Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інноваціїСкачати 84.49 Kb.
Дата конвертації03.03.2017
Розмір84.49 Kb.
345

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації
Література


  1. Вайнрих, Х. Лингвистикалжи [Електронний ресурс] / Х. Вайнрих. – Режим доступа: www.lexis-asu.narod.ru/otherworks/li. – Оглавление с экрана.

  2. Еко, У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів [Текст] / У. Еко. – Львів : Літопис, 2004. – 384 с.

  3. Франчук, О. Причини брехні [Електронний ресурс] / О. Франчук. – Режим доступу: http://www.geocities.com/olexandr. – Заголовок з екрану.


Юлія Кабанчук Маріупольський державний університет,


Маріуполь, Україна
СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

У статті проаналізовані праці українських науковців, які стосуються системи електронного урядування в Україні. Визначено основні напрями наукових досліджень з означеної проблематики.

Ключові слова: інформатизація, інформаційне суспільство, електронне урядування.

В статье проанализированы работы украинских ученых, касающиеся системы электронного управления в Украине. Определены основные направления научных исследований по указанной проблематике.

Ключевые слова: информатизация, информационное общество, электронное управление.

The works of Ukrainian scientists who analyze the system of e-governance in Ukraine are under consideration in the article. The main trends of scientific researches in this field are determined.

Key words: informatization, information society, e-government.

Спрямованість сучасного суспільства на використання в своїй діяльності інформаційних технологій висуває нові вимоги до влади і до держави, перша з яких – це прозорість та відкритість влади на всіх рівнях її ієрархічної структури, що запобігатиме концентрації влади й корупції. Тема впровадження електронного урядування в Україні стає


346

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

все більш актуальною. Хоча визначити науковий попит як високий, ще зарано.

На початку XXI сторіччя популярними напрямами українських наукових досліджень стали: проблема інформаційного суспільства, доступу до інформації та її правового регулювання; питання електронної демократії та електронного урядування, проблеми та перспективи їхнього розвитку; інноваційні підходи до державного управління та пов’язані з цим трансформації у державному секторі.

У вітчизняній науковій літературі дослідженню проблематики електронного урядування, його характеристик та стану впровадження в практичну діяльність органів влади присвячено роботи таких науковців: О. Голубицького [3; 11], Д. Дубова та С. Дубової [7], М. Демкової [4; 5; 6], В. Єганова [8], А. Семенченко [10], О. Шевчука [11].

Більшість публікацій за обраною темою можна умовно поділити на чотири групи. Перша характеризується теоретичним визначенням

«електронного урядування» та можливостями змін у суспільстві в результаті його впровадження. Друга, навпаки, зосереджена на прикладному аспекті даної проблематики шляхом розроблення окремих елементів «електронного урядування» і застосування в діяльності органів влади або їх підрозділах. Третя розглядає суто технічні аспекти: варіанти побудови мережі, необхідні апаратні засоби та специфічне програмне забезпечення. Четверта група відрізняється спробами комплексного дослідження даної проблематики, орієнтацією на забезпечення максимальної ефективності державного управління.

Особливе значення має робота «E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути» під керівництвом О. Б. Шевчука, О. П. Голобуцького [11]. Науковці дослідили проблеми формування в Україні інформаційного суспільства та залучення нашої держави до загальносвітових процесів побудови глобального інформаційного простору. Викладено основні теоретичні та прикладні питання теми: загальні та конкретні визначення, історію виникнення та розвитку ідей, поточні та стратегічні завдання, досягнення та перешкоди на шляху інформатизації та входження до нової, цифрової, доби людської


347

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

цивілізації. Автори визначили соціально-психологічні аспекти формування інформаційного суспільства.

Ще одна праця, яка заслуговує на увагу, це навчальний посібник Д. В. Дубова, С. В. Дубової «Основи електронного урядування» [7]. Запропонований навчальний посібник є однією з перших спроб узагальнити наявні знання в цій предметній галузі, визначити сутність і окреслити основні напрями розвитку електронного урядування. У ньому викладено основні підходи до розуміння електронного урядування, розглянуто передумови виникнення та вимоги до впровадження систем електронного урядування. Висвітлено основні нормативно-правові засади впровадження системи електронного урядування в Україні і за кордоном. Акцентовано увагу на проблемах, які виникають у процесі функціонування систем електронного урядування, зокрема на інформаційній нерівності та інформаційній безпеці.

Найбільший осередок з обраної тематики складають публікації у фахових періодичних виданнях. У своїй статті кандидат наук з державного управління, доцент кафедри державного управління та менеджменту ХарРІ НАДУ В. В. Єганов [8] окреслив проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування як способу організації державної влади за допомогою систем локальних інформаційних мереж та сегментів глобальної інформаційної мережі. Визначив переваги та недоліки даної системи, що мають бути враховані в процесі переходу від традиційного управління до електронного урядування.

Щодо аналізу різних наукових підходів до визначення сутності співпраці державного та громадського секторів в електронному урядуванні, то цей аспект розглядала у своїх публікаціях аспірант кафедри інформаційних технологій НАДУ А. А. Асанова [1]. Електронне урядування розглянуто як механізм державного управління. Досліджено питання залучення громадськості до участі в електронному урядуванні.


348

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції

Вагомий вклад в дослідження проблематики електронного урядування зроблений доктором наук з державного управління, професором, першим заступником Голови Державного комітету інформатизації України А. І. Семенченком. Тематика його досліджень


 • це проблеми впровадження «електронного урядування» в Україні. Науковець розглядає інституційне забезпечення електронного урядування в контексті ефективності державного управління та негативні інституційні фактори впливу на ефективність впровадження електронного урядування. Він запропонував теоретико-методологічні засади інституалізації державного управління у сфері електронного урядування.

Таким чином, аналіз наукових публікацій показує, що проблема електронного урядування в Україні стає все більш популярною. Проте, залишаються відкритими питання, які стосуються формування й розвитку електронного урядування. Історіографічний огляд наукових робіт, які присвячені питанням електронного урядування, вказує на таку проблему: ефективність робіт значною мірою знижується внаслідок слабкості методології та термінологічної невизначеності в області електронного уряду. Тобто, перехід від традиційного управління до електронного урядування має відбуватися поступово та супроводжуватися відповідними змінами у розвитку суспільства, що сприятиме його стабілізації.

Література


 1. Асанова А. А. Електронний уряд як дійовий механізм взаємодії і форма співпраці держави та громадян в інформаційному суспільстві [Електронний ресурс] / А. А. Асанова. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/TEXNOLOGIYA/03- ASANOVA.pdf.

 2. Гнатюк С. Л. Проблеми становлення інформаційного суспільства в Україні / С. Л. Гнатюк, С. І. Здіорук // Стратегічні пріоритети. – 2007.

– № 1 (2). – С. 95-101.
349

Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації

 1. Голобуцький О. Концепція електронного урядування і сучасні потреби України / О. Голобуцький // Політичний менеджмент. – 2005.

– № 5 (14). – C. 75-86.

 1. Демкова М. Електронне урядування: світовий досвід та українські реалії / М. Демкова, І. Коліушко // Електронне урядування: окремі аспекти становлення. Вісник Програми сприяння Парламенту України. – К., 2002. – С. 33-57.

 2. Демкова М. Інформація як основа інформаційного суспільства: визначення поняття та правове регулювання / М. Демкова, М. Фігель

// Інформаційне суспільство. Шлях України. – К.: Бібліотека інформаційного суспільства, 2004. – С. 150-164.

 1. Доступ до інформації та електронне урядування / [авт.-упор. М. С. Демкова, М. В. Фігель]. – К.: Факт, 2004. – 336 с.

 2. Дубов Д. В. Основи електронного урядування. Навчальний посібник / Д. В. Дубов, С. В. Дубова. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.

 3. Єганов В. В. Проблеми та перспективи впровадження системи електронного урядування в Україні [Електронний ресурс] / В. В. Єганов // Державне будівництво. – 2012. – № 2. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/1/05.pdf.

 4. Ємельяненко О. М. Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» [Електронний ресурс] / О. М. Ємельяненко. – Одеса, 2008. – Режим доступу: http://avtoreferat.net/content/view/7467/58/.

10.Семенченко А. І. Електронне урядування в Україні: проблеми та шляхи вирішення [Електронний ресурс] / А. І. Семенченко. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu/2009_4/5.pdf. 11.Шевчук О. Б. E-Ukraine. Інформаційне суспільство: бути чи не бути / О. Б. Шевчук, О. П. Голобуцький. – К.: ЗАТ «Атлант UMS», 2001. –

102 c.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал