Агропромисловий комплекс, лісове і садово-паркове господарство, ветеринаріяСторінка4/10
Дата конвертації17.12.2016
Розмір2.07 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Енергетика та енергозбереження
-1. Науково-технічні проблеми дослідження електротехнічних і електромеханічних комплексів та систем
--1.1. Електромеханічні системи. Регульований електропривод, структури та системи керування ним. Електромашиновентильні комплекси. Електромехатронні, робототехнічні системи.
--1.2. Електротехнологічні комплекси. Взаємозв'язок характеристик джерел електроживлення з параметрами, якістю та інтенсивністю електротехнологічних процесів. Електрофізичні установки.
--1.3. Системи електропостачання потужних технологічних і технічних комплексів та обладнання промислових підприємств.
--1.4. Автоматизація електротехнічних комплексів. Системи автоматичного керування та регулювання. Системи діагностики, контролю та захисту. Цифрові й аналогові системи автоматизації електротехнічних комплексів
--1.5. Обґрунтування, розроблення і дослідження електротехнологій, електрообладнання та систем керування ними в галузях промислового виробництва, зокрема методів і засобів математичного та фізичного моделювання
-2. Науково-технічні проблеми дослідження електричних машин і апаратів, процесів електромагнітного й електромеханічного перетворення енергії
--2.1. Теорія та методи досліджень електричних машин і апаратів. Моделювання, дослідження, оптимізація електричних машин у різних режимах роботи
--2.2. Нові методи проектування, конструювання, діагностики, прогнозу, технічного обслуговування та захисту, надійність, економічність, підвищений ресурс експлуатації, екологічність електричних машин і апаратів
--2.3. Нові прогресивні типи електричних машин і апаратів, спеціальні деталі та інші, які створюються з урахуванням досліджень у галузі фізики, хімії, нових технологій і матеріалів.
--2.4 Електромеханічні системи з інтелектуальним керуванням
-3. Науково-технічні проблеми світлотехніки та джерел світла
--3.1. Теоретичні й експериментальні дослідження в галузі фізіологічної оптики та колориметрії, фотометрії та спектрографії, методів генерації оптичного випромінювання як основи техніки освітлення
--3.2. Розроблення й дослідження джерел випромінювання і технології їх виробництва, освітлювальних та опромінювальних приладів та установок.
-4. Науково-технічні проблеми дослідження енергетичних систем та комплексів
--4.1. Дослідження загальних властивостей, техніко-економічних закономірностей та тенденцій розвитку енергетичних систем і комплексів.
--4.2. Дослідження пропорцій розвитку енергетики, дослідження та оптимізація технологічних систем паливно-енергетичного комплексу.
--4.3. Розробка найраціональнішого використання ресурсів, спрямованого на реформування енергетичної галузі, зокрема розробка і реалізація декількох тісно ідеологічно та технологічно узгоджених проектів
--4.4. Теорія та методи оптимізації енергетичних систем на основі інформаційних та телекомунікаційних мереж і технологій, підвищення їх ефективності, надійності та стійкості
-5. Науково-технічні проблеми дослідження теоретичної електротехніки
--5.1.Теорія лінійних та нелінійних однофазних і багатофазних електричних і магнітних кіл
--5.2. Теорія електричних і магнітних кіл з розподіленими параметрами та параметрами залежними від часу
--5.3. Дослідження та створення електромагнітних полів у нелінійних та дискретних середовищах
-6. Науково-технічні проблеми дослідження, проектування, експлуатації електричних станцій, мереж і систем
--6.1. Режими роботи та процеси в електроенергетичному та електротехнічному обладнанні електричних станцій, електроенергетичних систем. Питання стійкості, живучості, технічної та екологічної сумісності, надійності
--6.2. Аналіз та оптимізація режимів роботи
--6.3. Моделювання та синтез, інформаційні технології в проектуванні, експлуатації та випробуваннях електроенергетичних систем, мереж та їх обладнання
--6.4.Створення нового та удосконалення існуючого обладнання електроенергетичних об'єктів, їх інформаційно-керуючих систем
--6.5. Створення інтегрованих систем електропостачання на базі Smart-технологий.
--6.7. Електричні мережі з розосередженим генеруванням. Комбіноване електропостачання від централізованих (ТЕС, АЕС) і відновлюваних джерел енергії
-7. Науково-технічні проблеми технічної теплофізики та промислової теплоенергетики
--7.1. Створення нових, удосконалення наявних методів аналізу, розрахунку й інтенсифікації тепломасообміну в одно- та багатофазних середовищах, у теплових і гідродинамічних процесах в установках
--7.2. Дослідження теплообміну й течії в однофазних середовищах, при кипінні, плавленні, кристалізації та конденсації, процесів нагріву матеріалів з урахуванням термічних напружень, хімічних і фазових перетворень
--7.3. Розвиток теорії, дослідження процесів сушіння, підвищення ефективності сушильного обладнання
--7.4. Експериментальні та теоретичні дослідження теплофізичних властивостей
--7.5. Створення нових ефективних, удосконалення наявних теплотехнічних апаратів та установок, систем охолодження й теплового захисту, тепломасообмінного обладнання.
--7.6. Дослідження процесів спалення палива, утворення шкідливих речовин; процесів очищення газів, розроблення методів екологічної безпеки при експлуатації енергетичних і теплотехнічних установок
-8. Науково-технічні проблеми перетворювання відновлюваних видів енергії
--8.1. Дослідження параметрів сонячної і вітрової енергії і процесів її перетворення у елементах енергетичних установок і системах
--8.2. Дослідження енергетичних властивостей і характеристик нетрадиційних джерел і процесів в установках на їх основі
--8.3. Розроблення та оптимізація використання альтернативних джерел енергії, враховуючи специфіку окремих регіонів
--8.4. Дослідження характеристик і енергетичних процесів у системах акумулювання електричної та теплової енергії
--8.5. Енергетичні і теплотехнологічні установки на основі НВДІ, методи їх розрахунку і керування.
-9. Прилади та системи обліку енерговикористання
--9.1. Теоретичні, експериментальні, методологічні, технічні і технологічні основи створення нових методів та приладів вимірювання кількісних та якісних показників електричної енергії
--9.2. Гармонізація європейських стандартів і чинних стандартів країн СНД з питань обліку та вимірювання показників якості електроенергії (ПЯЕ)
--9.3. Розробка концепції створення приладів, систем обліку електроенергії та аналізаторів ПЯЕ у відповідності до вимог нових стандартів
--9.4. Розробка нових методів відтворення параметрів і процесів електричної мережі, створення на їх основі принципів побудови засобів метрологічного забезпечення приладів обліку та контролю ПЯЕ
--9.5. Розвиток принципів побудови автоматизованих систем обліку електроенергії у частині уніфікації протоколів обміну, каналів зв’язку та каналів вимірювання у відповідності до вимог стандартів Євросоюзу
-10. Науково-технічні проблеми дослідження, створення та експлуатації теплових та ядерних енергоустановок
--10.1. Теоретичні, експериментальні, методологічні, технічні і технологічні основи створення та експлуатації теплових і ядерних енергоустановок, парогенераторів та камер згоряння
--10.2. Дослідження процесів горіння в теплових установках і камерах згоряння
--10.3. Створення нових ефективних, удосконалення наявних ядерних реакторів, парогенераторів, котлів усіх типів та теплообмінного обладнання, а також допоміжних установок (насосів, нагнітачів повітря, димососів тощо)
--10.4. Розроблення та дослідження технологічних основ контролю, діагностики і автоматизації технологічних процесів теплових і ядерних енергоустановок, дозиметрії, радіаційно-технологічного контролю
-11. Науково-технічні проблеми дослідження теплових двигунів, перетворювачів енергії різних типів
--11.1. Термодинаміка та теплопередача, методи розрахунків і моделювання робочих процесів і циклів теплових двигунів. Робочі тіла, теплоносії, мастильні матеріали, їх властивості.
--11.2. Сумішоутворення та згоряння палива, використання традиційних і альтернативних палив у двигунах. Екологічні показники теплових двигунів, їх поліпшення
--11.3. Конструкції та техніко-економічні показники двигунів. Обкатка та експлуатаційні режими, методи їх розрахунків і моделювання.
-12. Науково-технічні проблеми дослідження, розроблення, проектування, та експлуатації вакуумної, компресорної, холодильної та кріогенної техніки, систем кондиціювання
--12.1. Дослідження методів термодинамічного аналізу енергоперетворювальних систем.
--12.2. Дослідження та вдосконалення одержання водяного та сухого льоду. Льодотехніка. Водо- та льодоакумуляторні системи. Побутова холодильна техніка й устаткування підприємств торгівлі та громадського харчування
--12.3. Дослідження процесів скраплення та розділення повітря.
--12.4. Дослідження, проектування, комплектація та компоновка вакуумних і компресорних установок (ВКУ) і систем, що їх обслуговують
--12.5. Ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів у ВКУ
--12.6. Оптимізація режимів роботи й удосконалення робочих процесів ВКУ, підвищення ефективності, надійності, довговічності та ремонтопридатності, удосконалення методів технічного обслуговування
-13. Науково-технічні проблеми дослідження, розроблення, проектування, та експлуатації гідравлічних машин, гідропневмоагрегатів, турбомашин та турбоустановок
--13.1. Теоретичні й експериментальні дослідження робочого процесу, розроблення та вдосконалення як методики розрахунку і проектування, так і конструкцій гідравлічних машин і гідропневмоагрегатів, їх вузлів та елементів
--13.2. Експлуатація гідромашин і гідропневмоагрегатів усіх типів
--13.3. Робочі процеси в турбомашинах, аеродинаміка проточних частин, втрати енергії в турбінах і компресорах, методи розрахунків та експериментальних досліджень.
--13.4. Робочі цикли ГТУ, ПТУ, парогазових і газопарових установок (ПГУ, ГПУ), термодинамічне вдосконалення циклів
--13.5. Теплообмінне обладнання ГТУ, ПГУ та ГПУ, методи розрахунків, шляхи вдосконалення обладнання
--13.6. Системи теплового захисту основних деталей і вузлів ГТУ, ПГУ, ГПУ
--13.7. Міцнісний стан основних деталей і вузлів газових та парогазових турбін, системи регулювання, мастилозабезпечення та іншого допоміжного турбінного обладнання, методи їх розрахунків
-14. Науково-технічні проблеми дослідження, розроблення, проектування, та експлуатації систем вентиляції, теплопостачання, водопостачання та каналізації
--14.1. Оптимізація, удосконалення й підвищення надійності систем теплопостачання, вентиляції і кондиціювання, методи їх розрахунку та проектування.
--14.2. Будівельна теплотехніка, що включає тепломасообмін і гідроаеродинаміку систем теплопостачання, вентиляції і кондиціювання, теплохолодогенеруючих, котлових пристроїв
--14.3. Розроблення методів розрахунку й проектування теплових характеристик будівель та захисних огороджень, звукопоглинаючих і світлопропускаючих відгороджень
--14.4. Наукове обґрунтування будівництва та експлуатації водопідпірних, водозабірних, водовідвідних споруд
--14.5. Норми, режими водоспоживання й водовідвення; гідравлічні закономірності роботи систем водопостачання й водовідведення.
--14.6. Раціональне використання замкнених систем водопостачання промислових підприємств і комплексів. Пристрої та обладнання, які використовуються в оборотних системах
--14.7. Математичне забезпечення оптимізації проектних рішень техніко-економічної ефективності, надійності систем водопостачання
--14.8. Оптимізація режимів експлуатації водопостачання. Удосконалення арматури, труб, обладнання систем водопостачання
-15. Енергетичний менеджмент і енергоаудит
--15.1 Дослідження та розробка концепції та механізму впровадження системи енергетичного менеджменту для різних галузей промисловості та житлово-комунального комплексу України
--15.2 Розробка нового діагностичного обладнання і методів оперативної діагностики в сфері енергозбереження та енергоаудиту
--15.3 Розробка нових промислових комплексів з оперативного обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів
--15.4 Розробка експертних систем у сфері енергозбереження та енергоменеджменту
--15.5 Створення баз даних по ефективності споживання паливно-енергетичних ресурсів у різних галузях промисловості
--15.6 Дослідження і розробка фінансового механізму енергозбереження в т.ч. на основі «перфоменс контрактів»
-16. Енергозбереження і екологічна безпека в промисловості, житлово-комунальному господарстві та на транспорті
--16.1 Розробка нового обладнання і матеріалів, що забезпечують істотне зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів
--16.2 Дослідження і розробка нових методів і способів зниження споживання паливно-енергетичних ресурсів при їх: виробництві, зберіганні, транспортуванні, перетворенні, використанні та утилізації
--16.3 Енергоресурсозбереження засобами автоматизованого електроприводу
--16.4 Електроенергозбереження, якість електричної енергії в електричних системах та мережах
--16.5 Дослідження і створення засобів енергозбереження, розроблення наукових основ і технології раціонального використання вторинних енергоресурсів у системах виробництва й споживання теплової енергії
--16.6 Комплексне вирішення проблем енергоощадності. Енергетичний менеджмент. Розробка стратегї енергозбереження, методів та засобів підвищення ефективності використання енергоресурсів
--16.7 Розробка ефективних методів економічного регулювання та державного управління функціонуванням та розвитком енергетичних комплексів і систем
Загальна фізика
-1. Теоретична фізика (частина І)
--1.1.Теорія поля
--1.2. Статистична фізика (математичні основи, статистична теорія квантових систем, нерівноважна статистична фізика)
--1.3. Теорія багаточастинкових систем
--1.4. Теорія твердого тіла
--1.5. Фізика конденсованих середовищ
--1.6. Теорія низьковимірних систем
--1.7. Теорія класичних і квантових рідин
--1.8. Фізика поверхонь
--1.9. Теорія фазових переходів і критичних явищ
--1.10. Теорія невпорядкованих систем
--1.11. Класичні та квантові системи
--1.12. Теорія рідких кристалів
--1.13. Теорії магнетизму та сегнетоелектрики
--1.14. Фізика пластичності та міцності
--1.15. Теорія надпровідності
--1.16. Спектроскопія атомів, молекул і кристалів
--1.17. Теорія нелінійних процесів в активних середовищах
--1.18. Математичні методи в теоретичній фізиці
--1.19. Математичне моделювання процесів природи
-2. Оптика, лазерна фізика
--2.1. Електромагнітна природа світла
--2.2. Інтерференція світла та дифракція світла, формування оптичного зображення, Фур'є-оптика, оптика розсіювального середовища
--2.3. Променева оптика
--2.4. Характеристики оптичних приладів та оптичні методи вимірювань, оптоелектроніка
--2.5. Оптичний запис інформації. Фотохімічна дія світла. Процеси запису оптичної інформації на реєструвальних середовищах, що містять срібло, та без срібла.
--2.6. Тонкоплівкові середовища для голографії й оптичного запису інформації
--2.7. Кристалооптика. Оптика тонких шарів
--2.8. Молекулярна оптика
--2.9. Квантова та статистична оптика
--2.10. Оптика квантових переходів
--2.11. Оптична спектроскопія (атомна та молекулярна спектроскопія, спектроскопія твердого тіла, люмінесценція, оптичні властивості надпровідників)
--2.12. Фізика лазерів. Активні середовища для лазерів. Резонатори
--2.13. Оптика ультракоротких імпульсів, нелінійна оптика,взаємодія лазерного випромінювання з речовиною, фізичні аспекти використання лазерів. Голографічні дифракційні елементи.
--2.14. Нелінійні оптичні явища у фоторефрактивних матеріалах і рідких кристалах. Нелінійна лазерна спектроскопія надвисокої роздільної здатності
-3. Акустика
--3.1. Теорія дифракції і поширення хвиль
--3.2. Теорія випромінювання звуку
--3.3. Взаємодія звукових хвиль із пружними тілами
--3.4. Опрацювання акустичних сигналів, акустична діагностика
--3.5. Обернені задачі розсіювання, реконструкції джерел звуку
--3.6. Шуми обтікання, генерація звуку в потоці рідини і газу
--3.7. Гідроакустика
--3.8. Поширення звукових хвиль у живих тканинах
-4. Фізика твердого тіла
--4.1. Вивчення міжатомної взаємодії, принципів і законів, за якими формується структура твердих тіл, рідких кристалів і кріокристалів. Симетрійні аспекти фізики твердого тіла
--4.2. Енергетичний спектр твердих тіл (фонони, спектри
електронних збуджень, магнони та ін.) і методи його вивчення (оптична та фотоакустична спектроскопія тощо).
--4.3. Вивчення впливу зовнішніх чинників (температури, механічних напружень, статичних електричних і магнітних полів, електромагнітного поля, радіаційного опромінення) на фізичні властивості твердих тіл
--4.4.Термодинаміка та фазові перетворення у твердих тілах.
Атомна структура та фазові переходи в адсорбованих шарах на поверхні твердих тіл та у плівках
--4.5. Експериментальне та теоретичне вивчення нелінійних дисипативних структур. Властивості твердотільної плазми
--4.6. Взаємодія твердих тіл з потоками частинок іонізуючого та потужного електромагнітного опромінення. Дефектоутворення, радіаційні дефекти, електронно-стимульовані реакції дефектів, метастабільність
--4.7. Дефекти кристалічної будови, еволюція дефектної структури під впливом зовнішніх чинників, взаємодія дефектів, вплив дефектної структури на фізико-механічні та кінетичні властивості твердих тіл
--4.8. Експериментальні та теоретичні методи аналізу дефектної структури, математичне моделювання, розрахунки параметрів структури та фізико-механічних властивостей твердих тіл
--4.9. Домішки та їхні агрегати, їхня динаміка та перебудова,
сегрегаційні явища, дифузійні явища у твердих тілах та на їхній поверхні
--4.10. Екстремальні властивості та структурні стани, нанокристали, квазікристали, аморфізація
--4.11. Фізичні основи міцності та пластичності твердих тіл
--4.12. Фізичні властивості низьковимірних систем. Фізичні основи цілеспрямованого формування складу та структури матеріалів у компактному та низьковимірних станах, що мають нові корисні властивості.
--4.13. Змішані кристали та невпорядковані тверді тіла. Фізикатвердих розчинів неметалічних речовин, зокрема напівмагнітних кристалів
--4.14. Високочастотні та резонансні явища у твердих тілах. Вплив дефектної структури, домішкових атомів і зовнішніх полів на високочастотні, резонансні і осциляційні явища у твердих тілах
--4.15. Твердотільні аспекти фізичних процесів у біоматеріалах і в біологічних структурах
-5. Фізика низьких температур
--5.1. Кінетичні та рівноважні властивості металів і сплавів при низьких температурах
--5.2. Низькотемпературні фазові переходи, зокрема надпровідність і надплинність
--5.3. Низькотемпературні квантові ефекти в напівпровідниках і діелектриках
--5.4. Низькотемпературний магнетизм
--5.5. Властивості квантових газів і квантових рідин
--5.6. Властивості квантових кристалів і кріокристалів
--5.7. Властивості невпорядкованих систем при низьких температурах
--5.8. Фізичні засади, методи одержання та вимірювання низьких і наднизьких температур
-6. Фізика напівпровідників і діелектриків
--6.1. Зона структура
--6.2. Екситонні стани в напівпровідниках, вплив на них структурних ірадіаційних дефектів, домішок
--6.3. Провідність іявища перенесення в ізотропних та анізотропних напівпровідниках
--6.4. Нерівноважні електронні процеси (фотопровідність, люмінесценція, фоторушійні сили, гальваномагнітні та Фотомагнітні явища, нерівноважні електронні процеси в анізотропних напівпровідниках)
--6.5. Електронно-атомні процеси в напівпровідниках
--6.6. Гетероструктури та фізичні явища в них
--6.7. Оптична спектроскопія та радіоспектроскопія, резонансні явища внапівпровідниках
--6.8. Процеси релаксації та кінетичні явища, електрон-фотонна взаємодія
--6.9. Явища в плівках і на поверхні напівпровідників і діелектриків, багатошарові структури
--6.10. Фізика контактних явищ
--6.11. Ефекти, пов'язані з переходом напівпровідникової системи донизьковимірності; фізичні явища у низьковимірних напівпровідникових і діелектричних структурах, зокрема наноструктурах
--6.12. Матеріали функціональної електроніки: багатошарові, варізонні й інші гетероструктури, нелінійні напівпровідники та матеріали з керованими властивостями
--6.13. Параметричні ефекти в напівпровідниках і діелектриках
--6.14. Методи діагностики фізичних властивостей напівпровідників і діелектриків
--6.15. Фізичні основи технології, нові види напівпровідникових матеріалів
--6.16. Фізичні основи розроблення нових напівпровідникових приладів
-7. Магнетизм
--7.1. Атомний механізм магнетизму, магнітні властивості окремих атомів, перехідні d-та f-елементи
--7.2. Діамагнетизм атомів і молекул
--7.3. Магнітні властивості електронів провідності в металах: діамагнетизм Ландау та парамагнетизм Паулі
--7.4. Парамагнетизм твердих тіл
--7.5. Магнітовпорядковані стани, їх структура та властивості: феромагнетизм, антиферомагнетизм, феримагнетизм
--7.6. Магнітні фазові переходи в магнітних речовинах
--7.7. Магнітооптичні та магнітоелектричні явища
--7.8. Невпорядковані магнетики: аморфні магнетики та спінове скло
--7.9. Елементарні збудження в магнітних матеріалах
--7.10. Магнітні домени та стінки, процеси перемагнічування
--7.11. Резонансні явища. ЕПР, ЯМР, ФМР, АФМР, ЯГР
--7.12. Магнітні властивості надпровідників
--7.13. Магнітні властивості низьковимірних систем
--7.14. Магнітні властивості мезоскопічних систем
--7.15. Фізичні основи створення нових магнітних матеріалів
-8. Фізика металів
--8.1. Розроблення теорії й експериментальне вивчення електронної структури, електронних властивостей металів і сплавів
--8.2. Експериментальне та теоретичне дослідження фазових перетворень, зокрема магнітних, надпровідних, структурних у металах
--8.3. Розроблення фізичних теорій, експериментальне вивчення механізмів пластичної деформації та руйнування металевих матеріалів
--8.4. Розроблення теорії дифракції хвиль різної природи на дефектах кристалічної решітки
--8.5. Теорія й експериментальне вивчення дефектів кристалічної решітки металевих матеріалів, а також будови аморфних і рідких металів і сплавів, зокрема в сильно корельованих системах
--8.6. Експериментальні дослідження фазових рівноваг і фазових перетворень різного типу в металах
--8.7.Теоретичне й експериментальне дослідження процесів дифузії та масоперенесення в металах і сплавах
--8.8. Експериментальні та теоретичні дослідження кристалічної структури та властивостей тонких металевих плівок, дисперсних частинок і розмірні ефекти в металевих системах
--8.9. Цілеспрямоване формування складу та структури металевих сполук, що мають нові фізичні властивості
-9. Теплофізика та молекулярна фізика
--9.1. Міжмолекулярна взаємодія та молекулярна структура речовини в конденсованому стані
--9.2. Рівноважні та кінетичні властивості речовини в конденсованому стані
--9.3. Термодинаміка. Розроблення методів термодинаміки на основі апарата статистичної фізики. Теплофізичні властивості речовини: теплоємність і теплопровідність гомогенних і гетерогенних середовищ
--9.4. Використання теплофізичних процесів в енергозберігаючих екологічно чистих технологіях
--9.5. Фізика рідин і газів. Кінетика фазових переходів. Випарювання та конденсація. Складні рідини. Магнітні рідини
--9.6. Фізика систем заряджених і полярних частинок. Термодинамічні, структурні, електрофізичні властивості розчинів і розплавів електролітів. Гідродинаміка та нерівноважні властивості
--9.7. Поверхневі явища
--9.8. Методи дослідження дисперсних систем. Процеси перенесення в дисперсних системах. Дисперговане паливо
--9.9. Тепломасообмін в хімічно активних середовищах і двофазних потоках, хмарах, туманах. Термодифузіофорез
--9.10. Фізика асоціативних комплексів. Асоціативні рідини та їх статистичний опис. Фізичні аспекти хімічних реакцій у рідинах і розчинах
-10. Хімічна фізика
--10.1. Будова речовини. Основи квантової теорії багато електронних систем. Електронна будова молекул. Типи хімічного зв'язку в молекулах, міжмолекулярна взаємодія
--10.2. Будова твердого тіла. Молекулярна спектроскопія, фотофізичні та фотохімічні процеси у твердому тілі. Механізми активації молекул. Поверхня потенціальної енергії. Перехідні стани. Неадіабатичні процеси
--10.3. Хімічна радіоспектроскопія. Хімічна термодинаміка та рівновага. Термічний розпад молекул. Бімолекулярні процеси, що протікають через проміжний стан. Прямі бімолекулярні процеси
--10.4. Обмін енергії при молекулярних зіткненнях, зокрема за наявності хімічних реакцій
--10.5. Взаємодія електронів з атомами та молекулами
--10.6. Фізичні основи хімічних процесів. Кінетика хімічних реакцій у газах, розчинах і твердому тілі. Метод квазістаціонарних концентрацій, обмежена стадія процесів.
--10.7. Фотохімічні та радіаційно-хімічні процеси. Механізми гомогенного та гетерогенного каталізу. Автокаталітичні реакції
--10.8. Ланцюгові реакції. Розгалужені ланцюгові реакції. Реакції з енергетичним розгалуженням. Хімічні лазери
-11. Фізика і хімія поверхні
--11.1. Атомна структура ідеальних і реальних поверхонь, приповерхневих шарів і тонких плівок. Міжатомна взаємодія в низьковимірних системах і її вплив на поверхневі властивості
--11.2. Електронні властивості поверхонь і приповерхневих шарів
--11.3. Поверхневі дефекти та динаміка поверхневої решітки
--11.4. Оптичні, електричні та магнітні властивості поверхонь
--11.5. Термодинаміка поверхні, механізм і кінетика поверхневих фазових переходів
--11.6. Фізичні аспекти емісійних і адсорбційних явищ, адгезії та каталізу
--11.7. Поверхневе масоперенесення: дифузія, змочування,розтікання
--11.8. Властивості тонких плівок і низьковимірних об'єктів, обумовлених впливом міжфазних меж
--11.9. Розсіювання атомних частинок і електромагнітного випромінювання двовимірними кристалами і реальною поверхневою решіткою
--11.10. Фізичні основи методів спрямованого змінення поверхневих властивостей, створення захисного покриття, тонких плівок і епітаксіальних структур
-12. Фізика полімерів
--12.1. Вивчення молекулярної структури полімерів фізичними методами
--12.2. Встановлення особливостей субмолекулярної структури полімерів, яка виникає внаслідок фізичних перетворень у простих і складних полімерних системах
--12.3. Дослідження в'язкопружних, реологічних, міцнісних властивостей полімерних тіл і композицій на їх основі
--12.4. Термодинамічні властивості полімерних тіл, термодинаміка та кінетика фазових перетворень в аморфних і кристалічних полімерах, а також у полімерних сітках, розчинах і в сумішах полімерів
--12.5. Теоретичне й експериментальне дослідження критичних явищ у твердих полімерах, розчинах і сумішах
--12.6. Встановлення закономірностей релаксаційної поведінки полімерів (механічна, діелектрична, ЯМР-релаксація) у зв'язку з молекулярною і субмолекулярною структурою
--12.7. Вивчення процесів кристалізації та фазових перетворень в аморфних, кристалічних полімерах, полімерних сітках і сумішах полімерів
--12.8. Аналіз поверхневих явищ у полімерних системах, зокрема вивчення фізичної поведінки полімерів на межі поділу фаз полімер-тверде тіло, рідина-повітря, рідина-рідина
--12.9. Вивчення взаємозв'язку між структурою та фізичними властивостями композиційних матеріалів й умовами їх переробки у вироби
--12.10. Вплив зв'язувальних модифікаторів і домішок на фізичні характеристики (зокрема адгезію та механічну міцність) полімерів
-13. Надпровідність
--13.1. Фізичні властивості низькотемпературних надпровідників
--13.2. Низьковимірні й екзотичні надпровідники
--13.3. Високотемпературна надпровідність
--13.4. Флуктуаційні явища та фазові перетворення
--13.5. Змішаний стан і вихорні структури
--13.6. Макроскопічні квантові когерентні явища
--13.7. Нерівноважні, нелінійні та нестаціонарні властивості
--13.8. Тунельна та мікроконтактна спектроскопія надпровідників
--13.9. Надпровідна електроніка
-14. Фізика колоїдних систем
--14.1. Вивчення фізичних процесів утворення дисперсних систем, їх стабільності та процесів руйнування
--14.2. Утворення контактів між частинками дисперсних фаз і просторових структур
--14.3. Розмінні ефекти в колоїдних системах: мезоскопічні, високодисперсні та грубо-дисперсні системи. Структура, електронні та термодинамічні властивості мезоскопічних частинок.
--14.4. Фізика міжфазних областей: тверде тіло - рідке середовище (газ), рідке середовище - газ. Термодинамічний і статистичний опис процесів адсорбції та міжфазних взаємодій.
--14.5. Дослідження поверхневих сил, поверхневих і електроповерхневих явищ, утворення поверхневих плівок. Поверхневий натяг. Флуктуюючі поверхні
--14.6. Макрокінетика дисперсних систем. Далекосяжні поверхневі сили та міжчастинкова взаємодія в колоїдних системах. Умови стабільності (агрегативної та седиментаційної) у вільно дисперсних системах.
--14.7. Утворення нової фази та фазові переходи в колоїдних системах. Самоасоційовані системи. Міцелоутворення. Опис фазових переходів в рідких кристалах. Вплив зовнішніх полів
--14.8. Моделювання природних процесів у біологічних і мінеральних об'єктах, які зумовлені дією поверхневих сил
--14.9. Вивчення структури поруватих тіл і мембран, а також мембранних процесів, іонний обмін, розділення іонів
--14.10. Розроблення основ і конкретних застосувань фізико-хімічної механіки твердих тіл і дисперсних структур колоїдно-хімічного матеріалознавства
-15. Біофізика
--15.1. Фізико-хімічні властивості й функціональна роль біологічних макромолекул (біополімерів) та молекулярних комплексів (ультраструктур) живих організмів
--15.2. Фізико-хімічні основи функціонування клітини, будову й основні функції біологічних мембран (поверхневої плазматичної мембрани та мембран внутрішньоклітинних органоїдів)
--15.3. Фізико-хімічні механізми рецепції, вивчає процеси трансформації енергії зовнішніх стимулів у специфічні реакції нервових клітин і механізмів кодування інформації в органах чуття
--15.4. Проблеми регулювання й саморегулювання складно влаштованих багатоклітинних систем, а також термодинамічні й кінетичні особливості їх функціонування
--15.5. Теоретичні основи біофізики, зокрема питання кінетики і термодинаміки, здійснює математичне моделювання біологічних процесів, структури та властивостей окремих макромолекул і субклітинних утворень
-16. Фізика плазми та керований термоядерний синтез
--16.1. Загальні проблеми статистичної теорії плазми
--16.2. Нелінійні явища та турбулентність
--16.3. Колективні процеси в плазмі, хвилі в плазмі, нестійкості в плазмі
--16.4. Керований термоядерний синтез. Магнітне утримання плазми. Токамаки, стеларатори та альтернативні концепції
--16.5. Пристінкові явища в плазмі. Взаємодія плазми, потоків заряджених частинок і випромінювання з поверхнею
--16.6. Плазмова електроніка та колективні методи прискорення заряджених частинок
--16.7. Космічна та геофізична плазма. Запорошена плазма
--16.8. Плазма в МГД-генераторах, плазмові двигуни, плазмовий фокус
--16.9. Діагностика плазми
--16.10. Числове моделювання у фізиці плазми
--16.11. Елементарні процеси у плазмі. Методи опису зіткнень у плазмі. Явища перенесення в плазмі
--16.12. Багатокомпонентна плазма
--16.13. Низькотемпературна плазма, плазмохімія та плазмові технології, у тому числі нанотехнології
--16.14. Плазмодинаміка та квазістаціонарні прискорювачі плазми

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал