Актуальні проблеми соціальної сфериСкачати 112.82 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір112.82 Kb.

1
Актуальні проблеми
соціальної сфери
збірник наукових робіт викладачів і студентів
Випуск 4
за заг. ред. Н.П. Павлик
Житомир, 2015
Рекомендовано до друку рішенням
кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності
Житомирського державного університету імені Івана Франка
(протокол №8 від 05 березня 2015 року).
Рецензенти:

2
Н.А. Сейко – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Житомирського державного університету імені Івана
Франка;
С.А. Котловий – кандидат педагогічних наук, вчитель історії вечірньої
(змінної) ЗОШ ІІ-ІІІ ст. №1 м. Житомира.
А 43 Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових
робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. —
Житомир : Вид-во Житомирського державного університету
імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с.
Літературний редактор: Н.Л. Тарасенко
Відповідальний редактор: І.М. Палько
Дизайн обкладинки: А.І. Сочинський
Матеріали надруковані в авторській редакції.
За достовірність фактів, цитат, власних імен, посилань на джерела та інших відомостей відповідають автори публікацій.

3
Передмова
Шановні друзі! Четверте видання збірника наукових робіт викладачів та студентів «Актуальні проблеми соціальної сфери» свідчить про системність і цілеспрямованість науково-дослідної діяльності кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності Житомирського державного університету імені Івана
Франка. Ми пишаємося результатами теоретичних пошуків й емпіричних розвідок викладачів і студентів, присвячених актуальним соціально-педагогічним питанням та відображеним у курсових, бакалаврських, магістерських, дисертаційних роботах.
Важливим нововведенням цього видання є представлення результатів дисертаційних пошуків аспірантів і здобувачів Криворізького педагогічного інституту під керівництвом докторки педагогічних наук, професорки Тетяни Дороніної, що є результатом тривалої й творчої співпраці.
Серед основних здобутків минулого й поточного навчальних років відзначаємо: організацію щорічного Всеукраїнського дистанційного конкурсу студентських та учнівських наукових робіт із соціальної педагогіки – режим доступу: http://contest.zu.edu.ua; публікацію колективної монографії «Енциклопедія прав людини: соціально-педагогічний аспект»; участь викладачів кафедри в
Європейському турі кампанії «Рух проти ненависті» (Словаччина, Угорщина,
Німеччина, Швеція, Франція, Чехія, Польща), перемоги студентів, Світлани Щур
(диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт) і
Сергія Михнюка (диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнській студентській олімпіаді із соціальної педагогіки).
Серед важливих напрямів подальшого розвитку науково-дослідницької роботи зазначаємо: організацію неформальної освіти майбутніх соціальних педагогів у науковій та фаховій сферах, діяльність науково-дослідних і соціальних центрів кафедри (Студентська Соціальна Служба для Молоді, Центр міжкультурної толерантності, Центр ґендерної освіти), організацію соціального й наукового партнерства кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності в Україні і за кордоном.
Бажаємо нашим авторам і читачам миру, достатніх ресурсів для наукової,
фахової та особистісної реалізації, а також задоволення від науково-
дослідницької роботи і пізнання! І, звісно ж, до нових зустрічей!
З повагою, Надія Павлик.

4
Зміст
Гуренко Тетяна
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ
8
Вонсович Юлія
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАКЛАДИ ЯК ФАКТОРИ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ
11
Папченко Вікторія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
АКЦЕНТУАЦІЙ ХАРАКТЕРУ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
В УМОВАХ МІСТА
13
Шупікова Вікторія
РОЛЬ ВІДЕОМЕТОДУ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ
ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
15
Кондратенко
Ярослава
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО
ПРОФІЛАКТИКИ ВІКТИМНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ
17
Дрозд Ольга
РОБОТА СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ПТНЗ ІЗ ДІТЬМИ-
СИРОТАМИ
19
Герман Ірина
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА ДІТЕЙ
ВИМУШЕНИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ
21
Степанчук Інна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЩОДО
ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТІВ МІЖ БАТЬКАМИ ТА ДІТЬМИ
23
Степанюк Олена
ВПЛИВ КОЛИСКОВИХ НА РОЗВИТОК ТА СОЦІАЛІЗАЦІЮ
ДИТИНИ
25
Бондарчук Катерина СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ В
УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ
ПРОЖИВАННЯ
27
Герасимчук Ганна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТВОРЧОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
28
Степанчук Інна
ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
З РІЗНИМИ ТИПАМИ СІМЕЙ
29
Мельниченко Ольга СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ДІТЬМИ З
РОЗЛУЧЕНИХ СІМЕЙ
31
Волікова Марина
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ А.С. МАКАРЕНКА У
ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ
ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
35
Ланчук Ганна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
ЛИХОСЛІВ'Я У ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
37
Павицька
Олександра
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДИТЯЧОГО
ФОЛЬКЛОРУ
39
Суміш Вікторія
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ДОПОМОГИ ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА
ОБЕЗДОЛЕНИМ СІМ’ЯМ В УКРАЇНІ
40
Михнюк Сергій
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОГО МЕДИЧНОГО
ЗАКЛАДУ
43
Литвак Оксана
ПРАВОВІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
45

5
У ПОЛЬЩІ
Сочинський Андрій
ГРАНТОВА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЕКТУ ЯК
ФОРМА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ЧЕРЕЗ
НЕУРЯДОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ
48
Корженко Віталія
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК РЕСУРС РОЗВИТКУ
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
51
Петрова Дар’я
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ ФОРМ
ВИКОРИСТАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДИСКУРСУ
53
Мороз Марина
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ
МЕДІАЦІЇ В КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЯХ У
ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
56
Роговська Юлія
АНАЛІЗ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В
ЗАКЛАДАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
58
Лобода Надія
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ПРОСОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ
МОЛОДІ В ІНТЕРНЕТ
62
Назарчук Тетяна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У
МЕДИЧНИХ УСТАНОВАХ
63
Тарасенко Наталія,
Остапчук Олена
СТУДІЇ КУЛЬТУРИ МИРУ ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЖИТОМИРЩИНИ ЯК
ВІДПОВІДЬ НА НОВІ ВИКЛИКИ ЧАСУ
65
Мамінчук Оксана
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ
МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
68
Плітко Ірина
КОМУНІКАЦІЙНА КАМПАНІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
70
Байдик Ірина
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
72
Карайон Олена
СИСТЕМА РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У
СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОРЕКЦІЙНИХ ДОШКІЛЬНИХ
УСТАНОВАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗВИТКУ
74
Кисла Ольга
СОЦІАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОГО
СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЗНЗ
76
Онищук Олена
ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОЇ
ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ
78
Котловий Сергій
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ БЕЗКОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ
80
Саустян Інна
РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У
ВЗАЄМОДІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА З ЇХ СІМ’ЯМИ
83
Коваль Юлія
ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА ТА
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ГІМНАЗІЇ
86
Ковтонюк Оксана
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ГРУП
89

6
ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ
Басюк Леся
ГЕНДЕРНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ
(ПРОБЛЕМАТИЗАЦІЯ ПИТАННЯ)
91
Сірик Аліна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО ІДЕАЛУ
СУЧАСНОГО СТАРШОКЛАСНИКА
93
Ковтунович Олена
ВПЛИВ КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РАННІЙ
РОЗВИТОК ДИТИНИ
95
Кропивницька
Світлана
ЗАПОБІГАННЯ КОНФЛІКТАМ У СЕРЕДОВИЩІ
СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА
ПРОБЛЕМА
97
Павлик Надія
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК
СФЕРИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ
100
Антонюк Мирослава СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ГОТОВНОСТІ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ДО ШКОЛИ В
УМОВАХ ДНЗ
103
Ясінська Ірина
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ
ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ В УМОВАХ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
104
Бондар Олександра ПРОФОРІЄНТАЦІЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК СКЛАДОВА
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
106
Седляр Наталія
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВИХОВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ЗНЗ
108
Рудюк Ганна
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ
110
Коляденко Світлана НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНСЬКОЇ СОЦІАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ ДЛЯ МОЛОДІ З ПИТАНЬ ПРОФІЛАКТИКИ
КСЕНОФОБІЇ У СТУДЕНСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ
113
Залібовська-
Ільніцька Зоя
ЕТНОПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У ПІДГОТОВЦІ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
117
Синиця Анна
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО
СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
119
Пально Інна
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ІНТЕГРАЦІЇ
СТУДЕНТІВ З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ
МОЖЛИВОСТЯМИ
121
Дергачова Юлія
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА ЯК СКЛАДОВА ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ
МАЙСТЕРНОСТІ
124
Мартинюк Світлана
РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА
У ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ШКОЛИ
127
Марчук Ольга
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЗМІСТ ОСОБИСТОЇ
МОБІЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
129

7
Симончук Галина
ВПЛИВ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЮ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
130
Котвіцька Тетяна
СТАВЛЕННЯ ДО ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО
БАТЬКІВСТВА У СТУДЕНТСЬКИХ СІМ’ЯХ
132
Юрченко Андрій
ГРОМАДСЬКА СОЦІАЛІЗАЦІЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ У
ПОЗАНАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
134
Біляченко Галина
ВПЛИВ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНІХ
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ НА ЇХ ПРОФЕСІЙНЕ
СТАНОВЛЕННЯ
137
Ілліна Ольга
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
139
Кучківська Світлана БІОГРАФІЧНА СТРАТЕГІЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ
142
Висоцька Любов
ПРАВОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО
ПЕДАГОГА
143
Кучерган Єлизавета СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА ЗДОРОВ’Я
СТУДЕНТІВ В ГЕНДЕРНІЙ ЕТИЦІ ЗАСОБАМИ
МИСТЕЦТВА
146
Мотуз Тетяна
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ЯК ОДНЕ З
КЛЮЧОВИХ ЗАВДАНЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
149
Човнюк Юлія
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
152
Ярмолка Юлія
ДИНАМІКА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ
МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
154
Палько Інна
АНАЛІЗ ЦИКЛУ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА ІЗ
СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ПРЕДМЕТ НАЯВНОСТІ
РІЗНИХ АСПЕКТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ
156

8
Автор статті:
Науковий керівник:
Юлія Роговська,
Світлана Коляденко, магістрантка спеціальності «Соціальна педагогіка» кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки
АНАЛІЗ ФОРМ І МЕТОДІВ ВИХОВНОЇ РОБОТИ
В ЗАКЛАДАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Сучасні процеси реформування, що відбуваються в пенітенціарній системі
України, передбачають залучення досить широкого кола фахівців і представників громадськості до участі у різних формах роботи в закладах пенітенціарної системи.
З прийняттям у 2003 році нового Кримінально-виконавчого кодексу, реорганізацією у 2010 році Державного департаменту України з питань виконання покарань у Державну пенітенціарну службу в Україні почалося докорінне реформування пенітенціарної системи на основі принципів гуманізації, соціальної переорієнтації та педагогізації процесу виконання покарань. Одним з основних засобів досягнення мети виправлення і ресоціалізації засуджених було висунуто соціально- педагогічну роботу.
Метою статті є висвітлення форм та методів соціально-педагогічної діяльності в закладах пенітенціарної системи України.
Пенітенціарна система – цілісна поліфункціональна система, яка створена державою для реалізації завдань і функцій Державної пенітенціарної служби України у сфері пенітенціарних правовідносин [1, c. 16]. Система виконує цілу низку функцій і має в арсеналі багато фахівців.
Відомо, що у закладах, що займаються перевихованням, надзвичайно важливою
є соціально-педагогічна складова. У ході теоретичного обґрунтування базового поняття дослідження нами було встановлено, що cоціально-педагогічна діяльність − це процес активізації внутрішніх ресурсів клієнта, пошук та залучення зовнішніх ресурсів соціальним педагогом, що може відбуватися при підтримці сім’ї з метою задоволення потреб чи вирішення проблем особистості або соціальної групи [2, с.145].
У пенітенціарних установах соціально-педагогічна діяльність – це складова частина діяльності виховної служби. Отож, найважливіші функції фахівців виховної служби полягають у тому, щоб:
1. разом із психологом, педагогічним колективом і адміністрацією установи скласти план навчання і роботи на період позбавлення волі: тобто доцільно організувати процес навчання і перевиховання з боку дотримання єдності педагогічних вимог;
2. допомогти засудженим подолати психологічну кризу у зв'язку із находженням під арештом: шляхом проведення діагностування психічних станів підлітків проводити психопрофілактичну, психоконсультативну та психокорекційну роботу по подоланню негативних наслідків перебування у пенітенціарному закладі;
3. сприяти в адаптації до середовища: допомогти якомога швидше і
«безболісніше» пристосуватись до умов установи, розкрити основні правила і умови находження в установі, а також допомогти в налагодженні стосунків з оточуючими;

9 4. допомогти організувати вільний час і продовжити навчання;
5. захищати права засуджених: проводити інформаційно-просвітницькі заходи, запрошувати юриста;
6. допомагати порадою батькам і родичам у вирішенні проблем пов'язаних з позбавленням волі: проводити тренінги з батьками, роз'яснювальну та іншу роботу;
7. підготувати до виходу на свободу: діагностувати ступінь ефективності ресоціалізації, скласти план соціального супроводу після виходу на волю [2, с. 146].
Вище представленні функції виховної служби, демонструють важливість соціально-педагогічної діяльності в пенітенціарних закладах. Проте, посади соціального педагога поки що не передбачено штатними розписами пенітенціарних установ для неповнолітніх, а організаційно-управлінські та координаційні функції щодо ресоціалізації неповнолітніх виконують заступники начальників виховних колоній із соціально-виховної та психологічної роботи. Виходячи із назви цієї посади та взагалі структури органу управління пенітенціарними закладами − Управління соціально- виховної та психологічної роботи Державної пенітенціарної служби України, що містить відділ організації соціально-виховної роботи та відділ організації психологічної роботи, у наукових дослідженнях вже не раз пропонувалося привести у відповідність структурні підрозділи пенітенціарних установ шляхом створення соціально- педагогічної служби колонії як рівноправної щодо психологічної служби, яка вже давно функціонує в кожному пенітенціарному закладі, та введення до персоналу колонії посади соціального педагога як рівноправної до посади психолога [3, с. 12].
На основі теоретичного вивчення питання було проведено емпіричне дослідження. Був проведений аналіз планів роботи фахівців виховної служби
Житомирської виправної колонії №4, Райківської виправної колонії №73,Вінницької виправної колонії № 86, Ізяславської виправної колонії №31, спеціаліста сектору соціально-виховної та психологічної роботи управління ДПтС України. Напрями роботи: морально-психологічне забезпечення, забезпечення дотримання законності і дисципліни, профілактика правопорушень і надзвичайних подій, інформаційне забезпечення, культурно-виховна і просвітницька робота, соціально-психологічна робота, аналітична робота.
Таблиця 1.
Аналіз планів виховної роботи виправних закладів
Установи
Форми та методи виховної роботи
Психологічні
(психодіагностичні, психокорекційні, психологічного консультування, психотерапії, впливу)
Педагогічні
(організаційні, педагогічної діагностики, навчання, виховання, організації соціально- педагогічної взаємодії)
Соціально-педагогічні
(соціальної діагностики, соціальної профілактики, соціального контролю, соціальної реабілітації, соціально-економічні, організаційно-розпорядчі)
Житомирська виправна колонія №4 діагностичний мінімум, діагностика на визначення суїцидальних намірів; складання розробка рекомендацій щодо
індивідуалізації виправних впливів; лекції та інструктажі з бесіди
«Вирішення конфліктів мирним шляхом», семінар
«Суїциди та
їх профілактика»;

10 психологічних характеристик; консультативна робота; ведення
індивідуальних карток правил безпеки; бесіди за запитом залучення до співпраці
ЖЦСССМ; відеолекторії
Райківська виправна колонія №73 діагностичний мінімум, діагностика на визначення суїцидальних намірів; складання психологічних характеристик; діагностичний мінімум; консультативна робота; ведення
індивідуальних карток лекції на тему:
«Культура мовлення»,
«Релаксація засобами мистецтва»; розробка рекомендацій щодо
індивідуалізації виправних впливів зустріч з представником церкви; доведення до відома інформації про пільги та пенсійне забезпечення; оновлення
інформаційних стендів
Вінницька виправна колонія № 86 діагностичний мінімум, діагностика на визначення суїцидальних намірів; складання психологічних характеристик; консультативна робота; ведення
індивідуальних карток розробка рекомендацій щодо
індивідуалізації виправних впливів;
інструктажі з правил безпеки доведення інформації про вступну кампанію до ВНЗ; залучення громадських організацій до проведення просвітницьких заходів; оновлення
інформаційних стендів; допомога в налагодженні родинних зв’язків; лекція
«Толерантність - норма сьогодення»;
Ізяславська виправна колонія №31 діагностика на визначення суїцидальних намірів; складання психологічних характеристик; консультативна робота за запитом; ведення
індивідуальних карток лекції
«Важливість праці та здобуття професії в житті людини», розробка рекомендацій щодо
індивідуалізації виправних впливів оновлення
інформаційного куточка; зустріч з представником церкви; лекція
«Економічна грамотність», «Шкідливі звички. Формування та наслідки»;
Для того, щоб дізнатися питому вагу форм і методів соціально-педагогічної діяльності в пенітенціарних закладах за календарний рік ми проаналізували плани
(див. Рис. 1).

11
Рис. 1. Питома вага соціально-педагогічних форм та методів у виховній діяльності
виправних закладів за календарний рік
Питома вага соціально-педагогічних форм і методів виховної роботи в пенітенціарних закладах, які аналізувалися фактично мало відрізняється. Найбільше заходів соціально-педагогічної тематики вдалося виявити у планах роботи Вінницької виправної колонії № 86 та Ізяславської виправної колонії № 31 (5 за рік), на другому місці Житомирська виправна колонії №4 (4 протягом року), найменше – в Райківській виправній колонії № 73 (3 заходи за рік).
Розглянуті методи і конкретні форми перевиховання засуджених знаходяться в діалектичній єдності та взаємозв’язку, утворюють динамічну систему виховних впливів, яка виступає в різних варіантах залежно від особливостей особистості засудженого та його поведінки, конкретних поетапних виховних завдань та педагогічних ситуацій, що складаються в повсякденній практиці діяльності УВП. Уміле та раціональне застосування цих методів і прийомів вимагає високої професійної майстерності співробітників установ виконання покарань, досконалого володіння ними всіма компонентами необхідної педагогічної техніки.
Використана література
1. Богатирьов І. Г. Доктринальна модель побудови пенітенціарної системи України нового типу. Інноваційний проект / І. Г. Богатирьов. — К. : НДУ, 2014. — 56 с.
2. Парфенович І. О. Технологія перевиховання й виправлення засуджених неповнолітніх / І. О. Парфенович // Педагогіка і психологія професійної освіти. — Львів
: Національний університет ―Львівська політехніка‖, 2001. — № 3. — C. 145—146.
3. Сухова А. Н. Социальная работа в пенитенциарных учреждениях : учеб. пособ. / под ред. А. Н. Сухова. — М. : Изд-во Московского психолого-социального института,
2011. — 342 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал