Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручників за результатами апробації в загальноосвітніх навчальних закладах м. МелітополяСкачати 160.21 Kb.
Дата конвертації17.01.2017
Розмір160.21 Kb.
Аналіз навчального та науково-методичного апарату підручників

за результатами апробації в загальноосвітніх навчальних закладах м.Мелітополя
У 2012-2013 н.р. дванадцять загальноосвітніх навчальних закладів м.Мелітополя (ЗОШ № 1, 4, 6, 8, 13, 22, 24, Г № 5, 9, 10, 19, НВК № 16) брали участь в апробації п’яти підручників з англійської мови для учнів 10-11 класів, а саме:

 • Англійська мова (9 рік навчання) для 10 класу: Профільний рівень, А.Несвіт;

 • Англійська мова для 10 класу: Академічний рівень, Л.Калініна, І.Самойлюкевич;

 • Англійська мова для 11 класу: Академічний рівень, Л.Калініна, І.Самойлюкевич;

 • Англійська мова для 10 класу: Рівень стандарту, О.Карп’юк;

 • Англійська мова для 11 класу: Рівень стандарту, О.Карп’юк.


І. Англійська мова (9 рік навчання) для 10 класу: Профільний рівень, А.Несвіт «Ми вивчаємо англійську мову»

Підручник «Англійська мова: Ми вивчаємо англійську мову» для 10 класу складається з 8 основних тем, які вивчаються за Програмою профільного рівня. Поурочний матеріал подається парними уроками, що дає можливість учителю опрацювати поданий об'єм матеріалу для двох уроків за 4 видами мовленнєвої діяльності.

Доступність змісту і мови підручника, науковість викладу навчального матеріалу відповідає віковим особливостям учнів і спрямованості на формування ключових і предметних компетентностей.

У кожному тематичному блоці (Unit) є рубрики, присвячені розвитку навичок слухання, говоріння, читання і письма.

Словниковий запас для кожної теми розширюється за рахунок нових слів, які подані у Vocabulary File, але недостатньо відпрацьовуються в наступних вправах, крім презентації в тексті і тлумаченні значення. Підручник відповідає принципам систематичності, наступності і логічної послідовності викладення матеріалу.

Автор подає завдання в сучасному форматі, від репродуктивних до творчих, запропонована проектна робота передбачає широке використання мови і спілкування нею під час обговорення, підготовки і презентації проекту. Це і є однією з інноваційних педагогічних технологій.

Підручник яскравий, є багато малюнків, фотознімків, схем, але якість і розміри ілюстрацій не завжди відповідають сучасним вимогам до оформлення наочності. Умовні позначки (піктограми) для завдань з аудіювання, читання, говоріння, письма невдалі, на перший погляд виглядають незрозумілими.

Якщо проаналізувати методичний апарат підручника, слід зазначити, що завдання, вправи, система питань відповідають вимогам і нормам Державного стандарту повної загальної середньої освіти. Завдання різноманітні за ступенем складності, спрямовані на розвиток пізнавальної активності і творчих здібностей: проекти типу В (Project B) пов'язані з лінгвістичним дослідженням.

Поліграфічне виконання підручника задовільне, слід покращити якість малюнків, фотографій, схем. Шрифт, формат, вага підручника відповідають гігієнічним нормам.

Зауваження і пропозиції


 • До НМК входять підручник, робочий зошит, збірник тренувальних завдань, книжка для читання, книга для вчителя, аудіо додаток, але для апробації надано тільки підручник. Щоб чітко й об’єктивно виділити позитивні сторони і недоліки, слід вивчити й опрацювати весь НМК.

 • Рекомендувати створити словник за темами або Unit Word List.

 • Вказати на підручнику, якому рівню за Європейським стандартом він відповідає: В1, В1+, або В2.

 • Фотографії, малюнки зробити більшими за розміром, меншими за кількістю.

 • Рубрики “Listening Lab”, “Reading Lab”, “Conversation Lab”, “Writing Lab” зробити більш виразними, без піктограм.

Висновки

Підручник створений відповідно до чинної Програми з іноземних мов (профільний рівень) та ґрунтується на принципах комунікативності, інтегрованому розвитку всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Матеріал підручника сприяє розвитку пізнавальних інтересів та творчих здібностей учнів.ІІ. Англійська мова для 10, 11 класу: Академічний рівень,

Л.Калініна, І.Самойлюкевич
Навчально-методичний комплект для 10, 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з англійської мови авторів Калініної Л.В. та Самойлюкевич І.В. складається з підручника, робочого зошиту, книги для вчителя, зошиту для контролю знань, компакт-диску. Було апробовано лише підручник. Він відповідає чинній програмі та новітнім вимогам викладання англійської мови.

Підручник орієнтований на учнів 10-11-х класів, які вивчають англійську мову на академічному рівні. Облік індивідуальних (апелювання тематики навчальних матеріалів до смаків та інтересів середньостатистичного старшокласника) і вікових (адекватний рівень складності завдань і насиченості навчального матеріалу) особливостей здійснено в повній мірі з необхідним акцентуванням на потенційні можливості учнів, а також з опорою на їх інтелектуальний рівень і ступінь навченості. Але при цьому слід зауважити, що лексичний матеріал підручника надто складний для засвоєння учнями, які не мають високого рівня навченості.

Структура підручника свідчить про охоплення всіх видів мовленнєвої діяльності через наявність великої кількості варіативних завдань. Підручник складається з 5 розділів (Units) в 11 класі та з 6 розділів (Units) в 10 класі, які поділяються на 5 частин, що відповідають тематиці ситуативного спілкування за програмою 10, 11 класів, а також текстів для читання (A Cross-Cultural Reader), аудіювання (Tapescripts) і англо-українського словника. Кожна частина складається з підрозділів (варіативно): Go Ahead!, Rhyme and Reason, Your Helping Hand, Enrich Yourself!, Work Your Wisdom!, Your Language Portfolio: Listening/ Reading/ Writing, On Your Own, Across Cultures, Culture Comparison, Test Yourself, At Home, BrE/AmE. Така структура забезпечує максимальне охоплення всіх видів мовленнєвої діяльності, сприяє використанню учнями ресурсів як активного, так і пасивного словникового запасу і додає динамічності навчальному процесу.

У розділах Go Ahead! та Rhyme and Reason пропонується мовленнєва та фонетична зарядки, які сприяють розвитку фонетичної компетенції (наголос та інтонація).

У розділі Your Helping Hand! подається не тільки новий граматичний матеріал та відповідні вправи на закріплення, але й граматика для повторення.

Розділи Enrich Yourself!, Work Your Wisdom!, On Your Own, Across Cultures, Culture Comparison, At Home, BrE/AmE містять лексичний матеріал і тренувальні вправи (вживання фразових дієслів) для поглибленого вивчення мови та спрямовані на формування соціокультурної компетенції учнів, спонукають їх розуміти специфічну постановку питання та проблеми, вміння вирішити її за допомогою технічних засобів навчання (використання інтернет-ресурсів).

Матеріали розділу Language Portfolio відповідають вимогам щодо досягнення всіх чотирьох цілей навчального процесу: практичної (читати та розуміти тексти на сучасні теми про життя підлітків; вміти вилучати основну інформацію з аудіоматеріалів, вміти правильно оформляти письмове повідомлення залежно від його форми), розвиваючої (розвиток довільної пам’яті, мислення − при використанні завдань, які передбачають обговорення прочитаного; уваги − при відповідях на запитання; уяви, кмітливості), виховної (залежно від тематики тексту), освітньої (отримання нових загальних знань у процесі осмислення і засвоєння змісту текстів для читання, аудіювання, різноманітних форм письмових повідомлень).

У розділі Express Yourself! пропонуються вправи на розвиток навичок говоріння та вміння логічно оформляти думки англійською мовою.

В кінці кожного з розділів підручника передбачені завдання для самоконтролю Test Yourself! (вправи на закріплення граматичного та лексичного матеріалу).

Забезпечення високого рівня розвитку мотиваційної сфери процесу навчання здійснюється шляхом стимулювання пізнавальної активності за допомогою проблемності викладу і особистісної значущості навчального матеріалу. Облік комунікативних потреб учнів виробляється шляхом варіативності навчального матеріалу, наявності завдань різного ступеня складності (Basic level, Higher level), актуальності та різноманітності його змістовного компонента, а також оптимального балансу вправ та завдань на розвиток комунікативних навичок у контексті як діалогічного, так і монологічного мовлення.

Масштабне використання засобів оформлення підручника (кольорові ілюстрації, фотографії, наочність і змістовність таблиць, оптимальний для сприйняття тип і розмір шрифту) забезпечує привабливість і мотиваційну складову пізнавальних процесів під час вивчення англійської мови, а наявність твердої палітурки підручника гарантує надійність і довговічність в експлуатації.

Зауваження та пропозиції


 • Підручник містить забагато текстів для читання (деякі з них завеликі за обсягом).

 • Недостатньо уваги приділено тематиці спілкування (Вибір професії, 11 клас), що вимагає залучення додаткових навчальних матеріалів (альтернативних навчальних посібників і відповідних дидактичних матеріалів).

 • Доцільним був би поурочний розподіл матеріалу та окреслення чітких завдань для домашнього опрацювання після кожного уроку.

Насамкінець, слід зазначити, що навчальні заклади м.Мелітополя не забезпечені у повному обсязі навчально-методичним комплектом, що, на жаль, виключає достовірний об’єктивний аналіз переваг та недоліків навчального та науково-методичного апарату цього підручника.

ІІІ. Англійська мова для 10 класу: Рівень стандарту, О.Карпюк

Навчально-методичний комплект для десятого класу складається з підручника, методичних рекомендацій, книги для вчителя (плани-конспекти уроків), робочого зошита і аудіододатка. Навчальний посібник відповідає потребам педагогічного процесу, тематика запропонованого матеріалу задовольняє програмним вимогам. Зміст і мова підручника доступні, вікові особливості враховані. Підручник пропонує адекватний рівень складності завдань і насиченості навчального матеріалу. Науковість викладу навчального матеріалу відповідає віковим особливостям учнів. Навчальний матеріал достатньо спрямований на формування ключових і предметних компетентностей учнів. Забезпечення високого рівня розвитку мотиваційної сфери процесу навчання здійснюється шляхом стимулювання пізнавальної активності за допомогою проблемності викладу і особистісної значущості навчального матеріалу. Елементи інноваційних педагогічних технологій присутні, що надає вчителеві змогу здійснити нестандартний підхід у проведенні уроків. Розподіл матеріалу кожної теми (Unit) здійснюється за розділами, що допомагає вчителеві комбінувати урок, застосовуючи різні види мовленнєвої діяльності. Така структура забезпечує максимальне охоплення всіх видів мовленнєвої діяльності, сприяє використанню учнями ресурсів як активного, так і пасивного словникового запасу і додає динамічності навчальному процесу. Автор дотримується принципів систематичності, наступності і логічної послідовності викладення матеріалу. Ілюстративний матеріал (схеми, таблиці, малюнки) представлений в достатньому об'ємі.

Система поданих питань, завдань, вправ відповідає вимогам Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Представлена достатня кількість завдань, які можна класифікувати за різними рівнями складності. Підручник пропонує вправи на розвиток навичок говоріння та вміння логічно оформлювати думки англійською мовою. Завдання цього розділу ідеально підходять для досягнення виховної мети навчального процесу (ставляться проблемні питання, зачіпаються актуальні теми, відбувається обмін думками і робляться висновки на основі аргументованих суджень учасників дискусії). Запропоновано достатньо вправ, призначених для повторення і закріплення пройденого матеріалу, які можуть виконуватися як в усній, так і в письмовій формі (на розсуд учителя). Різноманітність запропонованих прийомів роботи та видів навчальної діяльності створює оптимальні умови для самостійної роботи учнів, націлює їх на самоосвіту.

Якість естетичного оформлення задовільна. Дотримуються гігієнічні та поліграфічні вимоги, але якість паперу залишає бажати кращого.Зауваження та пропозиції

 • Доцільно ускладнити матеріал для аудіювання і урізноманітнити завдання для контролю рівня засвоєння знань.

 • Словник підручника не містить достатньої кількість слів, щоб бути дієвим помічником учневі в оволодінні мовою.

 • Не вистачає граматичних вправ на закріплення раніше вивчених граматичних структур.

Висновки

Виходячи з вищезазначеного, можна зробити висновок, що підручник складено з урахуванням потенційних можливостей учнів, інтелектуального рівня і ступеня їх навченості. Облік комунікативних потреб учнів виробляється шляхом високого рівня варіативності навчального матеріалу, актуальності та різноманітності його змістовного компонента, а також оптимального балансу вправ та завдань на розвиток комунікативних навичок у контексті як діалогічного, так і монологічного мовлення.ІУ. Англійська мова для 11 класу: Рівень стандарту, О.Карпюк

Даний підручник структурно складається з восьми великих підрозділів (units), які певною мірою співпадають з тематикою сфер спілкування за програмою для 11 класу (рівень стандарт).

Кожний з підрозділів має чітку структуру – читання, словник, граматика, аудіювання, говоріння, письмо та перевірка знань. У розділах Читання та Словник відбувається введення в тему, активізація знань з теми, первинне введення лексики, читання автентичного тексту, пов'язаного із заявленою темою. Розділ Граматика вміщує довідковий матеріалам з граматики та надає ряд лексико-граматичних вправ, що включають роботу з граматичними структурами, а також новою лексикою, фразовими дієсловами. Слід зазначити, що граматичний матеріал викладений в граматичному довіднику дуже стисло, тому не відтворює повної картини даного граматичного правила.

У розділі Аудіювання учні мають змогу прослухати тексти, практикувати сприйняття мовлення на слух; у тому числі з введеними новими лексичними одиницями з теми. Говоріння надає змогу підвищення рівня комунікативної компетенції в заданих робочих ситуаціях, пов'язаних з процесом соціалізації. У цьому ж розділі розглядаються мовні кліше, стійкі мовні звороти і відбувається практика діалогічного та монологічного мовлення. Розділ Письмо націлений на формування навичок творчого та професійного письма.

Принцип, покладений в основу концепції даного підручнику - комунікативний метод навчання, згідно з яким цілі і завдання навчання спрямовані на розвиток комунікативних навичок говоріння, адекватних на певному рівні навчання, зокрема на старшому етапі. Так, на даному етапі навчання лексичний матеріал вводиться і закріплюється спочатку за допомогою тренувальних вправ, націлених на автоматизацію навичок вживання нових слів, а не відразу на рівні усвідомлених комунікативних структур. Таким чином, підручник відображає логіку розвитку мовних навичок. У даному підручнику реалізуються всі аспекти мовної діяльності: аудіювання, говоріння, письмо і читання. На уроках англійської мови робота над кожним аспектом здійснюється покроково, від простого до складного.

У рамках кожної теми представлені наступні етапи роботи над темою: контроль залишкових знань з теми, презентація лексико-граматичного матеріалу, практика введеного матеріалу у всіх аспектах мовної діяльності. Для досягнення цих цілей у підручнику передбачено такі режими роботи з групою: індивідуальний, парний і груповий; застосовуються вправи на трансформацію, доповнення, коригування. Особлива увага приділяється формуванню навичок діалогічного мовлення як головному факту комунікації.Робота над лексикою в підручнику включає в себе роботу з Student's Book і продовжується в Work Book. Лексика повторюється систематично з уроку в урок. Для більш успішного оволодіння лексичним матеріалом кожного циклу додається словник в кінці підручника. У робочому зошиті містяться спеціальні вправи, спрямовані на розвиток навичок письмової мови, а саме такі види роботи, як складання листа або листівки другу, оформлення формального чи неформального листа, рекламного оголошення. Для формування навичок зв'язного писемного мовлення пропонуються вправи на вживання сполучних слів і слів-зв'язок, відпрацьовуються навички складання листів. Зразки всіх письмових творчих завдань, таких як есе, ділові листи, рецензії на фільми та книжки, учні можуть знайти у підручнику в розділі Writing, який включено до кожної теми.

Позитивними сторонами даного підручника є:

 • Розкриття програмних тем, що дозволяє сформувати в учнів рівень мовної компетенції, необхідної для спілкування в ситуаціях, пов'язаних з професією, і ситуаціях міжкультурного спілкування.

 • Значне розширення словникового запасу учнів, у тому числі за рахунок роботи з професійною лексикою і ситуативними мовними кліше.

 • Чітка структура підручника в цілому та кожного окремого уроку, що дозволяє учням бачити цілі і завдання кожного уроку.

 • Велика кількість рольових і ділових ігор, діалогів і полілогів, що підвищують активність учнів.

 • Автентичний матеріал для аудіювання та читання.

Зауваження та пропозиції

 • Не завжди частини одного уроку логічно з'єднані між собою.

 • У деяких уроках прослідковується перенасиченість новою лексикою, що не завжди робить можливим опрацювати її на достатньому рівні.

 • При введенні лексики слід давати різні контексти вживання слів з певними прийменниками, інфінітивами, герундієм тощо, а не окреме слово.

 • Тексти для читання завеликі за обсягом, краще практикувати роботу з невеликими за обсягом текстами, що дозволить швидко прочитати і обговорити їх зміст.

 • Видається за доцільне виділити необхідну лексику певного «unit» в спеціально розроблених лексичних вправах, яких замало.

 • До змісту матеріалу підручника можна включити додатково тексти країнознавчого характеру та соціокультурного спрямування.

 • Доцільно покращити якість та урізноманітнити ілюстративний матеріал.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал