Алла Мудрик соціальна психологіяPdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації22.12.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3   4

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Факультет психології
Кафедра загальної та соціальної психології


Алла Мудрик


СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ:
навчально-методичні матеріали до курсу
(для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня
«бакалавр» заочної форми навчання)Луцьк 2013

2
УДК [159.922. (075.8)]
ББК 88.5я73-9
Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол 6 від 20 березня)

Рецензенти:
Федотова
Т. В. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри загальної та соціальної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Іванашко
О. Є. – кандидат психологічних наук, доцент кафедри вікової та педагогічної психології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Соціальна психологія : навч-метод. матеріали до курсу / Алла Богданівна Мудрик. –
Луцьк, 2013. – 44 с.
М-89
Навчально-методичні матеріали до курсу побудовані з урахуванням того, що частина матеріалу з курсу вивчається студентами самостійно. За умов, що на лекції відведена незначна кількість годин, то цей вид навчальної діяльності передбачає ознайомлення студентів лише із основними категоріями і поняттями, методами та психологічними теоріями предмета.
Виходячи з цього, в навчально-методичному виданні пропонується виклад тем курсу, основні тези теми, основні положення до теми, завдання для самостійної роботи студентів.
Завдання сформульовані таким чином, щоб можна було засвоїти основні категорії соціальної психології, історичні передумови і перспективи розвитку соціальної психології, її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками та оволодіти практичними навичками проведення соціально-психологічних досліджень з використанням основних методів цієї дисципліни.
Для цілісного уявлення про навчальний курс у навчально-методичному виданні представлені тематичні огляди лекційного курсу, теоретичні матеріали, питання для практичних занять, тестові завдання для складання заліку та перелік літературних джерел, рекомендованих для опрацювання.
Рекомендовано студентам І курсу напряму підготовки 6.010106 спеціальності «Соціальна педагогіка» на базі повної загальної середньої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» заочної форми навчання.
УДК [159.922. (075.8)]
ББК 88.5я73-9
М-89
© Мудрик А.Б., 2013.
© Східноєвропейський національний
Університет імені лесі українки, 2013

3
ЗМІСТ
1.
Вступ……………………………………………………………………………………………….4 2.
Опис навчального курсу…………………………………………………………………………..4 3.
Структура курсу…………………………………………………………………………………...5 4.
Тематичний план курсу…………………………………………………………………………...5 5.
Тематичний план практичних (семінарських) занять……………………………………...….24 6.
Орієнтовний перелік тестових завдань для складання заліку………………………………...25 7.
Джерела, рекомендовані для опрацювання………………………………………………….....43

4 1.
ВСТУП
Курс «Соціальна психологія» є одним із перших курсів психологічних дисциплін, що читаються у студентів педагогічних спеціальностей. Тому цей курс є основою для подальшого вивчення студентами інших психологогічних дисциплін.
Курс «Соціальна психологія» має міждисциплінарні зв’язки з такими дисциплінами:
«Загальна психологія», «Вікова психологія», «Педагогічна психологія», «Етнопсихологія» та ін.
Головною метою курсу є оволодіння психологічними знаннями для успішного вивчення подальших теоретичних, практичних та прикладних навчальних курсів соціально-психологічного циклу. В процесі вивчення дисципліни студенти повинні засвоїти основні категорії соціальної психології, історичні передумови і перспективи розвитку соціальної психології, її напрями та галузі, структуру, задачі та методи науки, її міждисциплінарні зв’язки з іншими науками. Курс надає студентам можливість отримати комплекс теоретичних знань у галузі соціальної психології та оволодіти практичними навичками проведення соціально-психологічних досліджень з використанням основних методів цієї дисципліни.
Завданнями курсу «Соціальна психологія» є теоретична та практична підготовка
студентів з питань:

предмету, об’єкту, завдань, напрямів, галузей й методів соціальної психології

історії становлення та перспективи розвитку соціальної психології

методологічних проблем соціально-психологічних досліджень

психології малих і великих соціальних груп

соціально-психологічних характеристик особистості та соціальних впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, соціальний конфлікт, соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, гендерний стереотип).
Вимоги до знань й умінь студентів.
Після вивчення курсу «Загальна психологія» студенти повинні знати:

предмет, завдання, методи науки

основний категоріально-понятійний апарат дисципліни

етапи становлення соціальної психології як науки

соціально-психологічні характеристики особистості та соціальних впливів (соціалізація, спілкування, соціальна установка, соціальний конфлікт, соціальний стереотип, соціальні ролі, гендер, гендерний стереотип).
Вміти:

вільно володіти категоріально-понятійним апаратом дисципліни

використовувати різні методи діагностичної роботи для вивчення й аналізу соціально- психологічних явищ.

2.
ОПИС НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ
Галузь знань, спеціальність,
освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Галузь знань: 0101
Педагогічна освіта
Напрям підготовки:
6.010106 – «Соціальна педагогіка»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Кількість кредитів, відповідних ECTS: 2
Загальна кількість годин: 126
Тип курсу: обов’язковий
Рік підготовки: (1)
Семестр: 2
Лекції: 6
Практичні: 2
Індивідуальна робота: 58
Самостійна робота: 60
Вид контролю: залік

5
3. СТРУКТУРА КУРСУ

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
Тема 1. Соціальна психологія як наукова дисципліна, її предмет, об’єкт, завдання та
методи
Соціальна психологія як наука.
Поняття соціальної психології.
Об’єкт і предмет соціальної психології. Дискусії з приводу предмета соціальної психології.
Виникнення та становлення соціальної психології. Етапи розвитку соціальної психології як науки.
Соціальна психологія як наука, що вивчає соціальну психіку, або масовидність явища психіки.
Зв’язок соціальної психології з іншими науками. Галузі соціальної психології. Місце соціальної психології у системі наукового знання.
Психологічні школи і їх теорії в рамках соціальної психології:
Функціоналізм (Ч. Дарвін, Г. Спенсер, Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр та ін.).
Біхевіоризм (І. Павлов, В. Бехтерєв, Д. Уотсон, Б. Скіннер та ін.).
Психоаналітичний напрям (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер та ін.).
Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.).
Когнітивізм (Ж. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін.).
Методи соціальної психології.
Основні положення

Етапи виникнення та становлення соціальної психології
Соціальна психологія як самостійна галузь наукового знання почала формуватися в середині XIX ст. Хоча саме поняття стало широко вживатися тільки після 1908 р.
Деякі питання соціальної психології були поставлені в рамках філософії і носили характер осмислення особливостей взаємини людини і суспільства.
Однак, дослідження власне соціально-психологічних наукових проблем почалося в XIX ст., коли соціологи, психологи, філософи, літературознавці, етнографи, медики стали аналізувати психологічні феномени великих соціальних груп і особливості психічних процесів і поведінки людини залежно від впливу навколишнього середовища.
Поставлені проблеми важко було вивчати тільки в рамках існуючих тоді наук. Необхідна була інтеграція соціології та психології, оскільки психологія досліджує психіку людини, а соціологія – суспільство.
Кількість годин, відведених на:Тема

л
ек
ц
ії

п
р
ак
ти
ч
н
і
за
н
я
тт
я
са
м
ос
ті
й
н
у

р
об
от
у
ін
ди
ві
ду
ал
ь
н
у
р
об
от
у
Тема 1. Соціальна психологія як наукова дисципліна,
її предмет, об’єкт, завдання та методи
2 2
20 18
Тема 2. Соціально-психологічна характеристика особистості Спілкування як соціально-психологічне явище. Соціалізація особистості
2 20 20
Тема 3. Визначення та характеристика соціальних груп. Проблематика малої групи в соціальній психології. Великі соціальні групи
2 20 20
Всього годин
6 2
60 58

6
Основні етапи розвитку соціальної психології як науки
Перший етап – становлення соціальної психології як науки (з середини XIX ст. по 1908 р.).
Визначаються предмет вивчення і основні проблеми. Видаються перші фундаментальні роботи з основних питань соціальної психології.
Більшість робіт з соціальної психології було видано в перший період розвитку даної науки.
Другий етап (до середини 40-х рр.. XХ ст.) Характеризується появою наукових соціально- психологічних шкіл, орієнтованих як на розробку фундаментальної теорії, так і на прикладні аспекти дослідження.
Один з найбільш впливових соціальних психологів цього періоду – К. Левін, творець теорії групової динаміки. Він досліджував проблеми соціальних факторів волі як цілеспрямованої поведінки; психологію малих груп, лідерство тощо.
Було проведено велику кількість експериментальних робіт і одночасно розроблялися фундаментальні теорії, які не втратили своєї актуальності в наш час.
Третій етап (з середини 1940-х рр. XХ ст. до наших днів). Він пов’язаний з вирішенням практичних завдань, роботою на соціальне замовлення. Експериментальна психологія продовжує свій розвиток, фундаментальні теоретичні розробки відступають на другий план.
Зв’язок психології з іншими науками. Місце соціальної психології у системі знань
Соціальна психологія знаходить широку популярність, вводиться в загальноосвітні вузівські програми і є одним з обов’язкових предметів вивчення для фахівців різних профілів.
Така пильна увага до соціально-психологічних питань викликана потребами вдосконалення
і стабілізації суспільних відносин на всіх рівнях соціальної стратифікації.
Розробляються так звані малі теорії, що мають конкретне прикладне значення: соціально- психологічні особливості керівництва дитячої групою, психологія бізнесу, психологія реклами, психологія формування громадської думки тощо.
Поєднання слів «соціальна психологія» вказує на специфічне місце, яке займає ця дисципліна в системі наукового знання.
Утворившись на перетині наук психології та соціології, соціальна психологія досі зберігає особливий статус. Це призводить до того, що кожна з «батьківських» дисциплін включає її в себе в якості складової частини.
Така неоднозначність положення дисципліни має багато причин.
Одна з них – об’єктивне існування такого класу фактів життя, які самі по собі можуть бути досліджені лише за допомогою об’єднаних зусиль двох наук: психології та соціології. Іншою причиною подвійного статусу соціальної психології є сама історія становлення цієї дисципліни, яка визрівала в надрах одночасно і психологічного, і соціологічного знання, народилася «на перехресті» двох наук.
Все це створює труднощі як у визначенні предмета соціальної психології, так і у виявленні кола її проблем.
Запити на соціально психологічні дослідження в умовах сучасного етапу розвитку суспільства надходять з усіх сфер суспільного життя, особливо у зв’язку з тим, що в кожній з них сьогодні відбуваються радикальні зміни. Такі запити слідують з області промислового виробництва, різних сфер виховання, системи масової інформації, області демографічної політики, спорту, сфери обслуговування тощо. Все це стимулює інтенсивний розвиток соціальної психології на сучасному етапі. Необхідність цього посилюється двома обставинами. По-перше, тим, що в
історії існування радянської соціальної психології як самостійної науки була досить тривала перерва і новий етап пожвавлення соціально-психологічних досліджень почався лише в кінці
1950-х - початку 1960-х рр.. По-друге, соціальна психологія по суті є наукою, що стоїть дуже близько до соціальних і політичних проблем, а тому можливе використання її результатів різними суспільними силами.
Предмет, об’єкт соціальної психології
Приступаючи до вирішення цих завдань, необхідно окреслити коло проблем соціальної психології, щоб чіткіше визначити завдання, які можуть бути вирішені засобами цієї дисципліни.
Оскільки психологічна наука в нашій країні у визначенні свого предмета виходить з принципу діяльності, можна умовно позначити специфіку соціальної психології як вивчення

7 закономірностей поведінки та діяльності людей, зумовлених включенням їх у соціальні групи, а також психологічних характеристик самих цих груп.
Предмет соціальної психології визначається питанням: «Що вивчає ця наука як самостійна, незалежна галузь знання?»
Психологія і соціологія – «материнські» дисципліни стосовно соціальної психології. У той же час не можна вважати, що соціальна психологія – це лише частина соціології та психології.
Самостійність цієї галузі наукового знання зумовлена специфікою предмета дослідження, який не може бути вивчений тільки в рамках якої-небудь однієї науки.
Існують кілька точок зору на те, що є предметом дослідження соціальної психології.
Соціальна психологія вивчає особистість в групі, соціумі, соціальну психіку.
На відміну від загальної психології, соціальна психологія досліджує не просто психічні процеси індивіда, а їх специфіку у зв’язку з системою соціальних взаємодій.
З цієї точки зору соціальна психологія вивчає особистість у суспільстві. Якщо і розглядаються індивідуальні особливості суб’єкта, то тільки як результат соціального розвитку, пов’язаний з вихованням і соціалізацією.
Людина вивчається у всьому різноманітті її соціальних зв’язків: в процесі особистісного розвитку протягом життя, в системі взаємодії на міжособистісному і формальному рівнях тощо.
Особлива увага приділяється положенню (статусу) особи в групі, колективі.
Соціальна психологія вивчає соціальні групи в суспільстві. Це перш за все психологічні характеристики груп, проблеми внутрішньогрупової динаміки, внутрішньогрупових стосунків, міжгрупових відносин тощо. Соціальна група розглядається як функціональна одиниця, що має
інтегральні психологічні характеристики, такі як груповий розум, групова воля, групове рішення тощо. Створюються різноманітні типології соціальних груп, виділяється все більша кількість критеріїв для аналізу.
Соціальна психологія вивчає соціальну психіку або масовидність явища психіки.
Виділяються різні явища, що відповідають цьому поняттю: психологія класів, соціальних верств, масових настроїв, стереотипів і установок; громадська думка і психологічний клімат, масові дії та групові емоційні стани. Вивчається соціально-психологічний аспект традицій, моралі.
Соціальний психолог Г. М. Андрєєва визначила предмет соціальної психології наступним чином: соціальна психологія вивчає закономірності поведінки, діяльності та спілкування людей,
зумовлені їх включенням в соціальні групи, а також психологічні характеристики самих цих груп.
У рамках соціальної психології можна виділити кілька психологічних шкіл, це:
функціоналізм, біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична психологія, когнітивізм та інтеракціонізм.
Функціоналізм (або функціональна психологія) виник під впливом еволюційної теорії в біології Ч. Дарвіна і еволюційної теорії соціального дарвінізму Г. Спенсера.
Г. Спенсер вважав, що основним законом соціального розвитку є закон виживання найбільш пристосованих товариств і соціальних груп.
Представники функціоналізму (Д. Дьюї, Д. Енджелл, Г. Керр та ін.) вивчали індивідів і соціальні групи з точки зору їх соціальної адаптації – пристосування до складних умов життя.
Головна соціально-психологічна проблема функціоналізму – проблема найбільш оптимальних умов соціальної адаптації суб’єктів суспільного життя.
Біхевіоризм (пізніше необіхевіоризм) – поведінкова психологія, що вивчає проблеми закономірностей поведінки людини і тварини (І. В. Павлов, В. М. Бехтерєв, Д. Уотсон, Б. Скіннер та ін.). Поведінка розглядалася як об’єктивна, спостережувана реальність, яку можна досліджувати в експериментальних умовах.
Центральна проблема біхевіоризму – проблема навчання, тобто придбання індивідуального досвіду за допомогою проб і помилок. Виділено чотири закони навчання: закон ефекту, закон вправи, закон готовності і закон асоціативного зв’язку.
Психоаналітичний напрям пов’язаний з ім’ям З. Фрейда. Досліджував проблеми несвідомих, ірраціональних процесів в особистості й у її поведінці. Він вважав, що центральною рушійною силою людини виступає сукупність потягів.
Деякі з аспектів даного напрямку отримали розвиток в роботах К. Юнга і А. Адлера.

8
Соціально-психологічні проблеми, що вивчав психоаналітичний напрямок: конфлікт людини і суспільства, що виявляється в зіткненні потягів людини з соціальними заборонами; проблема джерел соціальної активності особистості.
Гуманістична психологія (Г. Оллпорт, А. Маслоу, К. Роджерс та ін.) досліджувала особистість, яка прагне реалізувати свої потенційні можливості і досягти самоактуалізації, особистісного зростання. У кожній людині закладена тенденція до самовираження та самореалізації.
Когнітивізм трактує соціальну поведінку людини як сукупність переважно пізнавальних процесів і робить акцент на процесі пізнання людиною світу, осягненні нею сутності явищ за допомогою основних когнітивних психічних процесів (пам’яті, уваги тощо).
Головна соціально-психологічна проблема когнітивізму – прийняття рішень людиною.
Представники когнітивної школи (Ж.. Піаже, Дж. Брунер, Р. Аткінсон та ін.) звертали особливу увагу на знання людини і способи його формування.
Інтеракціонізм (пізніше символічний інтеракціонізм) досліджував проблеми соціального аспекту взаємодії між людьми в процесі діяльності та спілкування.
Основна ідея інтеракціонізму: особистість завжди соціальна і не може формуватися поза суспільством. Особливе значення надавалося комунікації як обміну символами та вироблення
єдиних значень і смислів.
Методи соціально-психологічного дослідження
Весь набір методів соціально-психологічного дослідження можна розділити на дві великі групи: методи дослідження та методи впливу.
Останні відносяться до специфічної галузі соціальної психології («психології впливу»).
Серед методів дослідження розрізняють методи збору інформації та методи її обробки.
Методи обробки даних часто не виділяються в спеціальний блок, оскільки більшість з них не є специфічними для соціально-психологічного дослідження.
Методи збору інформації: спостереження, аналіз документів (контент-аналіз), опитування
(анкетування, бесіда, інтерв’ю), тести (найбільш поширений соціометричний тест), експеримент, метод фокус-групи.
Спостереження – це цілеспрямоване, організоване і фіксоване сприйняття психічних явищ з метою їх вивчення в певних умовах. До психологічного спостереження як наукового методу ставляться такі вимоги: 1) цілеспрямованість, 2) вибірковість, 3) плановість, 4) системність, 5) організованість, 6) фіксованість, 7) адекватність, 8) повнота.
Вивчення документів має велике значення, оскільки за допомогою цього методу можливий аналіз продуктів людської діяльності. Особлива проблема виникає в зв’язку з тим, що інтерпретує документ дослідник, людина зі своїми власними, властивими йому індивідуальними психологічними особливостями. Найважливішу роль при вивченні документа грає здатність до розуміння тексту. Для подолання «суб’єктивності» вводиться метод, який отримав назву
контент аналіз. Контент–аналіз (від англ. «Зміст» і грец. «розчленування») – метод виявлення і оцінки характеристик інформації, що містяться в текстах і мовних повідомленнях. Включає в себе:
1) виділення системи опорних понять (категорій аналізу); 2) пошук їх індикаторів – слів, словосполучень(одиниць аналізу), 3) статистичну обробку даних.
Опитування – найпоширеніший метод соціально-психологічних досліджень. Серед видів опитувань найбільшого поширення отримують в соціальній психології інтерв’ю й анкетування.
Головні методологічні проблеми полягають в конструюванні опитувальника.
Тестування. Досить часто в соціальній психології використовують особистісні тести, рідше – групові. Тест – (з англ. «Test»– проба) – це метод отримання інформації про індивідуальні особливості розвитку окремих властивостей психіки конкретної людини. Тестування – це спеціалізований метод психодіагностичного дослідження, застосовуючи який можна отримати точну кількісну характеристику явища, що вивчається. Воно припускає чітку процедуру збору первинних даних та подальшу їх інтерпретацію. Сенс подальшої обробки у тому, щоб за допомогою «ключа» співвіднести отримані відповіді з певними параметрами.
Метод
соціометричного
дослідження.
Специфічнним різновидом тестування є соціометричне опитування. Термін «соціометрія» в перекладі означає вимір соціальних стосунків.
Основна відмінність соціометрії від інших різновидів дослідження полягає в можливості з її

9 допомогою виявити взаємні почуття симпатії і неприязні між членами групи і на цій основі отримати кількісну оцінку міжособистісних стосунків у ній.
Основним інструментом проведення соціометричного опитування є соціометрична карта, яка заповнюється кожним членом групи. Аналіз соціометричних карток дозволяє встановити різні прояви міжособистісних стосунків та соціометричний статус кожного члена групи.
Експеримент – один з основних методів дослідження в соціальній психології. Основний метод для отримання нових психологічних фактів. Основна відмінність і перевага експерименту в тому, що дослідник може за бажанням викликати якийсь психічний процес або властивість, прослідкувати залежність психічного явища від зовнішніх умов. Проте експеримент не може бути застосований у будь-якому дослідницькому завданні. Розрізняють два основних види експерименту: лабораторний і природний. Для обох видів існують деякі загальні правила, які виражають суть методу, наприклад: довільне введення експериментатором незалежних змінних і контроль за ними, вимога виділення контрольної та експериментальної груп, щоб результати вимірювань могли бути порівнянні з певним еталоном.
Фокус-група один з якісних методів соціально-психологічних досліджень являє собою групове сфокусоване (напівстандартизоване) інтерв’ю, яке відбувається у формі групової дискусії
і спрямоване на отримання від її учасників «суб’єктивної інформації» про те, як вони сприймають різні види практичної діяльності або продукти цієї діяльності, (наприклад, матеріали засобів масової комунікації, рекламу, конкретні товари, здійснення тих чи інших соціальних, благодійних програм, різних послуг тощо). Ця «суб’єктивна інформація», отримана від споживачів в ході фокус-груп, є однією з форм зворотного зв’язку. Вона дає можливість організаторам практичної діяльності побачити останню очима споживачів, що допомагає прийняттю адекватних рішень щодо її реалізації.
Метод фокус-груп широко використовуватися в маркетингу, зокрема, в дослідженні реклами, у соціальних дослідженнях, освіті, галузі охорони здоров’я, психологічній експертизі різних соціальних програм.
Самостійна робота з теми
Словникова робота: соціальна психологія, об’єкт, предмет та завдання соціальної психології, напрямки соціальної психології, методи (спостереження; аналізу документів; опитування; експерименту, тестування, соціометрія, фокус-група).
Творчі завдання та проблемні ситуації
Теми рефератів:
1.
Витоки української соціально-психологічної думки. Початки української соціальної психології (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.).
2.
Психолінгвістична концепція О. Потебні.
3.
Соціопсихологічна концепція М. Михайловського.
4.
Природнича концепція В. Бехтерєва.
5.
Розвиток української соціальної психології у ХХ ст.
6.
Психологія колективу О. Залужного.
7.
Концепція біосоціальної природи поведінки І. Соколянського.
8.
Перший фундатор західноукраїнської психології – С. Балей .
9.
Соціально-психологічні погляди Я. Яреми.
10.
Концепція українського характеру Д. Чижевського.
11.
Ідеї нації В. Липинського.
12.
Націософія Ю. Липи.
13.
Психічна структура українців у концепції І. Мірчука.
14.
Формування «української душі» у синтезі О. Кульчицького та М. Шлемкевича.
Питання, винесені на самостійне опрацювання
1.
Перші історичні форми соціально-психологічного знання.
2.
Перші соціально-психологічні теорії. Психологія народів. Психологія мас Г. Ле Бона.
Теорія інстинктів соціальної поведінки В. Мак Дуґала.
Питання та завдання для самоконтролю
1.
Що вивчає соціальна психологія?
2.
У чому сенс історичної дискусії з приводу предмета соціальної психології?

10 3.
Назвіть основні напрямки соціальної психології?
4.
Назвіть етапи становлення соціальної психології.
5.
Означте предмет, об’єкт та завдання соціальної психології.
6.
Яке місце займає соціальна психологія у системі наук?
7.
Назвіть передумови виникнення соціальної психології.
8.
Назвіть перші соціально-психологічні теорії.
9.
Які методи дослідження використовуються у соціальній психології? Охарактеризуйте
їх.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал