Анотації дисциплін 1 к у р сPdf просмотр
Сторінка2/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6Опис дисципліни: Предмет психофізіології. Методи психофізіологічних досліджень. Біологічний зворотний зв'язок. Психофізіологія мотивації та емоцій.
Психофізіологія уваги. Інформаційні психофізіологічні системи:
- психофізіологія сенсорики і перцепції;
- психофізіологія пам’яті;
- психофізіологія свідомості;
- психофізіологія підсвідомого;
- психофізіологія мислення і мови.
Форма організації контролю: залік.
2 К У Р С
4 С Е М Е С Т Р

ПЕДАГОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Невоєнна Олена Анатоліївна.

Передумови вивчення: загальна психологія. експериментальна психологія пізнавальних процесів і особистості, вікова психологія.
Мета курсу: засвоєння аналітичного підходу до вивчення сучасних та класичних концепцій навчання та виховання особистості.
Завдання: курсу пов’язані з ознайомленням студентів із класичними та сучасними теоріями навчання та виховання, та методичними підходами проблем педагогічної психології, а саме вивчення механізму впливу навчання та виховання на розвиток особистості, механізму засвоєння соціокультурного досвіду, визначення приорітетів засвоєння знань і т.і.
В результаті вивчення дисципліни «Педагогічна психологія» студенти повинні
знати:
- основні терміни та поняття, принципи та положення педагогічної психології на рівні відтворення, тлумачення та їх використання в професійній діяльності психолога-практика та психолога-теоретика;
- основні концепції, підходи та теорії навчання та виховання в педагогічній психології, їх засади, умови та можливості заснування на практиці;
- методи та правила здійснення педагогічного впливу на дітей різного віку;
вміти:
- вільно орієнтуватися в літературі з педагогічної психології;
- самостійно окреслювати проблеми педагогічної психології, пропонувати методи щодо їх розв’язання на підставі знань з основних підходів та методів педагогічної психології;
- надавати допомогу вчителям, вихователям та батькам у вирішенні педагогічних проблем з дітьми, спираючись на положення педагогічної психології; проводити дослідження щодо виявлення наслідків різних психолого-педагогічних впливів на
інтелектуальний та особистісний розвиток дитини.
Опис дисципліни: Предмет та задачі педагогічної психології (ПП). Проблеми та методи ПП. Історія становлення ПП. Основні категорії ПП. Класичні підходи до навчання у вітчизняній психології. Класичні та сучасні теорії і концепції навчання у зарубіжній психології. Основи програмованого навчання. Теорія Б.Ф.Скіннера. Теорія поетапного формування розумових дій П.Я.Гальперіна. Типологія видів научіння. Теорія навчальної діяльності.Теоретичні питання виховання. Соціально-психологічні аспекти виховання.
Психологія педагогічної діяльності.

Форма організації контролю: письмовий екзамен.

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: професор Дусавицький Олександр Костянтинович.

Передумови вивчення: загальна психологія, психологія особистості.
Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про історичний розвиток та сучасний стан соціальної психології.
Завдання: дати студентам уявлення про соціальну психологію як фундаментальну галузь сучасної психології; розкрити основні поняття, проблеми, що розглядаються, принципи та структуру соціальної психології; дати уявлення про історію та сучасні напрямки розвитку, а також методологію та методи дослідження.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, принципи та концепції сучасної соціальної психології;
- закономірності та структуру спілкування, утворення та розвитку груп, виникнення конфліктів;
- основні соціально-психологічні закономірності розвитку та функціонування особистості в колективі;
-
вміти:
- орієнтуватися у навчальній літературі з соціальної психології;
- проводити аналіз проблем спілкування у внутрішньо- та міжгрупових стосунках і у сумісній діяльності людей, знаходячи їх причини та застосовуючи засоби їх розв’язання;
- застосовувати метоли вивчення спілкування та групової структури;
- застосовувати методи впливу на особистість через колектив та здійснювати методи впливу на колектив через окремих особистостей.
Опис дисципліни: місце соціальної психології в системі наукових знань та ідей.
Загальна характеристика соціально-психологічних явищ та процесів. Суспільні відносини та міжособові відносини. Структура та функції спілкування. Механізми психологічного впливу та соціального контролю. Соціальна психологія груп. Проблема особистості в соціальній психології. Психологія суспільних систем.

Форма організації контролю: письмовий іспит.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Викладач: доцент Маєвська Наталія Анатоліївна.

Передумови вивчення: вступ до психології, загальна психологія.

Мета: забезпечення усвідомлення та оволодіння студентами основними методами дослідження особистості.

Завдання:

підготувати студентів до самостійного виконання психологічних досліджень особистості;

закріпити на практиці знання про організацію та планування психологічного експерименту;

навчити студентів процедурам психологічного вимірювання;

забезпечити оволодіння конкретними психодіагностичними методиками;

навчити студентів складанню психологічної характеристики.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

основні напрямки дослідження особистості у вітчизняній та зарубіжній психології;

основні методи досліджень, що використовуються для вивчення особистості;

особливості використання експерименту для вивчення особистості;

вміти:

застосовувати отримані знання при проведенні емпіричних досліджень;

складати письмовий звіт за результатами дослідження;

орієнтуватися в навчальній, науковій та науково-популярній літературі з даної галузі психології.

Опис дисципліни: Методи дослідження особистості в теоріях особистості. Три основні підходи до емпіричного дослідження особистості: клінічні, експериментальні, кореляційні дослідження. Методи дослідження я-концепції особистості. Методи вивчення мотиваційної сфери особистості. Методи вивчення темпераменту та характеру особистості. Методи дослідження емоційної сфери особистості. Багатофакторні методи дослідження особистості. Загальні вимоги до складання психологічної характеристики.
Форма організації контролю: письмовий залік.


МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ В ПСИХОЛОГІЇ
Викладач: доцент Заїка Євген Валентинович.

Передумови вивчення: вища математика, експериментальна психологія.
Мета: оволодіння студентами основним мінімумом знань та вмінь, пов’язаних з обробкою та аналізом отриманих в експериментальному дослідженні результатів.

Завдання: 1) виробити у студентів навички користування конкретними математичними методами; 2) надати знання щодо вміння встановлювати зв’язок між двома ознаками; 3) викласти основний мінімум математико-статистичних понять; 4) досягти вільного користування студентами основними математико-статистичними формулами та таблицями.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

основні алгоритми обробки та аналізу вихідних даних експериментального дослідження за допомогою базових математичних методів;
вміти:

практично застосовувати вищезгадані методи.
Опис дисципліни: проблема об’єктивності та точності наукового знання, проблема вимірювання та оцінювання психічних явищ. Аналіз низки однорідних чисел: міри центру, розмаїття та типи розподілів. Порівняння характеристики двох груп: методи
Розенбаума, Вілкоксона-Манна-Уітні, Ст’юдента, Кендела. Конкретні нюанси застосування математичних методів в психології і правила формулювання наукових законів.


Форма організації контролю: письмовий іспит.

ДИФЕРЕНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

Викладач: доцент Лукашенко Ірина Миколаївна.
Передумови вивчення: загальна психологія, вступ до психології.Мета курсу: розуміння психології індивідуальних відмінностей – темпераменту, характеру, здібностей, креативності – дитини та дорослої людини та умов її виникнення,
їх надійної діагностики.

Завдання: розуміння фундаментальних проблем індивідуальних відмінностей; засвоєння студентами знань, умінь та навичок з диференційної психології; розуміння причин і механізмів психологічних суттєвих відмінностей людей; орієнтація студентів серед різноманітних підходів до дослідження індивідуальності та теоретичних концепцій; аналіз природи та особливостей групових відмінностей людей: маргінальних та геніальних, креативних, типологій за ознаками статі, національності та культури, що допоможе вплинути на сприйняття суспільством даних груп і сприятиме покращенню міжгрупових відносин.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

підходи до вивчення темпераменту, характеру, здібностей та креативності;

співвідношення темпераменту, характеру, здібностей та індивідуального стилю діяльності особистості; методи їх дослідження;

вплив спадковості та середовища на темперамент, здібності та характер;

адаптивні можливості типів темпераменту;

типології характеру та його структуру, поняття соціального характеру;

загальні та спеціальні здібності, поняття розумових здібностей;

види спеціальних здібностей, здібності до навчання, їх структуру;

умови та рівні розвитку та формування характеру, здібностей;

поняття креативності та риси творчої особистості;
вміти:

відокремлювати біологічні та соціальні основи формування індивідуальних відмінностей та розрізняти їх теорії;

визначати тип темпераменту та його риси за різними методиками;

розрізняти риси темпераменту та характеру;

орієнтуватися в безлічі моделей інтелекту та виділяти процеси, що складають основу здібностей;

досліджувати рівень інтелекту, лінгвістичних здібностей та креативності;

збудувати структуру здібностей психолога-практика, психолога-теоретика.

Опис змістовного модуля: Загальний обсяг курсу психології індивідуальних відмінностей складається з таких питань, як: психологія темпераменту, індивідуального стилю діяльності особистості, характеру та його типологій, здібностей, розумових здібностей, лінгвістичних здібностей, здібностей психолога-практика, психолога- теоретика, інтелекту та його моделей, здібностей до навчання, обдарованості, творчої особистості, креативності дитини та дорослої людини та умов її виникнення, методи їх дослідження, умови та рівні їх розвитку та формування, різноманітні підходи до їх дослідження та теоретичні концепції. вплив спадковості та середовища на темперамент, характер, здібності та креативність.

Форми організації контролю: семестрова контрольна робота, письмовий іспит.
ВІЗУАЛЬНА ПСИХОДІАГНОСТИКА
Викладач: старший викладач Лісеная Алла. Михайлівна.
Передумови вивчення дисципліни: Загальна психологія. Експериментальна психологія.
Мета курсу: «Візуальна психодіагностика» (ВПД) полягає в придбанні студентами основних знань та умінь в області традиційних і нетрадиційних для психології методів та використання їх для психодіагностики людини по зовнішності і поведінці.
Завдання курсу:
- ознайомлення з теоретичними питаннями курсу «Візуальна психодіагностика»;
- засвоєння методів візуальної психодіагностики;
- набуття практичного досвіту візуальної психодіагностики.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: теорії темпераменту та характеру, типи конституції людини, фізіогноміку, графологію, невербальні комунікації як теоретичні основи візуальної психодіагностики;
вміти: проводити психодіагностику по поведінці та зовнішності людини: виявляти тип темпераменту, характеру, здібності людини, тип конституції, психологічні особливості особистості і т. п.
Опис дисципліни: Загальна характеристика ВПД, історичні коріння ВПД, типології особистості: традиційні і нетрадиційні підходи. Типології темпераменту і характеру.
Основні напрямки ВПД. Психологія статі і ВПД. Вікові та національні особливості зовнішності людини. Мова тіла і його рухів – основи ВПД. Науково-практичне застосування ВПД в кадровому менеджменті і психотерапії.
Форма організації контролю: письмовий залік.

.

ПЕДАГОГІКА


Викладач: професор Подоляк Ярослав Володимирович.
Передумови вивчення: загальна психологія.
Мета: ознайомити студентів другого курсу із системою педагогічних знань, принципами, методами та формами проведення навчально-виховної роботи.
Завдання: на лекціях викладаються основні теоретичні положення й актуальні проблеми сучасної педагогіки.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття педагогіки та методи науково-педагогічного дослідження;
-
історію розвитку педагогіки в Україні;
- сутність, принципи та напрямки виховання;
- методи виховання та самовиховання;
- сутність процесу навчання, принципи дидактики, методи і форми навчання;
- сутність контролю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів;
- новітні технології навчання;
- сутність педагогічної культури вчителя;
- сутність освітніх реформ в Україні;
вміти:
- застосувати здобуті педагогічні знання в процесі проведення навчально- виховного процесу.
Опис дисципліни: Предмет і завдання педагогіки. Історія розвитку педагогічної думки, методи науково-педагогічних досліджень. Сутність виховання.
Принципи та методи виховання. Сутність та методи самовиховання. Планування самовиховання. Теорія навчання (дидактика). Принципи та методи дидактики.
Новітні педагогічні технології. Активні методи навчання. Педагогіка співробітництва (В.Шаталов, Є.Ільїн, М.Щетинін). Сучасний педагог. Основні риси та функції вчителя. Педагогічна комунікація. Педагогічне спілкування. Педагогічна майстерність. Освіта України. Історія розвитку педагогіки України. Зміст і реформи освіти України. Козацька педагогіка. Педагогіка Г.Сковороди та К.Ушинського.
Педагогіка А.Макаренко та В.Сухомлинського. Зміст та напрями реформування освіти України. Сутність Болонського процесу.
Форма організації контролю: письмовий залік.
3 К У Р С
5 С Е М Е С Т Р


ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ
Викладач: доцент Яворовська Любов Миколаївна.

Передумови вивчення: загальна психологія, експериментальна психологія, вікова психологія.
Мета курсу: вивчення основних понять, принципів та задач психологічного консультування, основні види психологічного консультування, теорії та основні етапи психологічного консультування.
Завдання: сформувати основні поняття психологічного консультування; ознайомити студентів з принципами та завданнями психологічного консультування; розглянути механізми корекційного впливу в практиці психологічного консультування.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, задачі та можливості психологічного консультування;
- основні теорії психологічного консультування;
- принципи психологічного консультування;
- механізми корекційного впливу в практиці психологічного консультування;
вміти:
- вільно орієнтуватися в літературі з психологічного консультування;
- добре володіти методом бесіди як основним методом психологічного консультування;
- знати технологію ведення бесіди;
- застосовувати основні методи корекційного впливу в практиці психологічного консультування;
- вміло використовувати тести в практиці психологічного консультування;
- аналізувати психологічні проблеми, конкретні ситуації, почерпнуті з практики психологічного консультування.

Опис
дисципліни: теорії консультування.
Гуманістичний напрямок в консультуванні. Гештальтконсультування. Екзистенційне консультування. Логотерапія.
Консультування по реалізму. Раціонально-емотивно-поведінкове консультування.
Трансактний аналіз в консультуванні. Психоаналіз в консультуванні. Проблемно- орієнтований підхід в консультуванні. Принципи психологічного консультування.
Основні етапи та процедури психологічного консультування. Бесіда – головний метод психологічного консультування.

Форма організації контролю: письмовий іспит.
КОМП’ЮТЕРНА ПСИХОДІАГНОСТИКА
Викладач: доцент Жорник Євген Васильович.

Передумови вивчення: вища математика, інформатика, психодіагностика, психологічний практикум.

Мета курсу: вивчення основних положень комп`ютерної психодіагностики.
Завдання: формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи у галузі психологічного дослідження з використанням персонального комп`ютера.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен


знати:
-
історію та сучасні тенденції у застосуванні комп’ютерів у діяльності психолога;
- методологічні основи організації психодіагностичного дослідження за допомогою персонального комп’ютера;
- методичні основи розв'язання психодіагностичних проблем;
- сучасні засоби комп’ютерної психодіагностики;
- принципові обмеження комп’ютерної психодіагностики та можливі шляхи їх усунення у практичній діяльності;
- основні поняття предметної області комп`ютерної психодіагностики;
- переваги та нові можливості комп`ютеризованого тестування;
- перспективні напрямки комп`ютерної психодіагностики;


вміти:
- використовувати апаратне забезпечення персонального комп`ютера;
- використовувати програмне забезпечення персонального комп`ютера;
- використовувати комп`ютер в психологічному експерименті.
- практично використовувати методи комп’ютерної психодіагностики у своїй діяльності;
- використовувати основні програмні засоби;
- створювати психодіагностичні тести за допомогою редакторів тестів;
- робити інформаційний пошук, у тому числі в Інтернеті.
Опис дисципліни: вивчення основних положень комп’ютерної психодіагностики і формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи в області психологічного дослідження з використанням персонального комп’ютера.

Форма організації контролю: письмовий залік.НЕЙРОПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Заїка Євген Валентинович.

Передумови вивчення: загальна психологія, анатомія та фізіологія ВНД.
Мета: оволодіння теоретичними принципами зв’язку психіки та мозку та набування базових знань у діагностиці мозкових уражень.
Завдання: 1) ознайомлення студентів із сучасним рівнем наукових досліджень з проблеми зв’язку мозку та психіки; 2) дати студентам основні знання з функцій різноманітних відділів мозку людини та психологічних наслідків їх пошкоджень у разі травм та хвороб; 3) дати студентам основні поняття щодо проведення нейропсихологічної діагностики хворих із використанням нейропсихологічних методик та визначення локальних пошкоджень мозку
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні теоретичні принципи нейропсихології;
вміти:
- проводити нейропсихологічну діагностику хворих на основі існуючих у них симптомів.

Опис дисципліни: основні напрямки роботи медичного психолога. Співвідношення медичної психології та нейропсихології. Історія та структура сучасної нейропсихології.
Підкоркові відділи мозку, їх функції, пошкодження, діагностика, лікування: стовбур мозку, мозочок, середній мозок, таламус, гіпоталамус, лімбічна система. Коркові відділи мозку, їх функції, пошкодження, діагностика, лікування, відновлення: потиличні, скронові, лобні, тім’яні, рухові, тім’яно-потиличні. Функціональні асиметрії мозку. Види афазій, апраксій, агнозій. Психогігієна мозку.

Форма організації контролю: письмовий іспит.ТЕХНІКИ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
Викладач: старший викладач Яновська Світлана Германівна.
Передумови вивчення: соціальна психологія, загальна психологія.
Мета та завдання курсу: навчальна дисципліна “Техніки соціально- психологічного тренінгу” призначена для підготовки психологів з метою засвоєння психологічних знань з історії розвитку та становлення психології соціально- психологічного тренінгу; опанування методами проведення групової роботи, знайомства з різноманітними техніками проведення групової роботи.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття, принципи та методики проведення тренінгової роботи;
- основні напрямки тренінгової роботи та їхні характеристики;
- основні рольові позиції учасників групи та їхні характеристики;
- характеристики групової динаміки та стадії розвитку групи;
- основні прийоми роботи ведучого групи комунікативних умінь;
вміти:
- виявляти та характеризувати структурні та динамічні компоненти розвитку тренінгової групи;
- аналізувати процес групової взаємодії в групі комунікативних умінь;
- використовувати в процесі спілкування основні комунікативні уміння;
- використовувати психотехнічні вправи, розігрівальні ігри та ігри, що орієнтовані на зворотній зв’язок;
- подавати та приймати зворотній зв’язок.
Опис дисципліни: загальний обсяг курсу складається з таких питань, як: поняття
«соціально-психологічного тренінгу», досвід його організації, основні проблеми, які вирішує тренінг, методичні засоби, що використовуються при проведенні тренінгу в різноманітних психологічних традиціях: класифікація та основні види тренінгових груп, групова динаміка, стадії розвитку груп, керівник тренінгової групи, його характеристика та підготовка, групи розвитку комунікативних умінь, їхня динаміка та техніки проведення.
Форма організації контролю: письмовий іспит.

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Викладач: викладач Богданова Ганна Вячеславівна.
Передумови вивчення: загальна психологія, експериментальна психологія, математичні методи в психології, логіка, основи філософії.
Мета курсу: ознайомити студентів з основними правилами та алгоритмами планування, підготовки та проведення елементарних наукових досліджень в психології, а також з основними поняттями наукових досліджень: проблема, підхід, теоретична база, гіпотеза, мета, завдання, об’єкт, предмет, методика, вибірка піддослідних, висновки та ін.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал