінансових звітів на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум і розкриття інформації у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку таких ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають даним обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю на підприємстві.

Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального надання фінансової звітності обліковим принципам, які є загальноприйнятими в України.

Спосіб перевірки фінансових звітів – вибірковий.Аудитори вважають, що ми отримали достатні та належні аудиторські докази, при проведені аудиторської перевірки, які забезпечують обґрунтовану підставу для висловлення думки аудиторів.
Підстави для висловлення умовно –позитивної думки (висновок)
Ми не мали змоги станом на 31.12.2014 року спостерігати за інвентаризацією наявних запасів та отримати аудиторські докази про підтвердження наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, тому що укладання договору на проведення аудиту було здійснено після закінчення звітного періоду та з обмеженням терміну виконання аудиторських процедур, коли перевірити наявність товарно-матеріальних цінностей або підтвердити реальність дебіторської заборгованості та провести будь-які важливі процедури після дати балансу є неможливим, а також існує деяка неоднозначність законодавства, яке може призвести до значних наслідків.

Комісією ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» проведена інвентаризація основних засобів згідно наказу № 116 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року та інвентаризація товарно-матеріальних цінностей, дебіторської і кредиторської заборгованості згідно наказу № 115 від 14 жовтня 2014 року станом на 31.10.2014 року. Відповідно до відомостей та протоколів засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії залишків або нестач не виявлено.


УМОВНО – ПОЗИТИВНА ДУМКА
На нашу думку, за винятком випливу коригувань, що могли б бути потрібними, якщо б ми були в змозі підтвердити результати інвентаризації, наявності дебіторської і кредиторської заборгованості, фінансова звітність справедливо та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод ЗБК» станом на 31 грудня 2014 року включно, його фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів та примітки до фінансової звітності складені у відповідності до концептуальної основи складання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., № 996-XIV, ведення бухгалтерського обліку відповідає вимогам затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, на яких базується складання фінансової звітності та Положення ПАТ «Білоцерківський консервний завод» "Про облікову політику підприємства".


 1. ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Цей параграф Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) від 20.03.2015 року товариства з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „Баррістер АГЕНС Груп” складено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту 700-705.

Інформація, що міститься у цьому аудиторському висновку (звіті), складеному в зв’язку з наданням публічним акціонерним товариством «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» регулярної звітної інформації емітента акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та первинних документів публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій», що були надані аудиторам керівниками та працівниками товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Питання, які викладені нижче, розглядувалися аудиторами лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Білоцерківський завод залізобетонних конструкцій» за 2014 рік, на підставі принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення, і таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь - яких недоліків та/або порушень підприємством.
Звіт про розгляд додаткової інформації (розкривається згідно вимог державного регулятора - Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку)


  1. Основні відомості про емітента акцій
Повне найменування суб'єкта підприємництва

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів»

Код за Єдиним Державним реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ)

00130659

Дані про державну реєстраціюВиписка з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України АБ № 474425 від 03.05.2012 року.

Дата та номер запису в ЄДР 27.04.2012 року 1 353 105 0012 000031

видане виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області


Первинна дата реєстрації установчих документів та орган реєстрації

Статут зареєстровано 12.05.1996 року, свідоцтво реєстрації серії А01 № 339773, видане відділом державної реєстрації Білоцерківської міської ради

Дата реєстрації змін та доповнень до установчих документів та орган реєстрації

- Нова редакція Статуту зареєстрованого 29.04.2010 року за № 1 353 105 0009 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 15.04.2010 року) - зміна назви організаційно – правової форми на підставі внесення змін у законодавство України.

- Нова редакція Статуту зареєстрованого 12.05.2012 року за № 1 353 105 0012 000031 виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради Київської області (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 10.04.2012 року) – внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.Фактичне місцезнаходження:

09113,Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Січневого прориву, буд. 39

Телефон

(04563) 34-05-95

Основні види діяльності

КВЕД:

23,61 – Виготовлення виробів із бетону для будівництва.

46.73 – Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.


Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів

№ 9/27/1/09 від 27.04.2009 року видане Територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області 27.04.2009 року.


Код цінних паперів(ISIN)

UA 4000055842, виписка з реєстру Національного Депозитарію України від 26.05.2009 року
  1. Основні принципи, методи і процедури та інші важливі аспекти облікової політики та бухгалтерського обліку

Публічне акціонерне товариство «Білоцерківський завод залізобетонних виробів» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях та в узагальненому грошовому виразі, шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік повністю автоматизований.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2014 рік складена на підставі облікових регістрів, дані які відображені в первинних документах відповідають даним аналітичного та синтетичного обліку, даним журналів-ордерів та інших облікових регістрів. Стан наявних первинних документів, аналітичних відомостей, журналів-ордерів та інших облікових регістрів обліку задовільний.

Положення «Про облікову політику підприємства», затверджене керівництвом підприємства згідно наказу № 4-МСФЗ від 10.01.2012 року.

Протягом періоду, що перевірявся, на підставі проведених аудитором тестів, можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться в ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та оподаткування та Положення товариства «Про облікову політику підприємства».

Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року включно не змінювалась.

Опис облікової політики підприємства та відповідність її законодавству України
Облікова політика ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» розкриває основи, стандарти, правила й процедури обліку, які застосовуються підприємством при веденні обліку і складанні фінансової звітності. Вона встановлює принципи визнання та оцінки об'єктів обліку, визначення та деталізації окремих статей фінансової звітності підприємства.

Керівництво підприємства визначає і приймає політику таким чином, щоб у фінансовій звітності була представлена інформація, що: • доречна для потреб користувачів при прийнятті рішень;

 • вірогідно представляє результати і фінансовий стан підприємства;  

 • відображає економічний зміст подій і операцій, а не тільки їхню юридичну форму.

У своїй діяльності підприємство будує прогнози та формує свої очікування щодо майбутніх подій і умов. Такі прогнози називаються обліковими оцінками. Наприклад, застосування облікової оцінки потрібно для визначення:

 • величини резерву сумнівних боргів;     

 • ступеня знецінення запасів;  

 • справедливої вартості фінансових активів і зобов'язань;    

 • терміну корисного використання основних засобів.       

Метою фінансової звітності є надання такої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і грошових потоків підприємства, що була б корисна користувачам при прийнятті економічних рішень.

Достовірне та об'єктивне подання.Фінансова звітність повинна забезпечувати достовірне та об'єктивне подання фінансового становища, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Застосування основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності.
Загальні вимоги до фінансової звітності відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, Міжнародних стандартів фінансової звітності, інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та містять розділи :

  • Мета фінансової звітності

  • Склад та елементи фінансової звітності

  • Якісні характеристики фінансової звітності

  • Принципи підготовки фінансової звітності

  • Основні принципи оцінки статей звітності та визнання статей балансу .

Методи бухгалтерського обліку та відображення в фінансової звітності окремих статей звітності відповідають вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р., № 996-XIV, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку та містять розділи :

  • Баланс ( Відображає облік усіх рахунків та субрахунків бухгалтерського обліку та їх відображення в статтях балансу).

  • Фінансові результати (Облікова політика передбачає : визнання та класифікація доходу, оцінка доходу , визнання витрат, склад витрат, визначення прибутку (збитку) за звітний період, елементи операційних витрат , розрахунок показників прибутковості акцій, визначає методологічні засади формування інформації про чистий прибуток на одну просту акцію та її розкриття у фінансовій звітності, показники чистого прибутку на одну просту акцію і скоригованого чистого прибутку на одну просту акцію).

  • Рух грошових коштів (Облікова політика передбачає оцінку, класифікацію, методологію та розкриття інформації по наступним напрямкам діяльності підприємства, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності, рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності, рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності, зміна величини грошових коштів за звітний період).

  • Звіт про власний капітал (Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду а також порівняння з даними попереднього звітного періоду).

  • Розкриття інформації у фінансовій звітності (Визначає : порядок надання та оформлення інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності, визначені критерії суттєвості).

  • Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах (Визначає порядок та внесення змін в бухгалтерський облік та фінансову звітність, в облікову політику, зміни в облікових оцінках, виправлення помилок, перелік подій після дати балансу , орієнтовний перелік подій, яка надає додаткову інформацію про обставини, що існували на дату балансу, орієнтовний перелік подій, які вказують на обставини, що виникли після дати балансу).

  • Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін (визначає: порядок надання додаткових документів щодо пов'язаних сторін, методологічні засади формування інформації про операції пов'язаних сторін , методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін, порядок виплат управлінському персоналу).

  • Примітки до річної фінансової звітності та інша звітність (визначає порядок розкриття інформації для кожного класу і виду активів, фінансових інструментів, зобов’язань, методи визнання облікових оцінок, методи визначення ризиків і відсоткових ставок, методи визначення справедливої вартості і припущень, перелік подій які впливають на прийняття рішень про відмови від переоцінок.

Внутрішній контроль за веденням бухгалтерського обліку та заповненням і поданням фінансової звітності згідно Наказу «Про облікову політику» покладається на головного бухгалтера підприємства.
Обмеження при досягненні доречності та надійності інформації

Своєчасність. У випадку невиправданої затримки в поданні інформації можлива втрата її доречності. Для своєчасного подання інформації часто буває необхідно звітувати до з'ясування всіх аспектів операції або іншої події господарської діяльності, тим самим знижуючи надійність інформації що надається. І навпаки, якщо звітність затримана до з'ясування всіх аспектів, інформація може виявитися надзвичайно надійною, але мало корисною для користувачів, які повинні були приймати рішення вчасно. У досягненні балансу між доречністю й надійністю, превалюючим міркуванням є достатність інформації для ухвалення економічного рішення.

Баланс між вигодами та витратами. Співвідношення між вигодами та витратами - це принципове обмеження, а не якісна характеристика. Вигоди від інформації повинні перевищувати витрати на її одержання.

Достовірне та об'єктивне подання. Фінансова звітність повинна забезпечувати достовірне та об'єктивне подання фінансового становища, результатів діяльності та змін у фінансовому стані підприємства. Застосування основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової звітності.

                     Сфера застосування облікової політики:

Дана облікова політика розроблена з метою ведення бухгалтерського обліку та складання звітності відповідно до МСБО / МСФЗ, а також податкової звітності на підставі облікових даних.

Ведення бухгалтерського обліку покладається на бухгалтерію під керівництвом Головного бухгалтера. Бухгалтерський облік ведеться відповідно до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та інших нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.

Основний підхід до переведення фінансової звітності з П(С)БО на МСФЗ - це Трансформація Фінансової звітності: • Періодична трансформація на кожну звітну дату;

 • Ведення обліку за П(С)БО.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється по єдиному робочому плану рахунків, затверджуваному Головним бухгалтером.      Для складання звітності відповідно до податкового законодавства України підприємство використовує дані бухгалтерського обліку.

Ця облікова політика є обов'язковою для застосування всіма особами, задіяними у формуванні активів та зобов'язань підприємства та здійсненні господарських операцій, що впливають на фінансовий стан підприємства, це:

      - керівництво підприємства;

      - керівники структурних підрозділів;

      - працівники всіх служб і підрозділів, відповідальні за своєчасне надання первинних документів у бухгалтерію;

      - працівники бухгалтерії, відповідальні за своєчасне та якісне здійснення всіх облікових процедур та складання всіх видів звітності.

Обліковою политикою ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК» затверджено, також, порядки:


 • документообігу на підприємстві;

 • терміни складання первинних документів;

 • реквізити, зміст та інші вимоги до первинних документів;

 • принципи організації бухгалтерської служби.

  Облікові аспекти :

 • Критерії визнання елементів фінансової звітності:

 • Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті подій минулих періодів, від яких підприємство очікує одержання економічної вигоди в майбутньому.

 • Зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла в результаті подій минулих періодів, урегулювання якої приведе до відтоку ресурсів підприємства, що містять економічну вигоду.

 • Капітал - частка, що залишається в активах підприємства після вирахування всіх її зобов'язань.

 • Дохід - збільшення економічних вигід протягом звітного періоду, у формі притоку (або збільшення) активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаному із внесками власників.

 • Видатки - зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, що відбувається у формі відтоку активів або збільшення зобов'язань, що ведуть до зменшення капіталу, не пов'язаного з його розподілом між власниками (акціонерами).

Визнанню у фінансовій звітності підлягають ті елементи, які відповідають вище перерахованим визначенням, у відношенні яких існує ймовірність одержання або відтоку майбутніх економічних вигід, пов'язаних з таким об'єктом, а також такий об'єкт має вартість або оцінку, що може бути вірогідно визначена.

Станом на 1 січня 2012 року вважати всі активи, які перебувають у власності підприємства, контрольованими та вірогідно оціненими на підставі первісної вартості, зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання або на момент їхньої останньої переоцінки.

Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких очікується одержання економічних вигід у випадку їхньої реалізації третім особам.

З метою ведення обліку та складання фінансової звітності - основною функціональною валютою підприємства є -Українські гривні (UAH);

Метою фінансової звітності є подання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності, змін у власному капіталі та руху грошових коштів підприємства, корисної для широкого кола користувачів при прийнятті економічних рішень. Фінансова звітність також показує результати керування ресурсами, довіреними керівництву підприємства. Для досягнення цієї мети фінансова звітність забезпечує інформацію про наступні показники підприємства:


 • активи;

 • зобов'язання;    

 • власний капітал;     

 • доходи та витрати, включаючи прибутки та збитки;     

 • рух грошових коштів. 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал