Анотації дисциплін 1 к у р сPdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6


Форма організації контролю: письмовий залік.МЕТОДИ ПСИХОТЕРАПІЇ ТА ПСИХОКОРЕКЦІЇ
Викладач: старший викладач Лісеная Алла Михайлівна.

Передумови вивчення дисципліни: психологія особистості, медична психологія, основи психотерапії, основи сексології.
Мета курсу: засвоїти теоретичні знання та методи індивідуальної, групової, сімейної психотерапії та психокорекції.
Завдання курсу:
- сформувати психотерапевтичну культуру та практичні навички в галузі психологічних моделей психотерапевтичної допомоги;
- ознайомити студентів з теоріями та методами групової та сімейної психотерапії в лекційному матеріалі;
- навчити проводити діагностику емоційних, сімейних проблем;
- провести групову форму роботи по методам психотерапії.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:

зміст, принципи, технологію психотерапії та психокорекції;

теоретичні засади методів психотерапії та психокорекції;

механізми психологічного впливу в психокорекційній роботі;

методи та техніки індивідуальної, групової та сімейної психотерапії.
вміти:

застосовувати різні методи та техніки індивідуального, групового та сімейного психологічного консультування та психотерапії;

проводити психотерапевтичну діагностику.
Опис дисципліни: Характеристика методів психотерапії та психокорекції. Психотерапія як метод самопізнання, лікування та особистісного розвитку. Базові техніки психотерапії.
Психотерапія емоційних розладів, кризових станів та гострого горя. Методи групової психотерапії та психокорекції. Основи групової динаміки. Методи групової психотерапії:
історія та розвиток, основні поняття та процедури. Психологія сімейних проблем.
Принципи сімейної психотерапії. Основні методи сімейної психотерапії.
Форма організації контролю: письмовий іспит.


ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГРУПОВОЇ ДИНАМІКИ
Викладач: професор Поліванова Олена Євгенівна.
Передумови вивчення: загальна психологiя, соцiальна психологiя, соцiально- психологiчний тренінг, психологія конфліктів.


Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про основні теоретичні та прикладні аспекти групового функціонування.Завдання: дати уявлення про теоретико-методологічні та історичні аспекти дослідження малої групи; основні соціально-психологічні процеси групового функціонування; генезис та розвиток малої групи; соціально-психологічні характеристики малої групи; процес групового функціонування; психологічний супровод роботи групи; основні функції, задачі та засоби, що використовує психолог, який займається вивченням малих груп.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні напрямки розвитку уявлень про малу групу;
- етапи та механізми розвитку малої групи;
- характеристики сформованої малої групи;
- феномени групового функціонування;
- методи психологічного впливу в процесі міжособистісного спілкування;
вміти:
- орієнтуватися у науковій літературі з проблем групової динаміки;
-
ідентифікувати та аналізувати проблеми, що виникають у процесі групового функціонування;
- організовувати та супроводжувати процес групового розвитку та функціонування;
- використовувати основні методи психологічного впливу в групі.

Форма організації контролю: тестовий іспит.


Опис дисципліни: методологiчнi i iсторичнi аспекти дослiдження малих груп.
Соцiальнопсихологiчнi феномени групового функцiювання. Генезис та розвиток малої групи. Механiзми групової динамiки. Моделi групової структури. Процес групового функцiювання. Особистiсть в груповому процесi, мiжособистiснi стосунки в груповому процесi. Психологiчний вплив в групi. Процес прийняття группового рiшення. Феномени управлiння груповим процесом.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ
Викладач: доцент Заїка Євген Валентинович.

Передумови вивчення: загальна психологія, математичні методи в психології,
історія психології.
Мета: з’ясування ролі методології у розвитку теорії, а також оволодіння знаннями про методологічні проблеми в психології.
Завдання: засвоєння студентами базових понять про методологію; вивчення зв’язку методології з різними науками.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні теоретичні положення про методологічні проблеми у психології;
вміти:
- знаходити відповіді на питання, що можуть виникнути у зв’язку з розгляданням вищезгаданих проблем.

Опис дисципліни: основні підходи до розуміння методології та її роль у розвитку науки. Структура сучасної психології, співвідношення наукової та прикладної психології.
Сутність вихідних принципів та засад професійної діяльності психолога. Структура наукової концепції: методологія, теорія, методики, факти, практичне застосування проблеми їх взаємозв’язку. Структура психологічного знання: основні поняття, проблеми, принципи, напрямки, завдання, протиріччя.

Форма організації контролю: письмовий іспит.
ОСНОВИ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
Викладач: доцент Ячина Аліса Сергіївна.

Передумови вивчення: загальна психологія, експериментальна психологія, психологія поведінки, що відхиляеться, вікова психологія.
Мета курсу: підготувати студентів до самостійної діяльності у якості судово- психологічних експертів з урахуванням вивчення відповідних понять юридичної та судової психології, систематизації знань, які знаходяться на перетині загально- психологічних, віково-психологічних, соціально-психологічних наук.
Завдання: навчити студентів процедурам психологічного дослідження особистості підекспертного (правопорушника) в юридично значущіх ситуаціях; сформувати можливість в межах своєї наукової компетенції професійно оцінити отримані при дослідження особистості правопорушника факти. Для цього треба використовувати методи, які відомі студентам з курсу „Експериментальна психологія” та інших психологічних дисциплін, оперувати спеціальними методами судово-психологічної експертизи, наприклад, методом ретроспективного аналізу поведінки правопорушника в ситуації злочину на практичних заняттях та при виконанні самостійної роботи.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- нормативні документи щодо проведення судово-психологічної експертизи (цілі
СПЕ);
- структуру СПЕ та основні частини, з яких вона складається;
- основні терміни та поняття юридичної, судової та інших галузей психології щодо проведення СПЕ;
- проблеми СПЕ та шляхи їх вирішення класичними та сучасними методами и дослідження;
- шляхи розвитку СПЕ.
вміти:
- методично вірно проводити СПЕ;
- вільно орієнтуватися в методах дослідження людини (правопорушника, свідка) в юридично значущіх ситуаціях;
- уміло проводити ретроспективний аналіз поведінки правопорушника в ситуації злочину;
- вірно відповідати на питання слідчого або судді (чітко, стисло).
Опис дисципліни: правові аспекти призначення та проведення судово-психологічної експертизи (СПЕ). СПЕ індивідуально-психологічних особливостей неповнолітніх правопорушників. СПЕ по справах із гвалтування. СПЕ афекта та інших емоційних станів.
СПЕ громадських справ. СПЕ моральної шкоди.

Форма організації контролю: письмовий залік.ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
Викладач: доцент Харченко Світлана В`ячеславівна.

Передумови вивчення: загальна психологiя, соцiальна психологiя, соцiально- психологiчний тренінг.

Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про основні психореабілітаційні заходи сучасної психології.
Завдання: дати загальні уявлення про основні психореабілітаційні заходи сучасної психології; ознайомити з основними змістом та підходами реабілітаційного процесу, основними методами психологічної реабілітації.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні підходи та зміст реабілітаційного процесу;
- основні підстави для реалізації заходів психологічної реабілітації;
- основні методи психологічної реабілітації.
вміти:
- складати та реалізувати програми психологічної реабілітації;
- застосувати одержані знання в практичній діяльності;
- вирішувати психологічні завдання.


Опис дисципліни: загальне поняття про реабілітацію. Різноманіття уявлень про реабілітацію. Розвиток загальної концепції реабілітації. Основні принципи реабілітації:
єдності біологічних та психосоціальних чинників, різноплановості, партнерства, перехідності. Основні етапи реабілітації. Правові засади реабілітаційного процесу.
Основні складові реабілітації.


Форма організації контролю: залік.МЕТОД ГРИ У ПСИХОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ

Викладач: доцент Мельник Інна Михайлівна.

Передумови вивчення: соціальна психологія, техніки соціально-психологічного тренінгу.
Мета курсу: ознайомлення студентів з основними напрямками вивчення та використання ігор, методологічними принципами організації ділових ігор та методичними принципами ігрового моделювання в психологічній практиці.
Завдання: ознайомити студентів з основними методологічними принципами організації ділових ігор при підготовці професійних психологів, розгляд психологічних характеристик головних понять; методичні принципи ігрового моделювання передбачають ознайомлення студентів з ігровими методами та їх характеристиками; зміст та структура ігрового конструювання гри передбачає ознайомлення студентів з етапами та змістом конструювання гри на прикладі конкретної гри; практичне використання методів гри в психології передбачає практичні заняття, які основані на методах групової праці та спрямовані на придбання студентами особистого досвіду.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- психологічні особливості, історію, методологію, технологію, принципи і методи
ігрового моделювання;
вміти:
- формулювати ігрові проблеми;
- вибирати та обґрунтовувати типи гри в залежності від області використання;
- визначати цілі гри, характер очікуваних результатів, ігрової мови;
- конструювати ігровий комплекс: учасники гри, технічні засоби;
- провести експертну оцінку, самооцінку, групову рефлексію;
- грати та аналізувати гру.
Опис дисципліни: Ігрові методи – їх роль у сучасній психологічній практиці.
Навчальні ігри, психодіагностичні, психотерапевтичні ігри. Рольові та ділові ігри, техніка
їх проведення. Ігрові методи у навчанні дорослих та дітей.

Форма організації контролю: письмовий залік.
ПСИХОЛОГІЯ СУЧАСНОСТІ
Викладач: викладач Самулевич Тетяна Євгенівна.
Передумови
вивчення:
загальна психологія, соціальна психологія, експериментальна психологія.Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про сучасний стан психологічної науки у світі та Україні.
Завдання: ознайомити студентів із сучасними напрямами в психології у світі та
Україні, такими як: органічна психологія, трансперсональна психологія, онтопсихологія, психосинергетика, інтегральна психологія; дати загальне уявлення про східні теорії психології.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні напрями сучасної психології;
- базові поняття сучасних психологічний теорій, зокрема: органічна психологія (В.П. Зінченко), трансперсональна психологія (С. Гроф), онтопсихологія (А.Менегетті, Б.Г. Анан`ев), психосинергетика,
інтегральна психологія (К. Уїлбер);
- основні напрями розвитку психологічної думки в Украіні;
- основні теорії психології сходу;
вміти:
- орієнтуватись у різноманітті сучасних психологічних теорій;
- використовувати отриманні знання у своїй подальшій науковій та професійній діяльності.
Опис дисципліни: різноманіття напрямів в сучасній психології. Від класичної до органічної психології (В.П. Зінченко). Трансперсональний проект в психології. Основні поняття і принципи онтопсихології (А.Менегетті). Психосинергетика як нова установка на розуміння джерел і механізмів розвитку. Інтегральна психологія К. Уїлбера. Східні теорії психології. Розвиток сучасної психологічної думки в Україні.

Форма організації контролю: іспит.


ПСИХОЛОГІЯ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ
Викладач: доцент Фролова Євгенія Валеріївна.
Передумови вивчення дисципліни: основи неврозології та психіатрії, клінічна психологія, основи патопсихології, основи психотерапії.
Мета курсу - поглиблення теоретичних уявлень щодо механізмів формування і функціонування адиктивної поведінки.
Завдання:
- надати загальну характеристику адиктивної поведінки;
- розглянути чинники формування адиктивної поведінки;
- розглянути концепції щодо механізмів формування адиктивної поведінки;
- вивчити методи психологічної діагностики залежних розладів;
- надати уявлення щодо функціонування основних видів адиктивної поведінки;
- розглянути підходи та методи психологічної корекції залежних розладів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- загальну характеристику адиктивної поведінки, закономірності розвитку;
- механізми формування залежних розладів;
- види адиктивної поведінки: хімічні залежності (алкогольна адиктивна поведінка, наркозалежність), нехімічні залежності (комп’ютерна адикція, трудогольна адикція, гемблінг, спортивна адикція, тощо), харчові залежності (булімія, анорексія), міжособистісна залежність;
вміти:

застосовувати методи діагностики залежних розладів;

застосовувати методи психологічної корекції адиктивних розладів.
Опис дисципліни: Загальна характеристика адиктивної поведінки. Чинники та механізми формування залежностей. Види адиктивної поведінки: хімічні залежності,
нехімічні (поведінкові) залежності, міжособистісна залежність. Принципи та методи психологічної корекції залежних розладів.
Форма організації контролю: письмовий залік.


ГЕНДЕРНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: професор Іванова Олена Феліксівна.

Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія.
Мета: засвоєння психологічних знань про особливості психології жінок та чоловіків, розвиток гендерної ідентичності та соціалізації і вплив на них різних інститутів суспільства, специфіку гендерного життя і взаємодію гендера, влади та медіа.
Завдання: опанування студентами сучасних підходів до поняття гендеру, основних його теорій, засвоєння основних вмінь та методів, що застосовуються в гендерній психології, поглиблення теоретичних знань та практичних навичок досліджень з гендерної проблематики.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

основні поняття та принципи гендерної психології;

основні підходи до поняття ”гендер” та його відмінності від поняття ”стать”;

різні підходи та теорії розвитку гендерної ідентичності та їх феміністську критику;

етапи гендерної соціалізації;

особливості гендерного життя, а саме: життєвий стиль, спілкування, дружба, любов, робота, здоров’я, сексуальність;

вплив суспільства, влади і засобів масової інформації на життя чоловіків та жінок та їх ролі;

основні методи досліджень, що використовуються в гендерній психології;
вміти:

орієнтуватися в навчальній, науковій та науково-популярній літературі з даної галузі психології;

будувати дослідження;

аналізувати одержані результати та робити з них висновки;

застосовувати засвоєний теоретичний матеріал на практиці.
Опис дисципліни: аналізується поняття гендеру, умови його залучення у науковий обіг, відмінності від поняття статі. Вводиться поняття про гендерну психологію, її предмет та методи. Подаються основні положення щодо розвитку гендерної ідентичності,
її моделей та феміністської критики. Розглядаються гендерні проблеми існування в соціумі: гендерна соціалізація, гендерні ролі, поняття про маскулінність, фемінність, андрогінію, гендерні стереотипи, сексизм. Описуються гендерні особливості когнітивної та емоційної сфери людини. Дається характеристика гендерних відносин, а саме: дружніх відносин, відносин любові і заміжжя. Аналізуються відносини в шлюбі, материнство, батьківство, а також самітність і її причини. Розглядаються проблеми гендеру та сексуальності, здоров’я, насильства. Характеризуються гендерні особливості кар’єри, лідерства, професійна сегрегація, стереотипи і дискримінація, проблеми розвитку професійної кар’єри жінок.

Форма організації контролю: письмовий іспит.КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ
Викладач: доцент Невоєнна Олена Анатоліївна.

Передумови
вивчення: загальна психологія пізнавальних процесів, експериментальна психологія пізнавальних процесів, історія психології.
Мета курсу: вивчення закономірностей репрезентації знань на підставі
інформаційного підходу в психології.
Завдання: Завдання курсу пов’язані з ознайомленням студентів із сучасними психологічними теоріями та методичними підходами до психологічної проблеми репрезентації знань, а саме, основна увага приділяється тому, яким чином людина одержує інформацію, як ця інформація нею представлена в когнітивних процесах, яким чином інформація зберігається у нашій пам’яті та впливає на поведінку людини.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні терміни та поняття психології когнітивних процесів на рівні відтворення, тлумачення та їх використання у професійній діяльності;
- головні сучасні методи психології когнітивних процесів, структуру та проблематику цієї дисципліни;
- головні сучасні напрямки досліджень когнітивної сфери особистості та їх здобутки;
- моделі репрезентації знань.
вміти:
- орієнтуватися в навчальній та науковій літературі з даної дисципліни;
- використовувати методи дослідження когнітивної сфери особистості для моделювання ситуацій, пов’язаних з розходженням уявлень різних людей на однакові проблеми;
- враховувати та використовувати в діяльності практичного психолога вплив різних умов розвитку особи на її поведінку та психіку.
Опис дисципліни: Проблема репрезентації знань. Предмет психології вивчення когнітивних процесів. Визначення та інтерпретація сенсорних сигналів. Розпізнавання паттернів. Увага на свідомий контроль. Функціональна структура пам’яті.
Психосемантика та мислення. Проблема людського інтелекту.

Форма організації контролю: письмовий залік.


5 К У Р С
10 С Е М Е С Т Р

ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
Викладач: Венгерова Олена Михайлівна.
Передумови вивчення: основи охорони праці і БЖД, організаційна психологія, психологія праці.Мета курсу: формування у майбутніх фахівців знань щодо стану і проблем охорони праці в галузі психології, складових і функціонування систем управління охороною праці та шляхів, методів і засобів забезпечення безпеки праці згідно з чинним законодавством.

Завдання:
1) активізація творчих здібностей студентів, розвиток навичок роботи з нормативною і технічною літературою, з довідниками, придбання досвіду самостійного рішення питань з охорони праці;
2) формування навичок до самостійного створення безпечних та нешкідливих умов праці;
4) формування у студентів здатності і навичок самостійного придбання знань і умінь, необхідних для рішення питань з охорони праці після закінчення вищого навчального закладу.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

основні поняття та принципи, законодавство та нормативно-правові акти з охорони праці;

безпечні умови експлуатації електроприладів та електронно-обчислювальної техніки;

види навчання та перевірки знань відповідно до умов праці;

основні компоненти трудової діяльності;

особливості психічної діяльності людини в процесі праці;
вміти:

орієнтуватися в законодавчій та нормативно-правовій літературі з охорони праці;

виявляти порушення нормативно-правових актів з охорони праці,;

розробити посадову інструкцію для психолога на робочому місці;

своєчасно виявляти признаки професійних захворювань та усувати їх причини;

провести інструктаж щодо безпеки праці на виробництві, у навчальному закладі;

надавати рекомендації щодо поліпшення умов праці.


Опис дисципліни: правове і нормативне регулювання охорони праці:
законодавство України про охорону праці, нормативно-правові акти з охорони праці.
Навчання та перевірка знань з питань охорони праці. Види інструктажів. Атестація робочих місць за умовами праці. Управління охороною праці на підприємстві, в установі, організації. Травматизм та профзахворювання. Профілактика професійних захворювань.
Основи техніки безпеки. Посадові інструкції.

Форма організації контролю: письмовий залік, написання реферативних робіт.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал