Алла Мудрик соціальна психологіяPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3   4
Тема 1. Соціальна психологія як наукова дисципліна, її предмет, об’єкт, завдання та
методи
Практичне заняття 1.
1.
Передумови виникнення соціальної психології.
2.
Оформлення соціальної психології у самостійну науку. Предмет, об’єкт, завдання соціальної психології.
3.
Розвиток та становлення американської соціальної психології.
4.
Розвиток та становлення західноєвропейської соціальної психології.
5.
Розвиток та становлення радянської соціальної психології.

25 6.
Витоки української соціально-психологічної думки. Становлення та перспективи розвитку соціальної психології в Україні.
7.
Розвиток соціально-психологічної думки українськими вченими в еміграції.
6.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

1. Соціальна психологія як галузь наукового знання почала формуватися:
1) початок ХІХ ст
2) середина XIX ст
3) початок ХХ ст
4) середина ХХ ст
5) жодний варіант відповіді не вірний.
2. Предметом вивчення соціальної психології є:
1) особистість в групі, соціумі, соціальна психіка
2) соціальні групи в суспільстві
3) соціальна психіка, або масовидність явища психіки
4) закономірності поведінки, діяльності та спілкування людей, зумовлені їх включенням в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп
5) емоційна сфера особистості
6) мотиваційна сфера особистості
7) характер, темперамент, задатки, здібності
8) свідоме і несвідоме
9) всі варіанти відповідей вірні
10) жодний варіант відповіді не вірний.
3. Представниками гуманістичної психології є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр, Г. Спенсер
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер, Ж.. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
4. Представниками психоаналізу є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр, Г. Спенсер
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер, Ж.. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
5. Представниками функціоналізму є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр, Г. Спенсер
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер, Ж.. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.

26 6. Представниками когнітивної психології є:
1) А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорні, Е. Фромм
2) А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт
3) Дж. Уотсон, Е. Толмен, Е. Торндайк, І. Павлов
4) Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр, Г. Спенсер
5) Дж. Келлі, Д. Міллер. У. Найсер, Ж.. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
7. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Напрямки соціальної психології
Провідні ідеї означених напрямків
1 функціоналізм А вивчає проблеми закономірностей поведінки людини і тварини
Центральна проблема – проблема навчання, тобто придбання
індивідуального досвіду за допомогою проб і помилок
2 біхевіоризм
Б вивчає проблеми несвідомих, ірраціональних процесів в особистості й у її поведінці. Центральною рушійною силою людини є сукупність потягів. Соціально-психологічні проблеми, що вивчав цей напрямок: конфлікт людини і суспільства, що виявляється в зіткненні потягів людини з соціальними заборонами; проблема джерел соціальної активності особистості
3 психоаналіз
В основним законом соціального розвитку є закон виживання найбільш пристосованих товариств і соціальних груп. Головна соціально- психологічна проблема – проблема найбільш оптимальних умов соціальної адаптації суб’єктів суспільного життя
4 гуманістична психологія
Г трактує соціальну поведінку людини як сукупність переважно пізнавальних процесів і робить акцент на процесі пізнання людиною світу, осягненні нею сутності явищ за допомогою основних когнітивних психічних процесів (пам’яті, уваги тощо)
5
інтеракціонізм

Д вивчає проблеми соціального аспекту взаємодії між людьми в процесі діяльності та спілкування. Основна ідея: особистість завжди соціальна і не може формуватися поза суспільством
6 когнітивизм

Е досліджує особистість, яка прагне реалізувати свої потенційні можливості і досягти самоактуалізації, особистісного зростання
8. Основними методами соціальної психології є:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4) експеримент
5) тестування
6) контент-аналіз;
7) графічний метод
8) моделювання
9) фокус-групи
10) соціометрія
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
9. Метод психології, що дає змогу отримати інформацію про індивідуальні особливості розвитку окремих властивостей психіки конкретної людини; спеціалізований метод

27 психодіагностичного дослідження, застосовуючи яке можна отримати точну кількісну характеристику явища, що вивчається:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4)експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
10. Метод психології, який визначається як цілеспрямоване вивчення об’єкта з метою виявлення раніше невідомих його властивостей (якостей) або перевірки правильності теоретичних положень, яке визначається певною пошуковою ідеєю і має чітко визначену мету:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4) експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
11. Метод психології, який визначається як цілеспрямоване, організоване і фіксоване сприйняття психічних явищ з метою їх вивчення в певних умовах:
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4) експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
12. До якого психологічного методу ставляться такі вимоги як цілеспрямованість, вибірковість, плановість, системність, організованість, фіксованість, адекватність, повнота?
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування

28 4) експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
13. Метод соціально-психологічних досліджень, що являє собою групове сфокусоване
(напівстандартизоване) інтерв’ю, яке відбувається у формі групової дискусії і спрямоване на отримання від її учасників «суб’єктивної інформації» про те, як вони сприймають різні види практичної діяльності або продукти цієї діяльності,
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4) експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
14. Метод соціальної психології, який у перекладі означає «вимір соціальних стосунків».
1) спостереження
2) біографічний метод
3) опитування
4) експеримент
5) вивчення продуктів діяльності
6) тестування
7) контент-аналіз
8) графічний метод
9) моделювання
10) фокус-група
11) соціометрія
12) всі варіанти відповідей вірні
13) жодний варіант відповіді не вірний.
15. Особистість – це:
1) поняття, вироблене для відображення біо-соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин
2) властивість людини, як організму
3) специфіка окремої людини (специфіка носить спадковий чи випадковий характер)
4) людський індивід як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як цілісність людини (лат. persona)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.

29 16. Індивід – це:
1) поняття, вироблене для відображення біо-соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин
2) властивість людини, як організму
3) специфіка окремої людини (специфіка носить спадковий чи випадковий характер)
4) людський індивід як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як цілісність людини (лат. persona)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
17. Індивідуальність – це:
1) поняття, вироблене для відображення біо-соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин
2) властивість людини, як організму
3) специфіка окремої людини (специфіка носить спадковий чи випадковий характер)
4) людський індивід як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як цілісність людини (лат. persona)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
18. Особа – це:
1) поняття, вироблене для відображення біо-соціальної природи людини, розгляду її як індивіда, як суб’єкта соціокультурного життя, що розкривається в контекстах соціальних відносин, спілкування і предметної діяльності, соціально зумовлена система психічних якостей індивіда, що визначається залученістю людини до конкретних суспільних, культурних, історичних відносин
2) властивість людини, як організму
3) специфіка окремої людини (специфіка носить спадковий чи випадковий характер)
4) людський індивід як суб’єкт відносин і свідомої діяльності, як цілісність людини (лат. persona)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
19. Згідно психоаналітично підходу структура особистості складається з:
1) Ід (підсвідоме); Его (свідоме) та Супер-Его (надсвідоме)
2) інтереси; здібності; темперамент
3) спрямованість (установки, інтереси, потреби); здібності; темперамент і характер
4) I («я»); mе (яким мене повинні бачити інші); self («самість» людини, особистість, особистісний
«я»)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
20. Згідно американського психолога Р. Кеттела структура особистості складається з:
1) Ід (підсвідоме); Его (свідоме) та Супер-Его (надсвідоме)
2) інтереси; здібності; темперамент
3) спрямованість (установки, інтереси, потреби); здібності; темперамент і характер
4) I («я»); mе (яким мене повинні бачити інші); self («самість» людини, особистість, особистісний
«я»)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
21. Згідно радянського психолога Л. Рубінштейна структура особистості складається з:
1) Ід (підсвідоме); Его (свідоме) та Супер-Его (надсвідоме)
2) інтереси; здібності; темперамент

30 3) спрямованість (установки, інтереси, потреби); здібності; темперамент і характер
4) I («я»); mе (яким мене повинні бачити інші); self («самість» людини, особистість, особистісний
«я»)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
22. Згідно інтеракціоністів структура особистості складається з:
1) Ід (підсвідоме); Его (свідоме) та Супер-Его (надсвідоме)
2) інтереси; здібності; темперамент
3) спрямованість (установки, інтереси, потреби); здібності; темперамент і характер
4) I («я»); mе (яким мене повинні бачити інші); self («самість» людини, особистість, особистісний
«я»)
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
23. Розвиток особистості зумовлено:
1) своєрідністю фізіології вищої нервової діяльності
2) анатомо-фізіологічними особливостями
3) довкіллям і суспільством
4) сферою діяльності
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
24. Найважливішими факторами формування особистості є:
1) макросередовище – суспільство в сукупності всіх його проявів;
2) мікросередовище – група, мікрогрупа, сім’я тощо
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
25. Така соціально-психологічна характеристика як інтроверсія – це:
1) це тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих)
2) це тип особистості (або поведінки), орієнтований «всередину» або «на» себе)
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
26. Така соціально-психологічна характеристика як екстраверсія – це:
1) це тип особистості (або поведінки), що орієнтований у своїх проявах на зовнішній світ, на оточуючих)
2) це тип особистості (або поведінки), орієнтований «всередину» або «на» себе)
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
27. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Напрямки соціальної психології
Провідні ідеї означених напрямків
1 психологічна сторона особистості
А відображає специфіку функціонування її психічних процесів, властивостей, станів
2 світоглядна сторона особистості
Б відображає суспільно значимі її якості та особливості, що дозволяють займати гідне місце в суспільстві
3 соціально-психологічна сторона особистості
В відображає основні якості та характеристики особистості, що дозволяють їй грати певні ролі в суспільстві, займати певне положення серед інших людей

31 28. Згідно однієї із теорій, у будь-якої людини з раннього дитинства вроджені динамічні характеристики нервової системи пов’язані з домінуючими інстинктами. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Типи особистостей за домінуючим інстинктом
Інстинкти
1 егофільний тип
А
інстинкт самозбереження
2 дослідницький тип
Б
інстинкт продовження роду
3 генофільний тип
В
інстинкт свободи
4 альтруїстичний тип
Г
інстинкт домінування
5 лібертофільний тип
Д
інстинкт збереження гідності
6 домінантний тип
Е
інстинкт дослідження
7 дігнітофільний тип
Є
інстинкт альтруїзму
29. Спілкування за критерієм просторового існування розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.
30. Спілкування за критерієм мотивації до спілкування розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.
31. Спілкування за за критерієм орієнтації на співрозмовника розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.
32. Спілкування за критерієм часового обмеження розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.

32 33. Спілкувння за критерієм кількості учасників розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.

34. Спілкування за критерієм результативності розрізняють:
1) безпосереднє і опосередковане
2) бажане і небажане
3) міжособистісне і масове
4) короткотривале і довготривале
5) монологічне і діалогічне
6) конфліктне і маніпулятивне
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.

35. Найбільш примітивний рівень спілкування, що передбачає простий обмін репліками для підтримки розмови в умовах, коли суб’єкти особливо не зацікавлені у взаємодії, але змушені спілкуватися. – це:
1) фатичний
2) особистісний (духовний)
3) інформаційний
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
36. Рівень спілкування, що передбачає обмін цікавою для співрозмовників інформацією, яка
є джерелом будь-яких видів активності людини – це:
1) фатичний
2) особистісний (духовний)
3) інформаційний
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
37. Рівень спілкування, що передбачає взаємодію, при якій суб’єкти здатні до найглибшого саморозкриття і розуміння сутності іншої людини – це:
1) фатичний
2) особистісний (духовний)
3) інформаційний
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
38. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Функції спілкування
Суть функцій спілкування
1 психологічні
А визначають численні зв’язки між людиною і світом в самому широкому сенсі слова; між різними соціальними групами
2
інструментальні
Б визначають розвиток суспільства як соціальної системи і розвиток груп як складових одиниць цієї системи.
3 соціальні
В визначають розвиток людини як індивіда й особистості

33 39. Паралінгвістична система невербальних засобів спілкування – це:
1) загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосового тону, тембр голосу, сила наголосу
2) включення в мову пауз, різного роду психофізіологічних проявів людини: плачу, кашлю, сміху, зітхання тощо
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
40. Екстралінгвістична система невербальних засобів спілкування – це:
1) загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосового тону, тембр голосу, сила наголосу
2) включення в мову пауз, різного роду психофізіологічних проявів людини: плачу, кашлю, сміху, зітхання тощо
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
41. Термін «проксеміка» ввів:
1) К.-Г. Юнг
2) Е. Фромм
3) І. Павлов
4) Е. Xолл
5) Е. Торндайк
6) А. Маслоу
7) К. Роджерс
8) М. Вертгеймер
9) К. Левін
10) всі варіанти відповідей вірні
11) жодний варіант відповіді не вірний.
42. До проксемічних характеристик відносяться:
1) включення в мову пауз, різного роду психофізіологічних проявів людини: плачу, кашлю, сміху, зітхання тощо
2) спілкування, що передбачає обмін цікавою для співрозмовників інформацією, яка є джерелом будь-яких видів активності людини
3) орієнтація партнерів в момент спілкування
4) загальна назва таких ритміко-інтонаційних сторін мови, як висота, гучність голосового тону, тембр голосу, сила наголосу
5) дистанція між партнерами по спілкуванню
6) спілкування, що передбачає взаємодію, при якій суб’єкти здатні до найглибшого саморозкриття
і розуміння сутності іншої людини
7) виразні рухи, що проявляються в міміці, позі, погляді, ході
8) спілкування, що передбачає простий обмін репліками для підтримки розмови в умовах, коли суб’єкти особливо не зацікавлені у взаємодії, але змушені спілкуватися
9) всі варіанти відповідей вірні
10) жодний варіант відповіді не вірний.
43. Соціалізація – це:
1) соціальна стать, соціально детерміновані ролі
2) стандартизовані уявлення про моделі поведінки і риси характеру, які відповідають поняттям
«чоловіче» та «жіноче».
3) процес і результат соціального розвитку людини
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.

34 44. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Стадії соціалізації
Суть
1 адаптація
А відбувається деяке відокремлення індивіда, викликане потребою персоналізації. Особистість вже засвоїла певні культурні норми суспільства, здатна проявити себе як унікальна індивідуальність, створюючи щось нове, неповторне.
2
індивідуалізація
Б на цій стадії складаються соціально-типові властивості особистості, тобто такі властивості, які свідчать про приналежність даної людини до певної соціальної групи.
3
інтеграція
В відбувається входження в світ людей: оволодіння деякими знаковими системами, створеними людством, елементарними нормами і правилами поведінки, соціальними ролями; засвоєння простих форм діяльності.
45. Феральні люди – це
1) ті, хто з якихось причин не пройшли процесу соціалізації
2) це ті індивідууми, які виросли в ізоляції від людей і виховувалися в співтоваристві тварин
3) ті, хто засвоює соціальний досвід і використовує його для адаптації до соціуму
4) ті, хто оволодів деякими знаковими системами, створеними людством, елементарними нормами
і правилами поведінки, соціальними ролями; засвоєння простих форм діяльності
5) ті, хто засвоїв певні культурні норми суспільства, здатні проявити себе як унікальна
індивідуальність, створюючи щось нове, неповторне
6) набули соціально-типові властивості особистості, тобто такі властивості, які свідчать про приналежність даної людини до певної соціальної групи
7) всі варіанти відповідей вірні
8) жодний варіант відповіді не вірний.
46. Механізмами соціалізації є:
1) механізм єдності наслідування, імітації, ідентифікації
2) механізм соціальної оцінки бажаної поведінки
3) конформність
4) механізм адаптації
5) механізм статеворольової ідентифікації (статевої ідентифікації) або статеворольової типізації
6) навіювання
7) рольове научіння
8) механізм стагнації
9) механізм екстернальності
10) механізм інтернальності
11) всі варіанти відповідей вірні
12) жодний варіант відповіді не вірний.
47. Гендер – це:
1) спрощені, стандартизовані, стійкі, емоційно насичені, ціннісно означені полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки
2) поведінка, яка найбільше характеризує поширені, яскраві взірці традиційного розподілу ролей, згідно з яким чоловіки виконують предметно-інструментальні, а жінки – емоційно-експресивні ролі
3) соціальна стать, соціально детерміновані ролі, сфери діяльності чоловіка та жінки, що залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства
4) фіксація певного становища, яке займає той чи інший індивід у системі суспільних стосунків
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.

35 48. Гендерні стереотипи – це:
1) спрощені, стандартизовані, стійкі, емоційно насичені, ціннісно означені полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки
2) поведінка, яка найбільше характеризує поширені, яскраві взірці традиційного розподілу ролей, згідно з яким чоловіки виконують предметно-інструментальні, а жінки – емоційно-експресивні ролі
3) соціальна стать, соціально детерміновані ролі, сфери діяльності чоловіка та жінки, що залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства
4) фіксація певного становища, яке займає той чи інший індивід у системі суспільних стосунків
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
49. Статевотипізована поведінка – це:
1) спрощені, стандартизовані, стійкі, емоційно насичені, ціннісно означені полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки
2) поводження, яке найбільше характеризує поширені, яскраві взірці традиційного розподілу ролей, згідно з яким чоловіки виконують предметно-інструментальні, а жінки – емоційно- експресивні ролі
3) соціальна стать, соціально детерміновані ролі, сфери діяльності чоловіка та жінки, що залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства
4) фіксація певного становища, яке займає той чи інший індивід у системі суспільних стосунків
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
50. Соціальна роль – це:
1) спрощені, стандартизовані, стійкі, емоційно насичені, ціннісно означені полярні за знаком оцінки, жорстко фіксовані образи чоловіка і жінки
2) поведінка, яка найбільше характеризує поширені, яскраві взірці традиційного розподілу ролей, згідно з яким чоловіки виконують предметно-інструментальні, а жінки – емоційно-експресивні ролі
3) соціальна стать, соціально детерміновані ролі, сфери діяльності чоловіка та жінки, що залежать не від біологічних статевих відмінностей, а від соціальної організації суспільства
4) фіксація певного становища, яке займає той чи інший індивід у системі суспільних стосунків
5) всі варіанти відповідей вірні
6) жодний варіант відповіді не вірний.
51. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Види соціальних ролей
Суть
1 соціальні
А зумовлені процесомсоціалізації
2 міжособистісні
Б зумовлені конкретною соціальною ситуацією і виконуються в даний момент часу
3 активні
В зумовлюються віком, статтю, національністю
4 латентні
Г пов’язані з міжособистісними відносинами, які регулюються на емоційному рівні, визначаються індивідуальними особливостями людини
5 визначені
Д не проявляються в актуальній ситуації, хоча суб’єкт потенційно є носієм цієї ролі
6 набуті
Е пов’язані з соціальним статусом, професією або видом діяльності
52. Рольовий конфлікт – це:
1) становище, у якому індивід опиняється у ситуації невизначеності або неузгодженості особистих
інтересів, намірів, прагнень

36 2) ситуація, у якій індивід, що має певний статус, стикається з несумісними очікуваннями
3) всі варіанти відповідей вірні
4) жодний варіант відповіді не вірний.
53. Мала група – це:
1) спільноти людей, що об’єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і групових процесів
2) група, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому на її цінності і норми
3) спільноти людей, що характеризуються наявністю слабких постійних контактів між усіма
їхніми представниками, але об’єднані і роблять істотний вплив на суспільне життя
4) соціальна спільність, що історично склалася на певній території, що усвідомлює свою етнічну
єдність і володіє відносно стабільними особливостями культури, у тому числі спільною мовою
5) безструктурноване скупчення людей, позбавлених ясно усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою схожістю емоційного стану і спільним об’єктом уваги
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.

54. Великі соціальні групи – це:
1) спільноти людей, що об’єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і групових процесів
2) група, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому на її цінності і норми
3) спільноти людей, що характеризуються наявністю слабких постійних контактів між усіма
їхніми представниками, але об’єднані і роблять істотний вплив на суспільне життя
4) соціальна спільність, що історично склалася на певній території, що усвідомлює свою етнічну
єдність і володіє відносно стабільними особливостями культури, у тому числі спільною мовою
5) безструктурноване скупчення людей, позбавлених ясно усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою схожістю емоційного стану і спільним об’єктом уваги
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
55. Референтна група – це:
1) спільноти людей, що об’єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і групових процесів
2) група, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому на її цінності і норми
3) спільноти людей, що характеризуються наявністю слабких постійних контактів між усіма
їхніми представниками, але об’єднані і роблять істотний вплив на суспільне життя
4) соціальна спільність, що історично склалася на певній території, що усвідомлює свою етнічну
єдність і володіє відносно стабільними особливостями культури, у тому числі спільною мовою
5) безструктурноване скупчення людей, позбавлених ясно усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою схожістю емоційного стану і спільним об’єктом уваги
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
56. Етнос– це:
1) спільноти людей, що об’єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і групових процесів

37 2) група, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому на її цінності і норми
3) спільноти людей, що характеризуються наявністю слабких постійних контактів між усіма
їхніми представниками, але об’єднані і роблять істотний вплив на суспільне життя
4) соціальна спільність, що історично склалася на певній території, що усвідомлює свою етнічну
єдність і володіє відносно стабільними особливостями культури, у тому числі спільною мовою
5) безструктурноване скупчення людей, позбавлених ясно усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою схожістю емоційного стану і спільним об’єктом уваги
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
57. Натовп– це:
1) спільноти людей, що об’єднані спільною соціальною діяльністю і знаходяться у безпосередньому особистому спілкуванні, що є основою для виникнення емоційних стосунків, групових норм і групових процесів
2) група, до якої індивід відносить себе психологічно, орієнтуючись при цьому на її цінності і норми
3) спільноти людей, що характеризуються наявністю слабких постійних контактів між усіма
їхніми представниками, але об’єднані і роблять істотний вплив на суспільне життя
4) соціальна спільність, що історично склалася на певній території, що усвідомлює свою етнічну
єдність і володіє відносно стабільними особливостями культури, у тому числі спільною мовою
5) безструктурноване скупчення людей, позбавлених ясно усвідомлюваної спільності цілей, але пов’язаних між собою схожістю емоційного стану і спільним об’єктом уваги
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
58. Розподіл малих груп на первинні та вторинні було запропоновано
1) Г. Хайменом
2) Ч. Кулі
3) Е. Мейо
4) К. Левіном
5) 2) Д. Морено
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
59. Розподіл малих груп на формальні і неформальні було запропоновано
1) Г. Хайменом
2) Ч. Кулі
3) Е. Мейо
4) К. Левіном
5) 2) Д. Морено
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
60. Рорзподілмалих груп на групи членства і референтні групи було запропоновано
1) Г. Хайменом
2) Ч. Кулі
3) Е. Мейо
4) К. Левіном
5) 2) Д. Морено
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний

38 61. Засновником соціометричного напрямку дослідження малих груп є:
1) Е. Мейо
2) Д. Морено
3) К. Левін
4) Г. Хайменом
5) Ч. Кулі
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
62. Засновником соціологічного напрямку дослідження малих груп є:
1) Е. Мейо
2) Д. Морено
3) К. Левін
4) Г. Хайменом
5) Ч. Кулі
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
63. Засновником напрямку«групової динаміки» у дослідження малих груп є:
1) Е. Мейо
2) Д. Морено
3) К. Левін
4) Г. Хайменом
5) Ч. Кулі
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
64. .Дослідження в галузі теорії референтної групи здійснювали:
1) Е. Мейо, Д. Морено, К. Левін, Г. Тард, Г. Лебон, П. Борде
2) Ч. Кулі, К. Хорні, М. Вертгеймер, К. Роджерс, А. Маслоу
3) Дж. Мід, Г. Хаймен, Т. Ньюком, М. Шериф, Р. Мертон, Г. Келлі
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
65. Дослідження феномену натовпу здійснювали:
1) Г. Тард, Г. Лебон, П. Борде
2) Ч. Кулі, Е. Мейо, Д. Морено
3) Т. Ньюком, М. Шериф, Г. Хаймен
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
66. Формальне лідерство – це:
1) процес впливу на людей за допомогою своїх здібностей, вміння чи інших ресурсів
2) процес впливу на людей з позиції посади
3) сукупність засобів впливу, зумовлена специфікою завдань організації
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.
67. Неформальне лідерство – це:
1) процес впливу на людей за допомогою своїх здібностей, вміння чи інших ресурсів
2) процес впливу на людей з позиції посади
3) сукупність засобів впливу на людей, зумовлена специфікою завдань організації
4) всі варіанти відповідей вірні
5) жодний варіант відповіді не вірний.

39 68. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Стилі лідерства
Суть
1 авторитарний
А лідер одноосібно ухвалює всі питання, не враховуючи думки підлеглих, часто втручається в дії керівників нижчого ступеню і не дозволяє їм приймати самостійних рішень, робити і вирішувати щось без його відома
2 демократичний Б підлеглим надається велика самостійність у роботі та прийнятті рішень, лідер дає лише загальні настанови і час від часу контролює діяльність виконавців
3 ліберальний
В підлеглі беруть активну участь у прийнятті рішень і користуються широкою свободою у виконанні завдань. лідер охоче ділиться з ними владою, надає можливість проявити ініціативу, розвивати свої здібності.
69. Встановіть відповідність у вигляді цифр і букв:
Теорії лідерства
Суть теорія рис
(особистісна теорія) лідерство визначає як процес організації міжособистісних стосунків у групі, вважаючи лідером суб’єкта управління цим процесом. Феномен лідерства тлумачиться як продукт спільної групової діяльності при розв’язанні конкретного завдання, коли індивіди мають змогу виявити свою здатність організувати групу на розв’язання групової проблеми ситуаційна теорія акцентує увагу на вроджених якостях лідера, доводить, що ним може бути особа з певними особистісними якостями (сукупністю певних психологічних рис поведінковий підхід вважає, що розв’язання завдань і спілкування у різних ситуаціях групового життя виводить на передній план конкретних індивідів, які переважають інших хоча б за однією якістю. Визнання лідером в окремому випадку та здобутий завдяки цьому авторитет є передумовами обрання індивіда на лідерські ролі й наступного разу синтетична
(системна) теорія лідером стає людина, яка дотримується певного стилю поведінки, діяльності.
Дослідники часто абсолютизовували один стиль керівництва, ефективність якого залежала від конкретної ситуації: коли ситуація змінювалася, то змінювався і стиль.
70. Національна психіка – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.

40 71. Національна самосвідомість – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.
72. Національний характер – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.
73. Національна свідомість етнічних спільнот – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.

41 74. Національні інтереси та орієнтації – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.
75. Національні почуття і настрої – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.
76. Національні традиції та звички – це:
1) складова частина суспільної свідомості
2) історично сформована сукупність стійких психологічних рис представників тієї чи іншої етнічної спільності, що визначають типовий спосіб дій
3) сформовані на основі досвіду життєдіяльності нації і міцно вкорінені у повсякденному житті правила і норми поведінки, дотримання яких стало суспільною потребою
4) складна сукупність соціальних, політичних, економічних, моральних, релігійних і інших поглядів і переконань, що характеризують рівень духовного розвитку нації
5) усвідомлення людьми своєї приналежності до певної етнічної спільності та її місце в системі суспільних відносин
6) емоційно забарвлене ставлення людей до своєї етнічної спільності, до її інтересів, до інших народів і цінностей
7) суспільно-психологічні явища, що відображають мотиваційні пріоритети представників тієї чи
іншої етнічної спільності
8) всі варіанти відповідей вірні
9) жодний варіант відповіді не вірний.

42 77. Випадковий натовп – це:
1) скупчення людей, поводження яких грунтується на явних або неявних нормах і правилах поведінки
2) скупчення людей, що прагнуть до руйнування і навіть вбивства
3) скупчення людей, що виникає у зв’язку з якою-небудь несподіваною подією
4) скупчення людей, охоплених почуттям страху, прагненням уникнути якоїсь уявної чи реальної небезпеки
5) скупчення людей, що його утворюють, доводять себе до нестями у спільних молитовних, ритуальних чи інших діях
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
78. Конвенціональний натовп– це:
1) скупчення людей, поводження яких грунтується на явних або неявних нормах і правилах поведінки
2) скупчення людей, що прагнуть до руйнування і навіть вбивства
3) скупчення людей, що виникає у зв’язку з якою-небудь несподіваною подією
4) скупчення людей, охоплених почуттям страху, прагненням уникнути якоїсь уявної чи реальної небезпеки
5) скупчення людей, що його утворюють, доводять себе до нестями у спільних молитовних, ритуальних чи інших діях
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
79. Панічний натовп– це:
1) скупчення людей, поводження яких грунтується на явних або неявних нормах і правилах поведінки
2) скупчення людей, що прагнуть до руйнування і навіть вбивства
3) скупчення людей, що виникає у зв’язку з якою-небудь несподіваною подією
4) скупчення людей, охоплених почуттям страху, прагненням уникнути якоїсь уявної чи реальної небезпеки
5) скупчення людей, що його утворюють, доводять себе до нестями у спільних молитовних, ритуальних чи інших діях
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.
80. Екстатичний натовп– це:
1) скупчення людей, поводження яких грунтується на явних або неявних нормах і правилах поведінки
2) скупчення людей, що прагнуть до руйнування і навіть вбивства
3) скупчення людей, що виникає у зв’язку з якою-небудь несподіваною подією
4) скупчення людей, охоплених почуттям страху, прагненням уникнути якоїсь уявної чи реальної небезпеки
5) скупчення людей, що його утворюють, доводять себе до нестями у спільних молитовних, ритуальних чи інших діях
6) всі варіанти відповідей вірні
7) жодний варіант відповіді не вірний.

43
7.

ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
Основна література
1.
Андреєва Г. М. Социальная психология / Г. М. Андреєва – М. : Аспект Пресс, 1996. – 376 с.
2.
Гапон Н. Соціальна психологія : навчальний посібник / Н. Гапон. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 366 с.
3.
Коваленко А. Б., Корнєв М. Н. Соціальна психологія / А. Б. Коваленко, М. Н. Корнєв – К.,
2006. – 280 с.
4.
Козляковський П. А. Соціальна психологія : курс лекцій. Практикум. Хрестоматія /
П. А. Козляковський. – Миколаїв : Вид. держ. ун-т, 2005. – 424 с.
5.
Майерс Дэвид. Социальная психология / Дэвид Майерс. – СПб .: Питер, 1997. – 688 с.
6.
Милграм С. Экспериментальная социальная психология / С. Милграм. – СПб : Питер,
2000. – 400 с.
7.
Москаленко В. В. Соціальна психологія : підручник / В. В. Москаленко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
8.
Ойстер Кэрол. Социальная психология групп / Кэрол Ойстер – СПб. : Пройм Еврознак;
М. : Олма-Пресс, 2004. – 214 с.
9.
Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : підручник / Лідія Ернестівна Орбан-
Лембрик. – К. : Либідь, 2004 – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 2004. –
573 с.
10.
Пайнс Э., Маслач К. Практикум по социальной психологи / Э. Пайнс, К. Маслач – СПб. :
Питер Ком, 2000. – 380 с.
11.
Реян А. А., Коломинский Я. Л. Социальная педагогическая психология / А. А. Реян,
Я. Л. Коломинский. – СПб. : Питер Ком, 1999. – 416 с.
12.
Тейлор Д. Социальная психология / Д. Тейлор – СПб : Питер, 2004. – 468 с.
13.
Современная зарубежная социальная психология. Тексты // под ред. Г. М. Андреевой,
Н. Н. Богомоловой, Л. А. Петровской. – М : МГУ, 1984. – 254 с.
Додаткова література
14.
Аронсон Э., Уилсон, Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме / Э. Аронсон, Уилсон, Р. Эйкерт. – СПб : Прайм Еврознак; М. :
Олма-Пресс, 2004. – 280 с.
15.
Аронсон Элиот. Общественное животное. Введение в социальную психологию / Элиот
Аронсон – СПб. : Пройм Еврознак, 2006. – 416 с.
16.
Балей С. Вибрані праці з соціальної і педагогічної психології / С. Балей. – Тернопіль, 1995.
– 46 с.
17.
Варій М. Й.Соціальна психіка нації. / М. Й. Варій. – Львів : СПОЛОМ, 2002. – 184 с.
18.
Говорун Т. В., Кікінежді О. М. Стать та сексуальність : психологічний ракурс /
Т. В. Говорун, О. М. Кікінежді. – Тернопіль : Нова книга – Богдан, 1999. – 383 с.
19.
Джонсон Д. Соціальна психологія. Тренінг міжособистісного спілкування / Д. Джонсон. –
К. : Академія, 2003. – 288 с.
20.
Кричевский Р. Л., Дубовская Е. М. Психология малой группы: теоретический и прикладной аспекты. / Р. Л. Кричевский, Е. М. Дубовская. – М. : Междунар. педагогогическая академия,1991. – 240 с.
21.
Морено Я.-Л. Социометрия: Экспериментальный подход и наука об обществе / Я.-
Л. Морено. – М. : Академический проект, 2001. – 416 с.
22.
Лебон Г. Психология масс / Г. Лебон. – Мн. : Харвест, М.: АСТ, 2000. – 320 с.
23.
Левин К. Разрешение социльных конфликтов / К. Левин. – СПб. : Речь, 2000. – 408 с.
24.
Робер М., Тильман Ф. Психология индивида и группи / М. Робер, Ф. Тильман – М. :
Прогресс,1998. – 256 с.
25.
Семиченко В. А. Психология социальных отношений / В. А. Семиченко. – К. : Магістр,
1999. – 168 с.
26.
Чалдини Р. Социальное влияние / Р. Чалдини. – СПб. : Питер Ком, 1998. – 338 с.
27.
Чалдини Р., Коник Д., Нейберг С. Агрессия. Лидерство. Альтруизм. Конфликт. Группы /
Р. Чалдини, Д. Коник, С. Нейберг –СПб. : Прайм Еврознак, 2002. – 256 с.

44
Навчально-методичне видання
Алла Богданівна Мудрик
СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ:
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО КУРСУ
Друкується в авторській редакції
Формат 60
х
84 1/16
Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий.
Обсяг 2,73 ум. друк.арк., 1,63 обл.-вид.арк. Тираж 100 пр.
Зам. 247. Виготовлювач – Вежа-Друк
(м. Луцьк, вул. Бойка 1, тел. 29-90-65)
Свідоцтво Держ. комітету телебачення та радіомовлення України
ДК № 4039 від 08.04.2011 р.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал