Анотації навчальних дисциплінPdf просмотр
Сторінка1/16
Дата конвертації14.03.2017
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

КАФЕДРИ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ, ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ
ТА ЗАГАЛЬНОЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Варіативні дисципліни
Дисципліна:
Використання
компютерів
у
психолого-педагогічних
дослідженнях
Статус: варіативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: ознайомити студентів з основними методами та способами використання комп’ютерної техніки для обробки результатів експериментальних та діагностичних досліджень.
Завдання: ознайомитися з основними принципами роботи комп’ютерних офісних програм Microsoft Office; оволодіти навичками планувати психологічні дослідження; використовувати комп’ютер для збору та обробки даних; здійснювати статистичну обробку результатів; готувати з допомогою комп’ютера статті та формувати презентаційні матеріали
Зміст дисципліни. Принципи наукових досліджень. Етапи наукового дослідження та можливості використання комп’ютерів. Історія використання комп’ютерів для наукових досліджень. Загальні напрямки використання комп’ютерів у наукових дослідженнях. Перешкоди на шляху пошуку ідей експериментів. Джерела ідей та гіпотез експериментів. Ресурси та принципи роботи Internet. Пошук інформації в Internet. Введення даних до комп’ютера.
Статистична обробка з допомогою програми Microsoft Excel. Опис результатів дослідження. Використання програми Microsoft Word. Презентація результатів дослідження. Робота з програмою Microsoft PowerPoint та Microsoft Publisher.
Додаткова обробка результатів дослідження: сканування тексту та зображень, робота з графікою.
Викладацький склад: Климчук В.О., кандидат психологічних наук, доцент; Дем’янчук Ю.Ю., викладач.
Тривалість: З кредити ЕСТS 90 годин – 18 тижнів, 2 годин на тиждень аудиторні, 3 години на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: модульний контроль (1), підсумковий контроль – залік


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ»

Спеціальність: 6.030102 Психологія
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ
ДИСЦИПЛІН Нормативні дисципліни
Дисципліна: Вікова психологія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1,2 семестр.

Мета: полягає в ознайомленні студентів із основними теоретичними положеннями формування та розвитку особистості у різні вікові періоди.

Завдання: ознайомити студентів з основними закономірностями і динамікою психічного розвитку та формування особистості в онтогенезі; ознайомити з проблемами періодизації психічного розвитку особистості та особливостями розвитку людини у різні вікові періоди; розглянути основні проблеми навчання, учіння, виховання особистості на різних етапах вікового розвитку та особливості педагогічної діяльності; ознайомити студентів з основними дослідженнями в галузі вікової та педагогічної психології; вчити самостійно будувати та проводити дослідження; формувати уміння застосовувати теоретичні знання у практичній роботі з дітьми різних вікових груп, батьками, вихователями та вчителями.
Зміст дисципліни. Становлення вікової психології як науки Методи вікової психології Закономірності та динаміка психічного розвитку і формування особистості в онтогенезі Проблеми періодизації психічного розвитку особистості Особливості психічного розвитку дитини раннього віку
Особливості психічного розвитку дитини дошкільного віку Особливості психічного розвитку дорослої людини (від 20 до 60 років) Особливості психічного розвитку літньої людини (від 60 років).
Викладацький склад: кандидат психологічних наук, доцент О.М. Савиченко, асистент кафедри соціальної та практичної психології Степанюк І.А.
Тривалість: 432 години, 12 кредитів ECTS.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль (4), підсумковий контроль – екзамен.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (АДАПТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ)»
Спеціальність 6.030103 «Практична психологія»
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліна нормативного циклу
Дисципліна: Вступ до спеціальності (адаптаційний тренінг).
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: підготовка студентів до здобуття професії психолога в університеті, адаптація до нового соціального оточення.
Завдання: ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка; ознайомлення з основними видами діяльності практичного психолога та документами, які її регулюють; оволодіння навичками самостійної роботи з бібліотечними каталогами, бібліографічними довідниками, навчальною літературою та іншими джерелами знань по підготовці до виконання основних видів студентських робіт; ознайомлення з особливостями роботи та підготовкою практичного психолога до роботи в різних галузях; ознайомлення з особливостями виконання професійно-орієнтованих завдань з психології; аналіз професійних та особистісних якостей практичного психолога; вивчення особливостей мислення психологів, розгляд основних методів розвитку творчих здібностей у структурі особистості майбутніх психологів; ознайомлення з теоретичними та практичними засадами розвитку емпатії у майбутніх психологів; формувати у студентів-першокурсників навички ефективної взаємодії з колективом академічної групи, курсу та факультету (з адміністрацією, професорсько-викладацьким складом випускаючих кафедр, студентським активом факультету тощо); сприяти налагодженню активного міжособистісного спілкування всередині академічних груп першого курсу; сприяти формуванню активної соціальної позиції у студентів- першокурсників; формувати у студентів-першокурсників навички самоорганізації та самостійного розв’язання поточних навчальних проблем.

Зміст дисципліни. Альма-матер – Житомирський державний університет імені
Івана Франка. Психологія як професійна діяльність. Психологія як навчальна дисципліна.
Творче мислення та його розвиток у навчальній діяльності. Особистість психолога та шляхи його професійного зростання. Емпатія як критерій профпридатності психолога.
Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ЖДУ імені І. Франка. Розвиток здібностей як ресурс адаптації студентів - першокурсників ВНЗ. Студент-першокурсник і навчальне середовище. Студент-першокурсник і нове соціальне середовище. Студент- першокурсник і нова система соціальних цінностей. Студент-першокурсник і нові емоційні переживання.
Викладацький склад: Журавльова Л.П., доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної та практичної психології, Савиченко О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Загурська І.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Гречуха І.А., асистент кафедри соціальної та практичної психології.
Тривалість: 4 кредити ЄКТС, 120 годин – 18 тижнів, 4 години на тиждень аудиторні, 2,4 годин на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: поточне оцінювання, 2 аудиторні модульні контрольні роботи.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ (АДАПТАЦІЙНИЙ ТРЕНІНГ)»
Спеціальність 6.030102 «Психологія»
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліна нормативного циклу
Дисципліна: Вступ до спеціальності (адаптаційний тренінг).
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: підготовка студентів до здобуття професії психолога в університеті, адаптація до нового соціального оточення.
Завдання: ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу в
Житомирському державному університеті імені Івана Франка; ознайомлення з основними видами діяльності практичного психолога та документами, які її регулюють; оволодіння навичками самостійної роботи з бібліотечними каталогами, бібліографічними довідниками, навчальною літературою та іншими джерелами знань по підготовці до виконання основних видів студентських робіт; ознайомлення з особливостями роботи та підготовкою практичного психолога до роботи в різних галузях; ознайомлення з особливостями виконання професійно-орієнтованих завдань з психології; аналіз професійних та особистісних якостей практичного психолога; вивчення особливостей мислення психологів, розгляд основних методів розвитку творчих здібностей у структурі особистості майбутніх психологів; ознайомлення з теоретичними та практичними засадами розвитку емпатії у майбутніх психологів; формувати у студентів-першокурсників навички ефективної взаємодії з колективом академічної групи, курсу та факультету (з адміністрацією, професорсько-викладацьким складом випускаючих кафедр, студентським активом факультету тощо); сприяти налагодженню активного міжособистісного спілкування всередині академічних груп першого курсу; сприяти формуванню активної соціальної позиції у студентів- першокурсників; формувати у студентів-першокурсників навички самоорганізації та самостійного розв’язання поточних навчальних проблем.
Зміст дисципліни. Альма-матер – Житомирський державний університет імені
Івана Франка. Психологія як професійна діяльність. Психологія як навчальна дисципліна.
Творче мислення та його розвиток у навчальній діяльності. Особистість психолога та шляхи його професійного зростання. Емпатія як критерій профпридатності психолога.
Адаптація студентів-першокурсників до навчання у ЖДУ імені І. Франка. Розвиток здібностей як ресурс адаптації студентів - першокурсників ВНЗ. Студент-першокурсник і навчальне середовище. Студент-першокурсник і нове соціальне середовище. Студент- першокурсник і нова система соціальних цінностей. Студент-першокурсник і нові емоційні переживання.
Викладацький склад: Журавльова Л.П., доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної та практичної психології, Савиченко О.М., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Загурська І.С., кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології, Гречуха І.А., асистент кафедри соціальної та практичної психології.
Тривалість: 4 кредити ЄКТС, 120 годин – 18 тижнів, 3,5 годин на тиждень аудиторні, 2,8 годин на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: поточне оцінювання, 2 аудиторні модульні контрольні роботи.

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030103 ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Загальна психологія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1, 2 семестр.
Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології, історією її розвитку, предметом та об’єктом дослідження, основними закономірностями розвитку та функціонування психіки в цілому та загальними закономірностями розвитку особистості, зокрема, особливостями організації дослідницької роботи та інтерпретації результатів, набуття знань про принципи та методи психології, основні положення та досягнення української та зарубіжної психологічної науки стосовно розгляду проблем загальної психології.
Завдання: оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом психології; засвоєння основних понять та розвиток понятійного мислення; формування знань про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності; про основні фізіологічні та психологічні основи психічної діяльності та загальні закономірності розвитку особистості; ознайомлення студентів з факторами розвитку особистості, умовами її становле ння;реалізація системного підходу до висвітлення проблем структури особистості, регуляції діяльності, спілкування як багатопланового процесу; розвитку особистості у діяльності та спілкуванні;ознайомлення студентів з основними властивостями та закономірностями, віковими та індивідуальними особливостями розвитку уваги, відчуттів, сприймання, мислення та уяви людини; ознайомлення із вимогами та етичними аспектами проведення психологічних досліджень.
Зміст дисципліни. Основні поняття, принципи психології; основні теоретичні положення з проблем розвитку та функціонування психіки; закономірності розвитку основних психічних функцій; психологічні засади розвитку психіки у філогенезі та в онтогенезі; основні положення та досягнення української та зарубіжної психологічної науки стосовно розгляду питань загальної психології; аналізувати підходи різних психологічних шкіл та напрямків до вивчення психіки; аналізувати різні теоретичні моделі особистості та її складові компоненти; формувати навички роботи з теоретичним матеріалом та аналізу практичних ситуацій; формувати мету, конкретні завдання та програми дослідження; формулювати та перевіряти гіпотези досліджень, аналізувати сутність психічних процесів в залежності від факторів, що на них впливають; проводити дослідження психічних процесів та
індивідуально-психологічних властивостей особистості; застосовувати комплекс методик при проведенні психологічного дослідження пізнавальної сфери особистості; аналізувати міжособові стосунки в групах та колективах;

інтерпретувати отримані результати, робити висновки; здійснювати аналіз та узагальнення інформації, забезпечувати формування висновків та пропозицій; виділяти й оцінювати біологічні, соціальні, культурні складові соціально- психологічних явищ.
Викладацький склад: Тичина І.М.. кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної та практичної психології; Гречуха І.А., асистент кафедри соціальної та практичної психології
Тривалість: 13 кредитів ЕСТS 390 годин – 18 тижнів, 6 годин на тиждень аудиторні, 5 години на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (7), підсумковий контроль – екзамен.АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія
ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ
Дисципліна: Загальна психологія.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1рік, 1 і 2 семестр.
Мета: ознайомлення студентів з актуальними проблемами сучасної психології, історією її розвитку, предметом та об’єктом дослідження, основними закономірностями розвитку та функціонування психіки, особливостями організації дослідницької роботи та інтерпретації результатів, набуття знань про принципи та методи психології, основні положення та досягнення української та зарубіжної психологічної науки стосовно розгляду проблем загальної психології.
Завдання:
оволодіння студентами категоріально-термінологічним апаратом психології, засвоєння основних понять та розвиток понятійного мислення; формування знань про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності; про основні фізіологічні та психологічні основи психічної діяльності та загальні закономірності розвитку особистості; ознайомлення студентів з факторами розвитку особистості, умовами її становлення; реалізація системного підходу до висвітлення проблем структури особистості, регуляції діяльності, спілкування як багатопланового процесу; розвитку особистості у діяльності та спілкуванні; ознайомлення студентів з основними властивостями та закономірностями, віковими та
індивідуальними особливостями розвитку уваги, відчуттів, сприймання, мислення та уяви людини, ознайомлення із вимогами та етичними аспектами проведення психологічних досліджень.
Зміст дисципліни: підходи різних психологічних шкіл та напрямків до вивчення психіки; різні теоретичні моделі особистості та її складові компоненти; мета, конкретні завдання та програма дослідження; формулювання та перевірка гіпотез досліджень, сутність психічних процесів та індивідуально- психологічних властивостей особистості; комплекс методик при проведенні психологічного дослідження пізнавальної сфери особистості; аналіз міжособових стосунків в групах та колективах; інтерпретація отриманих результатів, аналіз та узагальнення інформації, формування висновків та пропозицій; визначення проблеми дослідження; в умовах дослідницької роботи в навчально-виховному закладі з метою забезпечення результативності професійної діяльності аналіз специфіки феномену, що вивчається, застосування академічних знань з загальної психології у розв’язанні завдань практичної психології.
Викладацький склад: Портницька Н.Ф., кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології; Литвинчук А.І., асистент кафедри соціальної та практичної психології.

Тривалість: 11 кредитів ЕСТS 330 годин – 18 тижнів в 1 семестрі, 17 тижнів в 2 семестрі; 4,5 години на тиждень в 1 семестрі; 5,4 годин на тиждень в
2 семестрі - аудиторні, 3,8 години на тиждень в 1 семестрі; 5,2 години на тиждень в 2 семестрі – позааудиторні.
Оцінювання: модульний контроль (6), підсумковий контроль – залік у 1 семестрі та екзамен у 2.


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030507 «Маркетинг», 6.030601 «Менеджмент»
ЦИКЛ ГУМАНІТАРНИХ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Загальна та організаційна психологія
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: ознайомлення студентів з актуальними теоретичними та практичними проблемами сучасної загальної та організаційної психології, зокрема, з проблемою психологічних умов розвитку особистості в діяльності та спілкуванні, специфіки міжособистісних стосунків в групах та організаціях, а також усвідомлення необхідності психологічних знань у професійній діяльності.
Завдання:
- засвоєння психологічних знань з метою їх використання у професійній діяльності менеджера та маркетолога для знайдення ефективних засобів впливу на іншу людину чи групу людей;
- усвідомлення можливостей самовдосконалення й ефективної взаємодії з іншими людьми у процесі діяльності і спілкування;
- розвиток вмінь організації та проведення досліджень пізнавальної, мотиваційної, емоційно-вольової сфер особистості, врахування індивідуально-психологічних властивостей людини у роботі з нею;
- вміння здійснювати аналіз міжособистісних стосунків в групах людей та вміння здійснювати вплив на організаційні процеси.
Зміст дисципліни.
Місце психології в системі наук. Предмет і методи психології. Поняття про психіку.
Етапи розвитку психології. Основні підходи до вивчення психіки. Поняття про особистість в психології. Свідомість і самосвідомість особистості.Самооцінка та рівень домагань особистості. Формування особистості. Вікові етапи розвитку особистості. Загальна характеристика пізнавальних процесів. Розвиток психіки.
Психічна регуляція поведінки. Особистість і організація. Психологічні характеристики групи як структурного елементу організацій. Психологічні характеристики групи як структурного елементу організацій. Організаційна культура. Конфлікти в організаціях. Мотивація професійної діяльності. Місце і роль психологів в організації.
Викладацький склад: Кулаковський Т.Ю., кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної та соціальної психології
Тривалість: 3 кредити ЕСТS 90 годин – 18 тижнів, 2 годин на тиждень аудиторні, 3 години на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: поточне оцінювання (9), модульний контроль (2), підсумковий контроль – екзамен.


АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030103 Практична психологія
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Методика викладання психології.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: набуття майбутніми психологами знань щодо методики передачі психологічних інтелектуальних надбань, формування навичок навчально- методичної діяльності.
Завдання: набуття майбутніми психологами знань щодо методики передачі психологічних інтелектуальних надбань; формування навичок навчально- методичної діяльності..
Зміст дисципліни. Викладання як сфера реалізації професійної діяльності психолога. Мета, завдання, предмет методики викладання психології.
Особливості викладання психології у ВНЗ. Психологічні відмінності традиційної та інноваційної стратегії організації освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти. Проблема ефективності викладання психології та засвоєння психологічних знань. Таксономія навчальних задач з психології.
Дистанційне вивчення психології. Методи закріплення вивченого матеріалу.
Керівництво науковою та самостійною роботою студентів. Методика підготовки лекційних та семінарських занять з психології. Методика перевірки
і оцінки психологічних знань на заняттях. Перевірка та оцінка знань з психології. Засоби діагностики якості навчання у вищих навчальних закладах.
Історія викладання психології у вищій школі. Сучасна психологічна освіта та її зміст. Основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі. Технологія розробки навчального курсу. Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у вищій школі. Знання наукової та практичної психології як основа навчального курсу. Організація навчальної ситуації та її структура. Форми спільної діяльності викладачів та студентів, що виникають в ситуації вирішення творчих задач. Професійна підготовка та діяльність викладача психології.
Викладацький склад: Гавриловська К.П., кандидат психологічних наук наук, доцент, доцент кафедри соціальної та практичної психології.
Тривалість: 2,5 кредити ЕСТS 108 годин – 15 тижнів, 2 годин на тиждень аудиторні, 4 години на тиждень – позааудиторні.
Оцінювання: поточне оцінювання, модульний контроль (1), підсумковий контроль – залікАНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Напрям підготовки: 6.030102 Психологія
ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ
Нормативні дисципліни
Дисципліна: Методика викладання психології.
Статус: нормативна.
Рік, семестр: 1 рік, 1 семестр.
Мета: набуття майбутніми психологами знань щодо методики передачі психологічних інтелектуальних надбань, формування навичок навчально- методичної діяльності.
Завдання: набуття майбутніми психологами знань щодо методики передачі психологічних інтелектуальних надбань; формування навичок навчально- методичної діяльності..
Зміст дисципліни. Викладання як сфера реалізації професійної діяльності психолога. Мета, завдання, предмет методики викладання психології.
Особливості викладання психології у ВНЗ. Психологічні відмінності традиційної та інноваційної стратегії організації освіти. Нормативні документи, що визначають зміст освіти. Проблема ефективності викладання психології та засвоєння психологічних знань. Таксономія навчальних задач з психології.
Дистанційне вивчення психології. Методи закріплення вивченого матеріалу.
Керівництво науковою та самостійною роботою студентів. Методика підготовки лекційних та семінарських занять з психології. Методика перевірки
і оцінки психологічних знань на заняттях. Перевірка та оцінка знань з психології. Засоби діагностики якості навчання у вищих навчальних закладах.
Історія викладання психології у вищій школі. Сучасна психологічна освіта та її зміст. Основні тенденції сучасної психологічної освіти у світі. Технологія розробки навчального курсу. Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у вищій школі. Знання наукової та практичної психології як основа навчального курсу. Організація навчальної ситуації та її структура. Форми спільної діяльності викладачів та студентів, що виникають в ситуації вирішення творчих задач. Професійна підготовка та діяльність викладача психології.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал