Анотації дисциплін 1 к у р сPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації11.12.2016
Розмір0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6АНОТАЦІЇ ДИСЦИПЛІН

1 К У Р С
1 С Е М Е С Т Р

ПСИХОЛОГІЯ. ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Викладач: професор Крейдун Надія Петрівна.
Передумови вивчення: загальноосвітній курс навчання у середніх навчальних закладах.

Мета курсу: аналіз змісту професійної діяльності; визначення місця професійної психологічної діяльності в сучасному суспільстві.
Завдання:
1.
Аналіз теоретичних поглядів на соціально-психологічні проблеми сучасного суспільства.
2.
Визначення та аналіз категорії «професія».
3.
Аналіз принципів класифікації сучасних професій.
4.
Аналіз принципів класифікації галузей сучасної психології.
5.
Визначення етичних принципів професійної психологічної діяльності.
6.
Аналіз професіограми практичної діяльності психолога.
7.
Визначення місця психолога у вирішенні сучасних соціальних проблем суспільства
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати: визначення поняття «професія»; принципи класифікації професій; галузі сучасної психології; принципи побудови професіографії у різних галузях; коло проблем, які вирішуються сучасними психологами;
вміти: визначати коло проблем, що досліджуються сучасними психологами; складати професіограму різних професій; визначати принципи побудови сучасних психологічних досліджень.
Опис дисципліни: психологічні аспекти вибору майбутньої професії. Вплив референтного оточення та суспільні чинники вибору професії. Класифікація професій.
Здібності як фактор вибору професії. Практична психологія. Галузі сучасної психології.
Професіограма. Принципи побудови професіограми. Етичні аспекти практичної психологічної діяльності. Поняття професійного відбору. Принципи професійного відбору, психологія профвідбору. Практична етика та практична психологія як професійна діяльність. Модель професійної діяльності сучасного психолога. Суспільно-соціальні чинники завдання на діяльність практичного психолога.

Форма організації контролю: реферативні роботи, залік.ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Поліванова Олена Євгенівна.
Передумови вивчення: цей модуль є першим модулем психологічного циклу.
Паралельно з ним можна починати експериментальну психологiю та філософію.Мета курсу: сформувати у студентів уявлення про психологію як науку, про основні підходи до вивчення психологічної реальності.


Завдання: дати загальні уявлення про психологію як науку, про основні підходи до вивчення психологічної реальності; ознайомити з еволюційним та історичним вступом до психології, дати загальну характеристику пізнавальних та емоційно-вольових процесів.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, задачі та можливості психології як науки;
- підходи до виникнення і розвитку психіки в філогенезі;
- основні підходи до вивчення психологічних явищ;
- загальну характеристику пізнавальних та емоційно-вольових процесів.
вміти:
- орієнтуватися у навчальній літературі;
- аналізувати психічні явища з точки зору різних підходів;
- співвідносити та знаходити зв’язки між різними напрямками психології.
Опис дисципліни: модуль розрахований на те, щоб дати студентам загальне уявлення пpo психологію як науку, про основні пiдходи до вивчення психологiчної реальності. Дати загальну характеристику пiзнавальних та емоцiйно-вольових процесiв.
Ознайомити з еволюційним вступом до психологiї
Форми організації контролю: семiнарськi занятгя, контрольнi роботи, ректорська контрольна робота, іспит.ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. НЕЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ
МЕТОДИ
Викладач: доцент Мельник Інна Михайлівна.

Передумови вивчення: загальна психологія (методи психології).
Мета: ознайомити студентів першого курсу із загальними принципами проведення психологічного дослідження з використанням класичних (неекспериментальних) методів.
Завдання: на лекціях викладаються основні теоретичні положення й актуальні проблеми експериментальної психології. На практичних заняттях опрацьовуються практичні питання за темами, викладеними на лекціях, з метою формування навичок роботи, що необхідні для подальшої професійної діяльності.
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
- основні поняття, принципи та методи практичної роботи психолога;
- характеристики науково-практичного дослідження, його основні етапи;
- основні напрямки роботи психолога;
- етику поведінки психолога-професіонала;
- основні принципи професійного спілкування;
вміти:
- вести спостереження за однією або за групою людей;
- встановлювати емоційно позитивний контакт з людиною;
- розробляти програму опитувальної роботи;
- проводити самостійно анкетування та інтерв’ю;
- аналізувати та описувати результати самостійно проведеного спостереження та опитування.
Опис дисципліни: вступ до практичної психології. Загальні напрямки дослідження у роботі психолога. Деонтологія у практичній роботі психолога. Характеристика класичних методів психології. Неекспериментальні методи: спостереження, опитування, інтерв’ю, аналіз продуктів діяльності, біографічні методи. Техніка їх проведення та аналіз результатів.

Форма організації контролю: письмовий залік.


1 К У Р С
2 С Е М Е С Т Р

ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ
Викладач: професор Дусавицький Олександр Костянтинович.

Передумови вивчення: загальна психологія, вступ до психології.
Мета курсу: ознайомлення студентів із основними зарубіжними та вітчизняними теоріями особистості.
Завдання: дати загальні уявлення про психологію особистості; ознайомити з основними психологічними теоріями особистості, дати загальну характеристику сучасних теорій особистості.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- основні поняття, принципи та структуру курсу психологія особистості;
- основні психологічні теорії особистості;
- сучасний стан теорій особистості.
вміти:
- орієнтуватися в літературі з психології особистості;
- проводити аналіз виникнення теорії особистості та її основні характеристики;
- застосовувати методи вивчення особистості для вирішення конкретних питань;
- застосовувати ті дані теорії особистості, які відповідають сучасним умовам життя.
Опис дисципліни: Розглядається поняття особистості у психології. Аналізуються основні компоненти теорiї особистостi, подаються загальні критерiї оцiнки теорiї особистостi. Розглядаються теорії особистості в зарубіжній психології, такі як класичний психоаналіз, перегляд психодинамічного напрямку, его-психологія, диспозиційний напрямок у теоріях особистості, гуманістична і трансперсональна психологія. Подаються основні положення вітчизняних теорій особистості.

Форма організації контролю: письмовий іспит.ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ПІЗНАВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ
Викладач: доцент Жорник Євген Васильович.

Передумови вивчення: фізіологія ВНД, вступ до психології, психологічний практикум
Мета: подальше вивчення основних загальнопсихологічних положень відносно механізмів, закономірностей перебігу та властивостей пізнавальних процесів та формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи з класичними літературними джерелами з загальної психології.
Завдання: розглянути основні закономірності, механізми та характеристики пізнавальних процесів, особливості функціонування цілісної системи пізнавальної діяльності та її психофізіологічні основи, а також питання експериментального вивчення даного аспекту психічної реальності.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен


знати:
- закономірності, механізми та характеристики пізнавальної діяльності;
- методи аналізу пізнавальної діяльності;
- методичні основи вивчення відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги;
- теоретичні проблеми вивчення пізнавальних процесів;
- основні теоретичні напрямки вивчення пізнавальних процесів;


вміти:
- практично використовувати методи аналізу пізнавальної діяльності;
- здійснювати психологічний аналіз відчуття, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви та уваги;
- робити функціонально-структурний аналіз окремих пізнавальних процесів.
Опис дисципліни: вивчення основних загальнопсихологічних положень відносно механізмів, закономірностей перебігу та властивостей пізнавальних процесів та формування у студентів професійних уявлень та необхідних навичок роботи з класичними літературними джерелами з загальної психології.

Форма організації контролю: письмовий іспит.


ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: старший викладач Яновська Світлана Германівна.
Передумови вивчення: загальна психологія (пізнавальні процеси), математичні методи в психології.
Мета та завдання курсу: Навчальна дисципліна “Експериментальна психологія” призначена для підготовки психологів з метою засвоєння психологічних знань з історії розвитку та становлення експериментальної психології; орієнтації в сучасних засобах організації експериментального дослідження; опанування класичними та сучасними психофізичними методиками.
У результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
- основні поняття, принципи та методи експериментальної психології;
- характеристику наукового дослідження, його основні етапи;
- заходи реалізації різноманітних схем психологічного дослідження;
- основні характеристики психологічного експериментування;
- характеристики ідеального дослідження;
- засоби оцінки та планування експериментального дослідження;
вміти:
- використовувати заходи реалізації різноманітних схем психологічного дослідження;
- планувати та проводити експериментальні дослідження;
- аналізувати результати дослідження відповідно з нормативами наукового мислення.
Опис дисципліни: Наукове дослiдження та його принципи, гiпотеза та ii види, психологiчний експеримент як cумісна праця досліджуваного та експериментатора, типи експериментальних ситуацiй, рекомендацiї з органiзацiї експериментального спiлкування, етапи експериментального дослiдження , планування експерименту та фактори, що порушують валiднiсть, незалежна, залежна та зовнiшнi змiннi, ·їx види та вiдносини помiж ними, експериментальна вибiрка та засоби її формування, теорiя психологiчних вимiрювань, типи шкал, шкали бальних оцiнок та проблеми, пов'язанi з їх будуванням.

Форми органiзації контролю: письмовий іспит.
ПОРІВНЯЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ. ЗООПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Фролова Є.В.
Мета - вивчення закономірностей розвитку та еволюції психічного відображення на тваринному рівні, походження та розвиток психічних процесів в онто- та філогенезі у порівняльному аспекті з людиною.
Завдання:
- надати уявлення про походження та еволюцію психіки;
- охарактеризувати психічну діяльність тварин;
- здійснити порівняльний аналіз психіки й поведінки тварин та людини.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
- уявлення про походження та еволюцію психіки;
- загальну характеристику психічної діяльності тварин: інстинктивна поведінка,
імпринтинг, навчання, елементарне мислення;
- механізми комунікації тварин та передісторію виникнення людської мови;
- характеристику інтелекту тварин у порівняльному аспекті з людиною;
вміти:
- аналізувати виявлення психічної діяльності тварин та людини;
- використовувати отримані знання у повсякденному житті: дресирування домашніх тварин, тощо.
Опис дисципліни: Історія розвитку зоопсихології. Методи досліджень у порівняльній психології. Проблема виникнення та еволюції психіки. Загальна характеристика психічної діяльності тварин. Мислення тварин. Розвиток психіки в онтогенезі тварин. Поведінка тварин у порівняльному аспекті з людиною. Передумови виникнення свідомості людини.
Форма організації контролю: письмовий залік.

2 К У Р С
3 С Е М Е С Т Р
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПРАКТИКУМ З ПСИХОЛОГІЇ
Викладач: доцент Невоєнна Олена Анатоліївна.

Передумови вивчення: загальна психологія. Психологія пізнавальних процесів.
Мета курсу: вивчення основних характеристик уваги, пам’яті, мислення та методів дослідження вищеозначених процесів.
Завдання: ознайомленням студентів із психологічними методами дослідження та характеристиками уваги, пам’яті, мислення, інтелекту, опанування цими методами під час проведення лабораторних занять, при виконанні самостійної роботи студента.
Після вивчення дисципліни «Експериментальна психологія та практикум з психології» студенти повинні:
знати:
- основні етапи, ознаки та вимоги до наукового експериментального дослідження;
- механізми розвитку пізнавальної сфери особистості з обґрунтуванням цих механізмів знаннями про відповідні методи їх дослідження;
- основні терміни та поняття експериментальної психології пізнавальних процесів на рівні відтворювання, призначення та їх використання у професійній діяльності;
- проблеми експериментальної психології та шляхи їх вирішення класичними та сучасними методами дослідження;
- шляхи розвитку пізнавальної сфери особистості;
вміти:
- методично вірно ставити та проводити експеримент;
- вільно орієнтуватися в методах дослідження основних характеристик пізнавальної сфери та інтелекту;
- уміло аналізувати та узагальнювати результати експерименту та спостереження.

Опис дисципліни: Основні ознаки наукового експериментального дослідження.
Вимоги до експериментальних методів. Поняття й основні категорії уваги. Види неуважності. Шляхи розвитку уваги. Основні категорії мнемічних процесів. Переробка
інформації в пам’яті. Феномени пам’яті. Засоби управління пам’яттю. Стадії становлення мислення. Стадії розумового процесу. Основи тестування інтелекту та мислення. Тести
інтелекту.

Форма організації контролю: письмовий залік.


ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ
Викладач: доцент Гімаєва Юлія Азгатівна.

Передумови вивчення: вступ до психології, загальна психологія, експериментальна психологія.
Мета курсу: підготовка фахівців у галузі психології віку і вікового розвитку.
Завдання:
- ознайомлення з історією та сучасними концепціями вікової психології;
- розкриття основних понять вікової психології;
- ознайомлення з основними вітчизняними та зарубіжними підходами до розуміння чинників, закономірностей та критеріїв періодизації психічного розвитку в онтогенезі,
- характеристика структури віку та вікових особливостей психічного розвитку, притаманних дитячим та перехідним віковим періодам життя людини.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
- основні поняття, принципи, методи та закони вікової психології;
- особливості розвитку психіки людини у немовлячому, ранньому, дошкільному, молодшому шкільному, підлітковому та юнацькому віці;
- сучасні концепції вікової психології: культурно-історичну Л.С.Виготського, вікової періодизації Д.Б.Ельконіна, епістемологічну Ж.Піаже, епігенетичну Е.Еріксона;
вміти:
- вільно орієнтуватися у науковій літературі з вікової психології та розуміти її зміст;
- застосовувати знання вікової психології для аналізу конкретних проблем вікового розвитку конкретної людини;
- проводити загальноосвітню роботу з батьками, вчителями, вихователями, роз’яснюючи їм основні положення вікової психології;
- застосовувати знання вікової психології у навчально-виховній роботі та спілкуванні з дітьми різного віку та студентами.

Опис дисципліни: предмет, завдання, методи вікової психології. Основні зарубіжні напрямки вікової психології. Розвиток вітчизняної вікової психології. Співвідношення процесів навчання, виховання й розвитку. Проблема періодизації психічного розвитку.
Основні теорії. Характеристики періодів психічного розвитку людини: немовляцтво, раннє дитинство, дошкільне дитинство, молодший шкільний вік, підлітковий вік, юність.

Форма організації контролю: письмовий іспит.


ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВІ ПРОЦЕСИ
Викладач: професор Крейдун Надія Петрівна.
Передумови вивчення: вступ до психології, психологія особистості.
Мета курсу: визначення дитермінант активності особистості та особливотей емоційно-вольових аспектів у структурі особистості.
Завдання:
1.
Аналіз емоційних аспектів у структурі особистості та життєдіяльності людини.
2.
Теоретико-методологічний аналіз категорії “емоція” в історичному аспекті.
Аналіз сучасних теоретичних та експериментальних досліджень емоційних процесів та станів.
3.
Аналіз категорії “воля” в психології.
4.
Розуміння сучасних прикладних аспектів емоційно-вольової регуляції поведінки особистості.
5.
Аналіз детермінант активності особистості.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
- класичні та сучасні теорії емоційно-вольової регуляції поведінки, класичні та сучасні підходи до аналізу проблеми детермінант активності особистості;
- основні дефініції категорій “емоції”, “переживання”, “почуття”, “воля”, “потреба”,
“мотив”, “мотивація”, “мета”, “цілепокладання”, “рефлексія”, “активність”,
“діяльність”;
- основні підходи до вивчення проблеми волі у психології; різницю у категоріях
“мотив” та “мотивація”;
- підходи до формування вольових якостей особистості; основні експериментальні підходи до вивчення емоцій, волі, детермінант активності особистості;
- різницю між поняттями “емоція-почуття-емоційність”;
- різницю між довільними, імпульсивними та вольовими діями;
вміти:
- теоретично обґрунтувати і подати власне визначення категорій “емоція”, “воля”,
“мотивація”, “емоційність”, “емоційний стан”;
- теоретично обґрунтувати і скласти власну програму експериментального дослідження емоцій та вольових процесів особистості;
- надавати консультативну допомогу у корекції порушень емоційно-вольової регуляції поведінки.
Опис дисципліни: Загальна характеристика емоційних явищ. Класифікація емоцій.
Функції емоцій. Співвідношення понять “відображення”, “переживання”, “емоції”.
Прикладні аспекти психології емоцій. Основні напрямки експериментального дослідження емоцій. Онтогенетичний розвиток емоційної сфери особистості. Емоційність як особистісна властивість. Детермінанти активності особистості. Воля як вища психічна функція. Проблема волі у психології. Специфіка та феноменологія вольових дій.
Прикладні аспекти психології волі. Вольові якості особистості.
Форма організації контролю: семінари, модульний контроль, проміжні контрольні роботи, іспит.

ФІЛОСОФІЯ

Викладач: старший викладач Шильман Михайло Євгенович.
Передумови вивчення: всесвітня історія,загальне релігієзнавство, базові культурологічні знання.
Мета курсу: дати уявлення про специфіку філософії як форми вільного мислення.
Завдання: ознайомити студентів з історією філософської думки, основними філософськими поняттями, концептами, системами і персоналіями; проілюструвати фундаментальність філософських питань і невичерпність тем, що панують у спеціальних філософських дисциплінах; акцентувати значимість філософського надбання для сучасної культури.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен:
знати:
- предмет дисципліни, її структуру, категоріальний апарат;
- основний зміст усіх розділів, напрямки і основні стани розвитку історії східноєвропейської філософії;
- сучасні тенденції розвитку філософської думки;
вміти:
- використовувати основні філософські терміни;
- опанувати філософську літературу;
- ставити філософського рівня питання, висвітлювати їх в рефератах, виступах на семінарах, доповідях та науково-студентських конференціях;
- формувати самостійний стиль мислення і власну світоглядну позицію;
- толерантно ставитись до сучасного різноманіття поглядів на людину і світ.
Опис
дисципліни: розглядаються основні поняття та концепти західноєвропейської філософії. Аналізуються погляди найбільш вагомих філософських вчень, шкіл та напрямків. Акцентуються та розкриваються традиційні та сучасні філософські теми. Демонструються способи, методи та підходи до розв’язання фундаментальних питань, щодо буття людини, функціонування соціуму та перипетій історії.
Форма організації контролю: контрольні модульні завдання, письмовий іспит.

ПСИХОФІІЗІОЛОГІЯ
Викладач: доцент Луценко Олена Львівна.
Передумови вивчення: загальна психологія, фізіологія ВНД, еволюція нервової системи, експериментальна психологія.
Мета курсу: розуміння закономірностей функціонування психофізіологічної реальності, яка є базою усіх психологічних процесів, властивостей та станів.

Завдання: 1) ознайомлення з методами психофізіологічних досліджень як засобами об’єктивного вивчання психіки; 2) розуміння фізіологічного забезпечення психічних явищ на системному, анатомічному, клітинному і молекулярному рівнях; 3) оволодіння прикладними знаннями з психофізіології, зокрема принципам детекції брехні та психокорекції і реабілітації за допомогою біологічного зворотного зв’язку; 4) підготовка студентів до кращого розуміння інших психологічних дисциплін, у яких застосовуються психофізіологічні поняття та терміни, зокрема, до вивчання загальної психології, психофізики, експериментальної психології, нейропсихології, патопсихології, психології праці, психології спорту тощо.
У результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:

специфіку психофізіології як міждисциплінарної галузі, методи психофізіологічних досліджень, анатомічну, фізіологічну і функціональну організацію вищих психічних функцій, станів, мотивації і емоцій, свідомості та підсвідомого;
вміти:

працювати з реабілітаційним психофізіологічним комплексом для тренінгів з біологічним зворотним зв’язком, розробляти плани психофізіологічних досліджень, нові сценарії тренінгів з біологічним зворотним зв’язком,
інтерпретувати психологічну інформацію на базі відомих психофізіологічних закономірностей та механізмів.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал