«Аналіз стану і тенденцій розвитку ринку туристичних послуг»Скачати 288.96 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації22.12.2016
Розмір288.96 Kb.
1   2   3


ВИСНОВОК

29
В результаті проведеної роботи можна зробити такий висновок, що незважаючи на значні позитивні тенденції, ринок туристичних послуг в Україні у своєму розвитку ще не набув рівня, достатнього для реалізації туристичного потенціалу країни, механізм його функціонування потребує вдосконалення.
Для туристичного ринку послуг характерне розгортання комерційного туризму і підприємництва та скорочення внутрішнього культурно-пізнавального туризму. Все це зумовлено кризовими явищами в економіці(значне падіння доходів населення, скорочення державного інвестування в розвиток туристичної діяльності) та недостатньою потужністю туристичних об’єктів, низьким рівнем комфортності готельно-туристського господарства. У перспективі необхідна соціально-орієнтована реструктуризація туристсько-екскурсійної діяльності, розширення ємності туристичного ринку.
Серед основних причин гальмування розвитку ринку туристичних послуг слід відзначити:
1.
недосконалість системи державного регулювання туристичної діяльності;
2.
високий рівень податків;
3.
низький рівень інвестицій у розвитку матеріальної бази туризму;
4.
невідповідність туристичних закладів міжнародним стандартам;
5.
недостатнє забезпечення туристичної галузі кваліфікованими спеціалістами;
6.
вкрай незадовільний стан транспортної інфраструктури;
7.
низька поінформованість потенційних споживачів туристичного продукту.
Туризм завжди «йде у ногу з часом». На світовій арені широко використовуються інноваційні способи підвищення привабливості туристичних дестинацій, які Україна може впроваджувати вже зараз, це зокрема маркетингові нововведення, що дають змогу охоплювати потреби цільових споживачів або залучати неохоплених на цей період часу клієнтів; використання мережі Інтернет для повного комплексу організаційних послуг, віртуальні 3D екскурсії, запрошення, тури, глобальні системи бронювання, система обміну житлом для туристів з різних країн тощо; періодичні продуктові інновації, спрямовані на

30 зміну споживчих властивостей продукту, його позиціонування і переваги; освоєння територій Чорнобильської катастрофи, особливі форми туризму для людей похилого віку, продовольчий, космічний туризм, інновації у транспорті
(прозорі літаки, готелі над та під водою)та ін.
Для забезпечення дієвості ринку туристичних послуг необхідно здійснити низку заходів щодо розвитку туристичної індустрії:
1.
удосконалення існуючої законодавчої бази та механізмів її реалізації;
2.
розвиток та впровадження фінансово-економічних механізмів для стимулювання туристичної діяльності залучення інвестицій;
3.
підготовка кваліфікованих спеціалістів;
4.
розвиток інфраструктури, в тому числі транспортного забезпечення;
5.
створення та реалізація програм із захисту довкілля та культурної спадщини;
6.
рекламно-інформаційна підтримка.
Україна має всі об’єктивні передумови, щоб стати однією з передових туристичних країн світу, однак аналіз сучасного стану функціонування вітчизняної туристично-рекреаційної галузі свідчить про те, що ефективність діяльності цієї галузі стримується через невирішеність низки проблем.
Проаналізувавши ситуацію, що склалася в туристичній галузі України, виокремлено проблеми: раціонального використання санаторно-курортної
інфраструктури (подолання територіальної нерівномірності), впровадження світових стандартів, залучення інвестицій, низького рівня якості та обсягу
інформації про Україну за кордоном, деклараційного характеру регулювання галузі та породжені ними. Туристична галузь України, хоч і повільними кроками, починає нарощувати свої показники. За 2009-2013 рр. кількість в’їзних туристів зріс на 19%, виїзні потоки збільшилися на 55%. Значно розширено
інфраструктуру, коло іноземних партнерів, інвесторів, суб’єктів туристичної пропозиції. Найбільшим гальмівним фактором у розвитку туризму на суспільному рівні є відсутність уваги та підтримки з боку політики та громадської влади. Як тільки буде глибока зацікавленість на законодавчому

31 рівні, поєднання зусиль для піднесення статусу індустрії туризму на більш високий рівень не тільки у вигляді декларацій, а й конкретних заходів щодо встановлення та підтримки економічних зв'язків, почне ефективно діяти маркетинг у сфері туризму - покращуватиметься рівень розвитку туризму.
Зарубіжний досвід свідчить, що максимального ефекту в розвитку туризму можна досягти лише за умов співпраці органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських і професійних організацій та підприємницьких структур.
Отже, як висновок, можна сказати, що туристичний ринок за своєю сутністю є складним та динамічним явищем. Він являє собою інтегровану систему, яка охоплює майже усі сфери діяльності та життя людини, а тому є невід’ємною частиною сучасного світу. Туріндустрія надає туристичні послуги, різноманітність яких зростає з кожним днем. Це явище, насамперед, пов’язане з підвищенням попиту на такі види послуг та зростанням вимог споживачів.
Туристичний ринок став не лише сферою розваг, а потужним полем для бізнесу, яке намагається розвинути на сьогоднішній день чи не кожна країна. Прибутки від сфери туристичних послуг є надзвичайними, а для деяких країн вони стоять на першому місці серед усіх видів доходів. Наразі в Україні, у зв’язку з настанням важливого етапу розвитку країни – посилення настроїв євроінтеграції та революційних подій 2013-2016 років, необхідно використовувати особливі умови для налагодження співробітництва та залучення нових, інакше орієнтованих туристичних потоків.
Станом на 2015 рік ринок туристичних послуг України знаходиться в кризовому стані, кількість туристичних компаній і відпочиваючих знизилася в рази. Особливо відчувається відвідування України іноземцями-туристами та
іноземцями бізнесменами. Причиною є військовий конфлікт на сході України, політична та соціально-економічна криза, а також окупація АРК. У зв’язку з цим
є необхідність у переформатуванні та внутрішній консолідації туристичних фірм, потрібно змінити пріорітети, націлитись на оновлення туристичних продуктів, змістити акцент на внутрішній туризм та активізувати маркетингову

32 діяльність зі спеціальними пропорціями, що враховують платоспроможність попиту. Крім того, незважаючи на заявлені реформи, є необхідність в їхньому прискоренні та радикальному зрушенні з урахуванням і охопленням при цьому туристичної сфери України як провідної ланки майбутнього економічного зростання. Без загальноекономічних, адміністративних та соціальних реформ не має майбутнього ні для відпочиваючих( населення, що бідніє, буде економити на відпочинку), ні для туристичної індустрії( депресивний ринок не дасть розвинутись компаніям), ні для економіки в цілому(туристична сфера як локомотив може суттєво вплинути на розвиток і зростання інших суміжних галузей: транспорт, будівництво, обслуговування і харчування, аграрний сектор).
Список використаних джерел

33 1.
Бондаренко М. П. Проблеми розвитку туристичних ринків /М. П.
Бондаренко// Інвестиції: практика та досвід. -2012. -№7. С. 87-91 2.
Васильчак С. В. Формування конкурентоспроможності туристичних підприємств у контексті забезпечення економічної безпеки/ С. В. Васильчак, С.
С. Семак //Економічний вісник Донбасу. -2014. - № 3. - С. 61-64.
3.
Гайда Ю. Аналіз ринку готельно-туристичних послуг з позиції сезонних коливань попиту / Юрій Гайда, Юлія Новак // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2015. – Вип. 20. – С. 9-16.
4.
Гуменюк В. В. Сучасні тенденції міжнародного туризму та їх вплив на розвиток курортно-рекреаційної сфери/Володимир Гуменюк //
Матеріали ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку туризму»: Збірник тез доповідей (І частина). – Миколаїв: ВП «МФ КНУКІМ»,
2015.–217 с.
5.
Гур’єва І. М. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи/
Ірина Гур’єва, Світлана Хитяних// Фінансовий контроль. – 2011. - №1. – С. 17-
22.
6.
Гусаковська Т. О. Розвиток ринку туристичних послуг в Україні/ Т. О.
Гусаковська, М. О. Джаман//
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2011.- № 5 (50). – C. 18-29.
7.
Єрмаченко В. Є. Проблеми та перспективи розвитку ринку туристичних послуг/Володимир Єрмачов// Глобальні та національні проблеми економіки.- 2015. - №4. – С. 62-64.
8.
Забуранна Л. В., Сіренко К. В. Маркетингові комунікації туристичних підприємств: сучасна теорія і практика: Монографія. – К.: Видавництво Ліра-К,
2014.- 152 с.
9.
Кифяк В.Ф. Організація туризму в Україні: Навчальний посібник.-
Чернівці: Книги-ХХІ, 2011. - 344 с.
10.
Король У. М. Перспективи розвитку ринку туристичних послуг в
Україні / У. М. Король // Формування ринкових відносин в Україні. – 2014. – № 3. – С. 133-139.

34 11.
Кравчук Н.В. Стратегічно-маркетингова оцінка конкурентного середовища туристичного ринку України/ Н. В. Кравчук//Вісник Донецького
інституту туристичного бізнесу. -2013. -№17.- С. 306-311.
12.
Криховецький І. З. Стан і перспективи розвитку туризму в Україні/ І. З.
Криховецький// Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – лютий(№3).- С. 37-38.
13.
Мальська М. П. Географічна, соціальна, економічна характеристика послуг/ Марта Мальська// Вісник Львівського університету. Серія географічна. -
Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2013. -№ 42. - С. 243-249 14.
Мельниченко С. Готельні мережі на ринку туристичних послуг
України/ Світлана Мельниченко, Тетяна Бурак// Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. – 2014. – № 3. – С. 5-15.
15.
Паладі А. В. Регулювання ринку туристичних послуг в Україні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец.08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Альона Василівна
Паладі. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 20 с.
16.
Самонова, Т. Б. Дослідження кон'юнктури ринку туристичних послуг в Україні: основні підходи / Т. Б. Самонова // Актуальні проблеми економіки. –
2010. – №3. – С. 99-104.
17.
Школа І. М. Менеджмент туристичної індустрії: Навчальний посібник
/ За ред. проф. І.М.Школи. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. - 662 с.
18.
Шморгун Л. Г. Перспективи розвитку організацій туристичної сфери в
Україні в нинішніх умовах /Л. Г. Шморгун// Формування ринкових відносин в україні. – 2015.-№1. С.61-64 19.
Режим доступу [Електронний ресурс]: http://www.ukrstat.gov.ua
20.
Режим доступу [Електронний ресурс]: http://zakon5.rada.gov.ua
/laws/show/ 1282-15
ДОДАТКИ
Додаток 1. Механізм формування і функціонування ринку туристичних послуг.
Попит

загальний

платоспроможний
Пропозиція
туристичного продукту
Ціна
Туристичні потоки
Витрати

35
Додаток 2. Взаємодія суб’єктів і об’єктів ринку туристичних послуг


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал