Анотації дисциплін 1 к у р сPdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6

У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, задачі та можливості сімейного консультування;
- основні теоретичні питання психології сім’ї, життєвих циклів сім’ї та криз розвитку сім’ї;
- механізми корекційного впливу в практиці сімейного психологічного консультування;
- знати об’єктивні та суб’єктивні детермінанти розвитку дитини, батьківські установки та стилі виховання;
- основні теоретичні моделі сімейного консультування;
- аналізувати причини неблагополучних взаємин дітей та їх батьків;
-
вміти:
- вільно орієнтуватися в літературі з психологічного консультування сім’ї;
- чітко визначати, до якого теоретичного напрямку відноситься той чи інший автор, який займається сімейним консультуванням;
- вміло використовувати психодіагностичний матеріал для роботи з сім’єю;
- аналізувати сімейні проблеми, конкретні ситуації з практики сімейного консультанта та надати конкретні рекомендації.

Опис дисципліни: сім’я як мала група, ролева структура сім’ї, соціально- психологічний клімат сім’ї, соціально-психологічна сумісність як елемент сімейного клімату, спілкування та його роль в сім’ї, сексуальний аспект сімейного життя, взаємовідносини поколінь в сім’ї, теорія сімейного консультування.

Форма організації контролю: письмовий залік.
ІСТОРІЯ ХАРКІВСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ
Викладач: професор Іванова Олена Феліксівна.

Передумови вивчення: історія психології.
Мета курсу: засвоєння психологічних знань про історію Харківської психологічної школи, передісторію її створення, етапи розвитку, основну проблематику досліджень, теорії, які були створені у логіці досліджень цієї школи.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

передумови створення Харківської психологічної школи;

ситуацію в психології кінця 20-х – початку 30-х років ХХ століття;

історію створення Харківської психологічної школи;

основну проблематику досліджень Харківської психологічної школи;

основні положення культурно-історичної теорії Л.С.Виготського;

теорію діяльності О.М.Леонтьєва;

теорію поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна;

дослідження різних видів дій представниками Харківської психологічної школи;

теорію пам’яті П.І.Зінченка;

теорії пам’яті послідовників П.І.Зінченка.
вміти:

орієнтуватися в навчальній та науковій літературі з даної проблематики;

аналізувати різні погляди щодо співвідношення теорій Л.С.Виготського і
О.М.Леонтьєва;

застосовувати засвоєний теоретичний матеріал на практиці;

будувати дослідження за принципами теорії діяльності та культурно-історичної психології.
Опис дисципліни: Аналізуються передумови та історія створення Харківської психологічної школи, основні напрямки досліджень в межах цієї школи. Подаються основні положення культурно-історичної теорії Л.С. Виготського, теорії діяльності
О.М. Леонтьєва, експериментальних досліджень з теорії формування різних психічних дій, проведених на початку 30-х років ХХ століття. Розглядається теорія пам’яті
П.І. Зінченка та його послідовників.

Форма організації контролю: письмовий іспит.

ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ

Викладач: старший викладач Габелкова Ольга Євгенівна.
Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія, психологія особистості, вікова психологія, психологія конфліктів, експериментальна психологія.
Мета: дати студентам IV курсу загальне уявлення про актуальні проблеми психології спорту, що становлять той обсяг знань, оволодіння яким забезпечить професійну компетентність для роботи в галузі фізичного виховання і спорту.
Завдання: на лекціях викладаються основні теоретичні положення й актуальні проблеми психології спорту.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати :
- психологічну характеристику спорту як специфічної діяльності людини;
- психологічні особливості спортивного змагання;
- структуру психологічної підготовки в спорті;
- етапи й принципи психологічного відбору в спорті;
- методи відновлення психічної працездатності спортсмена;
вміти:
- вести спостереження за спортсменом або спортивною командою;
- планувати психологічну підготовку спортсмена й спортивної команди до довготривалого тренувального процесу;
- надавати спеціальну психологічну підтримку спортсмену при підготовці до конкретного змагання;
- ситуативно керувати станом і поведінкою спортсмена в умовах змагань;
- розробити програму психологічної підготовки спортсмена на різних етапах спортивної кар'єри.
Опис дисципліни: психологічна характеристика спорту як виду діяльності.
Соціальні функції спортивної діяльності. Структура спортивної діяльності. Загальні психологічні особливості тренувального процесу. Умови результативності спортивної діяльності. Психологічна систематика видів спорту і змагальних вправ. Психологічні особливості спортивного змагання. Характерні психічні стани спортсменів до, під час і після змагань. Загальна характеристика психологічної підготовки в спорті, її основні напрямки. Мотиви спортивної діяльності, їх динаміка в процесі спортивного вдосконалювання. Характеристика спортивної команди і її ознаки. Характеристика стилів керівництва в спортивній діяльності, їх формальний і змістовні аспекти. Психологічна діагностика в спорті. Основні методологічні принципи психологічного відбору в спорті.
Психологічний контроль у спорті. Психологічна регуляція в підготовці спортсменів.
Психологічна підтримка спортсменів на різних етапах спортивної майстерності.
Форма організації контролю: контрольні роботи, залік.ПСИХОЛОГІЯ РОСЛІШАННЯ ТА ЗРІЛОСТІ
Викладач: доцент Гімаєва Юлія Азгатівна.

Передумови вивчення: психологія особистості, соціальна психологія, диференційна психологія історія культури

Мета: підготовка фахівців у галузі психології особистості, індивідуальності, психології віку, психології розвитку.
Завдання:
- ознайомлення з основним підходами до визначення понять зрілість, індивід, особистість, індивідуальність;
- розкриття логіки дорослішання й становлення зрілості особистості в історичному й онтогенетичного аспектах;
- ознайомлення з чинниками дорослішання особистості;
- розкриття механізмів становлення зрілості особистості, значущості й ролі зрілості в межах життя особистості.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні підходи до визначення ключових понять курсу;
- закономірності дорослішання і розвитку особистості та індивідуальності в культурно-історичному й онтогенетичному аспектах;
- умови формування зрілої особистості;
- роль процесу дорослішання у становленні життєвого шляху особистості;
вміти:
- вільно орієнтуватися в навчальній та науковій літературі з психології дорослішання, становлення зрілості особистості та розуміти її зміст;
- аналізувати тексти та життєві явища з точки зору різних підходів до розуміння понять зрілість, індивід, особистість, індивідуальність;
- виділяти обставини, що сприяють або перешкоджають становленню зрілості та дорослішанню особистості;
- виділяти аспекти і явища життя особистості, що зумовлені ступенем зрілості;
- утворювати ситуації, що стимулюють потреби та можливості саморозуміння, самоорганізації, саморозвитку особистості.

Опис дисципліни: принципові підходи до визначення поняття особистість.
Особистість як об’єкт і суб’єкт розвитку. Поняття зрілості особистості: основні аспекти.
Становлення зрілості в перехідному віці. Характеристика періодів ранньої, середньої, піздньої зрілості. Розуміння змісту та можливість становлення зрілості в умовах різних типів суспільства: традиційного й динамічного. Індивідуальність особистості як компонент зрілості особистості. Принципові підходи до розуміння індивідуальності.

Форма організації контролю: письмовий іспит.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Жорник Євген Васильович.

Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія, психологія праці.
Мета курсу: вивчення основних положень організаційної психології і формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи в галузі психолого- управлінського аналізу та консультування.
Завдання: підготувати студентів до самостійного вирішення задач у галузі організаційної психології. Навчальний курс вміщує 30 години лекційних та 15 години семінарських занять. На семінарських заняттях проводиться вивчення першоджерел та класичних робіт, а також засвоюються прийоми практичного проведення аналітичних, діагностичних, корекційних та консультаційних заходів в організаціях з матою підвищення їх ефективності.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- історію формування наукового підходу до вивчення управління організацією;
- теорії мотивації трудової діяльності;
- сучасний стан та тенденції розвитку кадрової роботи;
- механізми виникнення конфліктів в організації та методи їх усунення;
вміти:
- розробляти практичні рекомендації з організації процесу управління;
- використовувати психодіагностичні методи вивчення мотивації трудової діяльності;
- оцінювати конкретні організаційні рішення;
- розробляти рекомендації з вирішення виробничих конфліктних ситуацій.
Опис дисципліни: Передбачено 6 основних розділів: основні поняття предметної області організаційної психології; організаційна культура, її склад та динаміка розвитку; мотивація трудової діяльності; природа виробничих конфліктів; кадровий менеджмент; основи групової поведінки в організації. Метою є вивчення основних положень організаційної психології і формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи в галузі психолого-управлінського аналізу та консультування.

Форма організації контролю: письмовий екзамен.ПСИХОЛОГІЯ ПІДПРИЄМНИЦТВА
Викладач: старший викладач Яновська Світлана Германівна.
Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія, психологія конфліктів, організаційна психологія, основи психологічного консультування, менеджмент у соціумі та виробництві.


Мета та завдання курсу: навчальна дисципліна “Психологія підприємництва” призначена для підготовки психологів з метою засвоєння психологічних знань з історії розвитку та становлення наукової та прикладної психології підприємництва; опанування методиками діагностики особистості підприємця та психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності; засобами організації консультаційної роботи на підприємствах.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття, принципи та методи психології підприємництва;
- основні теоретичні підходи до вивчення підприємницької діяльності та особистості підприємця;
- основні структурні елементи підприємницької діяльності та їх характеристику;
- характеристики основних психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності;
- основні компоненти “підприємницького профілю” та їхні характеристики;
- основні характеристики ситуації, що сприяє формуванню підприємницького професійного вибору;
вміти:
- діагностувати соціально-психологічні особливості особистості підприємця;
- аналізувати результати експериментальних методик вивчення особистості підприємця;
- виявляти особливості мотивації підприємницької діяльності;
- планувати кадрову політику підприємства;
- використовувати соціально-психологічні методики для діагностики характеристик колективів підприємств;
- діагностувати психологічні бар’єри до підприємницької діяльності;
- володіти засобами елімінації психологічних бар’єрів до підприємницької діяльності.

Опис дисципліни: Курс включає в себе концепції підприємницької діяльності, тeopiї вивчення особистостi пiдприємця, характеристики психологiчного механiзму органiзацiї та функцiонувания пiдприємства як поєднання зусиль групи людей. Цей курс розглядає пiдприємництво критично, описуючи як позитивнi якостi, так i недолiки цього явища. До курсу входять наступнi теми: поняття про пiдприємництво, пiдприємництво як культурно- iсторичний феномен, загальна характеристика підприємницької дiяльностi, психологiя особистостi пiдприємця, особливостi вiтчизняного пiдприємництва, психологiчна робота на підприємстві.
Форми організації контролю: письмовий залік.


ПЕНІТЕНЦІАРНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Сорока Анатолій Володимирович.
Передумови вивчення: загальна психологія, соціальна психологія, основи психологічного консультування, юридична психологія.

Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про пенітенціарну психологію як складову частину юридичної психології, яка вивчає психологічні сторони виправлення осіб, що скоїли злочини, залучення їх до трудової діяльності й адаптації до нормального соціального середовища, фактори, що впливають на їх виправлення, структуру середовища засуджених, а також розробляє практичні рекомендації пенітенціарним службовцям щодо виправлення і ресоціалізації засуджених.
Завдання: дати загальні уявлення про методологічну основу пенітенціарної психології як науки, надати характеристику основних завдань, що виконує пенітенціарна психологія відповідно до ресоціалізації засуджених, а також розробки специфічних рекомендацій службовцям виправних установ відносно діагностики особистісних дефектів засуджених, обґрунтованих програм виправлення засуджених та ретельній професійній і психологічній підготовці до роботи із засудженими.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, методологічні основи пенітенціарної психології як науки;
- характеристику основних структурних елементів пенітенціарної психології:
- специфіку застосування методів дослідження пенітенціарної психології;
- особливості когнітивних, регулятивних та комунікативних процесів у засуджених;
- соціально-психологічну характеристику середовища засуджених;
- психологічні механізми впливу основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених;
- психолого-педагогічні вимоги до особистості вихователя засуджених, обумовлені
їх специфікою діяльності у виправних установах;
- структуру соціально-психологічної служби у виправних установах;
вміти:
- співвідносити та знаходити взаємозв’язки між різними напрямками досліджень та структурними елементами пенітенціарної психології;
- аналізувати специфіку прояву закономірностей психічної діяльності особистості та групи у виправних установах;
- орієнтуватися у навчальній літературі;


Опис дисципліни: Поняття про предмет та етапи розвитку пенітенціарної психології. Методологічні основи пенітенціарної психології: предмет, об’єкт, основні категорії, принципи, завдання. Структура сучасної соціально-психологічної служби установ виконання покарань. Методи дослідження пенітенціарної психології. Особливості прояву когнітивних процесів у засуджених. Особливості прояву емоційно-вольової сфери особистості засуджених. Комунікативні процеси виправлення засуджених. Особливості прояву основних властивостей у структурі особистості засуджених.
.

Форма організації контролю: письмовий іспит.


ПСИХОЛОГІЯ СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ
Викладачі: професор Шестопалова Л.Ф.
Передумови вивчення дисципліни: загальна психологія, нейро- та патопсихологія, психофізіологія, диференційна психологія, психодіагностика.
Метою курсу є ознайомлення студентів із психологічними особливостями людини, що страждає на хронічні соматичні захворювання.
Завдання:
1. Вивчення основних психологічних чинників ризику та антиризику соматичних та психосоматичних захворювань.
2. Вивчення порушень когнітивних функцій, особистості та соціального функціонування хворих на соматичні захворювання.
3. Вивчення психологічних чинників формування здорового стилю життя населення.
4. Освоєння основних психодіагностичних методик, що застосовуються в клініці соматично хворих.
5. Вивчення основних принципів, підходів і методів психологічної допомоги соматично хворій людині.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
– основні психологічні чинники ризику та антиризику соматичних та психосоматичних захворювань;
– основні варіанти порушень когнітивних функцій та особистості при соматичних захворюваннях;
– принципи, методи та технології психокорекційної роботи з цими групами хворих;
– психологічні проблеми психогігієни та психопрофілактики;
вміти:
– володіти основними психодіагностичними методиками обстеження хворих;
– провести збір анамнестичних даних та психологічний аналіз даних історії хвороби та історії життя пацієнта;
– застосовувати деякі психокорекційні техніки.
Опис дисципліни: Предмет галузі, історія її становлення, зв'язок з іншими галузями клінічної психології та іншими психологічними дисциплінами. Психологічні чинники ризику та антиризику соматичних та психосоматичних захворювань; зміни та трансформація особистості протягом хронічного соматичного захворювання; проблема гострого та хронічного психоемоційного напруження та його роль у виникненні та перебігу соматичних захворювань. Проблема преморбідних особливостей і постморбідних змін особистості. Внутрішня картина хвороби, поняття, будова, закономірності формування та функціонування. Особливості внутрішньої картини хвороби при різних соматичних захворюваннях. Психологічні особливості хворих на основні психосоматичних розладів.
Психологічна допомога соматичним хворим. Психологічні аспекти превентивної медицини; основні проблеми психодіагностики в клініці соматичних захворювань; принципи, методи та технології психокорекційної роботи з соматичними хворими.
Форма організації контролю: письмовий іспит.ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
Викладач: доцент Кривоконь Наталія Іванівна.
Передумови вивчення: загальна психологія, психологія особистості; соціальна психологія; вікова психологія.
Мета курсу: вивчення особливостей та формування системи умінь, знань та навичок практичного застосування основних психологічних теорій та методів у психо- соціальній роботі та соціально-педагогічній діяльності.

Завдання: курс передбачає формування у студентів цілісного уявлення про особливості різних груп клієнтів, про причини та наслідки життєвих криз, що призвели до розвитку соціально-психологічної проблематики особистості і про основні методи психокорекційного та психосоціального впливу на особистість та групу.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

сучасний стан, основні поняття, принципи та структуру системи соціальної роботи в суспільстві;

соціально-психологічні особливості основних соціально вразливих груп клієнтів;

соціально-психологічні теорії та методи, що використовуються в практиці соціальних працівників;

вимоги до особистості та професійного досвіду працюючих з соціально негараздними групами клієнтів;
вміти:

використовувати основні форми та методи психосоціального втручання в діяльності практичних психологів та соціальних працівників;

діагностувати та аналізувати скрутні життєві ситуації та проблеми клієнтів соціальної роботи;

формувати програми соціально-психологічного забезпечення діяльності соціальних працівників та практичних психологів по вирішенню конкретних проблем людей, а також планувати діяльність по їх реалізації;

надавати психологічну допомогу, консультації та підтримку представникам основних соціально вразливих груп населення;

здійснювати оцінку ефективності соціально-психологічного втручання та корекційного впливу в ході психосоціальної роботи.
Опис дисципліни: Курс орієнтує студентів на перспективи психосоціальної діяльності в соціальній сфері. Розглядаються проблеми соціалізації особистості, аналізуються чинники та причини можливої віктімізації та маргіналізації людини. Крім того, пропонуються характеристики основних груп клієнтів соціальної роботи в державі та представлені існуючі форми психосоціальної допомоги їм. Важливим є оволодіння методичним апаратом корекційного та психогігієнічного впливу, що дозволить у майбутньому ефективно виконувати психологічні функції в будь-яких соціальних інституціях суспільства, що здійснюють соціальну роботу.
Форма організації контролю: диференційований залік.5 К У Р С
9 С Е М Е С Т Р

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ПСИХОЛОГІЇ

Викладач: доцент Яворовська Любов Миколаївна.

Передумови вивчення: загальна психологія, вікова психологія, педагогічна психологія.
Мета курсу: вивчення принципів і закономірностей викладання взагалі і психології зокрема, основних методів та форм навчання, розкриття особливостей активних методів навчання та їх використання.
Завдання: Розглянути основні закономірності викладання психології у всіх навчальних закладах; проаналізувати сучасні методи викладання; розглянути іноваційні технології навчання.

У результаті вивчення дисципліни «Методика викладання психології» студенти повинні
знати:
- основні закономірності та специфіку викладання психології у всіх навчальних закладах;
- сучасні методи викладання, їх сильні та слабкі сторони;
- основні положення про дидактику та методику викладання навчальних дисциплін;
вміти:
- орієнтуватися у літературі з проблем методики викладання психології;
- аналізувати лекціїї, практичні заняття та семінари з психології і давати рекомендації щодо вдосконалення методики їх проведення;
- складати план-конспект, конспект, проводити лекції, практичні заняття та семінари, а також планувати самостійну роботу студентів;
- застосовувати проблемні, діалогічні, інформаційні методи у викладанні психології, проводити ігрові форми занять, використовувати технічні та компьютерні засоби навчання.

Опис дисципліни: загальні питання, методики, психологічні особливості спільної діяльності, зміст учбового матеріалу, методи навчання, психолого-педагогічна оцінка ефективності активізації навчально-пізнавальної діяльності. Лекція як основна форма теоретичної підготовки спеціаліста. Проблемність, таксономія учбових задач. Семінари по психології і їх зв’язок з лекційними курсами, експериментальні і практичні заняття з психології.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал