Анотація навчальної дисципліни практична фонетика німецької мовиСкачати 57.69 Kb.
Дата конвертації30.05.2017
Розмір57.69 Kb.
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Практична фонетика німецької мови
014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)

Рік, семестри: 1 рік, 1-2 семестри.
1. Мета: формування системних знань студентів про мову, про мовну особливість, про можливості та умови самовдосконалення та практичне застосування основ німецької вимови та німецької інтонації; формування професійно-педагогічних навичок та вмінь, необхідних студентам для їхньої майбутньої роботи над вимовою учнів у ЗОШ.

2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Практична фонетика

німецької мови” є корекція вимови звуків та інтонації німецької мови у студентів та подальше удосконалення німецької вимови студентів на наступних етапах навчання; вивчення студентами протягом усього курсу теоретичних відомостей з фонетики німецької мови, необхідних як для набуття навичок та вмінь вимови, так і для розширення лінгвістичного світогляду; оволодіння студентами прийомами роботи над вимовою, необхідних їм для майбутньої педагогічної діяльності, сприймання зв'язної мови з метою запам'ятовування та зберігання в пам'яті граматичних форм та моделей, лексичних конструкцій та мовних кліше; розвиток фонематичного, інтонематичного та фонетичного слуху, уміння правильно та виразно прочитати текст та передавати стилістичне забарвлення різних типів тексту; виявлення фонетичних явищ, що притаманні німецькій мові в процесі мовлення; уміння транскрибувати слова та відображати інтонацію за допомогою графіки.

3.Зміст навчальної дисципліни:Змістовий модуль 1. Місце та завдання фонетики у викладанні іноземної мови. Поняття про артикуляційну базу німецької мови. Мовний апарат. Активні і пасивні органи мовлення. Вплив артикуляційної бази рідної мови на німецьку вимову студентів. Фонетична транскрипція. Звук і буква. Німецький алфавіт. Традиційна орфографія і правила читання. Звук мови, звукотип, фонема. Типи складів у німецькій мові: 1) відкриті; 2) закриті; 3) умовно (позиційно) закриті. Система німецьких голосних у порівнянні з системою голосних української мови. Довгота і короткість німецьких голосних. Співвідношення кількості і якості німецьких голосних. Позиційне варіювання німецьких довгих голосних. Правила довготи німецьких голосних. Німецькі голосні у сполученні з різними приголосними. Система приголосних німецької мови у порівнянні з системою приголосних української мови. Відсутність у німецькій мові палаталізації приголосних на зразок української. Дзвінкість і глухість німецьких зімкнених приголосних. Часткова палаталізація задньоязикових зімкнених приголосних. Голосні [ і ], [ І:], [ а ], [ а:]. Голосні [e: ], [ε], [ε:], [u:] [ʊ]. Лабіалізовані голосні [о:], [ɔ], [y]. Нелабіалізовані голосні. Лабіалізований голосний[œ]. Нескладові [i], [u], [o], [y]. Твердий приступ голосних у німецькій мові. Основні правила німецького словесного наголосу. Правила читання німецьких слів. Наголос в похідних словах. Наголос у префіксальних дієсловах. Наголос у іншомовних похідних іменниках, прикметниках і дієсловах. Наголос у складних іменниках, прикметниках, прислівниках. Слова зі змінним наголосом (іменники, прикметники, дієслова). Видільний наголос у німецькій мові. Наголос у складному слові. Вимова слів іншомовного походження.

Змістовий модуль 2. Поняття інтонації. Графічне зображення інтонації. Німецька фразова інтонація, її компоненти і функції. Фразова інтонація і комунікативний тип речення. Види синтагм і їх інтонаційне оформлення у фразі. Залежність інтонаційного оформлення синтагми від її місця у фразі. Типи пауз у фразі. Наголошені і ненаголошені елементи в синтагмі. Німецькі африкати [pf], [t∫],[ts]. Щілинні приголосні [f], [v], [h]. Приголосний, що позначається буквою r, і основні типи його вимови.Редукований голосний [ǝ]і випадки його випадіння. Зімкнені приголосні [d], [t], [b], [p]. Щілинні приголосні [z], [s], [∫]. Носові приголосні [m], [n]. Особливості артикуляції носового [n], латерального [l]. Редукований голосний в перед наголошених і після наголошених складах. Німецькі дифтонги. Дифтонги [ai],[ao], [ay]. Вимова дифтонгів у кінці слова. Збереження другими компонентами дифтонгів їх вокалічного характеру. Вимова німецьких голосних і приголосних у потоці мовлення. Основні випадки асиміляції німецьких приголосних. Німецькі приголосні на початку, в середині і кінці слова. Сполучення приголосних, що різняться за місцем і способом утворення, на стику слів і морфем. Відсутність регресивної асиміляції за дзвінкістю на стику слів і морфем у поєднанні глухого і дзвінкого приголосних. Інтонаційне оформлення простих непоширених і поширених речень різних комунікативних типів. Інтонація багатосинтагменної фрази. Види незакінчених синтагм (вставка, перерахування, звертання). Комунікативні типи висловлень і їх інтонаційне оформлення. Щілинні приголосні. Особливості артикуляції щілинних [j], [з], [x], [ŋ]. Зімкнені приголосні [k], [g]. Позиційне звучання задньоязикових приголосних [k], [g], [ŋ] (часткова палаталізація). Інтонаційне оформлення простих непоширених і поширених речень різних комунікативних типів. Комунікативні типи висловлень і їх інтонаційне оформлення. Фонетичні засоби емоційно забарвленого мовлення і емфази. Фонетичний аналіз, транскрибування і розучування звукозаписів літературно-художнього тексту в прозі і віршах. Діалоги. Транскрибування уривків текстів з художньої літератури з позначенням інтонації.

4. Обсяг навчальної дисципліни: 4 кредити ЕСТS 120 годин, 40 годин аудиторна робота, 80 годин – позааудиторна (60 годин – самостійна робота, 20 годин – індивідуальні завдання).

5. Форма підсумкового контролю: залік.

6. Викладацький склад: Микуляк М.І., викладач.

7. Перелік основної літератури:

1. Iwanowa L.O. Praktische Phonetik der deutschen Sprache / I.O. Iwanowa, L.B. Iotko, T.A. Pantschyschyna. – Kamjanetz-Podilskyj, 2006. – 239 S.

2.Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови / О.І. Стеріополо. – Вінниця, 2004. – 300 S.

3. Kosmin O.G. Praktische Phonetik der deutschen Sprache / O.G. Kosmin, G.A. Sulemowa. – M., 1980. – M.: Просвещение, 1990. – 224 S.

4.Миддлеман Д. Слушаем, правильно говорим. Упражнения по немецкому произношению / Д. Миддлеман. – К.: Методика, 1998. – 112 S.

5. Phonetiktrainer A1-B1. Aussichten Kurs- und Selbstlernmaterial mit 2 Audio-CDs. Ernst Klett Sprachen. – Stuttgart. – 2012. – 104 S.6. Hirschfeld U. Lehrmaterial zur Phonetik. Zweites Heft: Texte und Aufgaben zur Artikulation und Intonation / U. Hirschfeld, L. Schmidt. – Leipzig: Herder-Institut, 1983. – 66 S.
Завідувач кафедри В.О. Казимір

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал