Аналіз та самоаналіз уроку варіант аналізу урокуСкачати 79.72 Kb.
Дата конвертації07.01.2017
Розмір79.72 Kb.
ТипУрок
АНАЛІЗ ТА САМОАНАЛІЗ УРОКУ

ВАРІАНТ АНАЛІЗУ УРОКУ

Урок за типом . Чіткість його визначається логічним взаємозв’язком окремих структурних частин, які оптимально витримані часом, мають свою мету та зміст і відзначаються логічною завершеністю. Це підтверджує достатню культуру педагогічної праці.

Раціонально, вдумливо й дидактичне грамотно визначена основна мета уроку, вона чітко випливає зі змісту навчального матеріалу, відповідає віковим та інтелектуальним особливостям учнів класу та несе інформацію про кінцевий результат уроку.

Відповідно до місця уроку у темі, що вивчається, основної мети та завдань окремих його частин, які чітко формулюються перед учнями та узгоджуються з їхнім особистим досвідом, тип обрано правильно. Надана перевага стійкій структурі уроку. З урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання вчитель надає перевагу гнучкій структурі уроку.

Уміло проводиться мотивація навчальної діяльності учнів на всіх етапах уроку, що сприяє збудженню їхнього інтересу до вивчення нової теми, творчої діяльності.

Зміст уроку повністю відповідав вимогам навчальної програми та змісту поставлених завдань.

Кваліфіковано реалізовано принципи навчання

Це достатньо чітко проявилося _____________.

Свідомому засвоєнню нового матеріалу слугувало методично правильно організоване повторення раніше вивченого матеріалу та актуалізація опорних знань, умінь і навичок учнів. Належним чином було проведено перевірку домашнього завдання. З цією метою вчителем було використано такі форми роботи_________. Вдале поєднання форм (______), прийомів (___________) опитування дозволило вчителю опитати декілька разів весь клас (______учнів). Оптимально використано час на цю роботу. Перевірка знань учнів характеризується чіткістю мети, повнотою. Опитування мало науковий характер, що, в першу чергу, обумовлювалося вмінням виправляти помилки у ході відповіді та залученням до цієї роботи учнів.

Робота з вивчення нового матеріалу характеризується конкретністю і чіткістю реалізації основних завдань уроку. Виклад нового матеріалу відзначається логічністю, вмілим виділенням головного, істотного. Учитель розкриває зміст теми цікаво, доступно, з наукових позицій, використовує останні досягнення ___________. Новий матеріал вивчається в процесі самостійної __________ роботи, яка має творчий пошуковий характер. Це сприяє розвитку в учнів самостійності, допитливості, їхній здатності встановлювати певні закономірності у _________. Основні висновки учні робили самі, а вчитель при цьому зберігав керівну роль.

Уміло пов'язує виучуваний матеріал з життям, виробничим оточенням і робить це так, що цей зв'язок випливає зі змісту виучуваного матеріалу та є його логічним продовженням.

Уміло був включений в урок матеріал з предмета

У ході подання нового матеріалу проводиться безпосередня перевірка якості розуміння його учнями. Засвоєння нового матеріалу школярами на уроці є оптимальним.

Постановка вчителем питань стимулює розвиток розумових сил, не налаштовує на заучування, збуджує думку, виховує інтерес до навчання. Питання, які задає вчитель, вимагають вдумливого читання, розуміння та осмислення матеріалу, але не його механічного заучування. Учитель направляє хід думки учнів таким чином, щоб вони активно, зосереджено намагались побачити невидиме, зрозуміти приховане, розглянути незвичайне у звичайному (розумова активність).

Види роботи відповідали віковим особливостям учнів, дозволили педагогу активізувати їхню навчальну діяльність, учні були не пасивними слухачами, а активними учасниками.

Найбільш вдалими методами були ________, прийомами ________, формами ___________. Це дозволило вчителю раціонально організувати роботу учнів на всьому уроці (на етапі )та повною мірою здійснювати контроль за рівнем сформованості . Використання різних видів роботи сприяло зниженню втомлюваності учнів у процесі роботи. Це позитивна сторона уроку, глибоко продумана вчителем.

Оптимально організовано самостійну роботу учнів під керівництвом учителя з урахуванням рівня їхніх навчальних можливостей. Самостійна пошукова діяльність учнів на уроці забезпечувалася в процесі співпраці вчителя і школярів. Учитель упродовж уроку (на етапі_______) виступає у ролі консультанта, порадника. Колективна робота учнів вміло поєднується з виконанням індивідуальних диференційованих завдань.

Використання наочності та технічних засобів навчання( )їх застосування дозволило не тільки доступно викласти новий матеріал і закріпити його, але і зекономити час на вироблення практичних умінь і навичок в учнів на уроці. Це особливо важливо, бо попереджується перевантаження школярів в умовах домашньої роботи. Використання технічних засобів і засобів наочності допомогло учням глибше проникнути в суть виучуваного матеріалу.

Запитання вчителя до учнів спонукали їх до самостійних суджень і практичних дій. Це сприяло більш повній реалізації на уроці принципу виховуючого та розвиваючого навчання. Протягом уроку вчитель добивається від своїх учнів грамотної і повної відповіді, точних формулювань.

Пропонує не тільки відтворити пройдений матеріал, але і виділити з нього найбільш істотне, підтвердити практичні навички теоретичними положеннями. Доповнює і поглиблює відповіді учнів, стимулює їх на активне, свідоме засвоєння матеріалу через низку запитань. Оптимальним у процесі перевірки є співвідношення теоретичних та практичних завдань.

Слід відзначити вміння учнів гідно триматися під час відповіді як з місця, так і біля дошки, звернутися до вчителя, доповнити чи виправити відповідь товариша.

Показником пізнавальної активності й інтересу учнів до виучуваного було те, що вони поставили ___ запитань до вчителя та до своїх товаришів, _____ учнів хотіли взяти участь в обговоренні питань, поставлених перед ними, ____ учнів, які бажали доповнити, відкорегувати відповідь однокласника. ___ учнів негативно ставилися до навчальної діяльності на уроці, до уроку в цілому.

Оцінювання роботи учнів проводилося відповідно до критеріїв, об'єктивно і аргументовано. Отримані учнями бали виставлено у щоденники. Відчутними є взаємо-та самоконтроль.

Позитивним у роботі вчителя з учнями на етапі усвідомлення матеріалу є те, що він дає час на обдумування, використовує різні форми роботи (____) та види наочності (_____).

Упродовж уроку знання ___ застосовувались у вправах, учні зробили ____ крок на шляху розвитку. Навчання здійснювало вплив на розвиток і виховання школярів, бо вчитель ураховував навчальні можливості кожного з них. Урок сприяв розвитку кожної дитини, її пам'яті, мислення, волі. Упродовж уроку ефективно організовувалась пізнавальна діяльність школярів. З цією метою було забезпечено умови для продуктивної роботи мислення й уяви, через _____ вчитель домагався зосередженості й стійкості уваги. Вдалим використанням методів ____, форм _____ педагог домагався активності та самостійності мислення учнів.

Майстерність учителя виявлялася в тому, що знання, набуті учнями

на попередніх уроках, вдало застосовуються на цьому, повторення оптимально співвідноситься з вивченням нового матеріалу таким чином, що для повторення не потрібно спеціально виділяти час. Систематична робота вчителя в цьому напрямку дасть змогу повторювати учням матеріал без завдань для домашнього повторення за підручником.

Ефективною була робота протягом усього уроку з підготовки учнів до тематичного оцінювання. Вона виявилася у _______ . Увесь клас працював активно і з інтересом.

Заслуговує на увагу робота з вироблення культури навчальної праці.

У кожного на парті є все необхідне. Вчителем підготовлені пам'ятки з виконання ________. У результаті при зміні одного виду роботи іншим не витрачається дорогоцінний час. Записи в зошитах, на дошці ведуться чітко і акуратно. Учитель постійно організовує роботу школярів із навчальною книгою.

З точки зору виховного впливу уроку треба відмітити особистість

вчителя. Спокійний тон, уважне і добре ставлення до учнів в поєднанні з вимогливістю, манера звертатися до класу, витримка — все це передається дітям і слугує еталоном людських відносин. Вихованню сприяли засоби навчання, а саме естетика їхньої форми і змісту, Вихованню творчого потенціалу школярів сприяли вдало застосовані методи та форми роботи. З метою виховання школярів (_____) вчитель дохідливе, переконливо і яскраво використовує ___ __. Урок відзначається свідомою робочою дисципліною.

Продумано і своєчасно дано домашнє завдання. Зміст його випливає з усього ходу уроку і має творчий характер, спонукає учнів самостійно робити висновки, поглиблювати і завершувати роботу, розпочату на уроці (вдосконалення вмінь вчитися, підготовка до оволодіння знаннями в класі, спостереження над предметами та явищами природи і праці, задоволення і розвиток багатогранних інтелектуальних запитів). Учитель зробив потрібні роз'яснення щодо виконання завдання і перевірив рівень розуміння ходу його виконання учнями. Попередив учнів про можливі труднощі під час виконання завдання та дав рекомендації щодо їхнього подолання. Задаючи читати матеріал за підручником, учитель дає учням питання, над якими, читаючи, треба думати. Задані практичні завдання зорієнтовані на застосування, поглиблення знань. Задаючи їх, педагог показує, як треба зіставляти, осмислювати теоретичні закономірності з виконанням даного завдання (добре, що аналогічна робота виконувалась у класі). Суттєву роль відіграє індивідуалізація домашнього завдання — це підтверджує, що вчитель вивчає сили, можливості, здібності кожної дитини.

На уроці створено належні матеріальні, морально-психологічні, гігієнічні, естетичні умови. Урок проходить у чистому, добре провітреному класі ______.

Урок проведено у досить високому темпі, раціонально використано кожну хвилину.

Мети уроку досягнуто. Учні набули знань ________, практичних умінь ________, вдосконалили загальнонавчальні уміння і навички _________, на уроці формувалися _______ уміння, _______навички.

Урок має логічне завершення: проводиться перевірка завдань, які дано учням перед його початком. Висновки за уроком робить учитель (учні). Прийоми мотивації та організації навчальної роботи учнів упродовж уроку сприяють створенню такої ситуації, при якій учні відчувають задоволення від своїх успіхів у навчанні (ситуація успіху). Зміст уроку сприяв розвитку в учнів інтересу до навчання. Активна робота учнів у ході уроку дозволяє зробити висновок, що матеріал з теми засвоєно і мети його досягнуто.

Звертає на себе увагу кропітка, продумана, здійснювана з уроку в урок підготовка вчителя і учнів до активної роботи, система роботи вчителя з підготовки учнів до тематичного оцінювання. Урок проведено відповідно до обґрунтованого, чіткого плану, складеного вчителем у процесі підготовки до уроку. Він оптимально коригується викладачем відповідно до обставин.Основні вимоги до висновку за наслідками спостереження уроку:

1. Органічний зв'язок з метою відвідування, фіксація ступеню його реалізації.

2. Бути обґрунтованими (характеризувати тенденції до змін, які відбуваються у діяльності вчителя).

3. Розкривати причини позитивних результатів та недоліків.

4. Бути об'єктивними (виробляти їх на основі фактичних даних про рівень навчання і виховання учнів на уроці).

5. Бути конкретним (торкатись тих чи інших сторін уроку, що впливають на якість навчально-виховного процесу).6. Бути конкретними, переконливими, чіткими.

7. Мають бути сформовані на наукових засадах (на основі сучасної теорії навчання та виховання).

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал